વિનયપત્રિકા ૩૦-૩૯

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
વિનયપત્રિકા
તુલસીદાસ

૩૦[ફેરફાર કરો]

રાગ સારંગ

જાકે ગતિ હૈ હનુમાનકી |
તાકી પૈજ પૂજિ આઈ, યહ રેખા કુલિસ પષાનકી || ૧ ||
અઘટિત\-ઘટન, સુઘટ\-બિઘટન,ઐસી બિરુદાવલિ નહિં આનકી |
સુમિરત સંકટ\-સોચ\-બિમોચન, મૂરતિ મોદ\-નિધાનકી || ૨ ||
તાપર સાનુકૂલ ગિરિજા, હર, લષન, રામ અરુ જાનકી |
તુલસી કપિકી કૃપા\-બિલોકનિ, ખાનિ સકલ કલ્યાનકી || ૩ ||
 

૩૧[ફેરફાર કરો]

રાગ ગૌરી

તાકિહૈ તમકિ તાકી ઓર કો |
જાકો હૈ સબ ભાઁતિ ભરોસો કપિ કેસરી\-કિસોરકો || ૧ ||
જન\-રંજન અરિગિન\-ગંજન મુખ\-ભંજન ખલ બરજોરકો |
બેદ\-પુરાન\-પ્રગટ પુરુષારથ સકલ\-સુભટ\-સિરમોર કો || ૨ ||
ઉથપે\-થપન,થપે ઉથપન પન,બિબુધબૃંદ બઁદિછોર કો |
જલધિ લાઁઘિ દહિ લંક પ્રબલ બલ દલન નિસાચર ઘોર કો || ૩ ||
જાકો બાલબિનોદ સમુઝિ જિય ડરત દિવાકર ભોરકો |
જાકી ચિબુક\-ચોટ ચૂરન કિય રદ\-મદ કુલિસ કઠોરકો || ૪ ||
લોકપાલ અનુકૂલ બિલોકિવો ચહત બિલોચન\-કોરકો |
સદા અભય,જય, મુદ\-મંગલમય જો સેવક રનરોરકો || ૫ ||
ભગત\-કામતરુ નામ રામ પરિપૂરન ચંદ ચકોરકો |
તુલસી ફલ ચારો કરતલ જસ ગાવત ગઈબહોર કો || ૬ ||

૩૨[ફેરફાર કરો]

રાગ બિલાવલ

ઐસી તોહી ન બૂઝિયે હનુમાન હઠીલે |
સાહેબ કહૂઁ ન રામસે , તોસે ન ઉસીલે || ૧ ||
તેરે દેખત સિંહકે સિસુ મેંઢક લીલે |
જાનત હૌં કલિ તેરેઊ મન ગુનગન કીલે || ૨ ||
હાઁક સુનત દસકંધકે ભયે બંધન ઢીલે |
સો બલ ગયો કિધૌં ભયે અબ ગરબગહીલે || ૩ ||
સેવકકો પરદા ફટે તૂ સમરથ સીલે |
અધિક આપુતે આપુનો સુનિ માન સહી લે || ૪ ||
સાઁસતિ તુલસીદાસકી સુનિ સુજસ તુહી લે |
તિહુઁકાલ તિનકો ભલૌં જે રામ\-રઁગીલે || ૫ ||

૩૩[ફેરફાર કરો]

સમરથ સુઅન સમીરકે,રઘુબીર\-પિયારે |
મોપર કીબી તોહિ જો કરિ લેહિ ભિયા રે || ૧ ||
તેરી મહિમા તે ચલૈ ચિંચિની\-ચિયા રે |
અઁધિયારો મેરી બાર ક્યો,ત્રિભુવન\-ઉજિયારે || ૨ ||
કેહિ કરની જન જાનિકૈ સનમાન કિયા રે |
કેહિ અઘ ઔગુન આપને કર ડારિ દિયા રે || ૩ ||
ખાઈ ખોંચી માઁગિ મૈં તેરો નામ લિયા રે |
તેરે બલ,બલિ,આજુ લૌં જગ જાગિ જિયા રે || ૪ ||
જો તોસોં હોતૌ ફિરૌં મેરો હેતુ હિયા રે |
તૌ કયોં બદન દેખાવતો કહિ બચન ઇયારે || ૫ ||
તોસો ગ્યાન\-નિધાન કો સરબગ્ય બિયા રે |
હૌં સમુઝત સાઈ\-દ્રોહકી ગતિ છાર છિયા રે || ૬ ||
તેરે સ્વામી રામ સે,સ્વામિની સિયા રે |
તહઁ તુલસીકે કૌનકો કાકો તકિયા રે || ૭ ||

