શ્રી રામચરિત માનસ/ ઓગણીસમો વિશ્રામ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

મોહિ ઉપદેસુ દીન્હ ગુર નીકા૤ પ્રજા સચિવ સંમત સબહી કા૥
માતુ ઉચિત ધરિ આયસુ દીન્હા૤ અવસિ સીસ ધરિ ચાહઉઁ કીન્હા૥
ગુર પિતુ માતુ સ્વામિ હિત બાની૤ સુનિ મન મુદિત કરિઅ ભલિ જાની૥
ઉચિત કિ અનુચિત કિએઁ બિચારૂ૤ ધરમુ જાઇ સિર પાતક ભારૂ૥
તુમ્હ તૌ દેહુ સરલ સિખ સોઈ૤ જો આચરત મોર ભલ હોઈ૥
જદ્યપિ યહ સમુઝત હઉઁ નીકેં૤ તદપિ હોત પરિતોષુ ન જી કેં૥
અબ તુમ્હ બિનય મોરિ સુનિ લેહૂ૤ મોહિ અનુહરત સિખાવનુ દેહૂ૥
ઊતરુ દેઉઁ છમબ અપરાધૂ૤ દુખિત દોષ ગુન ગનહિં ન સાધૂ૥

દોહા- પિતુ સુરપુર સિય રામુ બન કરન કહહુ મોહિ રાજુ૤
એહિ તેં જાનહુ મોર હિત કૈ આપન બડ઼ કાજુ૥૧૭૭૥

હિત હમાર સિયપતિ સેવકાઈ૤ સો હરિ લીન્હ માતુ કુટિલાઈ૥
મૈં અનુમાનિ દીખ મન માહીં૤ આન ઉપાયઁ મોર હિત નાહીં૥
સોક સમાજુ રાજુ કેહિ લેખેં૤ લખન રામ સિય બિનુ પદ દેખેં૥
બાદિ બસન બિનુ ભૂષન ભારૂ૤ બાદિ બિરતિ બિનુ બ્રહ્મ બિચારૂ૥
સરુજ સરીર બાદિ બહુ ભોગા૤ બિનુ હરિભગતિ જાયઁ જપ જોગા૥
જાયઁ જીવ બિનુ દેહ સુહાઈ૤ બાદિ મોર સબુ બિનુ રઘુરાઈ૥
જાઉઁ રામ પહિં આયસુ દેહૂ૤ એકહિં આઁક મોર હિત એહૂ૥
મોહિ નૃપ કરિ ભલ આપન ચહહૂ૤ સોઉ સનેહ જડ઼તા બસ કહહૂ૥

દોહા- કૈકેઈ સુઅ કુટિલમતિ રામ બિમુખ ગતલાજ૤
તુમ્હ ચાહત સુખુ મોહબસ મોહિ સે અધમ કેં રાજ૥૧૭૮૥

કહઉઁ સાઁચુ સબ સુનિ પતિઆહૂ૤ ચાહિઅ ધરમસીલ નરનાહૂ૥
મોહિ રાજુ હઠિ દેઇહહુ જબહીં૤ રસા રસાતલ જાઇહિ તબહીં૥
મોહિ સમાન કો પાપ નિવાસૂ૤ જેહિ લગિ સીય રામ બનબાસૂ૥
રાયઁ રામ કહુઁ કાનનુ દીન્હા૤ બિછુરત ગમનુ અમરપુર કીન્હા૥
મૈં સઠુ સબ અનરથ કર હેતૂ૤ બૈઠ બાત સબ સુનઉઁ સચેતૂ૥
બિનુ રઘુબીર બિલોકિ અબાસૂ૤ રહે પ્રાન સહિ જગ ઉપહાસૂ૥
રામ પુનીત બિષય રસ રૂખે૤ લોલુપ ભૂમિ ભોગ કે ભૂખે૥
કહઁ લગિ કહૌં હૃદય કઠિનાઈ૤ નિદરિ કુલિસુ જેહિં લહી બડ઼ાઈ૥

દોહા- કારન તેં કારજુ કઠિન હોઇ દોસુ નહિ મોર૤
કુલિસ અસ્થિ તેં ઉપલ તેં લોહ કરાલ કઠોર૥૧૭૯૥

