શ્રી રામચરિત માનસ/ અઢારમો વિશ્રામ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ


અમર નાગ કિંનર દિસિપાલા૤ ચિત્રકૂટ આએ તેહિ કાલા૥
રામ પ્રનામુ કીન્હ સબ કાહૂ૤ મુદિત દેવ લહિ લોચન લાહૂ૥
બરષિ સુમન કહ દેવ સમાજૂ૤ નાથ સનાથ ભએ હમ આજૂ૥
કરિ બિનતી દુખ દુસહ સુનાએ૤ હરષિત નિજ નિજ સદન સિધાએ૥
ચિત્રકૂટ રઘુનંદનુ છાએ૤ સમાચાર સુનિ સુનિ મુનિ આએ૥
આવત દેખિ મુદિત મુનિબૃંદા૤ કીન્હ દંડવત રઘુકુલ ચંદા૥
મુનિ રઘુબરહિ લાઇ ઉર લેહીં૤ સુફલ હોન હિત આસિષ દેહીં૥
સિય સૌમિત્ર રામ છબિ દેખહિં૤ સાધન સકલ સફલ કરિ લેખહિં૥

દોહા- જથાજોગ સનમાનિ પ્રભુ બિદા કિએ મુનિબૃંદ૤
કરહિ જોગ જપ જાગ તપ નિજ આશ્રમન્હિ સુછંદ૥૧૩૪૥

યહ સુધિ કોલ કિરાતન્હ પાઈ૤ હરષે જનુ નવ નિધિ ઘર આઈ૥
કંદ મૂલ ફલ ભરિ ભરિ દોના૤ ચલે રંક જનુ લૂટન સોના૥
તિન્હ મહઁ જિન્હ દેખે દોઉ ભ્રાતા૤ અપર તિન્હહિ પૂઁછહિ મગુ જાતા૥
કહત સુનત રઘુબીર નિકાઈ૤ આઇ સબન્હિ દેખે રઘુરાઈ૥
કરહિં જોહારુ ભેંટ ધરિ આગે૤ પ્રભુહિ બિલોકહિં અતિ અનુરાગે૥
ચિત્ર લિખે જનુ જહઁ તહઁ ઠાઢ઼ે૤ પુલક સરીર નયન જલ બાઢ઼ે૥
રામ સનેહ મગન સબ જાને૤ કહિ પ્રિય બચન સકલ સનમાને૥
પ્રભુહિ જોહારિ બહોરિ બહોરી૤ બચન બિનીત કહહિં કર જોરી૥

દોહા- અબ હમ નાથ સનાથ સબ ભએ દેખિ પ્રભુ પાય૤
ભાગ હમારે આગમનુ રાઉર કોસલરાય૥૧૩૫૥

ધન્ય ભૂમિ બન પંથ પહારા૤ જહઁ જહઁ નાથ પાઉ તુમ્હ ધારા૥
ધન્ય બિહગ મૃગ કાનનચારી૤ સફલ જનમ ભએ તુમ્હહિ નિહારી૥
હમ સબ ધન્ય સહિત પરિવારા૤ દીખ દરસુ ભરિ નયન તુમ્હારા૥
કીન્હ બાસુ ભલ ઠાઉઁ બિચારી૤ ઇહાઁ સકલ રિતુ રહબ સુખારી૥
હમ સબ ભાઁતિ કરબ સેવકાઈ૤ કરિ કેહરિ અહિ બાઘ બરાઈ૥
બન બેહડ઼ ગિરિ કંદર ખોહા૤ સબ હમાર પ્રભુ પગ પગ જોહા૥
તહઁ તહઁ તુમ્હહિ અહેર ખેલાઉબ૤ સર નિરઝર જલઠાઉઁ દેખાઉબ૥
હમ સેવક પરિવાર સમેતા૤ નાથ ન સકુચબ આયસુ દેતા૥

દોહા- બેદ બચન મુનિ મન અગમ તે પ્રભુ કરુના ઐન૤
બચન કિરાતન્હ કે સુનત જિમિ પિતુ બાલક બૈન૥૧૩૬૥

રામહિ કેવલ પ્રેમુ પિઆરા૤ જાનિ લેઉ જો જાનનિહારા૥
રામ સકલ બનચર તબ તોષે૤ કહિ મૃદુ બચન પ્રેમ પરિપોષે૥
બિદા કિએ સિર નાઇ સિધાએ૤ પ્રભુ ગુન કહત સુનત ઘર આએ૥
એહિ બિધિ સિય સમેત દોઉ ભાઈ૤ બસહિં બિપિન સુર મુનિ સુખદાઈ૥
જબ તે આઇ રહે રઘુનાયકુ૤ તબ તેં ભયઉ બનુ મંગલદાયકુ૥
ફૂલહિં ફલહિં બિટપ બિધિ નાના૥મંજુ બલિત બર બેલિ બિતાના૥
સુરતરુ સરિસ સુભાયઁ સુહાએ૤ મનહુઁ બિબુધ બન પરિહરિ આએ૥
ગંજ મંજુતર મધુકર શ્રેની૤ ત્રિબિધ બયારિ બહઇ સુખ દેની૥

દોહા- નીલકંઠ કલકંઠ સુક ચાતક ચક્ક ચકોર૤
ભાઁતિ ભાઁતિ બોલહિં બિહગ શ્રવન સુખદ ચિત ચોર૥૧૩૭૥

કેરિ કેહરિ કપિ કોલ કુરંગા૤ બિગતબૈર બિચરહિં સબ સંગા૥
ફિરત અહેર રામ છબિ દેખી૤ હોહિં મુદિત મૃગબંદ બિસેષી૥
બિબુધ બિપિન જહઁ લગિ જગ માહીં૤ દેખિ રામ બનુ સકલ સિહાહીં૥
સુરસરિ સરસઇ દિનકર કન્યા૤ મેકલસુતા ગોદાવરિ ધન્યા૥
સબ સર સિંધુ નદી નદ નાના૤ મંદાકિનિ કર કરહિં બખાના૥
ઉદય અસ્ત ગિરિ અરુ કૈલાસૂ૤ મંદર મેરુ સકલ સુરબાસૂ૥
સૈલ હિમાચલ આદિક જેતે૤ ચિત્રકૂટ જસુ ગાવહિં તેતે૥
બિંધિ મુદિત મન સુખુ ન સમાઈ૤ શ્રમ બિનુ બિપુલ બડ઼ાઈ પાઈ૥

દોહા- ચિત્રકૂટ કે બિહગ મૃગ બેલિ બિટપ તૃન જાતિ૤
પુન્ય પુંજ સબ ધન્ય અસ કહહિં દેવ દિન રાતિ૥૧૩૮૥

