વિનયપત્રિકા ૧-૯

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
વિનયપત્રિકા
તુલસીદાસ

[ફેરફાર કરો]

રાગ બિલાવલ શ્રીગણેશ\-સ્તુતિ

ગાઇયે ગનપતિ જગબંદન |
સંકર-સુવન ભવાની નંદન || ૧ ||
સિદ્ધિ-સદન, ગજ બદન, બિનાયક |
કૃપા-સિંધુ,સુંદર સબ-લાયક || ૨ ||
મોદક-પ્રિય, મુદ-મંગલ-દાતા |
બિદ્યા-બારિધિ,બુદ્ધિ બિધાતા || ૩ ||
માઁગત તુલસિદાસ કર જોરે |
બસહિં રામસિય માનસ મોરે || ૪ ||

[ફેરફાર કરો]

સૂર્ય-સ્તુતિ

દીન-દયાલુ દિવાકર દેવા |
કર મુનિ,મનુજ,સુરાસુર સેવા || ૧ ||
હિમ-તમ-કરિ કેહરિ કરમાલી |
દહન દોષ-દુખ-દુરિત-રુજાલી || ૨ ||
કોક-કોકનદ-લોક-પ્રકાસી |
તેજ-પ્રતાપ-રૂપ-રસ-રાસી || ૩ ||
સારથિ-પંગુ,દિબ્ય રથ-ગામી |
હરિ-સંકર-બિધિ-મૂરતિ સ્વામી || ૪ ||
બેદ પુરાન પ્રગટ જસ જાગૈ |
તુલસી રામ-ભગતિ બર માઁગૈ || ૫ ||

[ફેરફાર કરો]

શિવ સ્તુતિ

કો જાઁચિયે સંભુ તજિ આન |
દીનદયાલુ ભગત-આરતિ-હર,સબ પ્રકાર સમરથ ભગવાન || ૧ ||
કાલકૂટ-જુર જરત સુરાસુર,નિજ પન લાગિ કિયે બિષ પાન |
દારુન દનુજ,જગત-દુખદાયક, મારેઉ ત્રિપુર એક હી બાન || ૨ ||
જો ગતિ અગમ મહામુનિ દુર્લભ,કહત સંત,શ્રુતિ,સકલ પુરાન |
સો ગતિ મરન-કાલ અપને પુર, દેત સદાસિવ સબહિં સમાન || ૩ ||
સેવત સુલભ,ઉદાર કલપતરુ,પારબતી-પતિ પરમ સુજાન |
દેહુ કામ-રિપુ રામ-ચરન-રતિ,તુલસિદાસ કહઁ કૃપાનિધાન || ૪ ||

[ફેરફાર કરો]

રાગ ધનાશ્રી

દાની કહુઁ સંકર-સમ નાહીં |
દીન-દયાલુ દિબોઈ ભાવૈ,જાચક સદા સોહાહીં || ૧ ||
મારિકૈ માર થપ્યૌ જગમેં,જાકી પ્રથમ રેખ ભટ માહીં |
તા ઠાકુરકૌ રીઝિ નિવાજિબૌ,કહ્યૌ ક્યોં પરત મો પાહીં || ૨ ||
જોગ કોટિ કરિ જો ગતિ હરિસોં,મુનિ માઁગત સકુચાહીં |
બેદ-બિદિત તેહિ પદ પુરારિ-પુર,કીટ પંતગ સમાહીં || ૩ ||
ઈસ ઉદાર ઉમાપતિ પરિહરિ,અનત જે જાચન જાહીં |
તુલસિદાસ તે મૂઢ઼્અ માઁગને,કબહુઁ ન પેટ અઘાહીં || ૪ ||

[ફેરફાર કરો]

બાવરો રાવરો નાહ ભવાની |
દાનિ બડ઼્ઓ દિન દેત દયે બિનુ,બેદ-બડાઈ ભાની || ૧ ||
નિજ ઘરકી બરબાત બિલોકહુ,હૌ તુમ પરમ સયાની |
સિવકી દઈ સંપદા દેખત, શ્રી-સારદા સિહાની || ૨ ||
જિનકે ભાલ લિખી લિપિ મેરી, સુખકી નહીં નિસાની |
તિન રંકનકૌ નાક સઁવારત,હૌં આયો નકબાની || ૩ ||
દુખ\-દીનતા દુખી ઇનકે દુખ,જાચકતા અકુલાની |
યહ અધિકાર સૌપિયે ઔરહિં,ભીખ ભલી મૈં જાની || ૪ ||
પ્રેમ-પ્રસંસા-બિનય-બ્યંગજુત,સુનિ બિધિકી બર બાની |
તુલસી મુદિત મહેસ મનહિં મન,જગત-માતુ મુસુકાની || ૫ ||

[ફેરફાર કરો]

રાગ રામકલી

જાઁચિયે ગિરિજાપતિ કાસી |
જાસુ ભવન અનિમાદિક દાસી || ૧ ||
ઔઢર\-દાનિ દ્રવત પુનિ થોરેં |
સકત ન દેખિ દીન કરજોરે || ૨ ||
સુખ\-સંપતિ,મતિ\-સુગતિ સુહાઈ |
સકલ સુલભ સંકર\-સેવકાઈ || ૩ ||
ગયે સરન આરતિકૈ લીન્હે |
નિરખિ નિહાલ નિમિષમહઁ કીન્હે || ૪ ||
તુલસિદાસ જાચક જસ ગાવૈ |
બિમલ ભગતિ રઘુપતિકી પાવૈ || ૫ ||

[ફેરફાર કરો]

કસ ન દીનપર દ્રવહુ ઉમાબર |
દારુન બિપતિ હરન કરુનાકર || ૧ ||
બેદ\-પુરાન કહત ઉદાર હર |
હમરિ બેર કસ ભયેહુ કૃપિનતર || ૨ ||
કવનિ ભગતિ કીન્હી ગુનનિધિ દ્વિજ |
હોઇ પ્રસન્ન દીન્હેહુ સિવ પદ નિજ || ૩ ||
જો ગતિ અગમ મહામુનિ ગાવહિં |
તવ પુર કીટ પતંગહુ પાવહિં || ૪ ||
દેહુ કામ\-રિપુ ! રામ \-ચરન\-રતિ |
તુલસિદાસ પ્રભુ ! હરહુ ભેદ\-મતિ || ૫ ||

[ફેરફાર કરો]

દેવ બડ઼્એ,દાતા બડ઼્એ, સંકર બડ઼્એ ભોરે |
કિયે દૂર દુખ સબનિકે, જિન્હ\-જિન્હ કર જોરે || ૧ ||
સેવા, સુમિરન, પૂજિબૌ, પાત આખત થોરે |
દિયે જગત જહઁ લગિ સબૈ,સુખ,ગજ,રથ,ઘોરે || ૨ ||
ગાવઁ બસત બામદેવ, મૈં કબહૂઁ ન નિહોરે |
અધિભૌતિક બાધા ભઈ, તે કિંકર તોરે || ૩ ||
બેગિ બોલિ બલિ બરજિયે, કરતૂતિ કઠોરે |
તુલસી દલિ, રૂઁધ્યો ચહૈં સઠ સાખિ સિહોરે || ૪ ||

[ફેરફાર કરો]

શિવ! શિવ! હોઇ પ્રસન્ન કરુ દાયા |
કરુનામય ઉદાર કીરતિ,બલિ જાઉઁ હરહુ નિજ માયા || ૧ ||
જલજ\-નયન,ગુન\-અયન,મયન\-રિપુ,મહિમા જાન ન કોઈ |
બિનુ તવ કૃપા રામ\-પદ\-પંકજ, સપનેહુઁ ભગતિ ન હોઈ || ૨ ||
રિષય,સિદ્ધ,મુનિ,મનુજ,દનુજ,સુર,અપર જીવ જગ માહીં |
તવ પદ બિમુખ ન પાર પાવ કોઉ, કલપ કોટિ ચલિ જાહીં || ૩ ||
અહિભૂષન,દૂષન\-રિપુ\-સેવક, દેવ\-દેવ, ત્રિપુરારી |
મોહ\-નિહાર\-દિવાકર સંકર, સરન સોક\-ભયહારી || ૪ ||
ગિરિજા\-મન\-માનસ\-મરાલ, કાસીસ, મસાન\-નિવાસી |
તુલસિદાસ હરિ\-ચરન\-કમલ\-બર, દેહુ ભગતિ અબિનાસી || ૫ ||