વિનયપત્રિકા ૪૦-૪૯

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
વિનયપત્રિકા
તુલસીદાસ

૪૦[ફેરફાર કરો]

શત્રુઘ્ન\-સ્તુતિ રાગ ધનાશ્રી

જયતિ જય શત્રુ\-કરિ\-કેસરી શત્રુહન, શત્રુતમ\-તુહિનહર કિરણકેતૂ |
દેવ\-મહિદેવ\-મહિ\-ધેનુ\-સેવક સુજન\- સિદ્ધિ\-મુનિ\-સકલ\-કલ્યાણ\-હેતૂ || ૧ ||
જયતિ સર્વાંગસુદંર સુમિત્રા\-સુવન, ભુવન\-વિખ્યાત\-ભરતાનુગામી |
વર્મચર્માસી\-ધનુ\-બાણ\-તૂણીર\-ધર શત્રુ\-સંકટ\-સમય યત્પ્રણામી || ૨ ||
જયતિ લવણામ્બુનિધિ\-કુંભસંભવ મહા\- દનુજ\-દુર્જનદવન, દુરિતહારિ |
લક્ષ્મણાનુજ, ભરત\-રામ\-સીતા\-ચરણ\- રેણુ\-ભૂષિત\-ભાલ\-તિલકધારી || ૩ ||
જયતિ શ્રુતિકીર્તિ\-વલ્લભ સુદુર્લભ સુલભ નમત નર્મદ ભુક્તિમુક્તિદાતા |
દાસતુલસી ચરણ\-શરણ સીદત વિભો, પાહિ દીનાર્ત્ત\-સંતાપ\-હાતા || ૪ ||

૪૧[ફેરફાર કરો]

શ્રીસીતા\-સ્તુતિ રાગ કેદારા

કબહુઁક અંબ, અવસર પાઇ |
મેરિઔ સુધિ દ્યાઇબી,કછુ કરુન\-કથા ચલાઇ || ૧ ||
દીન, સબ અઁગહીન,છીન,મલીન,અઘી અઘાઇ |
નામ લૈ ભરૈ ઉદર એક પ્રભુ\-દાસી\-દાસ કહાઇ || ૨ ||
બૂઝિહૈં ’સો હૈ કોન’, કહિબી નામ દસા જનાઇ |
સુનત રામ કૃપાલુકે મેરી બિગરીઔ બનિ જાઇ || ૩ ||
જાનકી જગજનનિ જનકી કિયે બચન સહાઇ |
તરૈ તુલસીદાસ ભવ તવ નાથ\-ગુન\-ગન ગાઇ || ૪ ||

૪૨[ફેરફાર કરો]

કબહુઁ સમય સુધિ દ્યયાબી,મેરી માતુ જાનકી |
જન કહાઇ નામ લેત હૌં,કિયે પન ચાતક જ્યોં,પ્યાસ\-પ્રેમ\-પાનકી || ૧ ||
સરલ કહાઈ પ્રકૃતિ આપુ જાનિએ કરુના\-નિધાનકી |
નિજગુન,અરિકૃત અનહિતૌ,દાસ\-દોષ સુરતિ ચિત રહત ન દિયે દાનકી || ૨ ||
બાનિ બિસારનસીલ હૈ માનદ અમાનકી |
તુલસીદાસ ન બિસારિયે,મન કરમ બચન જાકે,સપનેહુઁ ગતિ ન આનકી || ૩ ||

૪૩[ફેરફાર કરો]

