વિનયપત્રિકા

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
તુલસીદાસ

અનુક્રમણિકા[ફેરફાર કરો]

|| રામ ||

વિષયાનુક્રમણિકા શ્રી ગણેશ\-સ્તુતિ

 • ૧ શ્રી રામ સ્તુતિ
 • ૨ શ્રી રામ નામ વન્દના
 • ૩-૧૪ શ્રી રામ આરતી
 • ૧૫-૧૬ હરિશઙ્કરી\-પદ
 • ૧૭\-૨૦ શ્રીરામ\-સ્તુતિ
 • ૨૧ શ્રીરંગ\-સ્તુતિ
 • ૨૨ શ્રીનર\-નારાયણ\-સ્તુતિ
 • ૨૩\-૨૪ શ્રીવિન્દુમાધવ\-સ્તુતિ
 • ૨૫\-૩૬ શ્રી રામ વન્દના
 • ૩૭\-૩૮ શ્રીરામ\-નામ\-જપ
 • ૩૯ વિનયાવલી
 • ૪૦ \-\-\- \-\-\- શ્રીસીતા\-સ્તુતિ
 • ૪૧\-૪૨ \-\-\- \-\-\- રાગ\-સૂચૌ આસાવરી
 • ૪૩\-૪૫ સૂર્ય\-સ્તુતિ
 • ૪૬ શિવ\-સ્તુતિ
 • ૪૭\-૪૮ દેવી\-સ્તુતિ
 • ૪૯ ગઙ્ગા\-સ્તુતિ
 • ૫૦\-૫૬ યમુના\-સ્તુતિ
 • ૫૭\-૫૯ કાશી\-સ્તુતિ
 • ૬૦ ચિત્રકૂટ\-સ્તુતિ
 • ૬૧\-૬૩ હનુમત\-સ્તુતિ
 • ૬૪ લક્ષ્મણ\-સ્તુતિ
 • ૬૫\-૭૦ ભરત\-સ્તુતિ
 • ૭૧\-૨૭૯ શત્રુઘ્ન\-સ્તુતિ

૬૨,૧૮૩\-૧૮૮ બિહાગ ૧૦૭\-૧૩૪ કલ્યાણ ૨૦૮\-૨૧૧,૨૧૪\-૨૭૯ ભૈરવ ૨૨,૬૫\-૭૩ કાન્હરા ૨૪,૨૦૪\-૨૦૭ ભૈરવી ૧૯૮\-૨૦૩ કેદારા ૪૧\-૪૪,૨૧૨\-૨૧૩ મલાર ૧૬૧ ગૌરી ૩૧,૩૬,૪૫,૧૮૯\-૧૯૭ મારુ ૧૫ જૈતશ્રી ૬૩,૮૩\-૮૪ રામકલી ૬\-૯,૧૬\-૨૦,૪૬\-૬૧,૧૦૬ ટોડી

 • ૭૮\-૮૨ લલિત
 • ૭૫\-૭૭ દણ્ડક
 • ૩૭ વિભાસ
 • ૭૪ ધનાશ્રી

૪\-૫,૧\.૧૨,૨૫\-૨૯, સારંગ ૩૦,૧૫૫\-૧૫૭ ૩૮\-૪૦,૮૫\-૧૦૫ સૂહો બિલાવલ ૧૩૫\-૧૩૬ નટ ૧૫૮\-૧૬૦ સોરઠ ૧૬૨\-૧૭૮ બસન્ત ૧૩\-૧૪,૨૩,૬૪ \-\-\- \-\-\- બિલાવલ ૧\-૩,૨૧,૩૨\-૩૫,૧૦૭, \-\-\- \-\-\- ૧૩૪,૧૩૭\-૧૫૪,૧૭૯\-૧૮૨ \-\-\- \-\-\-

|| રામ ||[ફેરફાર કરો]