નયનવંત રઘુબરહિ બિલોકી૤ પાઇ જનમ ફલ હોહિં બિસોકી૥
પરસિ ચરન રજ અચર સુખારી૤ ભએ પરમ પદ કે અધિકારી૥
સો બનુ સૈલુ સુભાયઁ સુહાવન૤ મંગલમય અતિ પાવન પાવન૥
મહિમા કહિઅ કવનિ બિધિ તાસૂ૤ સુખસાગર જહઁ કીન્હ નિવાસૂ૥
પય પયોધિ તજિ અવધ બિહાઈ૤ જહઁ સિય લખનુ રામુ રહે આઈ૥
કહિ ન સકહિં સુષમા જસિ કાનન૤ જૌં સત સહસ હોંહિં સહસાનન૥
સો મૈં બરનિ કહૌં બિધિ કેહીં૤ ડાબર કમઠ કિ મંદર લેહીં૥
સેવહિં લખનુ કરમ મન બાની૤ જાઇ ન સીલુ સનેહુ બખાની૥
દો૦–છિનુ છિનુ લખિ સિય રામ પદ જાનિ આપુ પર નેહુ૤
કરત ન સપનેહુઁ લખનુ ચિતુ બંધુ માતુ પિતુ ગેહુ૥૧૩૯૥

રામ સંગ સિય રહતિ સુખારી૤ પુર પરિજન ગૃહ સુરતિ બિસારી૥
છિનુ છિનુ પિય બિધુ બદનુ નિહારી૤ પ્રમુદિત મનહુઁ ચકોરકુમારી૥
નાહ નેહુ નિત બઢ઼ત બિલોકી૤ હરષિત રહતિ દિવસ જિમિ કોકી૥
સિય મનુ રામ ચરન અનુરાગા૤ અવધ સહસ સમ બનુ પ્રિય લાગા૥
પરનકુટી પ્રિય પ્રિયતમ સંગા૤ પ્રિય પરિવારુ કુરંગ બિહંગા૥
સાસુ સસુર સમ મુનિતિય મુનિબર૤ અસનુ અમિઅ સમ કંદ મૂલ ફર૥
નાથ સાથ સાઁથરી સુહાઈ૤ મયન સયન સય સમ સુખદાઈ૥
લોકપ હોહિં બિલોકત જાસૂ૤ તેહિ કિ મોહિ સક બિષય બિલાસૂ૥
દો૦–સુમિરત રામહિ તજહિં જન તૃન સમ બિષય બિલાસુ૤
રામપ્રિયા જગ જનનિ સિય કછુ ન આચરજુ તાસુ૥૧૪૦૥

સીય લખન જેહિ બિધિ સુખુ લહહીં૤ સોઇ રઘુનાથ કરહિ સોઇ કહહીં૥
કહહિં પુરાતન કથા કહાની૤ સુનહિં લખનુ સિય અતિ સુખુ માની૤
જબ જબ રામુ અવધ સુધિ કરહીં૤ તબ તબ બારિ બિલોચન ભરહીં૥
સુમિરિ માતુ પિતુ પરિજન ભાઈ૤ ભરત સનેહુ સીલુ સેવકાઈ૥
કૃપાસિંધુ પ્રભુ હોહિં દુખારી૤ ધીરજુ ધરહિં કુસમઉ બિચારી૥
લખિ સિય લખનુ બિકલ હોઇ જાહીં૤ જિમિ પુરુષહિ અનુસર પરિછાહીં૥
પ્રિયા બંધુ ગતિ લખિ રઘુનંદનુ૤ ધીર કૃપાલ ભગત ઉર ચંદનુ૥
લગે કહન કછુ કથા પુનીતા૤ સુનિ સુખુ લહહિં લખનુ અરુ સીતા૥

દોહા- રામુ લખન સીતા સહિત સોહત પરન નિકેત૤
જિમિ બાસવ બસ અમરપુર સચી જયંત સમેત૥૧૪૧૥

જોગવહિં પ્રભુ સિય લખનહિં કૈસેં૤ પલક બિલોચન ગોલક જૈસેં૥
સેવહિં લખનુ સીય રઘુબીરહિ૤ જિમિ અબિબેકી પુરુષ સરીરહિ૥
એહિ બિધિ પ્રભુ બન બસહિં સુખારી૤ ખગ મૃગ સુર તાપસ હિતકારી૥
કહેઉઁ રામ બન ગવનુ સુહાવા૤ સુનહુ સુમંત્ર અવધ જિમિ આવા૥
ફિરેઉ નિષાદુ પ્રભુહિ પહુઁચાઈ૤ સચિવ સહિત રથ દેખેસિ આઈ૥
મંત્રી બિકલ બિલોકિ નિષાદૂ૤ કહિ ન જાઇ જસ ભયઉ બિષાદૂ૥
રામ રામ સિય લખન પુકારી૤ પરેઉ ધરનિતલ બ્યાકુલ ભારી૥
દેખિ દખિન દિસિ હય હિહિનાહીં૤ જનુ બિનુ પંખ બિહગ અકુલાહીં૥

દોહા- નહિં તૃન ચરહિં પિઅહિં જલુ મોચહિં લોચન બારિ૤
બ્યાકુલ ભએ નિષાદ સબ રઘુબર બાજિ નિહારિ૥૧૪૨૥

ધરિ ધીરજ તબ કહઇ નિષાદૂ૤ અબ સુમંત્ર પરિહરહુ બિષાદૂ૥
તુમ્હ પંડિત પરમારથ ગ્યાતા૤ ધરહુ ધીર લખિ બિમુખ બિધાતા
બિબિધ કથા કહિ કહિ મૃદુ બાની૤ રથ બૈઠારેઉ બરબસ આની૥
સોક સિથિલ રથ સકઇ ન હાઁકી૤ રઘુબર બિરહ પીર ઉર બાઁકી૥
ચરફરાહિઁ મગ ચલહિં ન ઘોરે૤ બન મૃગ મનહુઁ આનિ રથ જોરે૥
અઢ઼ુકિ પરહિં ફિરિ હેરહિં પીછેં૤ રામ બિયોગિ બિકલ દુખ તીછેં૥
જો કહ રામુ લખનુ બૈદેહી૤ હિંકરિ હિંકરિ હિત હેરહિં તેહી૥
બાજિ બિરહ ગતિ કહિ કિમિ જાતી૤ બિનુ મનિ ફનિક બિકલ જેહિ ભાઁતી૥

દોહા- ભયઉ નિષાદ બિષાદબસ દેખત સચિવ તુરંગ૤
બોલિ સુસેવક ચારિ તબ દિએ સારથી સંગ૥૧૪૩૥

ગુહ સારથિહિ ફિરેઉ પહુઁચાઈ૤ બિરહુ બિષાદુ બરનિ નહિં જાઈ૥
ચલે અવધ લેઇ રથહિ નિષાદા૤ હોહિ છનહિં છન મગન બિષાદા૥
સોચ સુમંત્ર બિકલ દુખ દીના૤ ધિગ જીવન રઘુબીર બિહીના૥
રહિહિ ન અંતહુઁ અધમ સરીરૂ૤ જસુ ન લહેઉ બિછુરત રઘુબીરૂ૥
ભએ અજસ અઘ ભાજન પ્રાના૤ કવન હેતુ નહિં કરત પયાના૥
અહહ મંદ મનુ અવસર ચૂકા૤ અજહુઁ ન હૃદય હોત દુઇ ટૂકા૥
મીજિ હાથ સિરુ ધુનિ પછિતાઈ૤ મનહઁ કૃપન ધન રાસિ ગવાઁઈ૥
બિરિદ બાઁધિ બર બીરુ કહાઈ૤ ચલેઉ સમર જનુ સુભટ પરાઈ૥

દોહા- બિપ્ર બિબેકી બેદબિદ સંમત સાધુ સુજાતિ૤
જિમિ ધોખેં મદપાન કર સચિવ સોચ તેહિ ભાઁતિ૥૧૪૪૥

