યંત્રો/સાધનો

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

નીચે એવા વિશેષ સાધનોની યાદી આપી છે જેમાથી જરૂરીયાત પ્રમાણેના સાધનો સભ્ય તેમના મારી પસંદ પાના ઉપર સક્રિય કરી શકે છે (વ્યાખ્યામા વર્ણવ્યા મુજબ).

આ નિરિક્ષણથી સહેલાઇથી સિસ્ટમ સંદેશા વાળા પાના ખોલી શકશો જ્યાં દરેક સાધનનું વર્ણન અને તેનો કોડ આપેલો છે.

Editing tools    [સ્રોત જુઓ]

Editing tools for Page: namespace    [સ્રોત જુઓ]

Editing tools for Index: namespace    [સ્રોત જુઓ]

Interface    [સ્રોત જુઓ]

Compatibility    [સ્રોત જુઓ]

Development (in beta)    [સ્રોત જુઓ]

Tools just for Administrators    [સ્રોત જુઓ]