વિનયપત્રિકા ૨૦-૨૯

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
વિનયપત્રિકા
તુલસીદાસ

૨૦[ફેરફાર કરો]

ઈસ\-સીસ બસસિ, ત્રિપથ લસસિ, નભ\-પતાલ\-ધરનિ |
સુર\-નર\-મુનિ\-નાગ\-સિદ્ધ\-સુજન મંગલ\-કરનિ || ૧ ||
દેખત દુખ\-દોષ\-દુરિત\-દાહ\-દારિદ\-દરનિ |
સગર\-સુવન સાઁસતિ\-સમનિ,જલનિધિ જલ ભરનિ || ૨ ||
મહિમાકી અવધિ કરસિ બહુ બિધિ હરિ\-હરનિ |
તુલસી કરુ બાનિ બિમલ, બિમલ બારિ બરનિ || ૩ ||

૨૧[ફેરફાર કરો]

યમુના\-સ્તુતિ રાગ બિલાવલ

જમુના યોં જ્યોં જ્યોં લાગી બાઢન |
ત્યોં ત્યોં સુકૃત\-સુભટ કલિ ભૂપહિં, નિદરિ લગે બહુ કાઢન || ૧ ||
જ્યોં જ્યોં જલ મલીન ત્યોં ત્યોં જમગન મુખ મલીન લહૈ આઢન |
તુલસિદાસ જગદઘ જવાસ જ્યોં અનઘમેઘ લગે ડાઢન || ૨ ||


૨૨[ફેરફાર કરો]

કાશી\-સ્તુતિ રાગ ભૈરવ

સેઇઅ સહિત સનેહ દેહ ભરિ, કામધેનુ કલિ કાસી |
સમનિ સોક\-સંતાપ\-પાપ\-રુજ,સકલ\-સુમંગલ\-રાસી || ૧ ||
મરજાદા ચહુઁઓર ચરનબર,સેવત સુરપુર\-બાસી |
તીરથ સબ સુભ અંગ રોમ સિવલિંગ અમિત અબિનાસી || ૨ ||
અંતરાઇન ઐન ભલ,થન ફલ, બચ્છ બેદ\-બિસ્વાસી |
ગલકંબલ બરુના બિભાતિ જનુ,લૂમ લસતિ,સરિતાઽસી || ૩ ||
દંડપાનિ ભૈરવ બિષાન, મલરુચિ\-ખલગન\-ભયદા\-સી |
લોલદિનેસ ત્રિલોચન લોચન,કરનઘંટ ઘંટા\-સી || ૪ ||
મનિકર્નિકા બદન\-સસિ સુંદર,સુરસરિ\-સુખ સુખમા\-સી |
સ્વારથ પરમારથ પરિપૂરન,પંચકોસિ મહિમા\-સી || ૫ ||
બિસ્વનાથ પાલક કૃપાલુચિત,લાલતિ નિત ગિરિજા\-સી |
સિદ્ધિ સચી, સારદ પૂજહિં મન જોગવતિ રહતિ રમા\-સી || ૬ ||
પંચાચ્છરી પ્રાન,મુદ માધવ,ગબ્ય સુપંચનદા\-સી |
બ્રહ્મ\-જીવ\-સમ રામનામ જુગ,આખર બિસ્વ બિકાસી || ૭ ||
ચારિતુ ચરતિ કરમ કુકરમ કરિ,મરત જીવગન ઘાસી |
લહત પરમપદ પય પાવન ,જેહિ ચહત પ્રપંચ\-ઉદાસી || ૮ ||
કહત પુરાન રચી કેસવ નિજ કર\-કરતૂતિ કલા\-સી |
તુલસી બસિ હરપુરી રામ જપુ,જો ભયો ચહૈ સુપાસી || ૯ ||

૨૩[ફેરફાર કરો]

ચિત્રકૂટ\-સ્તુતિ રાગ બસન્ત

સબ સોચ\-બિમોચન ચિત્રકૂટ |
કલિહરન,કરન કલ્યાન બૂટ || ૧ ||
સુચિ અવનિ સુહાવનિ આલબાલ |
કાનન બિચિત્ર,બારી બિસાલ || ૨ ||
મંદાકિનિ\-માલિનિ સદા સીંચ |
બર બારિ,બિષમ નર\-નારિ નીચ || ૩ ||
સાખા સુસૃંગ,ભૂરુહ\-સુપાત |
નિરઝર મધુબર,મૃદુ મલય બાત || ૪ ||
સુક,પિક,મધુકર,મુનિબર બિહારુ |
સાધન પ્રસૂન ફલ ચારિ ચારુ || ૫ ||
ભવ\-ઘોરઘામ\-હર સુખદ છાઁહ |
થપ્યો થિર પ્રભાવ જાનકી\-નાહ || ૬ ||
સાધક\-સુપથિક બડે ભાગ પાઇ |
પાવત અનેક અભિમત અઘાઇ || ૭ ||
રસ એક,રહિત\-ગુન\-કરમ\-કાલ |
સિય રામ લખન પાલક કૃપાલ || ૮ ||
તુલસી જો રામ પદ ચહિય પ્રેમ |
સેઇય ગિરિ કરિ નિરુપાધિ નેમ || ૯ ||