૩૪[ફેરફાર કરો]

અતિ આરત, અતિ સ્વારથી, અતિ દીન\-દુખારી |
ઇનકો બિલગુ ન માનિયે, બોલહિં ન બિચારી || ૧ ||
લોક\-રીતિ દેખી સુની, વ્યાકુલ નર\-નારી |
અતિ બરષે અનબરષેહૂઁ, દેહિં દૈવહિં ગારી || ૨ ||
નાકહિ આયે નાથસોં, સાઁસતિ ભય ભારી |
કહિ આયો, કીબી છમા, નિજ ઓર નિહારી || ૩ ||
સમૈ સાઁકરે સુમિરિયે, સમરથ હિતકારી |
સો સબ બિધિ ઊબર કરૈ, અપરાધ બિસારી || ૪ ||
બિગરી સેવકકી સદા,સાહેબહિં સુધારી |
તુલસીપર તેરી કૃપા, નિરુપાધિ નિરારી || ૫ ||

૩૫[ફેરફાર કરો]

કટુ કહિયે ગાઢે પરે, સુનિ સમુઝિ સુસાઈં |
કરહિં અનભલેઉ કો ભલો, આપની ભલાઈ || ૧ ||
સમરથ સુભ જો પાઇયે, બીર પીર પરાઈ |
તાહિ તકૈં સબ જ્યોં નદી બારિધિ ન બુલાઈ || ૨ ||
અપને અપનેકો ભલો, ચહૈં લોગ લુગાઈ |
ભાવૈ જો જેહિ તેહિ ભજૈ, સુભ અસુભ સગાઈ || ૩ ||
બાઁહ બોલિ દૈ થાપિયે, જો નિજ બરિઆઈ |
બિન સેવા સોં પાલિયે, સેવકકી નાઈં || ૪ ||
ચૂક\-ચપલતા મેરિયૈ, તૂ બડ઼્ઓ બડ઼્આઈ |
હોત આદરે ઢીઠ હૈ, અતિ નીચ નિચાઈ || ૫ ||
બંદિછોર બિરુદાવલી, નિગમાગમ ગાઈ |
નીકો તુલસીદાસકો, તેરિયૈ નિકાઈ || ૬ ||

૩૬[ફેરફાર કરો]

રાગ ગૌરી

મંગલ\-મૂરતિ મારુત\-નંદન |
સકલ\-અમંગલ\-મૂલ\-નિકંદન || ૧ ||
પવનતનય સંતન હિતકારી |
હ્રદય બિરાજત અવધ\-બિહારી || ૨ ||
માતુ\-પિતા,ગુરુ,ગનપતિ,સારદ |
સિવા સમેત સંભુ,સુક,નારદ || ૩ ||
ચરન બંદિ બિનવૌં સબ કાહૂ |
દેહુ રામપદ\-નેહ\-નિબાહૂ || ૪ ||
બંદૌં રામ\-લખન\-બૈદેહી |
જે તુલસીકે પરમ સનેહી || ૫ ||

૩૭[ફેરફાર કરો]

લક્ષ્મણ\-સ્તુતિ દણ્ડક

લાલ લાડિલે લખન , હિત હૌ જનકે |
સુમિરે સંકટહારી, સકલ સુમંગલકારી , પાલક કૃપાલુ અપને પનકે || ૧ ||
ધરની\-ધરનહાર ભંજન\-ભુવનભાર , અવતાર સાહસી સહસફનકે . |
સત્યસંધ, સત્યબ્રત, પરમ ધરમરત , નિરમલ કરમ બચન અરુ મન કે || ૨ ||
રૂપકે નિધાન, ધનુ\-બાન પાનિ, તૂન કટિ, મહાબીર બિદિત, જિતૈયા બડ઼્એ રનકે . |
સેવક\-સુખ\-દાયક, સબલ, સબ લાયક, ગાયક જાનકીનાથ ગુનગનકે || ૩ ||
ભાવતે ભરત કે, સુમિત્રા\-સીતાકે દુલારે , ચાતક ચતુર રામ સ્યામ ઘનકે . |
બલ્લભ ઉરમિલાકે, સુલભ સનેહબસ , ધની ધન તુલસીસે નિરધનકે || ૪ ||
 

