વેણીનાં ફૂલ/નીંદરભરી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← પારેવાં લ્યો વેણીનાં ફૂલ
નીંદરભરી
ઝવેરચંદ મેઘાણી
૧૯૨૮
વીરડો →નીંદરભરી


નીંદરભરી રે ગુલાલે ભરી
બેની બાની આંખડી નીંદર ભરી રે !

નીંદરને દેશ બેની નત્ય નત્ય જાતાં,
અંકાશી હિંચકાની હોડી કરી -બેનીબાની૦

દોરી તાણીને વીર મારે હલેસાં,
હાલાં વાયાં ને હોડી વેગે ચડી - બેનીબાની૦

નીંદર બેઠી છે નીલ સમદરના બેટમાં,
કેસરીયા દૂધના કટોરા ધરી - બેનીબાની૦

નીંદરનો બાગ કાંઈ લૂંબે ને ઝુંબે,
કળીઓ નીતારીને કચોળી ભરી - બેનીબાની૦

સીંચ્યાં એ તેલ મારી બેનીને માથડે
નાવણ દેતી રે ચાર દરિયાપરી - બેનીબાની૦

છીપોની વેલડીને જોડ્યા જળ-ઘોડલા,
બેસીને બેન જાય મુસાફરી - બેનીબાની૦

સાતે સિંધુને તીર સફરો રે કીધી,

સુરજ ઉગ્યો ને બેન આવ્યાં ફરી - બેનીબાની૦