કૈકેઈ ભવ તનુ અનુરાગે૤ પાઁવર પ્રાન અઘાઇ અભાગે૥
જૌં પ્રિય બિરહઁ પ્રાન પ્રિય લાગે૤ દેખબ સુનબ બહુત અબ આગે૥
લખન રામ સિય કહુઁ બનુ દીન્હા૤ પઠઇ અમરપુર પતિ હિત કીન્હા૥
લીન્હ બિધવપન અપજસુ આપૂ૤ દીન્હેઉ પ્રજહિ સોકુ સંતાપૂ૥
મોહિ દીન્હ સુખુ સુજસુ સુરાજૂ૤ કીન્હ કૈકેઈં સબ કર કાજૂ૥
એહિ તેં મોર કાહ અબ નીકા૤ તેહિ પર દેન કહહુ તુમ્હ ટીકા૥
કૈકઈ જઠર જનમિ જગ માહીં૤ યહ મોહિ કહઁ કછુ અનુચિત નાહીં૥
મોરિ બાત સબ બિધિહિં બનાઈ૤ પ્રજા પાઁચ કત કરહુ સહાઈ૥

દોહા- ગ્રહ ગ્રહીત પુનિ બાત બસ તેહિ પુનિ બીછી માર૤
તેહિ પિઆઇઅ બારુની કહહુ કાહ ઉપચાર૥૧૮૦૥

કૈકઇ સુઅન જોગુ જગ જોઈ૤ ચતુર બિરંચિ દીન્હ મોહિ સોઈ૥
દસરથ તનય રામ લઘુ ભાઈ૤ દીન્હિ મોહિ બિધિ બાદિ બડ઼ાઈ૥
તુમ્હ સબ કહહુ કઢ઼ાવન ટીકા૤ રાય રજાયસુ સબ કહઁ નીકા૥
ઉતરુ દેઉઁ કેહિ બિધિ કેહિ કેહી૤ કહહુ સુખેન જથા રુચિ જેહી૥
મોહિ કુમાતુ સમેત બિહાઈ૤ કહહુ કહિહિ કે કીન્હ ભલાઈ૥
મો બિનુ કો સચરાચર માહીં૤ જેહિ સિય રામુ પ્રાનપ્રિય નાહીં૥
પરમ હાનિ સબ કહઁ બડ઼ લાહૂ૤ અદિનુ મોર નહિ દૂષન કાહૂ૥
સંસય સીલ પ્રેમ બસ અહહૂ૤ સબુઇ ઉચિત સબ જો કછુ કહહૂ૥

દોહા- રામ માતુ સુઠિ સરલચિત મો પર પ્રેમુ બિસેષિ૤
કહઇ સુભાય સનેહ બસ મોરિ દીનતા દેખિ૥૧૮૧૤

ગુર બિબેક સાગર જગુ જાના૤ જિન્હહિ બિસ્વ કર બદર સમાના૥
મો કહઁ તિલક સાજ સજ સોઊ૤ ભએઁ બિધિ બિમુખ બિમુખ સબુ કોઊ૥
પરિહરિ રામુ સીય જગ માહીં૤ કોઉ ન કહિહિ મોર મત નાહીં૥
સો મૈં સુનબ સહબ સુખુ માની૤ અંતહુઁ કીચ તહાઁ જહઁ પાની૥
ડરુ ન મોહિ જગ કહિહિ કિ પોચૂ૤ પરલોકહુ કર નાહિન સોચૂ૥
એકઇ ઉર બસ દુસહ દવારી૤ મોહિ લગિ ભે સિય રામુ દુખારી૥
જીવન લાહુ લખન ભલ પાવા૤ સબુ તજિ રામ ચરન મનુ લાવા૥
મોર જનમ રઘુબર બન લાગી૤ ઝૂઠ કાહ પછિતાઉઁ અભાગી૥

દોહા- આપનિ દારુન દીનતા કહઉઁ સબહિ સિરુ નાઇ૤
દેખેં બિનુ રઘુનાથ પદ જિય કૈ જરનિ ન જાઇ૥૧૮૨૥