૨૪[ફેરફાર કરો]

રાગ કાન્હરા

અબ ચિત ચેતિ ચિત્રકૂટહિ ચલુ |
કોપિત કલિ, લોપિત મંગલ મગુ, બિલસત બઢ઼્અત મોહ\-માયા\-મલુ || ૧ ||
ભૂમિ બિલોકુ રામ\-પદ\-અંકિત, બન બિલોકુ રઘુબર\-બિહારથલુ |
સૈલ\-સૃંગ ભવભંગ\-હેતુ લખુ, દલન કપટ\-પાખંડ\-દંભ\-ડલુ || ૨ ||
જહઁ જનમે જગ\-જનક જગપતિ, બિધિ\-હરિ પરિહરિ પ્રપંચ છલુ |
સકૃત પ્રબેસ કરત જેહિ આસ્રમ, બિગત\-બિષાદ ભયે પારથ નલુ || ૩ ||
ન કરુ બિલંબ બિચારુ ચારુમતિ, બરષ પાછિલે સમ અગિલે પલુ |
મંત્ર સો જાઇ જપહિ, જો જપિ ભે, અજર અમર હર અચઇ હલાહલુ || ૪ ||
રામનામ\-જપ જાગ કરત નિત, મજ્જત પય પાવન પીવત જલુ |
કરિહૈં રામ ભાવતૌ મનકૌ, સુખ\-સાધન, અનયાસ મહાફલુ || ૫ ||
કામદમનિ કામતા,કલપતરુ સો જુગ\-જુગ જાગત જગતીતલુ |
તુલસી તોહિ બિસેષિ બૂઝિયે, એક પ્રતીતિ પ્રીતિ એકૈ બલુ || ૬ ||

૨૫[ફેરફાર કરો]

હનુમત\-સ્તુતિ રાગ ધનાશ્રી

જયત્યંજની\-ગર્ભ\-અંભોધિ\-સંભૂત વિધુ વિબુધ\-કુલ\-કૈરવાનંદકારી |
કેસરી\-ચારુ\-લોચન ચકોરક\-સુખદ, લોકગન\-શોક\-સંતાપહારી || ૧ ||
જયતિ જય બાલકપિ કેલિ\-કૌતુક ઉદિત\-ચંડકર\-મંડલ\-ગ્રાસકર્ત્તા |
રાહુ\-રવિ\-શક્ર\-પવિ\-ગર્વ\-ખર્વીકરણ શરણ\-ભયહરણ જય ભુવન\-ભર્તા || ૨ ||
જયતિ રણધીર, રઘુવીરહિત,દેવમણિ,રુદ્ર\-અવતાર, સંસાર\-પાતા |
વિપ્ર\-સુર\-સિદ્ધ\-મુનિ\-આશિષાકારવપુષ,વિમલગુણ,બુદ્ધિ\-વારિધિ\-વિધાતા || ૩ ||
જયતિ સુગ્રીવ\-ઋક્ષાદિ\-રક્ષણ\-નિપુણ,બાલિ\-બલશાલિ\-બધ\-મુખ્યહેતૂ |
જલધિ\-લંઘન સિંહ સિંહિંકા\-મદ\-મથન,રજનિચર\-નગર\-ઉત્પાત\-કેતૂ || ૪ ||
જયતિ ભૂનન્દિની\-શોચ\-મોચન વિપિન\-દલન ઘનનાદવશ વિગતશંકા |
લૂમલીલાઽનલ\-જ્વાલમાલાકુલિત હોલિકાકરણ લંકેશ\-લંકા || ૫ ||
જયતિ સૌમિત્ર રઘુનંદનાનંદકર,ઋક્ષ\-કપિ\-કટક\-સંઘટ\-વિધાયી |
બદ્ધ\-વારિધિ\-સેતુ અમર\-મંગલ\-હેતુ,ભાનુકુલકેતુ\-રણ\-વિજયદાયી || ૬ ||
જયતિ જય વજ્રતનુ દશન નખ મુખ વિકટ,ચંડ\-ભુજદંડ તરુ\-શૈલ\-પાની |
સમર\-તૈલિક\-યંત્ર તિલ\-તમીચર\-નિકર,પેરિ ડારે સુભટ ઘાલિ ઘાની || ૭ ||
જયતિ દશકંઠ\-ઘટકર્ણ\-વારિદ\-નાદ\-કદન\-કારન,કાલનેમિ\-હંતા |
અઘટઘટના\-સુઘટ સુઘટ\-વિઘટન વિકટ,ભૂમિ\-પાતાલ\-જલ\-ગગન\-ગંતા || ૮ ||
જયતિ વિશ્વ\-વિખ્યાત બાનૈત\-વિરુદાવલી,વિદુષ બરનત વેદ વિમલ બાની |
દાસ તુલસી ત્રાસ શમન સીતારમણ સંગ શોભિત રામ\-રાજધાની || ૯ ||