|| શ્રી હનુમતે નમઃ ||

દો૦ શ્રીગુરુ ચરન સરોજ રજ, નિજ મનુ મુકુરુ સુધારિ |
બરનઉઁ રઘુબર બિમલ જસુ, જો દાયકુ ફલ ચારિ ||
બુદ્ધિહીન તનુ જાનિકે, સુમિરૌ પવન\-કુમાર |
બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દેહુ મોહિ, હરહુ કલેસ બિકાર ||
ચૌપાઈ જય હનુમાન જ્ઞાન ગુન સાગર |
જય કપીસ તિહુઁ લોક ઉજાગર ||
રામ દૂત અતુલિત બલ ધામા |
અંજનિ\-પુત્ર પવનસુત નામા ||
મહાબીર બિક્રમ બજરંગી |
કુમતિ નિવાર સુમતિ કે સંગી ||
કંચન બરન બિરાજ સુબેસા |
કાનન કુંડલ કુંચિત કેસા ||
હાથ બજ્ર ઔર ધ્વજા બિરાજૈ |
કાઁધે મૂઁજ જનેઊ સાજૈ ||
સંકર સુવન કેસરીનંદન |
તેજ પ્રતાપ મહા જગ બંદન ||
બિદ્યાવાન ગુની અતિ ચાતુર |
રામ કાજ કરિબે કો આતુર ||
પ્રભુ ચરિત્ર સુનિબે કો રસિયા |
રામ લખન સીતા મન બસિયા ||
સૂક્ષ્મ રુપ ધરિ સિયહિ દિખાવા |
બિકટ રુપ ધરિ લંક જરાવા ||
ભીમ રુપ ધરિ અસુર સઁહારે |
રામચન્દ્ર કે કાજ સઁવારે ||
લાય સંજીવન લખન જિયાયે |
શ્રીરઘુબીર હરષિ ઉર લાયે ||
રઘુપતિ કીન્હી બહુત બડાઈ |
તુમ મમ પ્રિય ભરતહિ સમ ભાઈ ||
સહસ બદન તુમ્હરો જસ ગાવૈં |
અસ કહિ શ્રીપતિ કંઠ લગાવૈં ||
સનકાદિક બ્રહ્માદિ મુનીસા |
નારદ સારદ સહિત અહીસા ||
જમ કુબેર દિગપાલ જહાઁ તે |
કબિ કોબિદ કહિ સકે કહાઁ તે ||
તુમ ઉપકાર સુગ્રીવહિં કીન્હા |
રામ મિલાય રાજ પદ દીન્હા ||
તુમ્હરો મંત્ર બિભીષણ માના |
લંકેશ્વર ભએ સબ જગ જાના ||
જુગ સહસ્ત્ર જોજન પર ભાનૂ |
લીલ્યો તાહિ મધુર ફલ જાનૂ ||
પ્રભુ મુદ્રિકા મેલિ મુખ માહી |
જલધિ લાઁઘિ ગયે અચરજ નાહીં ||
દુર્ગમ કાજ જગત કે જેતે |
સુગમ અનુગ્રહ તુમ્હરે તેતે ||
રામ દુઆરે તુમ રખવારે |
હોત ન આજ્ઞા બિનુ પૈસારે ||
સબ સુખ લહૈ તુમ્હારી સરના |
તુમ રચ્છક કાહુ કો ડરના ||
આપન તેજ સમ્હારો આપૈ |
તીનો લોક હાઁક તે કાઁપૈ ||
ભૂત પિસાચ નિકટ નહિ આવૈ |
મહાબીર જબ નામ સુનાવૈ ||
નાસૈ રોગ હરૈ સબ પીરા |
જપત નિરંતર હનુમત બીરા ||
સંકટ તેં હનુમાન છુડાવૈં |
મન ક્રમ બચન ધ્યાન જો લાવૈ ||
સબ પર રામ તપસ્વી રાજા |
તિન કે કાજ સકલ તુમ સાજા ||
ઔર મનોરથ જો કોઈ લાવૈ |
સોઇ અમિત જીવન ફલ પાવૈ ||
ચારો જુગ પરતાપ તુમ્હારા |
હૈ પરસિદ્ધ જગત ઉજિયારા ||
સાધુ સંત કે તુમ રખવારે |
અસુર નિકંદન રામ દુલારે ||
અષ્ટ સિદ્ધિ નૌ નિધિ કે દાતા |
અસ બર દીન જાનકી માતા ||
રામ રસાયન તુમ્હરે પાસા |
સદા રહો રઘુપતિ કે દાસા ||
તુમ્હરે ભજન રામ કો પાવૈ |
જનમ જનમ કે દુખ બિસરાવૈ ||
અંત કાલ રઘુબર પુર જાઈ |
જહાઁ જન્મ હરિ\-ભક્ત કહાઈ ||
ઔર દેવતા ચિત્ત ન ધરઈ |
હનુમત સેઇ સર્બ સુખ કરઈ ||
સંકટ કટૈ મિટૈ સબ પીરા |
જો સુમિરૈ હનુમત બલબીરા ||
જૈ જૈ જૈ હનુમાન ગોસાઈ |
કૃપા કરહુ ગુરુદેવ કી નાઈ ||
જો સત બાર પાઠ કર કોઈ |
છૂટહિ બંદિ મહાસુખ હોઈ ||
જો યહ પઢૈ હનુમાન ચાલીસા |
હોય સિદ્ધિ સાખી ગૌરીસા ||
તુલસીદાસ સદા હરિ ચેરા |
કીજૈ નાથ હૃદય મહઁ ડેરા ||
દો૦ પવનતનય સંકટ હરન, મંગલ મૂરતિ રુપ |
રામ લખન સીતા સહિત, હૃદય બસહુ સુર ભૂપ ||

|| ઇતિ ||
સિયાવર રામચન્દ્ર કી જય |
પવનસુત હનુમાન કી જય ||
ઉમાપતિ મહાદેવ કી જય |
બોલો ભાઇ સબ સંતન્હ કી જય ||

|| શ્રી સીતારામાભ્યાં નમઃ ||