આન ઉપાઉ મોહિ નહિ સૂઝા૤ કો જિય કૈ રઘુબર બિનુ બૂઝા૥
એકહિં આઁક ઇહઇ મન માહીં૤ પ્રાતકાલ ચલિહઉઁ પ્રભુ પાહીં૥
જદ્યપિ મૈં અનભલ અપરાધી૤ ભૈ મોહિ કારન સકલ ઉપાધી૥
તદપિ સરન સનમુખ મોહિ દેખી૤ છમિ સબ કરિહહિં કૃપા બિસેષી૥
સીલ સકુચ સુઠિ સરલ સુભાઊ૤ કૃપા સનેહ સદન રઘુરાઊ૥
અરિહુક અનભલ કીન્હ ન રામા૤ મૈં સિસુ સેવક જદ્યપિ બામા૥
તુમ્હ પૈ પાઁચ મોર ભલ માની૤ આયસુ આસિષ દેહુ સુબાની૥
જેહિં સુનિ બિનય મોહિ જનુ જાની૤ આવહિં બહુરિ રામુ રજધાની૥

દોહા- જદ્યપિ જનમુ કુમાતુ તેં મૈં સઠુ સદા સદોસ૤
આપન જાનિ ન ત્યાગિહહિં મોહિ રઘુબીર ભરોસ૥૧૮૩૥

ભરત બચન સબ કહઁ પ્રિય લાગે૤ રામ સનેહ સુધાઁ જનુ પાગે૥
લોગ બિયોગ બિષમ બિષ દાગે૤ મંત્ર સબીજ સુનત જનુ જાગે૥
માતુ સચિવ ગુર પુર નર નારી૤ સકલ સનેહઁ બિકલ ભએ ભારી૥
ભરતહિ કહહિ સરાહિ સરાહી૤ રામ પ્રેમ મૂરતિ તનુ આહી૥
તાત ભરત અસ કાહે ન કહહૂ૤ પ્રાન સમાન રામ પ્રિય અહહૂ૥
જો પાવઁરુ અપની જડ઼તાઈ૤ તુમ્હહિ સુગાઇ માતુ કુટિલાઈ૥
સો સઠુ કોટિક પુરુષ સમેતા૤ બસિહિ કલપ સત નરક નિકેતા૥
અહિ અઘ અવગુન નહિ મનિ ગહઈ૤ હરઇ ગરલ દુખ દારિદ દહઈ૥

દોહા- અવસિ ચલિઅ બન રામુ જહઁ ભરત મંત્રુ ભલ કીન્હ૤
સોક સિંધુ બૂડ઼ત સબહિ તુમ્હ અવલંબનુ દીન્હ૥૧૮૪૥

ભા સબ કેં મન મોદુ ન થોરા૤ જનુ ઘન ધુનિ સુનિ ચાતક મોરા૥
ચલત પ્રાત લખિ નિરનઉ નીકે૤ ભરતુ પ્રાનપ્રિય ભે સબહી કે૥
મુનિહિ બંદિ ભરતહિ સિરુ નાઈ૤ ચલે સકલ ઘર બિદા કરાઈ૥
ધન્ય ભરત જીવનુ જગ માહીં૤ સીલુ સનેહુ સરાહત જાહીં૥
કહહિ પરસપર ભા બડ઼ કાજૂ૤ સકલ ચલૈ કર સાજહિં સાજૂ૥
જેહિ રાખહિં રહુ ઘર રખવારી૤ સો જાનઇ જનુ ગરદનિ મારી૥
કોઉ કહ રહન કહિઅ નહિં કાહૂ૤ કો ન ચહઇ જગ જીવન લાહૂ૥

દોહા- જરઉ સો સંપતિ સદન સુખુ સુહદ માતુ પિતુ ભાઇ૤
સનમુખ હોત જો રામ પદ કરૈ ન સહસ સહાઇ૥૧૮૫૥

ઘર ઘર સાજહિં બાહન નાના૤ હરષુ હૃદયઁ પરભાત પયાના૥
ભરત જાઇ ઘર કીન્હ બિચારૂ૤ નગરુ બાજિ ગજ ભવન ભઁડારૂ૥
સંપતિ સબ રઘુપતિ કૈ આહી૤ જૌ બિનુ જતન ચલૌં તજિ તાહી૥
તૌ પરિનામ ન મોરિ ભલાઈ૤ પાપ સિરોમનિ સાઇઁ દોહાઈ૥
કરઇ સ્વામિ હિત સેવકુ સોઈ૤ દૂષન કોટિ દેઇ કિન કોઈ૥
અસ બિચારિ સુચિ સેવક બોલે૤ જે સપનેહુઁ નિજ ધરમ ન ડોલે૥
કહિ સબુ મરમુ ધરમુ ભલ ભાષા૤ જો જેહિ લાયક સો તેહિં રાખા૥
કરિ સબુ જતનુ રાખિ રખવારે૤ રામ માતુ પહિં ભરતુ સિધારે૥