૨૬[ફેરફાર કરો]

જયતિ મર્કટાધીશ ,મૃગરાજ\-વિક્રમ,મહાદેવ,મુદ\-મંગલાલય,કપાલી |
મોહ\-મદ\-ક્રોધ\-કામાદિ\-ખલ\-સંકુલા,ઘોર સંસાર\-નિશિ કિરણમાલી || ૧ ||
જયતિ લસદંજનાઽદિતિજ,કપિ\-કેસરી\-કશ્યપ\-પ્રભવ,જગદાર્ત્તિહર્ત્તા |
લોક\-લોકપ\-કોક\-કોકનદ\-શોકહર,હંસ હનુમાન કલ્યાનકર્તા || ૨ ||
જયતિ સુવિશાલ\-વિકરાલ\-વિગ્રહ,વજ્રસાર સર્વાંગ ભુજદણ્ડ ભારી |
કુલિશનખ, દશનવર લસત,બાલધિ બૃહદ, વૈરિ\-શસ્ત્રાસ્ત્રધર કુધરધારી || ૩ ||
જયતિ જાનકી\-શોચ\-સંતાપ\-મોચન,રામલક્ષ્મણાનંદ\-વારિજ\-વિકાસી |
કીસ\-કૌતુક\-કેલિ\-લૂમ\-લંકા\-દહન,દલન કાનન તરુણ તેજરાસી || ૪ ||
જયતિ પાથોધિ\-પાષાણ\-જલયાનકર,યાતુધાન\-પ્રચુર\-હર્ષ\-હાતા |
દુષ્ટરાવણ\-કુંભકર્ણ\-પાકારિજિત\-મર્મભિત,કર્મ\-પરિપાક\-દાતા || ૫ ||
જયતિ ભુવનનૈકભૂષણ,વિભીષણવરદ,વિહિત કૃત રામ\-સંગ્રામ સાકા |
જયતિ પર\-યત્રંમંત્રાભિચાર\-ગ્રસન,કારમન\-કૂટ\-કૃત્યાદિ\-હંતા |
શાકિની\-ડાકિની\-પૂતના\-પ્રેત\-વેતાલ\-ભૂત\-પ્રમથ\-યૂથ\-યંતા || ૭ ||
પુષ્પકારૂઢ઼્અ સૌમિત્રિ\-સીતા\-સહિત,ભાનુ\-કુલભાનુ\-કીરતિ\-પતાકા . |
જયતિ વેદાન્તવિદ વિવિધ\-વિદ્યા\-વિશદ,વેદ\-વેદાંગવિદ બ્રહ્મવાદી |
જ્ઞાન\- વિજ્ઞાન\-વૈરાગ્ય\-ભાજન વિભો,વિમલ ગુણ ગનતિ શુકનારદાદી || ૮ ||
જયતિ કાલ\-ગુણ\-કર્મ\-માયા\-મથન, નિશ્ચલજ્ઞાન,વ્રત\-સત્યરત,ધર્મચારી |
સિદ્ધ\-સુરવૃંદ\-યોગીંદ્ર\-સેવતિ સદા,દાસ તુલસી પ્રણત ભય\-તમારી || ૯ ||

૨૭[ફેરફાર કરો]

