વીરો મારો ઝગમગ ઝગમગ થાય

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

ઊંચા ઊંચા બંગલા બંધાવો
એમાં કાચની બારીઓ મેલાવો
કે વીરો મારો ઝગમગ થાય

જીગરભાઈ મારે મનડાંના મીઠા
એના દાદાને દરબારમાં દીઠા
કે વીરો મારો ઝગમગ થાય

જીગરભાઈ મારે મનડાંના મીઠાં
એના કાકાને કચેરીમાં દીઠા
કે વીરો મારો ઝગમગ થાય

જીગરભાઈ મારે મનડાનાં મીઠાં
એના મામાને મહોલાતુંમાં દીઠા
કે વીરો મારો ઝગમગ થાય

જીગરભાઈ મારે મનડાંના મીઠાં
એના વીરાને વાડિયુંમાં દીઠા
કે વીરો મારો ઝગમગ થાય

માંડવા