પરવાનગી ક્ષતિ

Jump to navigation Jump to search

merge users પરવાનગી તમને નીચેનાં કારણ સર નથી:

તમને વિનંતી કરાયેલ ક્રિયાને ક્રિયાન્વિત કરવાની છૂટ નથી.