૩૮[ફેરફાર કરો]

રાગ ધનાશ્રી

જયતિ લક્ષ્મણાનંત ભગવંત ભૂધર, ભુજગ\- રાજ, ભુવનેશ, ભૂભારહારી |
પ્રલય\-પાવક\-મહાજ્વાલમાલા\-વમન, શમન\-સંતાપ લીલાવતારી || ૧ ||
જયતિ દાશરથિ, સમર\-સમરથ, સુમિત્રા\- સુવન, શત્રુસૂદન, રામ\-ભરત\-બંધો |
ચારુ\-ચંપક\-વરન, વસન\-ભૂષન\-ધરન, દિવ્યતર, ભવ્ય, લાવણ્ય\-સિધોં || ૨ ||
જયતિ ગાધેય\-ગૌતમ\-જનક\-સુખ\-જનક, વિશ્વ\-કંટક\-કુટિલ\-કોટિ\-હંતા |
વચન\-ચય\-ચાતુરી\-પરશુધર\-ગરબહર, સર્વદા રામભદ્રાનુગંતા || ૩ ||
જયતિ સીતેશ\-સેવાસરસ , બિષયરસ\- નિરસ, નિરુપાધિ ધુરધર્મધારી |
વિપુલબલમૂલ શાર્દૂલવિક્રમ જલદ\- નાદ\-મર્દન, મહાવીર ભારી || ૪ ||
જયતિ સંગ્રામ\-સાગર\-ભયંકર\-તરન, રામહિત\-કરણ વરબાહુ\-સેતુ |
ઉર્મિલા\-રવન, કલ્યાણ\-મંગલ\-ભવન, દાસતુલસી\-દોષ\-દવન\-હેતૂ || ૫ ||

૩૯[ફેરફાર કરો]

ભરત\-સ્તુતિ

જયતિ ભૂમિજા\-રમણ\-પદકંજ\-મકરંદ\-રસ\- રસિક\-મધુકર ભરત ભૂરિભાગી |
ભુવન\-ભૂષણ, ભાનુવંશ\-ભૂષણ, ભૂમિપાલ\- મનિ રામચંદ્રાનુરાગી || ૧ ||
જયતિ વિબુધેશ\-ધનદાદિ\-દુર્લભ\-મહા\- રાજ\-સંમ્રાજ\-સુખ\-પદ\-વિરાગી |
ખડ્ગ\-ધારાવ્રતી\-પ્રથમરેખા પ્રકટ શુદ્ધમતિ\-યુવતિ પતિ\-પ્રેમપાગી || ૨ ||
જયતિ નિરુપાધિ\-ભક્તિભાવ\-યંત્રિત\-હ્રદય , બંધુ\-હિત ચિત્રકુટાદ્રિ\-ચારી |
પાદુકા\-નૃપ\-સચિવ,પુહુમિ\-પાલક પરમ ધરમ\-ધુર\-ધીર, વરવીર ભારી || ૩ ||
જયતિ સંજીવની\-સમય\-સંકટ હનૂમાન ધનુબાન\-મહિમા બખાની |
બાહુબલ બિપુલ પરમિતિ પરાક્રમ અતુલ, ગૂઢ ગતિ જાનકી\-જાનિ જાની || ૪ ||
જયતિ રણ\-અજિર ગન્ધર્વ\-ગણ\-ગર્વહર, ફિર કિયે રામગુણગાથ\-ગાતા |
માણ્ડવી\-ચિત્ત\-ચાતક\-નવાંબુદ\-બરન, સરન તુલસીદાસ અભય દાતા || ૫ ||