લખાણ પર જાઓ

શરીર શોધ્યા વિના સાર નહીં

વિકિસ્રોતમાંથી
શરીર શોધ્યા વિના સાર નહીં
નરસિંહ મહેતા


શરિર શોધ્યા વિના સાર નહીં સાંપડે, પંડિતો પાર નહીં પામો પોથે,
તાંદુલ મેલીને, તુષને વળગી રહ્યો, ભૂખ નહિ ભાંગે એમાં ઠાલે થોથે. શ૦.
રસનાના સ્વાદમાં સર્વ રૂંધાઈ રહ્યાં, વિગતિ ગુરુ જ્ઞાન વિના રે ગુંથે;
વાણી વિલાસમાં, વિવિધ વાણી વડે, પરહરી વસ્ત્રને વળગે ચુંથે. શ૦.

શબ્દ શીખે ખરો, સકલ વિદ્યા ભણે, આધ્યાત્મ ઊચરે આવી ઓથે;
પ્રપંચ પિંડમાં રહ્યો, અહંકાર નવ ગયો, અનંત આથડ્યો એમ અનંત કોઠે. શ૦
શાસ્ત્ર કથા કહે, રજનિમાં આથડે, એમ અજ્ઞાન શીશ ગોઠે;
ભણે નરસૈયો જે, ભેદ જાણી જુઓ, મેં તો રચી કહ્યું પદ ચોથે શ૦.

.

પદ ૪ જું.


અન્ય સંસ્કરણ

શરીર શોધ્યા વિના સાર નહીં સાંપડે, પંડિતો પારા નહીં પામો પોથે,
તાંદુલ મેલીને તુસને વળગી રહ્યો, ભૂખ નહીં ભાંગે એમાં થાળે હાથે. – શરીર. ૧

રસનાના સ્વાદમાં સરવ રીઝી રહ્યાં, વિગતિ ગુરુજ્ઞાન વિના રે ગૂંથે,
વાણી વિલાસમાંરંગા ન લાગ્યો રુદે, પરહરી વસ્ત્રને વળગ્યો ચૂંથે. – શરીર. ૨

શબ્દ સંચ્યા ઘણા, સકલ વિદ્યા ભણ્યા, આધ્યાત્મ ઉચરે એ જ પોતે,
પ્રપંચ પંડમાં રહ્યો, અહંકાર નવ ગયો, અનંત જુગ વહી ગયા એમ જોતે – શરીર. ૩

શાસ્ત્ર કીધાં કડે, તોયા રજનીમાં આથડે, અંધ થૈ સંચરે શૈલ્ય ઓથે,
ભણે નરસૈયો જે ભેદ જાણી જુઓ, મેં તો રચી કહ્યું પાડા ચોથે – શરીર. ૪