જિમિ કુલીન તિય સાધુ સયાની૤ પતિદેવતા કરમ મન બાની૥
રહૈ કરમ બસ પરિહરિ નાહૂ૤ સચિવ હૃદયઁ તિમિ દારુન દાહુ૥
લોચન સજલ ડીઠિ ભઇ થોરી૤ સુનઇ ન શ્રવન બિકલ મતિ ભોરી૥
સૂખહિં અધર લાગિ મુહઁ લાટી૤ જિઉ ન જાઇ ઉર અવધિ કપાટી૥
બિબરન ભયઉ ન જાઇ નિહારી૤ મારેસિ મનહુઁ પિતા મહતારી૥
હાનિ ગલાનિ બિપુલ મન બ્યાપી૤ જમપુર પંથ સોચ જિમિ પાપી૥
બચનુ ન આવ હૃદયઁ પછિતાઈ૤ અવધ કાહ મૈં દેખબ જાઈ૥
રામ રહિત રથ દેખિહિ જોઈ૤ સકુચિહિ મોહિ બિલોકત સોઈ૥
દો૦–ધાઇ પૂઁછિહહિં મોહિ જબ બિકલ નગર નર નારિ૤
ઉતરુ દેબ મૈં સબહિ તબ હૃદયઁ બજ્રુ બૈઠારિ૥૧૪૫૥

પુછિહહિં દીન દુખિત સબ માતા૤ કહબ કાહ મૈં તિન્હહિ બિધાતા૥
પૂછિહિ જબહિં લખન મહતારી૤ કહિહઉઁ કવન સઁદેસ સુખારી૥
રામ જનનિ જબ આઇહિ ધાઈ૤ સુમિરિ બચ્છુ જિમિ ધેનુ લવાઈ૥
પૂઁછત ઉતરુ દેબ મૈં તેહી૤ ગે બનુ રામ લખનુ બૈદેહી૥
જોઇ પૂઁછિહિ તેહિ ઊતરુ દેબા૤જાઇ અવધ અબ યહુ સુખુ લેબા૥
પૂઁછિહિ જબહિં રાઉ દુખ દીના૤ જિવનુ જાસુ રઘુનાથ અધીના૥
દેહઉઁ ઉતરુ કૌનુ મુહુ લાઈ૤ આયઉઁ કુસલ કુઅઁર પહુઁચાઈ૥
સુનત લખન સિય રામ સઁદેસૂ૤ તૃન જિમિ તનુ પરિહરિહિ નરેસૂ૥
દો૦–હ્રદઉ ન બિદરેઉ પંક જિમિ બિછુરત પ્રીતમુ નીરુ૥
જાનત હૌં મોહિ દીન્હ બિધિ યહુ જાતના સરીરુ૥૧૪૬૥

એહિ બિધિ કરત પંથ પછિતાવા૤ તમસા તીર તુરત રથુ આવા૥
બિદા કિએ કરિ બિનય નિષાદા૤ ફિરે પાયઁ પરિ બિકલ બિષાદા૥
પૈઠત નગર સચિવ સકુચાઈ૤ જનુ મારેસિ ગુર બાઁભન ગાઈ૥
બૈઠિ બિટપ તર દિવસુ ગવાઁવા૤ સાઁઝ સમય તબ અવસરુ પાવા૥
અવધ પ્રબેસુ કીન્હ અઁધિઆરેં૤ પૈઠ ભવન રથુ રાખિ દુઆરેં૥
જિન્હ જિન્હ સમાચાર સુનિ પાએ૤ ભૂપ દ્વાર રથુ દેખન આએ૥
રથુ પહિચાનિ બિકલ લખિ ઘોરે૤ ગરહિં ગાત જિમિ આતપ ઓરે૥
નગર નારિ નર બ્યાકુલ કૈંસેં૤ નિઘટત નીર મીનગન જૈંસેં૥
દો૦–સચિવ આગમનુ સુનત સબુ બિકલ ભયઉ રનિવાસુ૤
ભવન ભયંકરુ લાગ તેહિ માનહુઁ પ્રેત નિવાસુ૥૧૪૭૥

અતિ આરતિ સબ પૂઁછહિં રાની૤ ઉતરુ ન આવ બિકલ ભઇ બાની૥
સુનઇ ન શ્રવન નયન નહિં સૂઝા૤ કહહુ કહાઁ નૃપ તેહિ તેહિ બૂઝા૥
દાસિન્હ દીખ સચિવ બિકલાઈ૤ કૌસલ્યા ગૃહઁ ગઈં લવાઈ૥
જાઇ સુમંત્ર દીખ કસ રાજા૤ અમિઅ રહિત જનુ ચંદુ બિરાજા૥
આસન સયન બિભૂષન હીના૤ પરેઉ ભૂમિતલ નિપટ મલીના૥
લેઇ ઉસાસુ સોચ એહિ ભાઁતી૤ સુરપુર તેં જનુ ખઁસેઉ જજાતી૥
લેત સોચ ભરિ છિનુ છિનુ છાતી૤ જનુ જરિ પંખ પરેઉ સંપાતી૥
રામ રામ કહ રામ સનેહી૤ પુનિ કહ રામ લખન બૈદેહી૥

દોહા- દેખિ સચિવઁ જય જીવ કહિ કીન્હેઉ દંડ પ્રનામુ૤
સુનત ઉઠેઉ બ્યાકુલ નૃપતિ કહુ સુમંત્ર કહઁ રામુ૥૧૪૮૥

ભૂપ સુમંત્રુ લીન્હ ઉર લાઈ૤ બૂડ઼ત કછુ અધાર જનુ પાઈ૥
સહિત સનેહ નિકટ બૈઠારી૤ પૂઁછત રાઉ નયન ભરિ બારી૥
રામ કુસલ કહુ સખા સનેહી૤ કહઁ રઘુનાથુ લખનુ બૈદેહી૥
આને ફેરિ કિ બનહિ સિધાએ૤ સુનત સચિવ લોચન જલ છાએ૥
સોક બિકલ પુનિ પૂઁછ નરેસૂ૤ કહુ સિય રામ લખન સંદેસૂ૥
રામ રૂપ ગુન સીલ સુભાઊ૤ સુમિરિ સુમિરિ ઉર સોચત રાઊ૥
રાઉ સુનાઇ દીન્હ બનબાસૂ૤ સુનિ મન ભયઉ ન હરષુ હરાઁસૂ૥
સો સુત બિછુરત ગએ ન પ્રાના૤ કો પાપી બડ઼ મોહિ સમાના૥

દોહા- સખા રામુ સિય લખનુ જહઁ તહાઁ મોહિ પહુઁચાઉ૤
નાહિં ત ચાહત ચલન અબ પ્રાન કહઉઁ સતિભાઉ૥૧૪૯૥

