લોભી આતમને સમજાવો રે

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← ગુરૂ તારો પાર ન પાયો રે લોભી આતમને સમજાવો રે
ભજન
દેવાયત પંડિત
ધણીની વાટુ જોતા ધણીનો મારગડો નિહાળતા →


લોભી આતમને સમજાવો રે,

મારા ગુરૂજીને પુછો રૂડા જ્ઞાન બતાવે જી.


હંસલા મેલીને બગલાને કોણ સેવેજી,

બગલા બાહેર ધોળા ને મનના મેલા રે.


હીરલા મેલીને પથરાને કોણ સેવેજી,

પથરા ઉપર ભીના ને અંદર કોરા રે.


કેસર મેલીને કેસુડાને કોણ સેવેજી,

કેસુડા ઉપર રાતા ને મુખે કાળા રે.


સુગરા મેલીને નુગરાને કોણ સેવેજી,

નુગરા નિશ્ચે નરકે લઈ જાય.


શોભાજીનો ચેલો પંડિત દેવાયત બોલિયા,

મારા સંતનો બેડલો સવાયો રે.


દેવાયત પંડિત