શ્રીરામ\-સ્તુતિ

જયતિ સચ્ચિદવ્યાપકાનંદ પરબ્રહ્મ\-પદ વિગ્રહ\-વ્યક્ત લીલાવતારી |
વિકલ બ્રહ્માદિ,સુર,સિદ્ધ,સંકોચવશ,વિમલ ગુણ\-ગેહ નર\-દેહ\-ધારી || ૧ ||
જયતિ કોશલાધીશ કલ્યાણ કોશલસુતા,કુશલ કૈવલ્ય\-ફલ ચારુ ચારી |
વેદ\-બોધિત કરમ\-ધરમ\-ધરનીધેનુ,વિપ્ર\-સેવક સાધુ\-મોદકારી || ૨ ||
જયતિ ઋષિ\-મખપાલ,શમન\-સજ્જન\-સાલ,શાપવશ મુનિવધૂ\-પાપહારી |
ભંજિ ભવચાપ,દલિ દાપ ભૂપાવલી,સહિત ભૃગુનાથ નતમાથ ભારી || ૩ ||
જયતિ ધારમિક\-ધુર,ધીર રઘુવીર ગુર\-માતુ\-પિતુ\-બંધુ\-વચનાનુસારી |
ચિત્રકૂટાદ્રિ વિન્ધ્યાદ્રિ દંડકવિપિન,ધન્યકૃત પુન્યકાનન\-વિહારી || ૪ ||
જયતિ પાકારિસુત\-કાક\-કરતૂતિ\-ફલદાનિ ખનિ ગર્ત ગોપિત વિરાધા |
દિવ્ય દેવી વેશ દેખિ લખિ નિશિચરી જનુ વિડંબિત કરી વિશ્વબાધા || ૫ ||
જયતિ ખર\-ત્રિશિર\-દૂષણ ચતુર્દશ\-સહસ\-સુભટ\-મારીચ\-સંહારકર્તા |
ગૃધ્ર\-શબરી\-ભક્તિ\-વિવશ કરુણાસિંધુ,ચરિત નિરુપાધિ,ત્રિવિધાર્તિહર્તા || ૬ ||
જયતિ મદ\-અંધ કુકબંધ બધિ,બાલિ બલશાલિ બધિ,કરન સુગ્રીવ રાજા |
સુભટ મર્કટ\-ભાલુ\-કટક\-સંઘટ સજત,નમત પદ રાવણાનુજ નિવાજા || ૭ ||
જયતિ પાથોધિ\-કૃત\-સેતુ કૌતુક હેતુ,કાલ\-મન અગમ લઈ લલકિ લંકા |
સકુલ,સાનુજ,સદલ દલિત દશકંઠ રણ,લોક\-લોકપ કિયે રહિત\-શંકા || ૮ ||
જયતિ સૌમિત્રિ\-સીતા\-સચિવ\-સહિત ચલે પુષ્પકારુઢ નિજ રાજધાની |
દાસતુલસી મુદિત અવધવાસી સકલ,રામ ભે ભૂપ વૈદેહિ રાની || ૯ ||

૪૪[ફેરફાર કરો]