દોહા- આરત જનની જાનિ સબ ભરત સનેહ સુજાન૤
કહેઉ બનાવન પાલકીં સજન સુખાસન જાન૥૧૮૬૥

ચક્ક ચક્કિ જિમિ પુર નર નારી૤ ચહત પ્રાત ઉર આરત ભારી૥
જાગત સબ નિસિ ભયઉ બિહાના૤ ભરત બોલાએ સચિવ સુજાના૥
કહેઉ લેહુ સબુ તિલક સમાજૂ૤ બનહિં દેબ મુનિ રામહિં રાજૂ૥
બેગિ ચલહુ સુનિ સચિવ જોહારે૤ તુરત તુરગ રથ નાગ સઁવારે૥
અરુંધતી અરુ અગિનિ સમાઊ૤ રથ ચઢ઼િ ચલે પ્રથમ મુનિરાઊ૥
બિપ્ર બૃંદ ચઢ઼િ બાહન નાના૤ ચલે સકલ તપ તેજ નિધાના૥
નગર લોગ સબ સજિ સજિ જાના૤ ચિત્રકૂટ કહઁ કીન્હ પયાના૥
સિબિકા સુભગ ન જાહિં બખાની૤ ચઢ઼િ ચઢ઼િ ચલત ભઈ સબ રાની૥

દોહા- સૌંપિ નગર સુચિ સેવકનિ સાદર સકલ ચલાઇ૤
સુમિરિ રામ સિય ચરન તબ ચલે ભરત દોઉ ભાઇ૥૧૮૭૥

રામ દરસ બસ સબ નર નારી૤ જનુ કરિ કરિનિ ચલે તકિ બારી૥
બન સિય રામુ સમુઝિ મન માહીં૤ સાનુજ ભરત પયાદેહિં જાહીં૥
દેખિ સનેહુ લોગ અનુરાગે૤ ઉતરિ ચલે હય ગય રથ ત્યાગે૥
જાઇ સમીપ રાખિ નિજ ડોલી૤ રામ માતુ મૃદુ બાની બોલી૥
તાત ચઢ઼હુ રથ બલિ મહતારી૤ હોઇહિ પ્રિય પરિવારુ દુખારી૥
તુમ્હરેં ચલત ચલિહિ સબુ લોગૂ૤ સકલ સોક કૃસ નહિં મગ જોગૂ૥
સિર ધરિ બચન ચરન સિરુ નાઈ૤ રથ ચઢ઼િ ચલત ભએ દોઉ ભાઈ૥
તમસા પ્રથમ દિવસ કરિ બાસૂ૤ દૂસર ગોમતિ તીર નિવાસૂ૥

દોહા- પય અહાર ફલ અસન એક નિસિ ભોજન એક લોગ૤
કરત રામ હિત નેમ બ્રત પરિહરિ ભૂષન ભોગ૥૧૮૮૥

સઈ તીર બસિ ચલે બિહાને૤ સૃંગબેરપુર સબ નિઅરાને૥
સમાચાર સબ સુને નિષાદા૤ હૃદયઁ બિચાર કરઇ સબિષાદા૥
કારન કવન ભરતુ બન જાહીં૤ હૈ કછુ કપટ ભાઉ મન માહીં૥
જૌં પૈ જિયઁ ન હોતિ કુટિલાઈ૤ તૌ કત લીન્હ સંગ કટકાઈ૥
જાનહિં સાનુજ રામહિ મારી૤ કરઉઁ અકંટક રાજુ સુખારી૥
ભરત ન રાજનીતિ ઉર આની૤ તબ કલંકુ અબ જીવન હાની૥
સકલ સુરાસુર જુરહિં જુઝારા૤ રામહિ સમર ન જીતનિહારા૥
કા આચરજુ ભરતુ અસ કરહીં૤ નહિં બિષ બેલિ અમિઅ ફલ ફરહીં૥

દોહા- અસ બિચારિ ગુહઁ ગ્યાતિ સન કહેઉ સજગ સબ હોહુ૤
હથવાઁસહુ બોરહુ તરનિ કીજિઅ ઘાટારોહુ૥૧૮૯૥