પુનિ પુનિ પૂઁછત મંત્રહિ રાઊ૤ પ્રિયતમ સુઅન સઁદેસ સુનાઊ૥
કરહિ સખા સોઇ બેગિ ઉપાઊ૤ રામુ લખનુ સિય નયન દેખાઊ૥
સચિવ ધીર ધરિ કહ મુદુ બાની૤ મહારાજ તુમ્હ પંડિત ગ્યાની૥
બીર સુધીર ધુરંધર દેવા૤ સાધુ સમાજુ સદા તુમ્હ સેવા૥
જનમ મરન સબ દુખ ભોગા૤ હાનિ લાભ પ્રિય મિલન બિયોગા૥
કાલ કરમ બસ હૌહિં ગોસાઈં૤ બરબસ રાતિ દિવસ કી નાઈં૥
સુખ હરષહિં જડ઼ દુખ બિલખાહીં૤ દોઉ સમ ધીર ધરહિં મન માહીં૥
ધીરજ ધરહુ બિબેકુ બિચારી૤ છાડ઼િઅ સોચ સકલ હિતકારી૥

દોહા- પ્રથમ બાસુ તમસા ભયઉ દૂસર સુરસરિ તીર૤
ન્હાઈ રહે જલપાનુ કરિ સિય સમેત દોઉ બીર૥૧૫૦૥

કેવટ કીન્હિ બહુત સેવકાઈ૤ સો જામિનિ સિંગરૌર ગવાઁઈ૥
હોત પ્રાત બટ છીરુ મગાવા૤ જટા મુકુટ નિજ સીસ બનાવા૥
રામ સખાઁ તબ નાવ મગાઈ૤ પ્રિયા ચઢ઼ાઇ ચઢ઼ે રઘુરાઈ૥
લખન બાન ધનુ ધરે બનાઈ૤ આપુ ચઢ઼ે પ્રભુ આયસુ પાઈ૥
બિકલ બિલોકિ મોહિ રઘુબીરા૤ બોલે મધુર બચન ધરિ ધીરા૥
તાત પ્રનામુ તાત સન કહેહુ૤ બાર બાર પદ પંકજ ગહેહૂ૥
કરબિ પાયઁ પરિ બિનય બહોરી૤ તાત કરિઅ જનિ ચિંતા મોરી૥
બન મગ મંગલ કુસલ હમારેં૤ કૃપા અનુગ્રહ પુન્ય તુમ્હારેં૥

છંદ- તુમ્હરે અનુગ્રહ તાત કાનન જાત સબ સુખુ પાઇહૌં૤
પ્રતિપાલિ આયસુ કુસલ દેખન પાય પુનિ ફિરિ આઇહૌં૥
જનનીં સકલ પરિતોષિ પરિ પરિ પાયઁ કરિ બિનતી ઘની૤
તુલસી કરેહુ સોઇ જતનુ જેહિં કુસલી રહહિં કોસલ ધની૥

સોરઠા- -ગુર સન કહબ સઁદેસુ બાર બાર પદ પદુમ ગહિ૤
કરબ સોઇ ઉપદેસુ જેહિં ન સોચ મોહિ અવધપતિ૥૧૫૧૥
પુરજન પરિજન સકલ નિહોરી૤ તાત સુનાએહુ બિનતી મોરી૥
સોઇ સબ ભાઁતિ મોર હિતકારી૤ જાતેં રહ નરનાહુ સુખારી૥
કહબ સઁદેસુ ભરત કે આએઁ૤ નીતિ ન તજિઅ રાજપદુ પાએઁ૥
પાલેહુ પ્રજહિ કરમ મન બાની૤ સેએહુ માતુ સકલ સમ જાની૥
ઓર નિબાહેહુ ભાયપ ભાઈ૤ કરિ પિતુ માતુ સુજન સેવકાઈ૥
તાત ભાઁતિ તેહિ રાખબ રાઊ૤ સોચ મોર જેહિં કરૈ ન કાઊ૥
લખન કહે કછુ બચન કઠોરા૤ બરજિ રામ પુનિ મોહિ નિહોરા૥
બાર બાર નિજ સપથ દેવાઈ૤ કહબિ ન તાત લખન લરિકાઈ૥

દોહા- કહિ પ્રનામ કછુ કહન લિય સિય ભઇ સિથિલ સનેહ૤
થકિત બચન લોચન સજલ પુલક પલ્લવિત દેહ૥૧૫૨૥

તેહિ અવસર રઘુબર રૂખ પાઈ૤ કેવટ પારહિ નાવ ચલાઈ૥
રઘુકુલતિલક ચલે એહિ ભાઁતી૤ દેખઉઁ ઠાઢ઼ કુલિસ ધરિ છાતી૥
મૈં આપન કિમિ કહૌં કલેસૂ૤ જિઅત ફિરેઉઁ લેઇ રામ સઁદેસૂ૥
અસ કહિ સચિવ બચન રહિ ગયઊ૤ હાનિ ગલાનિ સોચ બસ ભયઊ૥
સુત બચન સુનતહિં નરનાહૂ૤ પરેઉ ધરનિ ઉર દારુન દાહૂ૥
તલફત બિષમ મોહ મન માપા૤ માજા મનહુઁ મીન કહુઁ બ્યાપા૥
કરિ બિલાપ સબ રોવહિં રાની૤ મહા બિપતિ કિમિ જાઇ બખાની૥
સુનિ બિલાપ દુખહૂ દુખુ લાગા૤ ધીરજહૂ કર ધીરજુ ભાગા૥

દોહા- ભયઉ કોલાહલુ અવધ અતિ સુનિ નૃપ રાઉર સોરુ૤
બિપુલ બિહગ બન પરેઉ નિસિ માનહુઁ કુલિસ કઠોરુ૥૧૫૩૥

પ્રાન કંઠગત ભયઉ ભુઆલૂ૤ મનિ બિહીન જનુ બ્યાકુલ બ્યાલૂ૥
ઇદ્રીં સકલ બિકલ ભઇઁ ભારી૤ જનુ સર સરસિજ બનુ બિનુ બારી૥
કૌસલ્યાઁ નૃપુ દીખ મલાના૤ રબિકુલ રબિ અઁથયઉ જિયઁ જાના૤
ઉર ધરિ ધીર રામ મહતારી૤ બોલી બચન સમય અનુસારી૥
નાથ સમુઝિ મન કરિઅ બિચારૂ૤ રામ બિયોગ પયોધિ અપારૂ૥
કરનધાર તુમ્હ અવધ જહાજૂ૤ ચઢ઼ેઉ સકલ પ્રિય પથિક સમાજૂ૥
ધીરજુ ધરિઅ ત પાઇઅ પારૂ૤ નાહિં ત બૂડ઼િહિ સબુ પરિવારૂ૥
જૌં જિયઁ ધરિઅ બિનય પિય મોરી૤ રામુ લખનુ સિય મિલહિં બહોરી૥
દો૦–પ્રિયા બચન મૃદુ સુનત નૃપુ ચિતયઉ આઁખિ ઉઘારિ૤
તલફત મીન મલીન જનુ સીંચત સીતલ બારિ૥૧૫૪૥

ધરિ ધીરજુ ઉઠી બૈઠ ભુઆલૂ૤ કહુ સુમંત્ર કહઁ રામ કૃપાલૂ૥
કહાઁ લખનુ કહઁ રામુ સનેહી૤ કહઁ પ્રિય પુત્રબધૂ બૈદેહી૥
બિલપત રાઉ બિકલ બહુ ભાઁતી૤ ભઇ જુગ સરિસ સિરાતિ ન રાતી૥
તાપસ અંધ સાપ સુધિ આઈ૤ કૌસલ્યહિ સબ કથા સુનાઈ૥
ભયઉ બિકલ બરનત ઇતિહાસા૤ રામ રહિત ધિગ જીવન આસા૥
સો તનુ રાખિ કરબ મૈં કાહા૤ જેંહિ ન પ્રેમ પનુ મોર નિબાહા૥
હા રઘુનંદન પ્રાન પિરીતે૤ તુમ્હ બિનુ જિઅત બહુત દિન બીતે૥
હા જાનકી લખન હા રઘુબર૤ હા પિતુ હિત ચિત ચાતક જલધર૤

