વણઝારા વાલમ છેતરીને લાવ્યો જો

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
વણઝારા વાલમ છેતરીને લાવ્યો જો
લોકગીતહાલી હાલીને મારા પાવલિયા તરવાણા જો
તોયે રે ના આવ્યો તારો દેશ રે
વણઝારા વાલમ છેતરીને લાવ્યો જો. - હાલી હાલીને૦

આઘેરાં હાલો તો તમને
ચુંદડિયું લઈ આલું જો
તારી ચુંદડિયુંની ઓઢનારી હું નૈ રે
વણઝારા વાલમ છેતરીને લાવ્યો જો. - હાલી હાલીને૦

આઘેરાં હાલો તો તમને
કડલાં લઈ આલું જો
તારાં કડલાંની પે'રનારી હું નૈ રે
વણઝારા વાલમ છેતરીને લાવ્યો જો. - હાલી હાલીને૦

આઘેરાં હાલો તો તમને
હારલો લઈ આલું જો
તારા હારલાની પે'રનારી હું નૈ રે
વણઝારા વાલમ છેતરીને લાવ્યો જો. - હાલી હાલીને૦