હોહુ સઁજોઇલ રોકહુ ઘાટા૤ ઠાટહુ સકલ મરૈ કે ઠાટા૥
સનમુખ લોહ ભરત સન લેઊઁ૤ જિઅત ન સુરસરિ ઉતરન દેઊઁ૥
સમર મરનુ પુનિ સુરસરિ તીરા૤ રામ કાજુ છનભંગુ સરીરા૥
ભરત ભાઇ નૃપુ મૈ જન નીચૂ૤ બડ઼ેં ભાગ અસિ પાઇઅ મીચૂ૥
સ્વામિ કાજ કરિહઉઁ રન રારી૤ જસ ધવલિહઉઁ ભુવન દસ ચારી૥
તજઉઁ પ્રાન રઘુનાથ નિહોરેં૤ દુહૂઁ હાથ મુદ મોદક મોરેં૥
સાધુ સમાજ ન જાકર લેખા૤ રામ ભગત મહુઁ જાસુ ન રેખા૥
જાયઁ જિઅત જગ સો મહિ ભારૂ૤ જનની જૌબન બિટપ કુઠારૂ૥

દોહા- બિગત બિષાદ નિષાદપતિ સબહિ બઢ઼ાઇ ઉછાહુ૤
સુમિરિ રામ માગેઉ તુરત તરકસ ધનુષ સનાહુ૥૧૯૦૥

બેગહુ ભાઇહુ સજહુ સઁજોઊ૤ સુનિ રજાઇ કદરાઇ ન કોઊ૥
ભલેહિં નાથ સબ કહહિં સહરષા૤ એકહિં એક બઢ઼ાવઇ કરષા૥
ચલે નિષાદ જોહારિ જોહારી૤ સૂર સકલ રન રૂચઇ રારી૥
સુમિરિ રામ પદ પંકજ પનહીં૤ ભાથીં બાઁધિ ચઢ઼ાઇન્હિ ધનહીં૥
અઁગરી પહિરિ કૂઁડ઼િ સિર ધરહીં૤ ફરસા બાઁસ સેલ સમ કરહીં૥
એક કુસલ અતિ ઓડ઼ન ખાઁડ઼ે૤ કૂદહિ ગગન મનહુઁ છિતિ છાઁડ઼ે૥
નિજ નિજ સાજુ સમાજુ બનાઈ૤ ગુહ રાઉતહિ જોહારે જાઈ૥
દેખિ સુભટ સબ લાયક જાને૤ લૈ લૈ નામ સકલ સનમાને૥

દોહા- ભાઇહુ લાવહુ ધોખ જનિ આજુ કાજ બડ઼ મોહિ૤
સુનિ સરોષ બોલે સુભટ બીર અધીર ન હોહિ૥૧૯૧૥

રામ પ્રતાપ નાથ બલ તોરે૤ કરહિં કટકુ બિનુ ભટ બિનુ ઘોરે૥
જીવત પાઉ ન પાછેં ધરહીં૤ રુંડ મુંડમય મેદિનિ કરહીં૥
દીખ નિષાદનાથ ભલ ટોલૂ૤ કહેઉ બજાઉ જુઝાઊ ઢોલૂ૥
એતના કહત છીંક ભઇ બાઁએ૤ કહેઉ સગુનિઅન્હ ખેત સુહાએ૥
બૂઢ઼ુ એકુ કહ સગુન બિચારી૤ ભરતહિ મિલિઅ ન હોઇહિ રારી૥
રામહિ ભરતુ મનાવન જાહીં૤ સગુન કહઇ અસ બિગ્રહુ નાહીં૥
સુનિ ગુહ કહઇ નીક કહ બૂઢ઼ા૤ સહસા કરિ પછિતાહિં બિમૂઢ઼ા૥
ભરત સુભાઉ સીલુ બિનુ બૂઝેં૤ બડ઼િ હિત હાનિ જાનિ બિનુ જૂઝેં૥

દોહા- ગહહુ ઘાટ ભટ સમિટિ સબ લેઉઁ મરમ મિલિ જાઇ૤
બૂઝિ મિત્ર અરિ મધ્ય ગતિ તસ તબ કરિહઉઁ આઇ૥૧૯૨૥