દોહા- રામ રામ કહિ રામ કહિ રામ રામ કહિ રામ૤
તનુ પરિહરિ રઘુબર બિરહઁ રાઉ ગયઉ સુરધામ૥૧૫૫૥

જિઅન મરન ફલુ દસરથ પાવા૤ અંડ અનેક અમલ જસુ છાવા૥
જિઅત રામ બિધુ બદનુ નિહારા૤ રામ બિરહ કરિ મરનુ સઁવારા૥
સોક બિકલ સબ રોવહિં રાની૤ રૂપુ સીલ બલુ તેજુ બખાની૥
કરહિં બિલાપ અનેક પ્રકારા૤ પરહીં ભૂમિતલ બારહિં બારા૥
બિલપહિં બિકલ દાસ અરુ દાસી૤ ઘર ઘર રુદનુ કરહિં પુરબાસી૥
અઁથયઉ આજુ ભાનુકુલ ભાનૂ૤ ધરમ અવધિ ગુન રૂપ નિધાનૂ૥
ગારીં સકલ કૈકઇહિ દેહીં૤ નયન બિહીન કીન્હ જગ જેહીં૥
એહિ બિધિ બિલપત રૈનિ બિહાની૤ આએ સકલ મહામુનિ ગ્યાની૥

દોહા- તબ બસિષ્ઠ મુનિ સમય સમ કહિ અનેક ઇતિહાસ૤
સોક નેવારેઉ સબહિ કર નિજ બિગ્યાન પ્રકાસ૥૧૫૬૥

તેલ નાઁવ ભરિ નૃપ તનુ રાખા૤ દૂત બોલાઇ બહુરિ અસ ભાષા૥
ધાવહુ બેગિ ભરત પહિં જાહૂ૤ નૃપ સુધિ કતહુઁ કહહુ જનિ કાહૂ૥
એતનેઇ કહેહુ ભરત સન જાઈ૤ ગુર બોલાઈ પઠયઉ દોઉ ભાઈ૥
સુનિ મુનિ આયસુ ધાવન ધાએ૤ ચલે બેગ બર બાજિ લજાએ૥
અનરથુ અવધ અરંભેઉ જબ તેં૤ કુસગુન હોહિં ભરત કહુઁ તબ તેં૥
દેખહિં રાતિ ભયાનક સપના૤ જાગિ કરહિં કટુ કોટિ કલપના૥
બિપ્ર જેવાઁઇ દેહિં દિન દાના૤ સિવ અભિષેક કરહિં બિધિ નાના૥
માગહિં હૃદયઁ મહેસ મનાઈ૤ કુસલ માતુ પિતુ પરિજન ભાઈ૥

દોહા- એહિ બિધિ સોચત ભરત મન ધાવન પહુઁચે આઇ૤
ગુર અનુસાસન શ્રવન સુનિ ચલે ગનેસુ મનાઇ૥૧૫૭૥

ચલે સમીર બેગ હય હાઁકે૤ નાઘત સરિત સૈલ બન બાઁકે૥
હૃદયઁ સોચુ બડ઼ કછુ ન સોહાઈ૤ અસ જાનહિં જિયઁ જાઉઁ ઉડ઼ાઈ૥
એક નિમેષ બરસ સમ જાઈ૤ એહિ બિધિ ભરત નગર નિઅરાઈ૥
અસગુન હોહિં નગર પૈઠારા૤ રટહિં કુભાઁતિ કુખેત કરારા૥
ખર સિઆર બોલહિં પ્રતિકૂલા૤ સુનિ સુનિ હોઇ ભરત મન સૂલા૥
શ્રીહત સર સરિતા બન બાગા૤ નગરુ બિસેષિ ભયાવનુ લાગા૥
ખગ મૃગ હય ગય જાહિં ન જોએ૤ રામ બિયોગ કુરોગ બિગોએ૥
નગર નારિ નર નિપટ દુખારી૤ મનહુઁ સબન્હિ સબ સંપતિ હારી૥

દોહા- પુરજન મિલિહિં ન કહહિં કછુ ગવઁહિં જોહારહિં જાહિં૤
ભરત કુસલ પૂઁછિ ન સકહિં ભય બિષાદ મન માહિં૥૧૫૮૥

હાટ બાટ નહિં જાઇ નિહારી૤ જનુ પુર દહઁ દિસિ લાગિ દવારી૥
આવત સુત સુનિ કૈકયનંદિનિ૤ હરષી રબિકુલ જલરુહ ચંદિનિ૥
સજિ આરતી મુદિત ઉઠિ ધાઈ૤ દ્વારેહિં ભેંટિ ભવન લેઇ આઈ૥
ભરત દુખિત પરિવારુ નિહારા૤ માનહુઁ તુહિન બનજ બનુ મારા૥
કૈકેઈ હરષિત એહિ ભાઁતિ૤ મનહુઁ મુદિત દવ લાઇ કિરાતી૥
સુતહિ સસોચ દેખિ મનુ મારેં૤ પૂઁછતિ નૈહર કુસલ હમારેં૥
સકલ કુસલ કહિ ભરત સુનાઈ૤ પૂઁછી નિજ કુલ કુસલ ભલાઈ૥
કહુ કહઁ તાત કહાઁ સબ માતા૤ કહઁ સિય રામ લખન પ્રિય ભ્રાતા૥

દોહા- સુનિ સુત બચન સનેહમય કપટ નીર ભરિ નૈન૤
ભરત શ્રવન મન સૂલ સમ પાપિનિ બોલી બૈન૥૧૫૯૥

તાત બાત મૈં સકલ સઁવારી૤ ભૈ મંથરા સહાય બિચારી૥
કછુક કાજ બિધિ બીચ બિગારેઉ૤ ભૂપતિ સુરપતિ પુર પગુ ધારેઉ૥
સુનત ભરતુ ભએ બિબસ બિષાદા૤ જનુ સહમેઉ કરિ કેહરિ નાદા૥
તાત તાત હા તાત પુકારી૤ પરે ભૂમિતલ બ્યાકુલ ભારી૥
ચલત ન દેખન પાયઉઁ તોહી૤ તાત ન રામહિ સૌંપેહુ મોહી૥
બહુરિ ધીર ધરિ ઉઠે સઁભારી૤ કહુ પિતુ મરન હેતુ મહતારી૥
સુનિ સુત બચન કહતિ કૈકેઈ૤ મરમુ પાઁછિ જનુ માહુર દેઈ૥
આદિહુ તેં સબ આપનિ કરની૤ કુટિલ કઠોર મુદિત મન બરની૥

દોહા- ભરતહિ બિસરેઉ પિતુ મરન સુનત રામ બન ગૌનુ૤
હેતુ અપનપઉ જાનિ જિયઁ થકિત રહે ધરિ મૌનુ૥૧૬૦૥

