વેણીનાં ફૂલ/વીરડો

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← નીંદરભરી વેણીનાં ફૂલ
વીરડો
ઝવેરચંદ મેઘાણી
૧૯૨૮
ચલ ગાગર →વીરડો


<poem>વેકરામાં કોણે વીરડા ગાળ્યા ?

વીર મારે ગાળ્યા !

વીરડા રૂપાળા કેને કાજે ગાળ્યા? બેનીને કાજ ગાળ્યા પંખીને કાજ ગાળ્યા.

વીરડાનાં પાણી કેણીયે ઉલેચ્યાં ? ભાભીએ ઉલેચ્યાં કાકીએ ઉલેચ્યાં મામીએ ઉલેચ્યાં.

વીરડાનાં પાણી કોણે ડોળ્યાં ? દેડકે ડોળ્યાં કાગડે ડોળ્યાં વાંદરે ડોળ્યાં.

<poem>

વીરડાનાં પાણી કોણ કરે આછાં ? મોર કરે આછાં મીન કરે આછાં ચકી કરે આછાં દેવ કરે આછાં.

વીરડાનાં પાણી આછર્યાં કેવાં ? રાજાના હોજ જેવાં તારાનાં તેજ જેવાં પરીઓની પાંખ જેવાં ઈશ્વરની આંખ જેવાં.

વીરડાનાં પાણી કોણ પીશે ? ગાવડી પીશે ઢેલડી પીશે કોયલડી પીશે વાદલડી પીશે

પદમણી પીશે.
<poem>

વીરડાનાં પાણી કેમ કરી પીધાં ? છાલીયે પીધાં ટોયલે પીધાં ખોબલે પીધાં મોઢડે પીધાં વળી વળી પીધાં લળી લળી પીધાં !

વીરડાનાં પાણી મીઠડાં કેવાં ? માતાના દૂધ જેવાં વીરાના વ્હાલ જેવા બાપુના બોલ જેવા સહીયરના કોલ જેવા.

વીરડાની પોળે કોણ કોણ બોલે ? મોર બોલે સુડલા બોલે

ભમરલા બોલે.

વીરડાને કાંઠે કોણ કોણ બેઠું ?
બેડલું બેઠું
બટુકડું બેઠું
ઇંઢોણલી બેઠી
પારેવડું બેઠું
પોપટજી બેઠા
ગાવડલી બેઠી
ગોવાલણી બેઠી
માદેવજી બેઠા
પારવતીજી બેઠાં
સીતા ને રામ બેઠાં
રાધા ને શ્યામ બેઠાં !

વીરડાને કાંઠે કોણના વિસામા ?
ધોરીના વિસામા
પનીઆરીના વિસામા
મહીયારીના વિસામા
ભતવારીના વિસામા

દુઃખીયારીના વિસામા !