વ્યાકરણ/છંદ/પૃથ્વી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

છંદ : પૃથ્વી

અક્ષર : ૧૭

બંધારણ : જ - સ - જ - સ - ય - લ - ગા

યતિ : ૮ કે ૯ અને ૧૭ મે અક્ષરે

ઉદાહરણ :

ગા
મ ને શિ શુ ત ણી ગ મે સ ર ળ સૃ ષ્ટી સ્ને હ રી
છંદ
અક્ષરમેળ |અનુષ્ટુપ|ઇન્દ્રવજ્રા| ઉપજાતિ|ઉપેન્દ્રવજ્રા | કવિત|ચામર|તોટક|ધનાક્ષરી|પૃથ્વી | મનહર| મંદાક્રાંતા |માલિની|રથોદ્ધતા| વસંતતિલકા | વંશસ્થ |શાર્દૂલવિક્રીડિત| શિખરિણી|શાલિની | હરિણી| સ્ત્રગ્ધરા
માત્રામેળ | ચોપાઈ | દોહરો | હરિગીત |રોળાવૃત્ત| સોરઠો| સવૈયા|દિંડી|ઉધોર|મહીદીપ|વૈતાલીય| આર્યા