વીરો મારો ઝગમગ ઝગમગ થાય

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

ઊંચા ઊંચા બંગલા બંધાવો
એમાં કાચની બારીઓ મેલાવો
કે વીરો મારો ઝગમગ થાય

જીગરભાઈ મારે મનડાંના મીઠા
એના દાદાને દરબારમાં દીઠા
કે વીરો મારો ઝગમગ થાય

જીગરભાઈ મારે મનડાંના મીઠાં
એના કાકાને કચેરીમાં દીઠા
કે વીરો મારો ઝગમગ થાય

જીગરભાઈ મારે મનડાનાં મીઠાં
એના મામાને મહોલાતુંમાં દીઠા
કે વીરો મારો ઝગમગ થાય

જીગરભાઈ મારે મનડાંના મીઠાં
એના વીરાને વાડિયુંમાં દીઠા
કે વીરો મારો ઝગમગ થાય

માંડવા