બિકલ બિલોકિ સુતહિ સમુઝાવતિ૤ મનહુઁ જરે પર લોનુ લગાવતિ૥
તાત રાઉ નહિં સોચે જોગૂ૤ બિઢ઼ઇ સુકૃત જસુ કીન્હેઉ ભોગૂ૥
જીવત સકલ જનમ ફલ પાએ૤ અંત અમરપતિ સદન સિધાએ૥
અસ અનુમાનિ સોચ પરિહરહૂ૤ સહિત સમાજ રાજ પુર કરહૂ૥
સુનિ સુઠિ સહમેઉ રાજકુમારૂ૤ પાકેં છત જનુ લાગ અઁગારૂ૥
ધીરજ ધરિ ભરિ લેહિં ઉસાસા૤ પાપનિ સબહિ ભાઁતિ કુલ નાસા૥
જૌં પૈ કુરુચિ રહી અતિ તોહી૤ જનમત કાહે ન મારે મોહી૥
પેડ઼ કાટિ તૈં પાલઉ સીંચા૤ મીન જિઅન નિતિ બારિ ઉલીચા૥

દોહા- હંસબંસુ દસરથુ જનકુ રામ લખન સે ભાઇ૤
જનની તૂઁ જનની ભઈ બિધિ સન કછુ ન બસાઇ૥૧૬૧૥

જબ તૈં કુમતિ કુમત જિયઁ ઠયઊ૤ ખંડ ખંડ હોઇ હ્રદઉ ન ગયઊ૥
બર માગત મન ભઇ નહિં પીરા૤ ગરિ ન જીહ મુહઁ પરેઉ ન કીરા૥
ભૂપઁ પ્રતીત તોરિ કિમિ કીન્હી૤ મરન કાલ બિધિ મતિ હરિ લીન્હી૥
બિધિહુઁ ન નારિ હૃદય ગતિ જાની૤ સકલ કપટ અઘ અવગુન ખાની૥
સરલ સુસીલ ધરમ રત રાઊ૤ સો કિમિ જાનૈ તીય સુભાઊ૥
અસ કો જીવ જંતુ જગ માહીં૤ જેહિ રઘુનાથ પ્રાનપ્રિય નાહીં૥
ભે અતિ અહિત રામુ તેઉ તોહી૤ કો તૂ અહસિ સત્ય કહુ મોહી૥
જો હસિ સો હસિ મુહઁ મસિ લાઈ૤ આઁખિ ઓટ ઉઠિ બૈઠહિં જાઈ૥

દોહા- રામ બિરોધી હૃદય તેં પ્રગટ કીન્હ બિધિ મોહિ૤
મો સમાન કો પાતકી બાદિ કહઉઁ કછુ તોહિ૥૧૬૨૥

સુનિ સત્રુઘુન માતુ કુટિલાઈ૤ જરહિં ગાત રિસ કછુ ન બસાઈ૥
તેહિ અવસર કુબરી તહઁ આઈ૤ બસન બિભૂષન બિબિધ બનાઈ૥
લખિ રિસ ભરેઉ લખન લઘુ ભાઈ૤ બરત અનલ ઘૃત આહુતિ પાઈ૥
હુમગિ લાત તકિ કૂબર મારા૤ પરિ મુહ ભર મહિ કરત પુકારા૥
કૂબર ટૂટેઉ ફૂટ કપારૂ૤ દલિત દસન મુખ રુધિર પ્રચારૂ૥
આહ દઇઅ મૈં કાહ નસાવા૤ કરત નીક ફલુ અનઇસ પાવા૥
સુનિ રિપુહન લખિ નખ સિખ ખોટી૤ લગે ઘસીટન ધરિ ધરિ ઝોંટી૥
ભરત દયાનિધિ દીન્હિ છડ઼ાઈ૤ કૌસલ્યા પહિં ગે દોઉ ભાઈ૥

દોહા- મલિન બસન બિબરન બિકલ કૃસ સરીર દુખ ભાર૤
કનક કલપ બર બેલિ બન માનહુઁ હની તુસાર૥૧૬૩૥

ભરતહિ દેખિ માતુ ઉઠિ ધાઈ૤ મુરુછિત અવનિ પરી ઝઇઁ આઈ૥
દેખત ભરતુ બિકલ ભએ ભારી૤ પરે ચરન તન દસા બિસારી૥
માતુ તાત કહઁ દેહિ દેખાઈ૤ કહઁ સિય રામુ લખનુ દોઉ ભાઈ૥
કૈકઇ કત જનમી જગ માઝા૤ જૌં જનમિ ત ભઇ કાહે ન બાઁઝા૥
કુલ કલંકુ જેહિં જનમેઉ મોહી૤ અપજસ ભાજન પ્રિયજન દ્રોહી૥
કો તિભુવન મોહિ સરિસ અભાગી૤ ગતિ અસિ તોરિ માતુ જેહિ લાગી૥
પિતુ સુરપુર બન રઘુબર કેતૂ૤ મૈં કેવલ સબ અનરથ હેતુ૥
ધિગ મોહિ ભયઉઁ બેનુ બન આગી૤ દુસહ દાહ દુખ દૂષન ભાગી૥

દોહા- માતુ ભરત કે બચન મૃદુ સુનિ સુનિ ઉઠી સઁભારિ૥
લિએ ઉઠાઇ લગાઇ ઉર લોચન મોચતિ બારિ૥૧૬૪૥

સરલ સુભાય માયઁ હિયઁ લાએ૤ અતિ હિત મનહુઁ રામ ફિરિ આએ૥
ભેંટેઉ બહુરિ લખન લઘુ ભાઈ૤ સોકુ સનેહુ ન હૃદયઁ સમાઈ૥
દેખિ સુભાઉ કહત સબુ કોઈ૤ રામ માતુ અસ કાહે ન હોઈ૥
માતાઁ ભરતુ ગોદ બૈઠારે૤ આઁસુ પૌંછિ મૃદુ બચન ઉચારે૥
અજહુઁ બચ્છ બલિ ધીરજ ધરહૂ૤ કુસમઉ સમુઝિ સોક પરિહરહૂ૥
જનિ માનહુ હિયઁ હાનિ ગલાની૤ કાલ કરમ ગતિ અઘટિત જાનિ૥
કાહુહિ દોસુ દેહુ જનિ તાતા૤ ભા મોહિ સબ બિધિ બામ બિધાતા૥
જો એતેહુઁ દુખ મોહિ જિઆવા૤ અજહુઁ કો જાનઇ કા તેહિ ભાવા૥

દોહા- પિતુ આયસ ભૂષન બસન તાત તજે રઘુબીર૤
બિસમઉ હરષુ ન હૃદયઁ કછુ પહિરે બલકલ ચીર૤ ૧૬૫૥

