વણઝારા વાલમ છેતરીને લાવ્યો જો

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
વણઝારા વાલમ છેતરીને લાવ્યો જો
લોકગીતહાલી હાલીને મારા પાવલિયા તરવાણા જો
તોયે રે ના આવ્યો તારો દેશ રે
વણઝારા વાલમ છેતરીને લાવ્યો જો. - હાલી હાલીને૦

આઘેરાં હાલો તો તમને
ચુંદડિયું લઈ આલું જો
તારી ચુંદડિયુંની ઓઢનારી હું નૈ રે
વણઝારા વાલમ છેતરીને લાવ્યો જો. - હાલી હાલીને૦

આઘેરાં હાલો તો તમને
કડલાં લઈ આલું જો
તારાં કડલાંની પે'રનારી હું નૈ રે
વણઝારા વાલમ છેતરીને લાવ્યો જો. - હાલી હાલીને૦

આઘેરાં હાલો તો તમને
હારલો લઈ આલું જો
તારા હારલાની પે'રનારી હું નૈ રે
વણઝારા વાલમ છેતરીને લાવ્યો જો. - હાલી હાલીને૦