શ્રાવ્ય પુસ્તક:સોરઠી બહારવટીયા - ભાગ બીજો

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
સોરઠી બહારવટીયા - ભાગ બીજો
ઝવેરચંદ મેઘાણી
ધ્વનિ : મોર્ડન ભટ્ટ


પ્રકરણ
અક્ષરાંકન
ધ્વનિ
૧.૦
જોગીદાસ ખુમાણ-૦
૧.૧
જોગીદાસ ખુમાણ-૧
નાવલીને જુહાર
૧.૧
જોગીદાસ ખુમાણ-૨
મુરાદશા મુંજાવર
૧.૩
જોગીદાસ ખુમાણ-૩
માગીયા જળ
૧.૪
જોગીદાસ ખુમાણ-૪
સાદ વરત્યો
૧.૫
જોગીદાસ ખુમાણ-૫
બાપુને પરણાવ્યાં
૧.૬
જોગીદાસ ખુમાણ-૬
ફુલધારે ઉતર્યા
૧.૭
જોગીદાસ ખુમાણ-૭
પહેરામણી બગડી
૧.૮
જોગીદાસ ખુમાણ-૮
દુશ્મનનું કારજ
૧.૯
જોગીદાસ ખુમાણ-૯
ભીમ પાંચાળીયો
૧.૧૦
જોગીદાસ ખુમાણ-૧૦
શત્રુની સ્ત્રી
૧.૧૧
જોગીદાસ ખુમાણ-૧૧
મહાપાપ
૧.૧૨
જોગીદાસ ખુમાણ-૧૨
ચારણે છેતર્યો
૧.૧૩
જોગીદાસ ખુમાણ-૧૩
રખાતની દીકરી
૧.૧૪
જોગીદાસ ખુમાણ-૧૪
ગરીબી
૧.૧૫
જોગીદાસ ખુમાણ-૧૫
તુલસીશ્યામમાં
૧.૧૬
જોગીદાસ ખુમાણ-૧૬
૧.૧૭
જોગીદાસ ખુમાણ-૧૭
ગાંગો બારોટ
૧.૧૮
જોગીદાસ ખુમાણ-૧૮
કાઠિયાણીનો સંદેશો
૧.૧૯
જોગીદાસ ખુમાણ-૧૯
ગાયોના નિશાપા
૧.૨૦
જોગીદાસ ખુમાણ-૨૦
પતાવટ
૧.૨૧
જોગીદાસ ખુમાણ-૨૧
ઐતિહાસિક કથાગીત બૅલેડ
૧.૨૨
જોગીદાસ ખુમાણ-૨૨
ઇતિહાસમાં સ્થાન
૨.૧
જોધો માણેક : મૂળુ માણેક
માછીમારણની કૂખે માણેક
૨.૨
જોધો માણેક : મૂળુ માણેક
સમૈયા ની માનતા
૨.૩
જોધો માણેક : મૂળુ માણેક
દ્વારકા પાંજી આય
૨.૪
જોધો માણેક : મૂળુ માણેક
ટીલાવડ નીચે
૨.૫
જોધો માણેક : મૂળુ માણેક
દ્વારકા પાર હલ્લો
૨.૬
જોધો માણેક : મૂળુ માણેક
લઘુભાની જીભ
૨.૭
જોધો માણેક : મૂળુ માણેક
લૂંટારા શરમાયા
૨.૮
જોધો માણેક : મૂળુ માણેક
જેરામભા
૨.૯
જોધો માણેક : મૂળુ માણેક
જોધાનો ન્યાય
૨.૧૦
જોધો માણેક : મૂળુ માણેક
બેટમાં યુદ્ધ
૨.૧૧
જોધો માણેક : મૂળુ માણેક
વેરીની દિલેરી
૨.૧૨
જોધો માણેક : મૂળુ માણેક
આભપરાને આશરે
૨.૧૩
જોધો માણેક : મૂળુ માણેક
મડમનો મનોરથ
૨.૧૪
જોધો માણેક : મૂળુ માણેક
સરકારી શોધ
૨.૧૫
જોધો માણેક : મૂળુ માણેક
બીજી વિષ્ટિ
૨.૧૬
જોધો માણેક : મૂળુ માણેક
ઘેરાનો નિર્ણય
૨.૧૭
જોધો માણેક : મૂળુ માણેક
આભપરો છેડ્યો
૨.૧૮
જોધો માણેક : મૂળુ માણેક
કોડીનાર ભાંગ્યું
૨.૧૯
જોધો માણેક : મૂળુ માણેક
કાકાની કાળવાણી
૨.૨૦
જોધો માણેક : મૂળુ માણેક
વડોદરાની જેલમાં
૨.૨૧
જોધો માણેક : મૂળુ માણેક
જેલ તોડી
૨.૨૨
જોધો માણેક : મૂળુ માણેક
માધવપુર ભાંગ્યું
૨.૨૩
જોધો માણેક : મૂળુ માણેક
જાલમસંગનો જમૈયો
૨.૨૪
જોધો માણેક : મૂળુ માણેક
દેવોભા રવાના
૨.૨૫
જોધો માણેક : મૂળુ માણેક
સુતાર પરણાવ્યો
૨.૨૬
જોધો માણેક : મૂળુ માણેક
કેવા નસાડ્યા!
૨.૨૭
જોધો માણેક : મૂળુ માણેક
નહિ હટેગા
૨.૨૮
જોધો માણેક : મૂળુ માણેક
માછરડાનું ધીંગાણું
૨.૨૯
જોધો માણેક : મૂળુ માણેક
ઓખો રંડાણો
૨.૩૦
જોધો માણેક : મૂળુ માણેક
રોયા રણછોડરાય
૨.૩૧
જોધો માણેક : મૂળુ માણેક
ઐતિહાસિક માહિતી
૩.૦
જેસાજી વેજાજી
૩.૧
જેસાજી વેજાજી
સ્મશાનમાં
૩.૨
જેસાજી વેજાજી
નટ ના પંખામાં
૩.૩
જેસાજી વેજાજી
હુરમબહેન
૩.૪
જેસાજી વેજાજી
ચારણે બચાવ્યા
૩.૫
જેસાજી વેજાજી
ગંગદાસ દાદા
૩.૬
જેસાજી વેજાજી
ગંગદાસનું મોત
૩.૭
જેસાજી વેજાજી
વણારશી શેઠ
૩.૮
જેસાજી વેજાજી
ભૂતનાનહેમાન
૩.૯
જેસાજી વેજાજી
બાદશાહની ચોકી
૩.૧૦
જેસાજી વેજાજી
હામીની પસંદગી
૩.૧૧
જેસાજી વેજાજી
મહાજન મળ્યું
૩.૧૨
જેસાજી વેજાજી
પઠન હામી