મુખ પ્રસન્ન મન રંગ ન રોષૂ૤ સબ કર સબ બિધિ કરિ પરિતોષૂ૥
ચલે બિપિન સુનિ સિય સઁગ લાગી૤ રહઇ ન રામ ચરન અનુરાગી૥
સુનતહિં લખનુ ચલે ઉઠિ સાથા૤ રહહિં ન જતન કિએ રઘુનાથા૥
તબ રઘુપતિ સબહી સિરુ નાઈ૤ ચલે સંગ સિય અરુ લઘુ ભાઈ૥
રામુ લખનુ સિય બનહિ સિધાએ૤ ગઇઉઁ ન સંગ ન પ્રાન પઠાએ૥
યહુ સબુ ભા ઇન્હ આઁખિન્હ આગેં૤ તઉ ન તજા તનુ જીવ અભાગેં૥
મોહિ ન લાજ નિજ નેહુ નિહારી૤ રામ સરિસ સુત મૈં મહતારી૥
જિઐ મરૈ ભલ ભૂપતિ જાના૤ મોર હૃદય સત કુલિસ સમાના૥

દોહા- કૌસલ્યા કે બચન સુનિ ભરત સહિત રનિવાસ૤
બ્યાકુલ બિલપત રાજગૃહ માનહુઁ સોક નેવાસુ૥૧૬૬૥

બિલપહિં બિકલ ભરત દોઉ ભાઈ૤ કૌસલ્યાઁ લિએ હૃદયઁ લગાઈ૥
ભાઁતિ અનેક ભરતુ સમુઝાએ૤ કહિ બિબેકમય બચન સુનાએ૥
ભરતહુઁ માતુ સકલ સમુઝાઈં૤ કહિ પુરાન શ્રુતિ કથા સુહાઈં૥
છલ બિહીન સુચિ સરલ સુબાની૤ બોલે ભરત જોરિ જુગ પાની૥
જે અઘ માતુ પિતા સુત મારેં૤ ગાઇ ગોઠ મહિસુર પુર જારેં૥
જે અઘ તિય બાલક બધ કીન્હેં૤ મીત મહીપતિ માહુર દીન્હેં૥
જે પાતક ઉપપાતક અહહીં૤ કરમ બચન મન ભવ કબિ કહહીં૥
તે પાતક મોહિ હોહુઁ બિધાતા૤ જૌં યહુ હોઇ મોર મત માતા૥

દોહા- જે પરિહરિ હરિ હર ચરન ભજહિં ભૂતગન ઘોર૤
તેહિ કઇ ગતિ મોહિ દેઉ બિધિ જૌં જનની મત મોર૥૧૬૭૥

બેચહિં બેદુ ધરમુ દુહિ લેહીં૤ પિસુન પરાય પાપ કહિ દેહીં૥
કપટી કુટિલ કલહપ્રિય ક્રોધી૤ બેદ બિદૂષક બિસ્વ બિરોધી૥
લોભી લંપટ લોલુપચારા૤ જે તાકહિં પરધનુ પરદારા૥
પાવૌં મૈં તિન્હ કે ગતિ ઘોરા૤ જૌં જનની યહુ સંમત મોરા૥
જે નહિં સાધુસંગ અનુરાગે૤ પરમારથ પથ બિમુખ અભાગે૥
જે ન ભજહિં હરિ નરતનુ પાઈ૤ જિન્હહિ ન હરિ હર સુજસુ સોહાઈ૥
તજિ શ્રુતિપંથુ બામ પથ ચલહીં૤ બંચક બિરચિ બેષ જગુ છલહીં૥
તિન્હ કૈ ગતિ મોહિ સંકર દેઊ૤ જનની જૌં યહુ જાનૌં ભેઊ૥

દોહા- માતુ ભરત કે બચન સુનિ સાઁચે સરલ સુભાયઁ૤
કહતિ રામ પ્રિય તાત તુમ્હ સદા બચન મન કાયઁ૥૧૬૮૥

રામ પ્રાનહુ તેં પ્રાન તુમ્હારે૤ તુમ્હ રઘુપતિહિ પ્રાનહુ તેં પ્યારે૥
બિધુ બિષ ચવૈ સ્ત્રવૈ હિમુ આગી૤ હોઇ બારિચર બારિ બિરાગી૥
ભએઁ ગ્યાનુ બરુ મિટૈ ન મોહૂ૤ તુમ્હ રામહિ પ્રતિકૂલ ન હોહૂ૥
મત તુમ્હાર યહુ જો જગ કહહીં૤ સો સપનેહુઁ સુખ સુગતિ ન લહહીં૥
અસ કહિ માતુ ભરતુ હિયઁ લાએ૤ થન પય સ્ત્રવહિં નયન જલ છાએ૥
કરત બિલાપ બહુત યહિ ભાઁતી૤ બૈઠેહિં બીતિ ગઇ સબ રાતી૥
બામદેઉ બસિષ્ઠ તબ આએ૤ સચિવ મહાજન સકલ બોલાએ૥
મુનિ બહુ ભાઁતિ ભરત ઉપદેસે૤ કહિ પરમારથ બચન સુદેસે૥

દોહા- તાત હૃદયઁ ધીરજુ ધરહુ કરહુ જો અવસર આજુ૤
ઉઠે ભરત ગુર બચન સુનિ કરન કહેઉ સબુ સાજુ૥૧૬૯૥

નૃપતનુ બેદ બિદિત અન્હવાવા૤ પરમ બિચિત્ર બિમાનુ બનાવા૥
ગહિ પદ ભરત માતુ સબ રાખી૤ રહીં રાનિ દરસન અભિલાષી૥
ચંદન અગર ભાર બહુ આએ૤ અમિત અનેક સુગંધ સુહાએ૥
સરજુ તીર રચિ ચિતા બનાઈ૤ જનુ સુરપુર સોપાન સુહાઈ૥
એહિ બિધિ દાહ ક્રિયા સબ કીન્હી૤ બિધિવત ન્હાઇ તિલાંજુલિ દીન્હી૥
સોધિ સુમૃતિ સબ બેદ પુરાના૤ કીન્હ ભરત દસગાત બિધાના૥
જહઁ જસ મુનિબર આયસુ દીન્હા૤ તહઁ તસ સહસ ભાઁતિ સબુ કીન્હા૥
ભએ બિસુદ્ધ દિએ સબ દાના૤ ધેનુ બાજિ ગજ બાહન નાના૥

દોહા- સિંઘાસન ભૂષન બસન અન્ન ધરનિ ધન ધામ૤
દિએ ભરત લહિ ભૂમિસુર ભે પરિપૂરન કામ૥૧૭૦૥

પિતુ હિત ભરત કીન્હિ જસિ કરની૤ સો મુખ લાખ જાઇ નહિં બરની૥
સુદિનુ સોધિ મુનિબર તબ આએ૤ સચિવ મહાજન સકલ બોલાએ૥
બૈઠે રાજસભાઁ સબ જાઈ૤ પઠએ બોલિ ભરત દોઉ ભાઈ૥
ભરતુ બસિષ્ઠ નિકટ બૈઠારે૤ નીતિ ધરમમય બચન ઉચારે૥
પ્રથમ કથા સબ મુનિબર બરની૤ કૈકઇ કુટિલ કીન્હિ જસિ કરની૥
ભૂપ ધરમબ્રતુ સત્ય સરાહા૤ જેહિં તનુ પરિહરિ પ્રેમુ નિબાહા૥
કહત રામ ગુન સીલ સુભાઊ૤ સજલ નયન પુલકેઉ મુનિરાઊ૥
બહુરિ લખન સિય પ્રીતિ બખાની૤ સોક સનેહ મગન મુનિ ગ્યાની૥

દોહા- સુનહુ ભરત ભાવી પ્રબલ બિલખિ કહેઉ મુનિનાથ૤
હાનિ લાભુ જીવન મરનુ જસુ અપજસુ બિધિ હાથ૥૧૭૧૥