જયતિ રાજ\-રાજેંદ્ર રાજીવલોચન,રામ નામ કલિ\-કામતરુ,સામ\-શાલી |
અનય\-અંભોધિ\-કુંભજ,નિશાચર\-નિકર\- તિમિર\-ઘનઘોર\-ખરકિરણમાલી || ૧ ||
જયતિ મુનિ\-દેવ\-નરદેવ દસરત્થકે , દેવ\-મુનિ\-વંદ્ય કિય અવધ\-વાસી |
લોક નાયક\-કોક\-શોક\-સંકટ\-શમન, ભાનુકુલ\-કમલ કાનન\-વિકાસી || ૨ ||
જયતિ શ્રૃંગાર\-સર તામરસ\-દામદુતિ\- દેહ,ગુણગેહ,વિશ્વોપકારી | 
સકલ સૌભાગ્ય\-સૌંદર્ય\-સુષમારુપ, મનોભવ કોટિ ગર્વાપહારી || ૩ ||
(જયતિ) સુભગ સારંગ સુનિખંગ સાયક શક્તિ, ચારુ ચર્માસિ વર વર્મધારી |
ધર્મધુરધીર,રઘુવીર,ભુજબલ અતુલ,હેલયા દલિત ભૂભાર ભારી || ૪ ||
જયતિ કલધૌત મણિ\-મુકુટ,કુંડલ,તિલક\- ઝલક ભલિ ભાલ,વિધુ\-વદન\-શોભા |
દિવ્ય ભૂષન,બસન પીત,ઉપવીત, કિય ધ્યાન કલ્યાન\-ભાજન ન કો ભા || ૫ ||
(જયતિ)ભરત\-સૌમિત્રિ\-શત્રુઘ્ન\-સેવિત,સુમુખ, સચિવ\-સેવક\-સુખદ, સર્વદાતા |
અધમ,આરત,દીન,પતિત,પાતક\-પીન સકૃત નતમાત્ર કહિ ’પાહિ’ પાતા || ૬ ||
જયતિ જય ભુવન દસચારિ જસ જગમગત, પુન્યમય,ધન્ય જય રામરાજા |
ચરિત\-સુરસરિત કવિ\-મુખ્ય ગિરિ નિઃસરિત, પિબત,મજ્જત મુદિત સઁત\-સમાજા || ૭ ||
જયતિ વર્ણાશ્રમાચારપર નારિ\-નર, સત્ય\-શમ\-દમ\-દયા\-દાનશીલા |
વિગત દુખ\-દોષ,સંતોસ સુખ સર્વદા, સુનત,ગાવત રામ રાજલીલા || ૮ ||
જયતિ વૈરાગ્ય\-વિજ્ઞાન\-વારાંનિધે નમત નર્મદ,પાપ\-તાપ\-હર્તા |
દાસ તુલસી ચરણ શરણ સંશય\-હરણ, દેહિ અવલંબ વૈદેહિ\-ભર્તા || ૯ ||
 

૪૫[ફેરફાર કરો]

રાગ ગૌરી

શ્રી રામચંદ્ર કૃપાલુ ભજુ મન હરણ ભવભય દારુણં |
નવકંજ\-લોચન,કંજ\-મુખ,કર\-કંજ,પદ કંજારુણં || ૧ ||
કંદર્પ અગણિત અમિત છવિ,નવનિલ નીરદ સુંદરં |
પટ પીત માનહુ તડ઼્ઇત રુચિ શુચિ નૌમિ જનક સુતાવરં || ૨ ||
ભજુ દીનબંધુ દિનેશ દાનવ\-દૈત્ય\-વંશ નિકંદનં |
રઘુનંદ આનઁદકંદ કોશલચંદ દશરથ\-નંદનં || ૩ ||
સિર મુકુટ કુંડલ તિલક ચારુ ઉદારુ અંગ વિભૂષણં |
આજાનુભુજ શર\-ચાપ\-ધર,સંગ્રામ\-જિત\-ખરદૂષણં || ૪ ||
ઇતિ વદતિ તુલસીદાસ શંકર\-શેષ\-મુનિ\-મન\-રંજનં |
મમ હ્રદય કંજ નિવાસ કરુ કામાદિ ખલ\-દલ\-ગંજનં || ૫ ||
 

૪૬[ફેરફાર કરો]

રાગ રામકલી

સદા રામ જપુ,રામ જપુ,રામ જપુ, રામ જપુ, રામ જપુ, મૂઢ.મન બાર બારં |
સકલ સૌભાગ્ય\-સુખ\-ખાનિ જિય જાનિ શઠ,માનિ વિશ્વાસ વદ વેદસારં || ૧ ||
કોશલેન્દ્ર નવ\-નીલકંજાભતનુ,મદન\-રિપુ\-કંજહ્રદિ\-ચંચરીકં |
જાનકીરવન સુખભવન ભુવનૈકપ્રભુ,સમર\-ભંજન,પરમ કારુનીકં || ૨ ||
દનુજ\-વન ધૂમધુજ,પીન આજાનુભુજ,દંડ\-કોદંડવર ચંડ બાનં |
અરુનકર ચરણ મુખ નયન રાજીવ,ગુન\-અયન,બહુ મયન\-શોભા\-નિધાનં || ૩ ||
વાસનાવૃંદ\-કૈરવ\-દિવાકર, કામ\-ક્રોધ\-મદ કંજ\-કાનન\-તુષારં |
લોભ અતિ મત્ત નાગેંદ્ર પંચાનન ભક્તહિત હરણ સંસાર\-ભારં || ૪ ||
કેશવં,ક્લેશહં,કેશ\-વંદિત પદ\-દ્વંદ્વ મંદાકિની\-મૂલભૂતં |
સર્વદાનંદ\-સંદોહ,મોહાપહં, ઘોર\-સંસાર\-પાથોધિ\-પોતં || ૫ ||
શોક\-સંદેહ\-પાથોદપટલાનિલં, પાપ\-પર્વત\-કઠિન\-કુલિશરૂપં |
સંતજન\-કામધુક\-ધેનુ,વિશ્રામપ્રદ, નામ કલિ\-કલુષ\-ભંજન અનૂપં || ૬ ||
ધર્મ\-કલ્પદ્રુમારામ, હરિધામ\-પથિ સંબલં, મૂલમિદમેવ એકં |
ભક્તિ\-વૈરાગ્યં વિજ્ઞાન\-શમ\-દાન\-દમ, નામ આધીન સાધન અનેકં || ૭ ||
તેન તપ્તં,હુતં,દત્તમેવાખિલં, તેન સર્વ કૃતં કર્મજાલં |
યેન શ્રીરામનામામૃતં પાનકૃતમનિશમનવદ્યમવલોક્ય કાલં || ૮ ||
શ્વપચ,ખલ,ભિલ્લ,યવનાદિ હરિલોકગત, નામબલ વિપુલ મતિ મલ ન પરસી |
ત્યાગિ સબ આસ,સંત્રાસ,ભવપાસ અસિ નિસિત હરિનામ જપુ દાસતુલસી |

૪૭[ફેરફાર કરો]

ઐસી આરતી રામ રઘુબીરકી કરહિ મન |
હરન દુખદુંદ ગોબિંદ આનન્દઘન || ૧ ||
અચરચર રૂપ હરિ,સરબગત,સરબદા બસત,ઇતિ બાસના ધૂપ દીજૈ |
દીપ નિજબોધગત\-કોહ\-મદ\-મોહ\-તમ,પ્રૌઢઽભિમાન ચિતબૃતિ છીજૈ || ૨ ||
ભાવ અતિશય વિશદ પ્રવર નૈવેદ્ય શુભ શ્રીરમણ પરમ સંતોષકારી |
પ્રેમ\-તાંબૂલ ગત શૂલ સંશય સકલ,વિપુલ ભવ\-બાસના\-બીજહારી || ૩ ||
અશુભ\-શુભકર્મ\-ઘૃતપૂર્ણ દશ વર્તિકા,ત્યાગ પાવક, સતોગુણ પ્રકાસં |
ભક્તિ\-વૈરાગ્ય\-વિજ્ઞાન દીપાવલી,અર્પિ નીરાજનં જગનિવાસં || ૪ ||
બિમલ હ્રદિ\-ભવન કૃત શાંતિ\-પર્યક શુભ,શયન વિશ્રામ શ્રીરામરાયા |
ક્ષમા\-કરુણા પ્રમુખ તત્ર પરિચારિકા,યત્ર હરિ તત્ર નહિં ભેદ\-માયા || ૫ ||
એહિ આરતી\-નિરત સનકાદિ,શ્રુતિ,શેષ,શિવ,દેવરિષિ,અખિલમુનિ તત્વ\-દરસી કરૈ સોઇ તરૈ |
પરિહરૈ કામાદિ મલ,વદતિ ઇતિ અમલમતિ\-દાસ તુલસી || ૬ ||

૪૮[ફેરફાર કરો]