લખન સનેહુ સુભાયઁ સુહાએઁ૤ બૈરુ પ્રીતિ નહિં દુરઇઁ દુરાએઁ૥
અસ કહિ ભેંટ સઁજોવન લાગે૤ કંદ મૂલ ફલ ખગ મૃગ માગે૥
મીન પીન પાઠીન પુરાને૤ ભરિ ભરિ ભાર કહારન્હ આને૥
મિલન સાજુ સજિ મિલન સિધાએ૤ મંગલ મૂલ સગુન સુભ પાએ૥
દેખિ દૂરિ તેં કહિ નિજ નામૂ૤ કીન્હ મુનીસહિ દંડ પ્રનામૂ૥
જાનિ રામપ્રિય દીન્હિ અસીસા૤ ભરતહિ કહેઉ બુઝાઇ મુનીસા૥
રામ સખા સુનિ સંદનુ ત્યાગા૤ ચલે ઉતરિ ઉમગત અનુરાગા૥
ગાઉઁ જાતિ ગુહઁ નાઉઁ સુનાઈ૤ કીન્હ જોહારુ માથ મહિ લાઈ૥

દોહા- કરત દંડવત દેખિ તેહિ ભરત લીન્હ ઉર લાઇ૤
મનહુઁ લખન સન ભેંટ ભઇ પ્રેમ ન હૃદયઁ સમાઇ૥૧૯૩૥

ભેંટત ભરતુ તાહિ અતિ પ્રીતી૤ લોગ સિહાહિં પ્રેમ કૈ રીતી૥
ધન્ય ધન્ય ધુનિ મંગલ મૂલા૤ સુર સરાહિ તેહિ બરિસહિં ફૂલા૥
લોક બેદ સબ ભાઁતિહિં નીચા૤ જાસુ છાઁહ છુઇ લેઇઅ સીંચા૥
તેહિ ભરિ અંક રામ લઘુ ભ્રાતા૤ મિલત પુલક પરિપૂરિત ગાતા૥
રામ રામ કહિ જે જમુહાહીં૤ તિન્હહિ ન પાપ પુંજ સમુહાહીં૥
યહ તૌ રામ લાઇ ઉર લીન્હા૤ કુલ સમેત જગુ પાવન કીન્હા૥
કરમનાસ જલુ સુરસરિ પરઈ૤ તેહિ કો કહહુ સીસ નહિં ધરઈ૥
ઉલટા નામુ જપત જગુ જાના૤ બાલમીકિ ભએ બ્રહ્મ સમાના૥

દોહા- સ્વપચ સબર ખસ જમન જડ઼ પાવઁર કોલ કિરાત૤
રામુ કહત પાવન પરમ હોત ભુવન બિખ્યાત૥૧૯૪૥

નહિં અચિરજુ જુગ જુગ ચલિ આઈ૤ કેહિ ન દીન્હિ રઘુબીર બડ઼ાઈ૥
રામ નામ મહિમા સુર કહહીં૤ સુનિ સુનિ અવધલોગ સુખુ લહહીં૥
રામસખહિ મિલિ ભરત સપ્રેમા૤ પૂઁછી કુસલ સુમંગલ ખેમા૥
દેખિ ભરત કર સીલ સનેહૂ૤ ભા નિષાદ તેહિ સમય બિદેહૂ૥
સકુચ સનેહુ મોદુ મન બાઢ઼ા૤ ભરતહિ ચિતવત એકટક ઠાઢ઼ા૥
ધરિ ધીરજુ પદ બંદિ બહોરી૤ બિનય સપ્રેમ કરત કર જોરી૥
કુસલ મૂલ પદ પંકજ પેખી૤ મૈં તિહુઁ કાલ કુસલ નિજ લેખી૥
અબ પ્રભુ પરમ અનુગ્રહ તોરેં૤ સહિત કોટિ કુલ મંગલ મોરેં૥

દોહા- સમુઝિ મોરિ કરતૂતિ કુલુ પ્રભુ મહિમા જિયઁ જોઇ૤
જો ન ભજઇ રઘુબીર પદ જગ બિધિ બંચિત સોઇ૥૧૯૫૥

કપટી કાયર કુમતિ કુજાતી૤ લોક બેદ બાહેર સબ ભાઁતી૥
રામ કીન્હ આપન જબહી તેં૤ ભયઉઁ ભુવન ભૂષન તબહી તેં૥
દેખિ પ્રીતિ સુનિ બિનય સુહાઈ૤ મિલેઉ બહોરિ ભરત લઘુ ભાઈ૥
કહિ નિષાદ નિજ નામ સુબાનીં૤ સાદર સકલ જોહારીં રાનીં૥
જાનિ લખન સમ દેહિં અસીસા૤ જિઅહુ સુખી સય લાખ બરીસા૥
નિરખિ નિષાદુ નગર નર નારી૤ ભએ સુખી જનુ લખનુ નિહારી૥
કહહિં લહેઉ એહિં જીવન લાહૂ૤ ભેંટેઉ રામભદ્ર ભરિ બાહૂ૥
સુનિ નિષાદુ નિજ ભાગ બડ઼ાઈ૤ પ્રમુદિત મન લઇ ચલેઉ લેવાઈ૥