અસ બિચારિ કેહિ દેઇઅ દોસૂ૤ બ્યરથ કાહિ પર કીજિઅ રોસૂ૥
તાત બિચારુ કેહિ કરહુ મન માહીં૤ સોચ જોગુ દસરથુ નૃપુ નાહીં૥
સોચિઅ બિપ્ર જો બેદ બિહીના૤ તજિ નિજ ધરમુ બિષય લયલીના૥
સોચિઅ નૃપતિ જો નીતિ ન જાના૤ જેહિ ન પ્રજા પ્રિય પ્રાન સમાના૥
સોચિઅ બયસુ કૃપન ધનવાનૂ૤ જો ન અતિથિ સિવ ભગતિ સુજાનૂ૥
સોચિઅ સૂદ્રુ બિપ્ર અવમાની૤ મુખર માનપ્રિય ગ્યાન ગુમાની૥
સોચિઅ પુનિ પતિ બંચક નારી૤ કુટિલ કલહપ્રિય ઇચ્છાચારી૥
સોચિઅ બટુ નિજ બ્રતુ પરિહરઈ૤ જો નહિં ગુર આયસુ અનુસરઈ૥

દોહા- સોચિઅ ગૃહી જો મોહ બસ કરઇ કરમ પથ ત્યાગ૤
સોચિઅ જતિ પ્રંપચ રત બિગત બિબેક બિરાગ૥૧૭૨૥

બૈખાનસ સોઇ સોચૈ જોગુ૤ તપુ બિહાઇ જેહિ ભાવઇ ભોગૂ૥
સોચિઅ પિસુન અકારન ક્રોધી૤ જનનિ જનક ગુર બંધુ બિરોધી૥
સબ બિધિ સોચિઅ પર અપકારી૤ નિજ તનુ પોષક નિરદય ભારી૥
સોચનીય સબહિ બિધિ સોઈ૤ જો ન છાડ઼િ છલુ હરિ જન હોઈ૥
સોચનીય નહિં કોસલરાઊ૤ ભુવન ચારિદસ પ્રગટ પ્રભાઊ૥
ભયઉ ન અહઇ ન અબ હોનિહારા૤ ભૂપ ભરત જસ પિતા તુમ્હારા૥
બિધિ હરિ હરુ સુરપતિ દિસિનાથા૤ બરનહિં સબ દસરથ ગુન ગાથા૥

દોહા- કહહુ તાત કેહિ ભાઁતિ કોઉ કરિહિ બડ઼ાઈ તાસુ૤
રામ લખન તુમ્હ સત્રુહન સરિસ સુઅન સુચિ જાસુ૥૧૭૩૥

સબ પ્રકાર ભૂપતિ બડ઼ભાગી૤ બાદિ બિષાદુ કરિઅ તેહિ લાગી૥
યહુ સુનિ સમુઝિ સોચુ પરિહરહૂ૤ સિર ધરિ રાજ રજાયસુ કરહૂ૥
રાઁય રાજપદુ તુમ્હ કહુઁ દીન્હા૤ પિતા બચનુ ફુર ચાહિઅ કીન્હા૥
તજે રામુ જેહિં બચનહિ લાગી૤ તનુ પરિહરેઉ રામ બિરહાગી૥
નૃપહિ બચન પ્રિય નહિં પ્રિય પ્રાના૤ કરહુ તાત પિતુ બચન પ્રવાના૥
કરહુ સીસ ધરિ ભૂપ રજાઈ૤ હઇ તુમ્હ કહઁ સબ ભાઁતિ ભલાઈ૥
પરસુરામ પિતુ અગ્યા રાખી૤ મારી માતુ લોક સબ સાખી૥
તનય જજાતિહિ જૌબનુ દયઊ૤ પિતુ અગ્યાઁ અઘ અજસુ ન ભયઊ૥

દોહા- અનુચિત ઉચિત બિચારુ તજિ જે પાલહિં પિતુ બૈન૤
તે ભાજન સુખ સુજસ કે બસહિં અમરપતિ ઐન૥૧૭૪૥

અવસિ નરેસ બચન ફુર કરહૂ૤ પાલહુ પ્રજા સોકુ પરિહરહૂ૥
સુરપુર નૃપ પાઇહિ પરિતોષૂ૤ તુમ્હ કહુઁ સુકૃત સુજસુ નહિં દોષૂ૥
બેદ બિદિત સંમત સબહી કા૤ જેહિ પિતુ દેઇ સો પાવઇ ટીકા૥
કરહુ રાજુ પરિહરહુ ગલાની૤ માનહુ મોર બચન હિત જાની૥
સુનિ સુખુ લહબ રામ બૈદેહીં૤ અનુચિત કહબ ન પંડિત કેહીં૥
કૌસલ્યાદિ સકલ મહતારીં૤ તેઉ પ્રજા સુખ હોહિં સુખારીં૥
પરમ તુમ્હાર રામ કર જાનિહિ૤ સો સબ બિધિ તુમ્હ સન ભલ માનિહિ૥
સૌંપેહુ રાજુ રામ કૈ આએઁ૤ સેવા કરેહુ સનેહ સુહાએઁ૥

દોહા- કીજિઅ ગુર આયસુ અવસિ કહહિં સચિવ કર જોરિ૤
રઘુપતિ આએઁ ઉચિત જસ તસ તબ કરબ બહોરિ૥૧૭૫૥

કૌસલ્યા ધરિ ધીરજુ કહઈ૤ પૂત પથ્ય ગુર આયસુ અહઈ૥
સો આદરિઅ કરિઅ હિત માની૤ તજિઅ બિષાદુ કાલ ગતિ જાની૥
બન રઘુપતિ સુરપતિ નરનાહૂ૤ તુમ્હ એહિ ભાઁતિ તાત કદરાહૂ૥
પરિજન પ્રજા સચિવ સબ અંબા૤ તુમ્હહી સુત સબ કહઁ અવલંબા૥
લખિ બિધિ બામ કાલુ કઠિનાઈ૤ ધીરજુ ધરહુ માતુ બલિ જાઈ૥
સિર ધરિ ગુર આયસુ અનુસરહૂ૤ પ્રજા પાલિ પરિજન દુખુ હરહૂ૥
ગુર કે બચન સચિવ અભિનંદનુ૤ સુને ભરત હિય હિત જનુ ચંદનુ૥
સુની બહોરિ માતુ મૃદુ બાની૤ સીલ સનેહ સરલ રસ સાની૥

છંદ- સાની સરલ રસ માતુ બાની સુનિ ભરત બ્યાકુલ ભએ૤
લોચન સરોરુહ સ્ત્રવત સીંચત બિરહ ઉર અંકુર નએ૥
સો દસા દેખત સમય તેહિ બિસરી સબહિ સુધિ દેહ કી૤
તુલસી સરાહત સકલ સાદર સીવઁ સહજ સનેહ કી૥

સોરઠા- -ભરતુ કમલ કર જોરિ ધીર ધુરંધર ધીર ધરિ૤
બચન અમિઅઁ જનુ બોરિ દેત ઉચિત ઉત્તર સબહિ૥૧૭૬૥

માસપારાયણ, અઠારહવાઁ વિશ્રામ