શ્રી રામચરિત માનસ/ આઠમો વિશ્રામ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

<poem> મુનિ પદ કમલ બંદિ દોઉ ભ્રાતા૤ ચલે લોક લોચન સુખ દાતા૤૤ બાલક બૃંદિ દેખિ અતિ સોભા૤ લગે સંગ લોચન મનુ લોભા૤૤ પીત બસન પરિકર કટિ ભાથા૤ ચારુ ચાપ સર સોહત હાથા૤૤ તન અનુહરત સુચંદન ખોરી૤ સ્યામલ ગૌર મનોહર જોરી૤૤ કેહરિ કંધર બાહુ બિસાલા૤ ઉર અતિ રુચિર નાગમનિ માલા૤૤ સુભગ સોન સરસીરુહ લોચન૤ બદન મયંક તાપત્રય મોચન૤૤ કાનન્હિ કનક ફૂલ છબિ દેહીં૤ ચિતવત ચિતહિ ચોરિ જનુ લેહીં૤૤ ચિતવનિ ચારુ ભૃકુટિ બર બાઁકી૤ તિલક રેખા સોભા જનુ ચાઁકી૤૤ દો0-રુચિર ચૌતનીં સુભગ સિર મેચક કુંચિત કેસ૤ નખ સિખ સુંદર બંધુ દોઉ સોભા સકલ સુદેસ૤૤219૤૤ –*–*– દેખન નગરુ ભૂપસુત આએ૤ સમાચાર પુરબાસિન્હ પાએ૤૤ ધાએ ધામ કામ સબ ત્યાગી૤ મનહુ રંક નિધિ લૂટન લાગી૤૤ નિરખિ સહજ સુંદર દોઉ ભાઈ૤ હોહિં સુખી લોચન ફલ પાઈ૤૤ જુબતીં ભવન ઝરોખન્હિ લાગીં૤ નિરખહિં રામ રૂપ અનુરાગીં૤૤ કહહિં પરસપર બચન સપ્રીતી૤ સખિ ઇન્હ કોટિ કામ છબિ જીતી૤૤ સુર નર અસુર નાગ મુનિ માહીં૤ સોભા અસિ કહુઁ સુનિઅતિ નાહીં૤૤ બિષ્નુ ચારિ ભુજ બિઘિ મુખ ચારી૤ બિકટ બેષ મુખ પંચ પુરારી૤૤ અપર દેઉ અસ કોઉ ન આહી૤ યહ છબિ સખિ પટતરિઅ જાહી૤૤ દો0-બય કિસોર સુષમા સદન સ્યામ ગૌર સુખ ઘામ ૤ અંગ અંગ પર વારિઅહિં કોટિ કોટિ સત કામ૤૤220૤૤ –*–*– કહહુ સખી અસ કો તનુધારી૤ જો ન મોહ યહ રૂપ નિહારી૤૤ કોઉ સપ્રેમ બોલી મૃદુ બાની૤ જો મૈં સુના સો સુનહુ સયાની૤૤ એ દોઊ દસરથ કે ઢોટા૤ બાલ મરાલન્હિ કે કલ જોટા૤૤ મુનિ કૌસિક મખ કે રખવારે૤ જિન્હ રન અજિર નિસાચર મારે૤૤ સ્યામ ગાત કલ કંજ બિલોચન૤ જો મારીચ સુભુજ મદુ મોચન૤૤ કૌસલ્યા સુત સો સુખ ખાની૤ નામુ રામુ ધનુ સાયક પાની૤૤ ગૌર કિસોર બેષુ બર કાછેં૤ કર સર ચાપ રામ કે પાછેં૤૤ લછિમનુ નામુ રામ લઘુ ભ્રાતા૤ સુનુ સખિ તાસુ સુમિત્રા માતા૤૤ દો0-બિપ્રકાજુ કરિ બંધુ દોઉ મગ મુનિબધૂ ઉધારિ૤ આએ દેખન ચાપમખ સુનિ હરષીં સબ નારિ૤૤221૤૤ –*–*– દેખિ રામ છબિ કોઉ એક કહઈ૤ જોગુ જાનકિહિ યહ બરુ અહઈ૤૤ જૌ સખિ ઇન્હહિ દેખ નરનાહૂ૤ પન પરિહરિ હઠિ કરઇ બિબાહૂ૤૤ કોઉ કહ એ ભૂપતિ પહિચાને૤ મુનિ સમેત સાદર સનમાને૤૤ સખિ પરંતુ પનુ રાઉ ન તજઈ૤ બિધિ બસ હઠિ અબિબેકહિ ભજઈ૤૤ કોઉ કહ જૌં ભલ અહઇ બિધાતા૤ સબ કહઁ સુનિઅ ઉચિત ફલદાતા૤૤ તૌ જાનકિહિ મિલિહિ બરુ એહૂ૤ નાહિન આલિ ઇહાઁ સંદેહૂ૤૤ જૌ બિધિ બસ અસ બનૈ સઁજોગૂ૤ તૌ કૃતકૃત્ય હોઇ સબ લોગૂ૤૤ સખિ હમરેં આરતિ અતિ તાતેં૤ કબહુઁક એ આવહિં એહિ નાતેં૤૤ દો0-નાહિં ત હમ કહુઁ સુનહુ સખિ ઇન્હ કર દરસનુ દૂરિ૤ યહ સંઘટુ તબ હોઇ જબ પુન્ય પુરાકૃત ભૂરિ૤૤222૤૤ –*–*– બોલી અપર કહેહુ સખિ નીકા૤ એહિં બિઆહ અતિ હિત સબહીં કા૤૤ કોઉ કહ સંકર ચાપ કઠોરા૤ એ સ્યામલ મૃદુગાત કિસોરા૤૤ સબુ અસમંજસ અહઇ સયાની૤ યહ સુનિ અપર કહઇ મૃદુ બાની૤૤ સખિ ઇન્હ કહઁ કોઉ કોઉ અસ કહહીં૤ બ૜ પ્રભાઉ દેખત લઘુ અહહીં૤૤ પરસિ જાસુ પદ પંકજ ધૂરી૤ તરી અહલ્યા કૃત અઘ ભૂરી૤૤ સો કિ રહિહિ બિનુ સિવધનુ તોરેં૤ યહ પ્રતીતિ પરિહરિઅ ન ભોરેં૤૤ જેહિં બિરંચિ રચિ સીય સઁવારી૤ તેહિં સ્યામલ બરુ રચેઉ બિચારી૤૤ તાસુ બચન સુનિ સબ હરષાનીં૤ ઐસેઇ હોઉ કહહિં મુદુ બાની૤૤ દો0-હિયઁ હરષહિં બરષહિં સુમન સુમુખિ સુલોચનિ બૃંદ૤ જાહિં જહાઁ જહઁ બંધુ દોઉ તહઁ તહઁ પરમાનંદ૤૤223૤૤ –*–*– પુર પૂરબ દિસિ ગે દોઉ ભાઈ૤ જહઁ ધનુમખ હિત ભૂમિ બનાઈ૤૤ અતિ બિસ્તાર ચારુ ગચ ઢારી૤ બિમલ બેદિકા રુચિર સઁવારી૤૤ ચહુઁ દિસિ કંચન મંચ બિસાલા૤ રચે જહાઁ બેઠહિં મહિપાલા૤૤ તેહિ પાછેં સમીપ ચહુઁ પાસા૤ અપર મંચ મંડલી બિલાસા૤૤ કછુક ઊઁચિ સબ ભાઁતિ સુહાઈ૤ બૈઠહિં નગર લોગ જહઁ જાઈ૤૤ તિન્હ કે નિકટ બિસાલ સુહાએ૤ ધવલ ધામ બહુબરન બનાએ૤૤ જહઁ બૈંઠૈં દેખહિં સબ નારી૤ જથા જોગુ નિજ કુલ અનુહારી૤૤ પુર બાલક કહિ કહિ મૃદુ બચના૤ સાદર પ્રભુહિ દેખાવહિં રચના૤૤ દો0-સબ સિસુ એહિ મિસ પ્રેમબસ પરસિ મનોહર ગાત૤ તન પુલકહિં અતિ હરષુ હિયઁ દેખિ દેખિ દોઉ ભ્રાત૤૤224૤૤ –*–*– સિસુ સબ રામ પ્રેમબસ જાને૤ પ્રીતિ સમેત નિકેત બખાને૤૤ નિજ નિજ રુચિ સબ લેંહિં બોલાઈ૤ સહિત સનેહ જાહિં દોઉ ભાઈ૤૤ રામ દેખાવહિં અનુજહિ રચના૤ કહિ મૃદુ મધુર મનોહર બચના૤૤ લવ નિમેષ મહઁ ભુવન નિકાયા૤ રચઇ જાસુ અનુસાસન માયા૤૤ ભગતિ હેતુ સોઇ દીનદયાલા૤ ચિતવત ચકિત ધનુષ મખસાલા૤૤ કૌતુક દેખિ ચલે ગુરુ પાહીં૤ જાનિ બિલંબુ ત્રાસ મન માહીં૤૤ જાસુ ત્રાસ ડર કહુઁ ડર હોઈ૤ ભજન પ્રભાઉ દેખાવત સોઈ૤૤ કહિ બાતેં મૃદુ મધુર સુહાઈં૤ કિએ બિદા બાલક બરિઆઈ૤૤ દો0-સભય સપ્રેમ બિનીત અતિ સકુચ સહિત દોઉ ભાઇ૤ ગુર પદ પંકજ નાઇ સિર બૈઠે આયસુ પાઇ૤૤225૤૤ –*–*– નિસિ પ્રબેસ મુનિ આયસુ દીન્હા૤ સબહીં સંધ્યાબંદનુ કીન્હા૤૤ કહત કથા ઇતિહાસ પુરાની૤ રુચિર રજનિ જુગ જામ સિરાની૤૤ મુનિબર સયન કીન્હિ તબ જાઈ૤ લગે ચરન ચાપન દોઉ ભાઈ૤૤ જિન્હ કે ચરન સરોરુહ લાગી૤ કરત બિબિધ જપ જોગ બિરાગી૤૤ તેઇ દોઉ બંધુ પ્રેમ જનુ જીતે૤ ગુર પદ કમલ પલોટત પ્રીતે૤૤ બારબાર મુનિ અગ્યા દીન્હી૤ રઘુબર જાઇ સયન તબ કીન્હી૤૤ ચાપત ચરન લખનુ ઉર લાએઁ૤ સભય સપ્રેમ પરમ સચુ પાએઁ૤૤ પુનિ પુનિ પ્રભુ કહ સોવહુ તાતા૤ પૌ૝ે ધરિ ઉર પદ જલજાતા૤૤ દો0-ઉઠે લખન નિસિ બિગત સુનિ અરુનસિખા ધુનિ કાન૤૤ ગુર તેં પહિલેહિં જગતપતિ જાગે રામુ સુજાન૤૤226૤૤ –*–*– સકલ સૌચ કરિ જાઇ નહાએ૤ નિત્ય નિબાહિ મુનિહિ સિર નાએ૤૤ સમય જાનિ ગુર આયસુ પાઈ૤ લેન પ્રસૂન ચલે દોઉ ભાઈ૤૤ ભૂપ બાગુ બર દેખેઉ જાઈ૤ જહઁ બસંત રિતુ રહી લોભાઈ૤૤ લાગે બિટપ મનોહર નાના૤ બરન બરન બર બેલિ બિતાના૤૤ નવ પલ્લવ ફલ સુમાન સુહાએ૤ નિજ સંપતિ સુર રૂખ લજાએ૤૤ ચાતક કોકિલ કીર ચકોરા૤ કૂજત બિહગ નટત કલ મોરા૤૤ મધ્ય બાગ સરુ સોહ સુહાવા૤ મનિ સોપાન બિચિત્ર બનાવા૤૤ બિમલ સલિલુ સરસિજ બહુરંગા૤ જલખગ કૂજત ગુંજત ભૃંગા૤૤ દો0-બાગુ ત૜ાગુ બિલોકિ પ્રભુ હરષે બંધુ સમેત૤ પરમ રમ્ય આરામુ યહુ જો રામહિ સુખ દેત૤૤227૤૤ –*–*– ચહુઁ દિસિ ચિતઇ પૂઁછિ માલિગન૤ લગે લેન દલ ફૂલ મુદિત મન૤૤ તેહિ અવસર સીતા તહઁ આઈ૤ ગિરિજા પૂજન જનનિ પઠાઈ૤૤ સંગ સખીં સબ સુભગ સયાની૤ ગાવહિં ગીત મનોહર બાની૤૤ સર સમીપ ગિરિજા ગૃહ સોહા૤ બરનિ ન જાઇ દેખિ મનુ મોહા૤૤ મજ્જનુ કરિ સર સખિન્હ સમેતા૤ ગઈ મુદિત મન ગૌરિ નિકેતા૤૤ પૂજા કીન્હિ અધિક અનુરાગા૤ નિજ અનુરૂપ સુભગ બરુ માગા૤૤ એક સખી સિય સંગુ બિહાઈ૤ ગઈ રહી દેખન ફુલવાઈ૤૤ તેહિ દોઉ બંધુ બિલોકે જાઈ૤ પ્રેમ બિબસ સીતા પહિં આઈ૤૤ દો0-તાસુ દસા દેખિ સખિન્હ પુલક ગાત જલુ નૈન૤ કહુ કારનુ નિજ હરષ કર પૂછહિ સબ મૃદુ બૈન૤૤228૤૤ –*–*– દેખન બાગુ કુઅઁર દુઇ આએ૤ બય કિસોર સબ ભાઁતિ સુહાએ૤૤ સ્યામ ગૌર કિમિ કહૌં બખાની૤ ગિરા અનયન નયન બિનુ બાની૤૤ સુનિ હરષીઁ સબ સખીં સયાની૤ સિય હિયઁ અતિ ઉતકંઠા જાની૤૤ એક કહઇ નૃપસુત તેઇ આલી૤ સુને જે મુનિ સઁગ આએ કાલી૤૤ જિન્હ નિજ રૂપ મોહની ડારી૤ કીન્હ સ્વબસ નગર નર નારી૤૤ બરનત છબિ જહઁ તહઁ સબ લોગૂ૤ અવસિ દેખિઅહિં દેખન જોગૂ૤૤ તાસુ વચન અતિ સિયહિ સુહાને૤ દરસ લાગિ લોચન અકુલાને૤૤ ચલી અગ્ર કરિ પ્રિય સખિ સોઈ૤ પ્રીતિ પુરાતન લખઇ ન કોઈ૤૤ દો0-સુમિરિ સીય નારદ બચન ઉપજી પ્રીતિ પુનીત૤૤ ચકિત બિલોકતિ સકલ દિસિ જનુ સિસુ મૃગી સભીત૤૤229૤૤ –*–*– કંકન કિંકિનિ નૂપુર ધુનિ સુનિ૤ કહત લખન સન રામુ હૃદયઁ ગુનિ૤૤ માનહુઁ મદન દુંદુભી દીન્હી૤૤મનસા બિસ્વ બિજય કહઁ કીન્હી૤૤ અસ કહિ ફિરિ ચિતએ તેહિ ઓરા૤ સિય મુખ સસિ ભએ નયન ચકોરા૤૤ ભએ બિલોચન ચારુ અચંચલ૤ મનહુઁ સકુચિ નિમિ તજે દિગંચલ૤૤ દેખિ સીય સોભા સુખુ પાવા૤ હૃદયઁ સરાહત બચનુ ન આવા૤૤ જનુ બિરંચિ સબ નિજ નિપુનાઈ૤ બિરચિ બિસ્વ કહઁ પ્રગટિ દેખાઈ૤૤ સુંદરતા કહુઁ સુંદર કરઈ૤ છબિગૃહઁ દીપસિખા જનુ બરઈ૤૤ સબ ઉપમા કબિ રહે જુઠારી૤ કેહિં પટતરૌં બિદેહકુમારી૤૤ દો0-સિય સોભા હિયઁ બરનિ પ્રભુ આપનિ દસા બિચારિ૤ બોલે સુચિ મન અનુજ સન બચન સમય અનુહારિ૤૤230૤૤ –*–*– તાત જનકતનયા યહ સોઈ૤ ધનુષજગ્ય જેહિ કારન હોઈ૤૤ પૂજન ગૌરિ સખીં લૈ આઈ૤ કરત પ્રકાસુ ફિરઇ ફુલવાઈ૤૤ જાસુ બિલોકિ અલોકિક સોભા૤ સહજ પુનીત મોર મનુ છોભા૤૤ સો સબુ કારન જાન બિધાતા૤ ફરકહિં સુભદ અંગ સુનુ ભ્રાતા૤૤ રઘુબંસિન્હ કર સહજ સુભાઊ૤ મનુ કુપંથ પગુ ધરઇ ન કાઊ૤૤ મોહિ અતિસય પ્રતીતિ મન કેરી૤ જેહિં સપનેહુઁ પરનારિ ન હેરી૤૤ જિન્હ કૈ લહહિં ન રિપુ રન પીઠી૤ નહિં પાવહિં પરતિય મનુ ડીઠી૤૤ મંગન લહહિ ન જિન્હ કૈ નાહીં૤ તે નરબર થોરે જગ માહીં૤૤ દો0-કરત બતકહિ અનુજ સન મન સિય રૂપ લોભાન૤ મુખ સરોજ મકરંદ છબિ કરઇ મધુપ ઇવ પાન૤૤231૤૤ –*–*– ચિતવહિ ચકિત ચહૂઁ દિસિ સીતા૤ કહઁ ગએ નૃપકિસોર મનુ ચિંતા૤૤ જહઁ બિલોક મૃગ સાવક નૈની૤ જનુ તહઁ બરિસ કમલ સિત શ્રેની૤૤ લતા ઓટ તબ સખિન્હ લખાએ૤ સ્યામલ ગૌર કિસોર સુહાએ૤૤ દેખિ રૂપ લોચન લલચાને૤ હરષે જનુ નિજ નિધિ પહિચાને૤૤ થકે નયન રઘુપતિ છબિ દેખેં૤ પલકન્હિહૂઁ પરિહરીં નિમેષેં૤૤ અધિક સનેહઁ દેહ ભૈ ભોરી૤ સરદ સસિહિ જનુ ચિતવ ચકોરી૤૤ લોચન મગ રામહિ ઉર આની૤ દીન્હે પલક કપાટ સયાની૤૤ જબ સિય સખિન્હ પ્રેમબસ જાની૤ કહિ ન સકહિં કછુ મન સકુચાની૤૤ દો0-લતાભવન તેં પ્રગટ ભે તેહિ અવસર દોઉ ભાઇ૤ નિકસે જનુ જુગ બિમલ બિધુ જલદ પટલ બિલગાઇ૤૤232૤૤ –*–*– સોભા સીવઁ સુભગ દોઉ બીરા૤ નીલ પીત જલજાભ સરીરા૤૤ મોરપંખ સિર સોહત નીકે૤ ગુચ્છ બીચ બિચ કુસુમ કલી કે૤૤ ભાલ તિલક શ્રમબિંદુ સુહાએ૤ શ્રવન સુભગ ભૂષન છબિ છાએ૤૤ બિકટ ભૃકુટિ કચ ઘૂઘરવારે૤ નવ સરોજ લોચન રતનારે૤૤ ચારુ ચિબુક નાસિકા કપોલા૤ હાસ બિલાસ લેત મનુ મોલા૤૤ મુખછબિ કહિ ન જાઇ મોહિ પાહીં૤ જો બિલોકિ બહુ કામ લજાહીં૤૤ ઉર મનિ માલ કંબુ કલ ગીવા૤ કામ કલભ કર ભુજ બલસીંવા૤૤ સુમન સમેત બામ કર દોના૤ સાવઁર કુઅઁર સખી સુઠિ લોના૤૤ દો0-કેહરિ કટિ પટ પીત ધર સુષમા સીલ નિધાન૤ દેખિ ભાનુકુલભૂષનહિ બિસરા સખિન્હ અપાન૤૤233૤૤ –*–*– ધરિ ધીરજુ એક આલિ સયાની૤ સીતા સન બોલી ગહિ પાની૤૤ બહુરિ ગૌરિ કર ધ્યાન કરેહૂ૤ ભૂપકિસોર દેખિ કિન લેહૂ૤૤ સકુચિ સીયઁ તબ નયન ઉઘારે૤ સનમુખ દોઉ રઘુસિંઘ નિહારે૤૤ નખ સિખ દેખિ રામ કૈ સોભા૤ સુમિરિ પિતા પનુ મનુ અતિ છોભા૤૤ પરબસ સખિન્હ લખી જબ સીતા૤ ભયઉ ગહરુ સબ કહહિ સભીતા૤૤ પુનિ આઉબ એહિ બેરિઆઁ કાલી૤ અસ કહિ મન બિહસી એક આલી૤૤ ગૂ૝ ગિરા સુનિ સિય સકુચાની૤ ભયઉ બિલંબુ માતુ ભય માની૤૤ ધરિ બ૜િ ધીર રામુ ઉર આને૤ ફિરિ અપનપઉ પિતુબસ જાને૤૤ દો0-દેખન મિસ મૃગ બિહગ તરુ ફિરઇ બહોરિ બહોરિ૤ નિરખિ નિરખિ રઘુબીર છબિ બા૝ઇ પ્રીતિ ન થોરિ૤૤ 234૤૤ –*–*– જાનિ કઠિન સિવચાપ બિસૂરતિ૤ ચલી રાખિ ઉર સ્યામલ મૂરતિ૤૤ પ્રભુ જબ જાત જાનકી જાની૤ સુખ સનેહ સોભા ગુન ખાની૤૤ પરમ પ્રેમમય મૃદુ મસિ કીન્હી૤ ચારુ ચિત ભીતીં લિખ લીન્હી૤૤ ગઈ ભવાની ભવન બહોરી૤ બંદિ ચરન બોલી કર જોરી૤૤ જય જય ગિરિબરરાજ કિસોરી૤ જય મહેસ મુખ ચંદ ચકોરી૤૤ જય ગજ બદન ષ૜ાનન માતા૤ જગત જનનિ દામિનિ દુતિ ગાતા૤૤ નહિં તવ આદિ મધ્ય અવસાના૤ અમિત પ્રભાઉ બેદુ નહિં જાના૤૤ ભવ ભવ બિભવ પરાભવ કારિનિ૤ બિસ્વ બિમોહનિ સ્વબસ બિહારિનિ૤૤ દો0-પતિદેવતા સુતીય મહુઁ માતુ પ્રથમ તવ રેખ૤ મહિમા અમિત ન સકહિં કહિ સહસ સારદા સેષ૤૤235૤૤ –*–*–

સેવત તોહિ સુલભ ફલ ચારી૤ બરદાયની પુરારિ પિઆરી૤૤ દેબિ પૂજિ પદ કમલ તુમ્હારે૤ સુર નર મુનિ સબ હોહિં સુખારે૤૤ મોર મનોરથુ જાનહુ નીકેં૤ બસહુ સદા ઉર પુર સબહી કેં૤૤ કીન્હેઉઁ પ્રગટ ન કારન તેહીં૤ અસ કહિ ચરન ગહે બૈદેહીં૤૤ બિનય પ્રેમ બસ ભઈ ભવાની૤ ખસી માલ મૂરતિ મુસુકાની૤૤ સાદર સિયઁ પ્રસાદુ સિર ધરેઊ૤ બોલી ગૌરિ હરષુ હિયઁ ભરેઊ૤૤ સુનુ સિય સત્ય અસીસ હમારી૤ પૂજિહિ મન કામના તુમ્હારી૤૤ નારદ બચન સદા સુચિ સાચા૤ સો બરુ મિલિહિ જાહિં મનુ રાચા૤૤ છં0-મનુ જાહિં રાચેઉ મિલિહિ સો બરુ સહજ સુંદર સાઁવરો૤ કરુના નિધાન સુજાન સીલુ સનેહુ જાનત રાવરો૤૤ એહિ ભાઁતિ ગૌરિ અસીસ સુનિ સિય સહિત હિયઁ હરષીં અલી૤ તુલસી ભવાનિહિ પૂજિ પુનિ પુનિ મુદિત મન મંદિર ચલી૤૤ સો0-જાનિ ગૌરિ અનુકૂલ સિય હિય હરષુ ન જાઇ કહિ૤ મંજુલ મંગલ મૂલ બામ અંગ ફરકન લગે૤૤236૤૤ હૃદયઁ સરાહત સીય લોનાઈ૤ ગુર સમીપ ગવને દોઉ ભાઈ૤૤ રામ કહા સબુ કૌસિક પાહીં૤ સરલ સુભાઉ છુઅત છલ નાહીં૤૤ સુમન પાઇ મુનિ પૂજા કીન્હી૤ પુનિ અસીસ દુહુ ભાઇન્હ દીન્હી૤૤ સુફલ મનોરથ હોહુઁ તુમ્હારે૤ રામુ લખનુ સુનિ ભએ સુખારે૤૤ કરિ ભોજનુ મુનિબર બિગ્યાની૤ લગે કહન કછુ કથા પુરાની૤૤ બિગત દિવસુ ગુરુ આયસુ પાઈ૤ સંધ્યા કરન ચલે દોઉ ભાઈ૤૤ પ્રાચી દિસિ સસિ ઉયઉ સુહાવા૤ સિય મુખ સરિસ દેખિ સુખુ પાવા૤૤ બહુરિ બિચારુ કીન્હ મન માહીં૤ સીય બદન સમ હિમકર નાહીં૤૤ દો0-જનમુ સિંધુ પુનિ બંધુ બિષુ દિન મલીન સકલંક૤ સિય મુખ સમતા પાવ કિમિ ચંદુ બાપુરો રંક૤૤237૤૤ –*–*– ઘટઇ બ૝ઇ બિરહનિ દુખદાઈ૤ ગ્રસઇ રાહુ નિજ સંધિહિં પાઈ૤૤ કોક સિકપ્રદ પંકજ દ્રોહી૤ અવગુન બહુત ચંદ્રમા તોહી૤૤ બૈદેહી મુખ પટતર દીન્હે૤ હોઇ દોષ બ૜ અનુચિત કીન્હે૤૤ સિય મુખ છબિ બિધુ બ્યાજ બખાની૤ ગુરુ પહિં ચલે નિસા બ૜િ જાની૤૤ કરિ મુનિ ચરન સરોજ પ્રનામા૤ આયસુ પાઇ કીન્હ બિશ્રામા૤૤ બિગત નિસા રઘુનાયક જાગે૤ બંધુ બિલોકિ કહન અસ લાગે૤૤ ઉદઉ અરુન અવલોકહુ તાતા૤ પંકજ કોક લોક સુખદાતા૤૤ બોલે લખનુ જોરિ જુગ પાની૤ પ્રભુ પ્રભાઉ સૂચક મૃદુ બાની૤૤ દો0-અરુનોદયઁ સકુચે કુમુદ ઉડગન જોતિ મલીન૤ જિમિ તુમ્હાર આગમન સુનિ ભએ નૃપતિ બલહીન૤૤238૤૤ –*–*– નૃપ સબ નખત કરહિં ઉજિઆરી૤ ટારિ ન સકહિં ચાપ તમ ભારી૤૤ કમલ કોક મધુકર ખગ નાના૤ હરષે સકલ નિસા અવસાના૤૤ ઐસેહિં પ્રભુ સબ ભગત તુમ્હારે૤ હોઇહહિં ટૂટેં ધનુષ સુખારે૤૤ ઉયઉ ભાનુ બિનુ શ્રમ તમ નાસા૤ દુરે નખત જગ તેજુ પ્રકાસા૤૤ રબિ નિજ ઉદય બ્યાજ રઘુરાયા૤ પ્રભુ પ્રતાપુ સબ નૃપન્હ દિખાયા૤૤ તવ ભુજ બલ મહિમા ઉદઘાટી૤ પ્રગટી ધનુ બિઘટન પરિપાટી૤૤ બંધુ બચન સુનિ પ્રભુ મુસુકાને૤ હોઇ સુચિ સહજ પુનીત નહાને૤૤ નિત્યક્રિયા કરિ ગુરુ પહિં આએ૤ ચરન સરોજ સુભગ સિર નાએ૤૤ સતાનંદુ તબ જનક બોલાએ૤ કૌસિક મુનિ પહિં તુરત પઠાએ૤૤ જનક બિનય તિન્હ આઇ સુનાઈ૤ હરષે બોલિ લિએ દોઉ ભાઈ૤૤ દો0-સતાનંદûપદ બંદિ પ્રભુ બૈઠે ગુર પહિં જાઇ૤ ચલહુ તાત મુનિ કહેઉ તબ પઠવા જનક બોલાઇ૤૤239૤૤ –*–*– સીય સ્વયંબરુ દેખિઅ જાઈ૤ ઈસુ કાહિ ધૌં દેઇ બ૜ાઈ૤૤ લખન કહા જસ ભાજનુ સોઈ૤ નાથ કૃપા તવ જાપર હોઈ૤૤ હરષે મુનિ સબ સુનિ બર બાની૤ દીન્હિ અસીસ સબહિં સુખુ માની૤૤ પુનિ મુનિબૃંદ સમેત કૃપાલા૤ દેખન ચલે ધનુષમખ સાલા૤૤ રંગભૂમિ આએ દોઉ ભાઈ૤ અસિ સુધિ સબ પુરબાસિન્હ પાઈ૤૤ ચલે સકલ ગૃહ કાજ બિસારી૤ બાલ જુબાન જરઠ નર નારી૤૤ દેખી જનક ભીર ભૈ ભારી૤ સુચિ સેવક સબ લિએ હઁકારી૤૤ તુરત સકલ લોગન્હ પહિં જાહૂ૤ આસન ઉચિત દેહૂ સબ કાહૂ૤૤ દો0-કહિ મૃદુ બચન બિનીત તિન્હ બૈઠારે નર નારિ૤ ઉત્તમ મધ્યમ નીચ લઘુ નિજ નિજ થલ અનુહારિ૤૤240૤૤ –*–*– રાજકુઅઁર તેહિ અવસર આએ૤ મનહુઁ મનોહરતા તન છાએ૤૤ ગુન સાગર નાગર બર બીરા૤ સુંદર સ્યામલ ગૌર સરીરા૤૤ રાજ સમાજ બિરાજત રૂરે૤ ઉડગન મહુઁ જનુ જુગ બિધુ પૂરે૤૤ જિન્હ કેં રહી ભાવના જૈસી૤ પ્રભુ મૂરતિ તિન્હ દેખી તૈસી૤૤ દેખહિં રૂપ મહા રનધીરા૤ મનહુઁ બીર રસુ ધરેં સરીરા૤૤ ડરે કુટિલ નૃપ પ્રભુહિ નિહારી૤ મનહુઁ ભયાનક મૂરતિ ભારી૤૤ રહે અસુર છલ છોનિપ બેષા૤ તિન્હ પ્રભુ પ્રગટ કાલસમ દેખા૤૤ પુરબાસિન્હ દેખે દોઉ ભાઈ૤ નરભૂષન લોચન સુખદાઈ૤૤ દો0-નારિ બિલોકહિં હરષિ હિયઁ નિજ નિજ રુચિ અનુરૂપ૤ જનુ સોહત સિંગાર ધરિ મૂરતિ પરમ અનૂપ૤૤241૤૤ –*–*– બિદુષન્હ પ્રભુ બિરાટમય દીસા૤ બહુ મુખ કર પગ લોચન સીસા૤૤ જનક જાતિ અવલોકહિં કૈસૈં૤ સજન સગે પ્રિય લાગહિં જૈસેં૤૤ સહિત બિદેહ બિલોકહિં રાની૤ સિસુ સમ પ્રીતિ ન જાતિ બખાની૤૤ જોગિન્હ પરમ તત્વમય ભાસા૤ સાંત સુદ્ધ સમ સહજ પ્રકાસા૤૤ હરિભગતન્હ દેખે દોઉ ભ્રાતા૤ ઇષ્ટદેવ ઇવ સબ સુખ દાતા૤૤ રામહિ ચિતવ ભાયઁ જેહિ સીયા૤ સો સનેહુ સુખુ નહિં કથનીયા૤૤ ઉર અનુભવતિ ન કહિ સક સોઊ૤ કવન પ્રકાર કહૈ કબિ કોઊ૤૤ એહિ બિધિ રહા જાહિ જસ ભાઊ૤ તેહિં તસ દેખેઉ કોસલરાઊ૤૤ દો0-રાજત રાજ સમાજ મહુઁ કોસલરાજ કિસોર૤ સુંદર સ્યામલ ગૌર તન બિસ્વ બિલોચન ચોર૤૤242૤૤ –*–*– સહજ મનોહર મૂરતિ દોઊ૤ કોટિ કામ ઉપમા લઘુ સોઊ૤૤ સરદ ચંદ નિંદક મુખ નીકે૤ નીરજ નયન ભાવતે જી કે૤૤ ચિતવત ચારુ માર મનુ હરની૤ ભાવતિ હૃદય જાતિ નહીં બરની૤૤ કલ કપોલ શ્રુતિ કુંડલ લોલા૤ ચિબુક અધર સુંદર મૃદુ બોલા૤૤ કુમુદબંધુ કર નિંદક હાઁસા૤ ભૃકુટી બિકટ મનોહર નાસા૤૤ ભાલ બિસાલ તિલક ઝલકાહીં૤ કચ બિલોકિ અલિ અવલિ લજાહીં૤૤ પીત ચૌતનીં સિરન્હિ સુહાઈ૤ કુસુમ કલીં બિચ બીચ બનાઈં૤૤ રેખેં રુચિર કંબુ કલ ગીવાઁ૤ જનુ ત્રિભુવન સુષમા કી સીવાઁ૤૤ દો0-કુંજર મનિ કંઠા કલિત ઉરન્હિ તુલસિકા માલ૤ બૃષભ કંધ કેહરિ ઠવનિ બલ નિધિ બાહુ બિસાલ૤૤243૤૤ –*–*– કટિ તૂનીર પીત પટ બાઁધે૤ કર સર ધનુષ બામ બર કાઁધે૤૤ પીત જગ્ય ઉપબીત સુહાએ૤ નખ સિખ મંજુ મહાછબિ છાએ૤૤ દેખિ લોગ સબ ભએ સુખારે૤ એકટક લોચન ચલત ન તારે૤૤ હરષે જનકુ દેખિ દોઉ ભાઈ૤ મુનિ પદ કમલ ગહે તબ જાઈ૤૤ કરિ બિનતી નિજ કથા સુનાઈ૤ રંગ અવનિ સબ મુનિહિ દેખાઈ૤૤ જહઁ જહઁ જાહિ કુઅઁર બર દોઊ૤ તહઁ તહઁ ચકિત ચિતવ સબુ કોઊ૤૤ નિજ નિજ રુખ રામહિ સબુ દેખા૤ કોઉ ન જાન કછુ મરમુ બિસેષા૤૤ ભલિ રચના મુનિ નૃપ સન કહેઊ૤ રાજાઁ મુદિત મહાસુખ લહેઊ૤૤ દો0-સબ મંચન્હ તે મંચુ એક સુંદર બિસદ બિસાલ૤ મુનિ સમેત દોઉ બંધુ તહઁ બૈઠારે મહિપાલ૤૤244૤૤ –*–*– પ્રભુહિ દેખિ સબ નૃપ હિઁયઁ હારે૤ જનુ રાકેસ ઉદય ભએઁ તારે૤૤ અસિ પ્રતીતિ સબ કે મન માહીં૤ રામ ચાપ તોરબ સક નાહીં૤૤ બિનુ ભંજેહુઁ ભવ ધનુષુ બિસાલા૤ મેલિહિ સીય રામ ઉર માલા૤૤ અસ બિચારિ ગવનહુ ઘર ભાઈ૤ જસુ પ્રતાપુ બલુ તેજુ ગવાઁઈ૤૤ બિહસે અપર ભૂપ સુનિ બાની૤ જે અબિબેક અંધ અભિમાની૤૤ તોરેહુઁ ધનુષુ બ્યાહુ અવગાહા૤ બિનુ તોરેં કો કુઅઁરિ બિઆહા૤૤ એક બાર કાલઉ કિન હોઊ૤ સિય હિત સમર જિતબ હમ સોઊ૤૤ યહ સુનિ અવર મહિપ મુસકાને૤ ધરમસીલ હરિભગત સયાને૤૤ સો0-સીય બિઆહબિ રામ ગરબ દૂરિ કરિ નૃપન્હ કે૤૤ જીતિ કો સક સંગ્રામ દસરથ કે રન બાઁકુરે૤૤245૤૤ બ્યર્થ મરહુ જનિ ગાલ બજાઈ૤ મન મોદકન્હિ કિ ભૂખ બુતાઈ૤૤ સિખ હમારિ સુનિ પરમ પુનીતા૤ જગદંબા જાનહુ જિયઁ સીતા૤૤ જગત પિતા રઘુપતિહિ બિચારી૤ ભરિ લોચન છબિ લેહુ નિહારી૤૤ સુંદર સુખદ સકલ ગુન રાસી૤ એ દોઉ બંધુ સંભુ ઉર બાસી૤૤ સુધા સમુદ્ર સમીપ બિહાઈ૤ મૃગજલુ નિરખિ મરહુ કત ધાઈ૤૤ કરહુ જાઇ જા કહુઁ જોઈ ભાવા૤ હમ તૌ આજુ જનમ ફલુ પાવા૤૤ અસ કહિ ભલે ભૂપ અનુરાગે૤ રૂપ અનૂપ બિલોકન લાગે૤૤ દેખહિં સુર નભ ચ૝ે બિમાના૤ બરષહિં સુમન કરહિં કલ ગાના૤૤ દો0-જાનિ સુઅવસરુ સીય તબ પઠઈ જનક બોલાઈ૤ ચતુર સખીં સુંદર સકલ સાદર ચલીં લવાઈં૤૤246૤૤ –*–*– સિય સોભા નહિં જાઇ બખાની૤ જગદંબિકા રૂપ ગુન ખાની૤૤ ઉપમા સકલ મોહિ લઘુ લાગીં૤ પ્રાકૃત નારિ અંગ અનુરાગીં૤૤ સિય બરનિઅ તેઇ ઉપમા દેઈ૤ કુકબિ કહાઇ અજસુ કો લેઈ૤૤ જૌ પટતરિઅ તીય સમ સીયા૤ જગ અસિ જુબતિ કહાઁ કમનીયા૤૤ ગિરા મુખર તન અરધ ભવાની૤ રતિ અતિ દુખિત અતનુ પતિ જાની૤૤ બિષ બારુની બંધુ પ્રિય જેહી૤ કહિઅ રમાસમ કિમિ બૈદેહી૤૤ જૌ છબિ સુધા પયોનિધિ હોઈ૤ પરમ રૂપમય કચ્છપ સોઈ૤૤ સોભા રજુ મંદરુ સિંગારૂ૤ મથૈ પાનિ પંકજ નિજ મારૂ૤૤ દો0-એહિ બિધિ ઉપજૈ લચ્છિ જબ સુંદરતા સુખ મૂલ૤ તદપિ સકોચ સમેત કબિ કહહિં સીય સમતૂલ૤૤247૤૤ –*–*– ચલિં સંગ લૈ સખીં સયાની૤ ગાવત ગીત મનોહર બાની૤૤ સોહ નવલ તનુ સુંદર સારી૤ જગત જનનિ અતુલિત છબિ ભારી૤૤ ભૂષન સકલ સુદેસ સુહાએ૤ અંગ અંગ રચિ સખિન્હ બનાએ૤૤ રંગભૂમિ જબ સિય પગુ ધારી૤ દેખિ રૂપ મોહે નર નારી૤૤ હરષિ સુરન્હ દુંદુભીં બજાઈ૤ બરષિ પ્રસૂન અપછરા ગાઈ૤૤ પાનિ સરોજ સોહ જયમાલા૤ અવચટ ચિતએ સકલ ભુઆલા૤૤ સીય ચકિત ચિત રામહિ ચાહા૤ ભએ મોહબસ સબ નરનાહા૤૤ મુનિ સમીપ દેખે દોઉ ભાઈ૤ લગે લલકિ લોચન નિધિ પાઈ૤૤ દો0-ગુરજન લાજ સમાજુ બ૜ દેખિ સીય સકુચાનિ૤૤ લાગિ બિલોકન સખિન્હ તન રઘુબીરહિ ઉર આનિ૤૤248૤૤ –*–*– રામ રૂપુ અરુ સિય છબિ દેખેં૤ નર નારિન્હ પરિહરીં નિમેષેં૤૤ સોચહિં સકલ કહત સકુચાહીં૤ બિધિ સન બિનય કરહિં મન માહીં૤૤ હરુ બિધિ બેગિ જનક જ૜તાઈ૤ મતિ હમારિ અસિ દેહિ સુહાઈ૤૤ બિનુ બિચાર પનુ તજિ નરનાહુ૤ સીય રામ કર કરૈ બિબાહૂ૤૤ જગ ભલ કહહિ ભાવ સબ કાહૂ૤ હઠ કીન્હે અંતહુઁ ઉર દાહૂ૤૤ એહિં લાલસાઁ મગન સબ લોગૂ૤ બરુ સાઁવરો જાનકી જોગૂ૤૤ તબ બંદીજન જનક બૌલાએ૤ બિરિદાવલી કહત ચલિ આએ૤૤ કહ નૃપ જાઇ કહહુ પન મોરા૤ ચલે ભાટ હિયઁ હરષુ ન થોરા૤૤ દો0-બોલે બંદી બચન બર સુનહુ સકલ મહિપાલ૤ પન બિદેહ કર કહહિં હમ ભુજા ઉઠાઇ બિસાલ૤૤249૤૤ –*–*– નૃપ ભુજબલ બિધુ સિવધનુ રાહૂ૤ ગરુઅ કઠોર બિદિત સબ કાહૂ૤૤ રાવનુ બાનુ મહાભટ ભારે૤ દેખિ સરાસન ગવઁહિં સિધારે૤૤ સોઇ પુરારિ કોદંડુ કઠોરા૤ રાજ સમાજ આજુ જોઇ તોરા૤૤ ત્રિભુવન જય સમેત બૈદેહી૤૤બિનહિં બિચાર બરઇ હઠિ તેહી૤૤ સુનિ પન સકલ ભૂપ અભિલાષે૤ ભટમાની અતિસય મન માખે૤૤ પરિકર બાઁધિ ઉઠે અકુલાઈ૤ ચલે ઇષ્ટદેવન્હ સિર નાઈ૤૤ તમકિ તાકિ તકિ સિવધનુ ધરહીં૤ ઉઠઇ ન કોટિ ભાઁતિ બલુ કરહીં૤૤ જિન્હ કે કછુ બિચારુ મન માહીં૤ ચાપ સમીપ મહીપ ન જાહીં૤૤ દો0-તમકિ ધરહિં ધનુ મૂ૝ નૃપ ઉઠઇ ન ચલહિં લજાઇ૤ મનહુઁ પાઇ ભટ બાહુબલુ અધિકુ અધિકુ ગરુઆઇ૤૤250૤૤ –*–*– ભૂપ સહસ દસ એકહિ બારા૤ લગે ઉઠાવન ટરઇ ન ટારા૤૤ ડગઇ ન સંભુ સરાસન કૈસેં૤ કામી બચન સતી મનુ જૈસેં૤૤ સબ નૃપ ભએ જોગુ ઉપહાસી૤ જૈસેં બિનુ બિરાગ સંન્યાસી૤૤ કીરતિ બિજય બીરતા ભારી૤ ચલે ચાપ કર બરબસ હારી૤૤ શ્રીહત ભએ હારિ હિયઁ રાજા૤ બૈઠે નિજ નિજ જાઇ સમાજા૤૤ નૃપન્હ બિલોકિ જનકુ અકુલાને૤ બોલે બચન રોષ જનુ સાને૤૤ દીપ દીપ કે ભૂપતિ નાના૤ આએ સુનિ હમ જો પનુ ઠાના૤૤ દેવ દનુજ ધરિ મનુજ સરીરા૤ બિપુલ બીર આએ રનધીરા૤૤ દો0-કુઅઁરિ મનોહર બિજય બ૜િ કીરતિ અતિ કમનીય૤ પાવનિહાર બિરંચિ જનુ રચેઉ ન ધનુ દમનીય૤૤251૤૤ –*–*– કહહુ કાહિ યહુ લાભુ ન ભાવા૤ કાહુઁ ન સંકર ચાપ ચ૝ાવા૤૤ રહઉ ચ૝ાઉબ તોરબ ભાઈ૤ તિલુ ભરિ ભૂમિ ન સકે છ૜ાઈ૤૤ અબ જનિ કોઉ માખૈ ભટ માની૤ બીર બિહીન મહી મૈં જાની૤૤ તજહુ આસ નિજ નિજ ગૃહ જાહૂ૤ લિખા ન બિધિ બૈદેહિ બિબાહૂ૤૤ સુકૃત જાઇ જૌં પનુ પરિહરઊઁ૤ કુઅઁરિ કુઆરિ રહઉ કા કરઊઁ૤૤ જો જનતેઉઁ બિનુ ભટ ભુબિ ભાઈ૤ તૌ પનુ કરિ હોતેઉઁ ન હઁસાઈ૤૤ જનક બચન સુનિ સબ નર નારી૤ દેખિ જાનકિહિ ભએ દુખારી૤૤ માખે લખનુ કુટિલ ભઇઁ ભૌંહેં૤ રદપટ ફરકત નયન રિસૌંહેં૤૤ દો0-કહિ ન સકત રઘુબીર ડર લગે બચન જનુ બાન૤ નાઇ રામ પદ કમલ સિરુ બોલે ગિરા પ્રમાન૤૤252૤૤ –*–*– રઘુબંસિન્હ મહુઁ જહઁ કોઉ હોઈ૤ તેહિં સમાજ અસ કહઇ ન કોઈ૤૤ કહી જનક જસિ અનુચિત બાની૤ બિદ્યમાન રઘુકુલ મનિ જાની૤૤ સુનહુ ભાનુકુલ પંકજ ભાનૂ૤ કહઉઁ સુભાઉ ન કછુ અભિમાનૂ૤૤ જૌ તુમ્હારિ અનુસાસન પાવૌં૤ કંદુક ઇવ બ્રહ્માંડ ઉઠાવૌં૤૤ કાચે ઘટ જિમિ ડારૌં ફોરી૤ સકઉઁ મેરુ મૂલક જિમિ તોરી૤૤ તવ પ્રતાપ મહિમા ભગવાના૤ કો બાપુરો પિનાક પુરાના૤૤ નાથ જાનિ અસ આયસુ હોઊ૤ કૌતુકુ કરૌં બિલોકિઅ સોઊ૤૤ કમલ નાલ જિમિ ચાફ ચ૝ાવૌં૤ જોજન સત પ્રમાન લૈ ધાવૌં૤૤ દો0-તોરૌં છત્રક દંડ જિમિ તવ પ્રતાપ બલ નાથ૤ જૌં ન કરૌં પ્રભુ પદ સપથ કર ન ધરૌં ધનુ ભાથ૤૤253૤૤ –*–*– લખન સકોપ બચન જે બોલે૤ ડગમગાનિ મહિ દિગ્ગજ ડોલે૤૤ સકલ લોક સબ ભૂપ ડેરાને૤ સિય હિયઁ હરષુ જનકુ સકુચાને૤૤ ગુર રઘુપતિ સબ મુનિ મન માહીં૤ મુદિત ભએ પુનિ પુનિ પુલકાહીં૤૤ સયનહિં રઘુપતિ લખનુ નેવારે૤ પ્રેમ સમેત નિકટ બૈઠારે૤૤ બિસ્વામિત્ર સમય સુભ જાની૤ બોલે અતિ સનેહમય બાની૤૤ ઉઠહુ રામ ભંજહુ ભવચાપા૤ મેટહુ તાત જનક પરિતાપા૤૤ સુનિ ગુરુ બચન ચરન સિરુ નાવા૤ હરષુ બિષાદુ ન કછુ ઉર આવા૤૤ ઠા૝ે ભએ ઉઠિ સહજ સુભાએઁ૤ ઠવનિ જુબા મૃગરાજુ લજાએઁ૤૤ દો0-ઉદિત ઉદયગિરિ મંચ પર રઘુબર બાલપતંગ૤ બિકસે સંત સરોજ સબ હરષે લોચન ભૃંગ૤૤254૤૤ –*–*– નૃપન્હ કેરિ આસા નિસિ નાસી૤ બચન નખત અવલી ન પ્રકાસી૤૤ માની મહિપ કુમુદ સકુચાને૤ કપટી ભૂપ ઉલૂક લુકાને૤૤ ભએ બિસોક કોક મુનિ દેવા૤ બરિસહિં સુમન જનાવહિં સેવા૤૤ ગુર પદ બંદિ સહિત અનુરાગા૤ રામ મુનિન્હ સન આયસુ માગા૤૤ સહજહિં ચલે સકલ જગ સ્વામી૤ મત્ત મંજુ બર કુંજર ગામી૤૤ ચલત રામ સબ પુર નર નારી૤ પુલક પૂરિ તન ભએ સુખારી૤૤ બંદિ પિતર સુર સુકૃત સઁભારે૤ જૌં કછુ પુન્ય પ્રભાઉ હમારે૤૤ તૌ સિવધનુ મૃનાલ કી નાઈં૤ તોરહુઁ રામ ગનેસ ગોસાઈં૤૤ દો0-રામહિ પ્રેમ સમેત લખિ સખિન્હ સમીપ બોલાઇ૤ સીતા માતુ સનેહ બસ બચન કહઇ બિલખાઇ૤૤255૤૤ –*–*– સખિ સબ કૌતુક દેખનિહારે૤ જેઠ કહાવત હિતૂ હમારે૤૤ કોઉ ન બુઝાઇ કહઇ ગુર પાહીં૤ એ બાલક અસિ હઠ ભલિ નાહીં૤૤ રાવન બાન છુઆ નહિં ચાપા૤ હારે સકલ ભૂપ કરિ દાપા૤૤ સો ધનુ રાજકુઅઁર કર દેહીં૤ બાલ મરાલ કિ મંદર લેહીં૤૤ ભૂપ સયાનપ સકલ સિરાની૤ સખિ બિધિ ગતિ કછુ જાતિ ન જાની૤૤ બોલી ચતુર સખી મૃદુ બાની૤ તેજવંત લઘુ ગનિઅ ન રાની૤૤ કહઁ કુંભજ કહઁ સિંધુ અપારા૤ સોષેઉ સુજસુ સકલ સંસારા૤૤ રબિ મંડલ દેખત લઘુ લાગા૤ ઉદયઁ તાસુ તિભુવન તમ ભાગા૤૤ દો0-મંત્ર પરમ લઘુ જાસુ બસ બિધિ હરિ હર સુર સર્બ૤ મહામત્ત ગજરાજ કહુઁ બસ કર અંકુસ ખર્બ૤૤256૤૤ –*–*– કામ કુસુમ ધનુ સાયક લીન્હે૤ સકલ ભુવન અપને બસ કીન્હે૤૤ દેબિ તજિઅ સંસઉ અસ જાની૤ ભંજબ ધનુષ રામુ સુનુ રાની૤૤ સખી બચન સુનિ ભૈ પરતીતી૤ મિટા બિષાદુ બ૝ી અતિ પ્રીતી૤૤ તબ રામહિ બિલોકિ બૈદેહી૤ સભય હૃદયઁ બિનવતિ જેહિ તેહી૤૤ મનહીં મન મનાવ અકુલાની૤ હોહુ પ્રસન્ન મહેસ ભવાની૤૤ કરહુ સફલ આપનિ સેવકાઈ૤ કરિ હિતુ હરહુ ચાપ ગરુઆઈ૤૤ ગનનાયક બરદાયક દેવા૤ આજુ લગેં કીન્હિઉઁ તુઅ સેવા૤૤ બાર બાર બિનતી સુનિ મોરી૤ કરહુ ચાપ ગુરુતા અતિ થોરી૤૤ દો0-દેખિ દેખિ રઘુબીર તન સુર મનાવ ધરિ ધીર૤૤ ભરે બિલોચન પ્રેમ જલ પુલકાવલી સરીર૤૤257૤૤ –*–*– નીકેં નિરખિ નયન ભરિ સોભા૤ પિતુ પનુ સુમિરિ બહુરિ મનુ છોભા૤૤ અહહ તાત દારુનિ હઠ ઠાની૤ સમુઝત નહિં કછુ લાભુ ન હાની૤૤ સચિવ સભય સિખ દેઇ ન કોઈ૤ બુધ સમાજ બ૜ અનુચિત હોઈ૤૤ કહઁ ધનુ કુલિસહુ ચાહિ કઠોરા૤ કહઁ સ્યામલ મૃદુગાત કિસોરા૤૤ બિધિ કેહિ ભાઁતિ ધરૌં ઉર ધીરા૤ સિરસ સુમન કન બેધિઅ હીરા૤૤ સકલ સભા કૈ મતિ ભૈ ભોરી૤ અબ મોહિ સંભુચાપ ગતિ તોરી૤૤ નિજ જ૜તા લોગન્હ પર ડારી૤ હોહિ હરુઅ રઘુપતિહિ નિહારી૤૤ અતિ પરિતાપ સીય મન માહી૤ લવ નિમેષ જુગ સબ સય જાહીં૤૤ દો0-પ્રભુહિ ચિતઇ પુનિ ચિતવ મહિ રાજત લોચન લોલ૤ ખેલત મનસિજ મીન જુગ જનુ બિધુ મંડલ ડોલ૤૤258૤૤ –*–*– ગિરા અલિનિ મુખ પંકજ રોકી૤ પ્રગટ ન લાજ નિસા અવલોકી૤૤ લોચન જલુ રહ લોચન કોના૤ જૈસે પરમ કૃપન કર સોના૤૤ સકુચી બ્યાકુલતા બ૜િ જાની૤ ધરિ ધીરજુ પ્રતીતિ ઉર આની૤૤ તન મન બચન મોર પનુ સાચા૤ રઘુપતિ પદ સરોજ ચિતુ રાચા૤૤ તૌ ભગવાનુ સકલ ઉર બાસી૤ કરિહિં મોહિ રઘુબર કૈ દાસી૤૤ જેહિ કેં જેહિ પર સત્ય સનેહૂ૤ સો તેહિ મિલઇ ન કછુ સંહેહૂ૤૤ પ્રભુ તન ચિતઇ પ્રેમ તન ઠાના૤ કૃપાનિધાન રામ સબુ જાના૤૤ સિયહિ બિલોકિ તકેઉ ધનુ કૈસે૤ ચિતવ ગરુરુ લઘુ બ્યાલહિ જૈસે૤૤ દો0-લખન લખેઉ રઘુબંસમનિ તાકેઉ હર કોદંડુ૤ પુલકિ ગાત બોલે બચન ચરન ચાપિ બ્રહ્માંડુ૤૤259૤૤ –*–*– દિસકુંજરહુ કમઠ અહિ કોલા૤ ધરહુ ધરનિ ધરિ ધીર ન ડોલા૤૤ રામુ ચહહિં સંકર ધનુ તોરા૤ હોહુ સજગ સુનિ આયસુ મોરા૤૤ ચાપ સપીપ રામુ જબ આએ૤ નર નારિન્હ સુર સુકૃત મનાએ૤૤ સબ કર સંસઉ અરુ અગ્યાનૂ૤ મંદ મહીપન્હ કર અભિમાનૂ૤૤ ભૃગુપતિ કેરિ ગરબ ગરુઆઈ૤ સુર મુનિબરન્હ કેરિ કદરાઈ૤૤ સિય કર સોચુ જનક પછિતાવા૤ રાનિન્હ કર દારુન દુખ દાવા૤૤ સંભુચાપ બડ બોહિતુ પાઈ૤ ચઢે જાઇ સબ સંગુ બનાઈ૤૤ રામ બાહુબલ સિંધુ અપારૂ૤ ચહત પારુ નહિ કોઉ ક૜હારૂ૤૤ દો0-રામ બિલોકે લોગ સબ ચિત્ર લિખે સે દેખિ૤ ચિતઈ સીય કૃપાયતન જાની બિકલ બિસેષિ૤૤260૤૤ –*–*– દેખી બિપુલ બિકલ બૈદેહી૤ નિમિષ બિહાત કલપ સમ તેહી૤૤ તૃષિત બારિ બિનુ જો તનુ ત્યાગા૤ મુએઁ કરઇ કા સુધા ત૜ાગા૤૤ કા બરષા સબ કૃષી સુખાનેં૤ સમય ચુકેં પુનિ કા પછિતાનેં૤૤ અસ જિયઁ જાનિ જાનકી દેખી૤ પ્રભુ પુલકે લખિ પ્રીતિ બિસેષી૤૤ ગુરહિ પ્રનામુ મનહિ મન કીન્હા૤ અતિ લાઘવઁ ઉઠાઇ ધનુ લીન્હા૤૤ દમકેઉ દામિનિ જિમિ જબ લયઊ૤ પુનિ નભ ધનુ મંડલ સમ ભયઊ૤૤ લેત ચ૝ાવત ખૈંચત ગા૝ેં૤ કાહુઁ ન લખા દેખ સબુ ઠા૝ેં૤૤ તેહિ છન રામ મધ્ય ધનુ તોરા૤ ભરે ભુવન ધુનિ ઘોર કઠોરા૤૤ છં0-ભરે ભુવન ઘોર કઠોર રવ રબિ બાજિ તજિ મારગુ ચલે૤ ચિક્કરહિં દિગ્ગજ ડોલ મહિ અહિ કોલ કૂરુમ કલમલે૤૤ સુર અસુર મુનિ કર કાન દીન્હેં સકલ બિકલ બિચારહીં૤ કોદંડ ખંડેઉ રામ તુલસી જયતિ બચન ઉચારહી૤૤ સો0-સંકર ચાપુ જહાજુ સાગરુ રઘુબર બાહુબલુ૤ બૂ૜ સો સકલ સમાજુ ચ૝ા જો પ્રથમહિં મોહ બસ૤૤261૤૤ પ્રભુ દોઉ ચાપખંડ મહિ ડારે૤ દેખિ લોગ સબ ભએ સુખારે૤૤

કોસિકરુપ પયોનિધિ પાવન૤ પ્રેમ બારિ અવગાહુ સુહાવન૤૤ રામરૂપ રાકેસુ નિહારી૤ બ૝ત બીચિ પુલકાવલિ ભારી૤૤ બાજે નભ ગહગહે નિસાના૤ દેવબધૂ નાચહિં કરિ ગાના૤૤ બ્રહ્માદિક સુર સિદ્ધ મુનીસા૤ પ્રભુહિ પ્રસંસહિ દેહિં અસીસા૤૤ બરિસહિં સુમન રંગ બહુ માલા૤ ગાવહિં કિંનર ગીત રસાલા૤૤ રહી ભુવન ભરિ જય જય બાની૤ ધનુષભંગ ધુનિ જાત ન જાની૤૤ મુદિત કહહિં જહઁ તહઁ નર નારી૤ ભંજેઉ રામ સંભુધનુ ભારી૤૤ દો0-બંદી માગધ સૂતગન બિરુદ બદહિં મતિધીર૤ કરહિં નિછાવરિ લોગ સબ હય ગય ધન મનિ ચીર૤૤262૤૤ –*–*– ઝાઁઝિ મૃદંગ સંખ સહનાઈ૤ ભેરિ ઢોલ દુંદુભી સુહાઈ૤૤ બાજહિં બહુ બાજને સુહાએ૤ જહઁ તહઁ જુબતિન્હ મંગલ ગાએ૤૤ સખિન્હ સહિત હરષી અતિ રાની૤ સૂખત ધાન પરા જનુ પાની૤૤ જનક લહેઉ સુખુ સોચુ બિહાઈ૤ પૈરત થકેં થાહ જનુ પાઈ૤૤ શ્રીહત ભએ ભૂપ ધનુ ટૂટે૤ જૈસેં દિવસ દીપ છબિ છૂટે૤૤ સીય સુખહિ બરનિઅ કેહિ ભાઁતી૤ જનુ ચાતકી પાઇ જલુ સ્વાતી૤૤ રામહિ લખનુ બિલોકત કૈસેં૤ સસિહિ ચકોર કિસોરકુ જૈસેં૤૤ સતાનંદ તબ આયસુ દીન્હા૤ સીતાઁ ગમનુ રામ પહિં કીન્હા૤૤ દો0-સંગ સખીં સુદંર ચતુર ગાવહિં મંગલચાર૤ ગવની બાલ મરાલ ગતિ સુષમા અંગ અપાર૤૤263૤૤ –*–*– સખિન્હ મધ્ય સિય સોહતિ કૈસે૤ છબિગન મધ્ય મહાછબિ જૈસેં૤૤ કર સરોજ જયમાલ સુહાઈ૤ બિસ્વ બિજય સોભા જેહિં છાઈ૤૤ તન સકોચુ મન પરમ ઉછાહૂ૤ ગૂ૝ પ્રેમુ લખિ પરઇ ન કાહૂ૤૤ જાઇ સમીપ રામ છબિ દેખી૤ રહિ જનુ કુઁઅરિ ચિત્ર અવરેખી૤૤ ચતુર સખીં લખિ કહા બુઝાઈ૤ પહિરાવહુ જયમાલ સુહાઈ૤૤ સુનત જુગલ કર માલ ઉઠાઈ૤ પ્રેમ બિબસ પહિરાઇ ન જાઈ૤૤ સોહત જનુ જુગ જલજ સનાલા૤ સસિહિ સભીત દેત જયમાલા૤૤ ગાવહિં છબિ અવલોકિ સહેલી૤ સિયઁ જયમાલ રામ ઉર મેલી૤૤ સો0-રઘુબર ઉર જયમાલ દેખિ દેવ બરિસહિં સુમન૤ સકુચે સકલ ભુઆલ જનુ બિલોકિ રબિ કુમુદગન૤૤264૤૤ પુર અરુ બ્યોમ બાજને બાજે૤ ખલ ભએ મલિન સાધુ સબ રાજે૤૤ સુર કિંનર નર નાગ મુનીસા૤ જય જય જય કહિ દેહિં અસીસા૤૤ નાચહિં ગાવહિં બિબુધ બધૂટીં૤ બાર બાર કુસુમાંજલિ છૂટીં૤૤ જહઁ તહઁ બિપ્ર બેદધુનિ કરહીં૤ બંદી બિરદાવલિ ઉચ્ચરહીં૤૤ મહિ પાતાલ નાક જસુ બ્યાપા૤ રામ બરી સિય ભંજેઉ ચાપા૤૤ કરહિં આરતી પુર નર નારી૤ દેહિં નિછાવરિ બિત્ત બિસારી૤૤ સોહતિ સીય રામ કૈ જૌરી૤ છબિ સિંગારુ મનહુઁ એક ઠોરી૤૤ સખીં કહહિં પ્રભુપદ ગહુ સીતા૤ કરતિ ન ચરન પરસ અતિ ભીતા૤૤ દો0-ગૌતમ તિય ગતિ સુરતિ કરિ નહિં પરસતિ પગ પાનિ૤ મન બિહસે રઘુબંસમનિ પ્રીતિ અલૌકિક જાનિ૤૤265૤૤ –*–*– તબ સિય દેખિ ભૂપ અભિલાષે૤ કૂર કપૂત મૂ૝ મન માખે૤૤ ઉઠિ ઉઠિ પહિરિ સનાહ અભાગે૤ જહઁ તહઁ ગાલ બજાવન લાગે૤૤ લેહુ છ૜ાઇ સીય કહ કોઊ૤ ધરિ બાઁધહુ નૃપ બાલક દોઊ૤૤ તોરેં ધનુષુ ચા૜ નહિં સરઈ૤ જીવત હમહિ કુઅઁરિ કો બરઈ૤૤ જૌં બિદેહુ કછુ કરૈ સહાઈ૤ જીતહુ સમર સહિત દોઉ ભાઈ૤૤ સાધુ ભૂપ બોલે સુનિ બાની૤ રાજસમાજહિ લાજ લજાની૤૤ બલુ પ્રતાપુ બીરતા બ૜ાઈ૤ નાક પિનાકહિ સંગ સિધાઈ૤૤ સોઇ સૂરતા કિ અબ કહુઁ પાઈ૤ અસિ બુધિ તૌ બિધિ મુહઁ મસિ લાઈ૤૤ દો0-દેખહુ રામહિ નયન ભરિ તજિ ઇરિષા મદુ કોહુ૤ લખન રોષુ પાવકુ પ્રબલ જાનિ સલભ જનિ હોહુ૤૤266૤૤ –*–*– બૈનતેય બલિ જિમિ ચહ કાગૂ૤ જિમિ સસુ ચહૈ નાગ અરિ ભાગૂ૤૤ જિમિ ચહ કુસલ અકારન કોહી૤ સબ સંપદા ચહૈ સિવદ્રોહી૤૤ લોભી લોલુપ કલ કીરતિ ચહઈ૤ અકલંકતા કિ કામી લહઈ૤૤ હરિ પદ બિમુખ પરમ ગતિ ચાહા૤ તસ તુમ્હાર લાલચુ નરનાહા૤૤ કોલાહલુ સુનિ સીય સકાની૤ સખીં લવાઇ ગઈં જહઁ રાની૤૤ રામુ સુભાયઁ ચલે ગુરુ પાહીં૤ સિય સનેહુ બરનત મન માહીં૤૤ રાનિન્હ સહિત સોચબસ સીયા૤ અબ ધૌં બિધિહિ કાહ કરનીયા૤૤ ભૂપ બચન સુનિ ઇત ઉત તકહીં૤ લખનુ રામ ડર બોલિ ન સકહીં૤૤ દો0-અરુન નયન ભૃકુટી કુટિલ ચિતવત નૃપન્હ સકોપ૤ મનહુઁ મત્ત ગજગન નિરખિ સિંઘકિસોરહિ ચોપ૤૤267૤૤ –*–*– ખરભરુ દેખિ બિકલ પુર નારીં૤ સબ મિલિ દેહિં મહીપન્હ ગારીં૤૤ તેહિં અવસર સુનિ સિવ ધનુ ભંગા૤ આયસુ ભૃગુકુલ કમલ પતંગા૤૤ દેખિ મહીપ સકલ સકુચાને૤ બાજ ઝપટ જનુ લવા લુકાને૤૤ ગૌરિ સરીર ભૂતિ ભલ ભ્રાજા૤ ભાલ બિસાલ ત્રિપુંડ બિરાજા૤૤ સીસ જટા સસિબદનુ સુહાવા૤ રિસબસ કછુક અરુન હોઇ આવા૤૤ ભૃકુટી કુટિલ નયન રિસ રાતે૤ સહજહુઁ ચિતવત મનહુઁ રિસાતે૤૤ બૃષભ કંધ ઉર બાહુ બિસાલા૤ ચારુ જનેઉ માલ મૃગછાલા૤૤ કટિ મુનિ બસન તૂન દુઇ બાઁધેં૤ ધનુ સર કર કુઠારુ કલ કાઁધેં૤૤ દો0-સાંત બેષુ કરની કઠિન બરનિ ન જાઇ સરુપ૤ ધરિ મુનિતનુ જનુ બીર રસુ આયઉ જહઁ સબ ભૂપ૤૤268૤૤ –*–*– દેખત ભૃગુપતિ બેષુ કરાલા૤ ઉઠે સકલ ભય બિકલ ભુઆલા૤૤ પિતુ સમેત કહિ કહિ નિજ નામા૤ લગે કરન સબ દંડ પ્રનામા૤૤ જેહિ સુભાયઁ ચિતવહિં હિતુ જાની૤ સો જાનઇ જનુ આઇ ખુટાની૤૤ જનક બહોરિ આઇ સિરુ નાવા૤ સીય બોલાઇ પ્રનામુ કરાવા૤૤ આસિષ દીન્હિ સખીં હરષાનીં૤ નિજ સમાજ લૈ ગઈ સયાનીં૤૤ બિસ્વામિત્રુ મિલે પુનિ આઈ૤ પદ સરોજ મેલે દોઉ ભાઈ૤૤ રામુ લખનુ દસરથ કે ઢોટા૤ દીન્હિ અસીસ દેખિ ભલ જોટા૤૤ રામહિ ચિતઇ રહે થકિ લોચન૤ રૂપ અપાર માર મદ મોચન૤૤ દો0-બહુરિ બિલોકિ બિદેહ સન કહહુ કાહ અતિ ભીર૤૤ પૂછત જાનિ અજાન જિમિ બ્યાપેઉ કોપુ સરીર૤૤269૤૤ –*–*– સમાચાર કહિ જનક સુનાએ૤ જેહિ કારન મહીપ સબ આએ૤૤ સુનત બચન ફિરિ અનત નિહારે૤ દેખે ચાપખંડ મહિ ડારે૤૤ અતિ રિસ બોલે બચન કઠોરા૤ કહુ જ૜ જનક ધનુષ કૈ તોરા૤૤ બેગિ દેખાઉ મૂ૝ ન ત આજૂ૤ ઉલટઉઁ મહિ જહઁ લહિ તવ રાજૂ૤૤ અતિ ડરુ ઉતરુ દેત નૃપુ નાહીં૤ કુટિલ ભૂપ હરષે મન માહીં૤૤ સુર મુનિ નાગ નગર નર નારી૤૤સોચહિં સકલ ત્રાસ ઉર ભારી૤૤ મન પછિતાતિ સીય મહતારી૤ બિધિ અબ સઁવરી બાત બિગારી૤૤ ભૃગુપતિ કર સુભાઉ સુનિ સીતા૤ અરધ નિમેષ કલપ સમ બીતા૤૤ દો0-સભય બિલોકે લોગ સબ જાનિ જાનકી ભીરુ૤ હૃદયઁ ન હરષુ બિષાદુ કછુ બોલે શ્રીરઘુબીરુ૤૤270૤૤ માસપારાયણ, નવાઁ વિશ્રામ