જયતિ મંગલાગાર, સંસારભારાપહર,વાનરાકારવિગ્રહ પુરારી |
રામ\-રોષાનલ\-જ્વાલમાલા\-મિષ ધ્વાંતર\-સલભ\-સંહારકારી || ૧ ||
જયતિ મરુદંજનામોદ\-મંદિર,નતગ્રીવ સુગ્રીવ\-દુખઃખૈકબંધો |
યાતુધાનોદ્ધત\-ક્રુદ્ધ\-કાલાગ્નિહર,સિદ્ધ\-સુર\-સજ્જનાનંદ\-સિંધો || ૨ ||
જયતિ રુદ્રાગ્રણી,વિશ્વ\-વંદ્યાગ્રણી, વિશ્વવિખ્યાત\-ભટ\-ચક્રવર્તી |
સામગાતાગ્રણી,કામજેતાગ્રણી,રામહિત,રામભક્તાનુવર્તી || ૩ ||
જયતિસંગ્રામજય, રામસંદેસહર,કૌશલા\-કુશલ\-કલ્યાણભાષી |
રામ\-વિરહાર્ક\-સંતપ્ત\-ભરતાદિ\-નરનારિ\-શીતલકરણ કલ્પશાષી || ૪ ||
જયતિ સિંહાસનાસીન સીતારમણ,નિરખિ નિર્ભરહરણ નૃત્યકારી |
રામ સંભ્રાજ શોભા\-સહિત સર્વદા તુલસિમાનસ\-રામપુર\-વિહારી || ૫ ||

૨૮[ફેરફાર કરો]

જયતિ વાત\-સંજાત,વિખ્યાત વિક્રમ,બૃહદ્બાહુ,બલબિપુલ,બાલધિબિસાલા |
જાતરૂપાચલાકારવિગ્રહ,લસલ્લોમ વિદ્યુલ્લતા જ્વાલમાલા || ૧ ||
જયતિ બાલાર્ક વર\-વદન,પિંગલ\-નયન,કપિશ\-કર્કશ\-જટાજૂટધારી |
વિકટ ભૃકુટી,વજ દશન નખ,વૈરિ\-મદમત્ત\-કુંજર\-પુંજ\-કુંજરારી || ૨ ||
જયતિ ભીમાર્જુન\-વ્યાલસૂદન\-ગર્વહર, ધનંજય\-રથ\-ત્રાણ\-કેતૂ |
ભીષ્મ\-દ્રોણ\-કર્ણાદિ\-પાલિત,કાલદૃક સુયોધન\-ચમૂ\-નિધન\-હેતૂ || ૩ ||
જયતિ ગતરાજદાતાર,હંતાર સંસાર\-સંકટ,દનુજ\-દર્પહારી |
ઈતિ\-અતિ\-ભીતિ\-ગ્રહ\-પ્રેત\-ચૌરાનલ\-વ્યાધિબાધા\-શમન ઘોર મારી || ૪ ||
જયતિ નિગમાગમ વ્યાકરણ કરણલિપિ,કાવ્યકૌતુક\-કલા\-કોટિ\-સિંધો |
સામગાયક, ભક્ત\-કામદાયક,વામદેવ,શ્રીરામ\-પ્રિય\-પ્રેમ બંધો || ૫ ||
જયતિ ઘર્માશુ\-સંદગ્ધ\-સંપાતિ\-નવપક્ષ\-લોચન\-દિવ્ય\-દેહદાતા |
કાલકલિ\-પાપસંતાપ\-સંકુલ સદા,પ્રણત તુલસીદાસ તાત\-માતા || ૬ ||

૨૯[ફેરફાર કરો]

જયતિ નિર્ભરાનંદ\-સંદોહ કપિકેસરી,કેસરી\-સુવન ભુવનૈકભર્તા |
દિવ્યભૂમ્યંજના\-મંજુલાકર\-મણે,ભક્ત\-સંતાપ\-ચિંતાપહર્તા || ૧ ||
જયતિ ધમાર્થ\-કામાપવર્ગદ,વિભો બ્રહ્મલોકાદિ\-વૈભવ\-વિરાગી |
વચન\-માનસ\-કર્મ સત્ય\-ધર્મવ્રતી,જાનકીનાથ\-ચરણાનુરાગી || ૨ ||
જયતિ બિહગેશ\-બલબુદ્ધિ\-બેગાતિ\-મદ\-મથન,મનમથ\-મથન,ઊર્ધ્વરેતા |
મહાનાટક\-નિપુન,કોટિ\-કવિકુલ\-તિલક,ગાનગુણ\-ગર્વ\-ગંધર્વ\-જેતા || ૩ ||
જયતિ મંદોદરી\-કેશ\-કર્ષણ,વિદ્યમાન દશકંઠ ભટ\-મુકુટ માની |
ભૂમિજા\-દુઃખ\-સંજાત રોષાંતકૃત\-જાતનાજંતુ કૃત જાતુધાની || ૪ ||
જયતિ રામાયણ\-શ્રવણ\-સંજાત\-રોમાંચ,લોચન સજલ, શિથિલ વાણી |
રામપદપદ્મ\-મકરંદ\-મધુકર પાહિ,દાસ તુલસી શરણ,શૂલપાણી || ૫ ||