હરતિ સબ આરતી આરતી રામકી |
દહન દુખ\-દોષ,નિરમૂલિની કામકી || ૧ ||
સુરભ સૌરભ ધૂપ દીપબર માલિકા |
ઉડ઼્અત અઘ\-બિહઁગ સુનિ તાલ કરતાલિકા || ૨ ||
ભક્ત\-હ્રદિ\-ભવન, અજ્ઞાન\-તમ\-હારિની |
બિમલ બિગ્યાનમય તેજ\-બિસ્તારિની || ૩ ||
મોહ\-મદ\-કોહ\-કલિ\-કંજ\-હિમજામિની |
મુક્તિકી દૂતિકા,દેહ\-દુતિ દામિની || ૪ ||
પ્રનત\-જન\-કુમુદ\-બન\-ઇંદુ\-કર\-જાલિકા |
તુલસિ અભિમાન\-મહિષેસ બહુ કાલિકા || ૫ ||
 

૪૯[ફેરફાર કરો]

હરિશંકરી પદ

દેવ\- દનુજ\-બન\-દહન,ગુન\-ગહન,ગોવિંદ નંદાદિ\-આનંદ\-દાતાઽવિનાશી |
શંભુ,શિવ,રુદ્ર,શંકર,ભયંકર,ભીમ,ઘોર,તેજાયતન,ક્રોધ\-રાશી || ૧ ||
અનઁત,ભગવંત\-જગદંત\-અંતક\-ત્રાસ\-શમન,શ્રીરમન,ભુવનાભિરામં |
ભૂધરાધીશ જગદીશ ઈશાન,વિજ્ઞાનઘન,જ્ઞાન\-કલ્યાન\-ધામં || ૨ ||
વામનાવ્યક્ત,પાવન,પરાવર,વિભો,પ્રકટ પરમાતમા,પ્રકૃતિ\-સ્વામી |
ચંદ્રશેખર,શૂલપાણિ,હર,અનઘ,અજ,અમિત,અવિછિન્ન,વૃશભેશ\-ગામી || ૩ ||
નીલજલદાભ તનુ શ્યામ,બહુ કામ છવિ રામ રાજીવલોચન કૃપાલા |
કબું\-કર્પૂર\-વપુ ધવલ,નિર્મલ મૌલિ જટા,સુર\-તટિનિ,સિત સુમન માલા || ૪ ||
વસન કિંજલ્કધર,ચક્ર\-સારંગ\-દર\-કંજ\-કૌમોદકી અતિ વિશાલા |
માર\-કરિ\-મત્ત\-મૃગરાજ,ત્રૈનૈન,હર,નૌમિ અપહરણ સંસાર\-જાલા || ૫ ||
કૃષ્ણ,કરુણાભવન,દવન કાલીય ખલ,વિપુલ કંસાદિ નિર્વશકારી |
ત્રિપુર\-મદ\-ભંગકર,મત્તગજ\-ચર્મધર,અન્ધકોરગ\-ગ્રસન પન્નગારી || ૬ ||
બ્રહ્મ,વ્યાપક,અકલ,સકલ,પર,પરમહિત,ગ્યાન,ગોતીત,ગુણ\-વૃત્તિ\-હર્ત્તા |
સિંધુસુત\-ગર્વ\-ગિરિ\-વજ્ર,ગૌરીશ,ભવ દક્ષ\-મખ અખિલ વિધ્વંસકર્ત્તા || ૭ ||
ભક્તિપ્રિય,ભક્તજન\-કામધુક ધેનુ,હરિ હરણ દુર્ઘટ વિકટ વિપતિ ભારી |
સુખદ,નર્મદ,વરદ,વિરજ,અનવઘ્યઽખિલ,વિપિન\-આનંદ\-વીથિન\-વિહારી રુચિર હરિશંકરી નામ\-મંત્રાવલી દ્વંદ્વદુખ હરનિ,આનંદખાની |
વિષ્ણુ\-શિવ\-લોક\-સોપાન\-સમ સર્વદા વદતિ તુલસીદાસ વિશદ બાની || ૮ ||