દોહા- સનકારે સેવક સકલ ચલે સ્વામિ રુખ પાઇ૤
ઘર તરુ તર સર બાગ બન બાસ બનાએન્હિ જાઇ૥૧૯૬૥

સૃંગબેરપુર ભરત દીખ જબ૤ ભે સનેહઁ સબ અંગ સિથિલ તબ૥
સોહત દિએઁ નિષાદહિ લાગૂ૤ જનુ તનુ ધરેં બિનય અનુરાગૂ૥
એહિ બિધિ ભરત સેનુ સબુ સંગા૤ દીખિ જાઇ જગ પાવનિ ગંગા૥
રામઘાટ કહઁ કીન્હ પ્રનામૂ૤ ભા મનુ મગનુ મિલે જનુ રામૂ૥
કરહિં પ્રનામ નગર નર નારી૤ મુદિત બ્રહ્મમય બારિ નિહારી૥
કરિ મજ્જનુ માગહિં કર જોરી૤ રામચંદ્ર પદ પ્રીતિ ન થોરી૥
ભરત કહેઉ સુરસરિ તવ રેનૂ૤ સકલ સુખદ સેવક સુરધેનૂ૥
જોરિ પાનિ બર માગઉઁ એહૂ૤ સીય રામ પદ સહજ સનેહૂ૥

દોહા- એહિ બિધિ મજ્જનુ ભરતુ કરિ ગુર અનુસાસન પાઇ૤
માતુ નહાનીં જાનિ સબ ડેરા ચલે લવાઇ૥૧૯૭૥

જહઁ તહઁ લોગન્હ ડેરા કીન્હા૤ ભરત સોધુ સબહી કર લીન્હા૥
સુર સેવા કરિ આયસુ પાઈ૤ રામ માતુ પહિં ગે દોઉ ભાઈ૥
ચરન ચાઁપિ કહિ કહિ મૃદુ બાની૤ જનનીં સકલ ભરત સનમાની૥
ભાઇહિ સૌંપિ માતુ સેવકાઈ૤ આપુ નિષાદહિ લીન્હ બોલાઈ૥
ચલે સખા કર સોં કર જોરેં૤ સિથિલ સરીર સનેહ ન થોરેં૥
પૂઁછત સખહિ સો ઠાઉઁ દેખાઊ૤ નેકુ નયન મન જરનિ જુડ઼ાઊ૥
જહઁ સિય રામુ લખનુ નિસિ સોએ૤ કહત ભરે જલ લોચન કોએ૥
ભરત બચન સુનિ ભયઉ બિષાદૂ૤ તુરત તહાઁ લઇ ગયઉ નિષાદૂ૥

દોહા- જહઁ સિંસુપા પુનીત તર રઘુબર કિય બિશ્રામુ૤
અતિ સનેહઁ સાદર ભરત કીન્હેઉ દંડ પ્રનામુ૥૧૯૮૥

કુસ સાઁથરીíનિહારિ સુહાઈ૤ કીન્હ પ્રનામુ પ્રદચ્છિન જાઈ૥
ચરન રેખ રજ આઁખિન્હ લાઈ૤ બનઇ ન કહત પ્રીતિ અધિકાઈ૥
કનક બિંદુ દુઇ ચારિક દેખે૤ રાખે સીસ સીય સમ લેખે૥
સજલ બિલોચન હૃદયઁ ગલાની૤ કહત સખા સન બચન સુબાની૥
શ્રીહત સીય બિરહઁ દુતિહીના૤ જથા અવધ નર નારિ બિલીના૥
પિતા જનક દેઉઁ પટતર કેહી૤ કરતલ ભોગુ જોગુ જગ જેહી૥
સસુર ભાનુકુલ ભાનુ ભુઆલૂ૤ જેહિ સિહાત અમરાવતિપાલૂ૥
પ્રાનનાથુ રઘુનાથ ગોસાઈ૤ જો બડ઼ હોત સો રામ બડ઼ાઈ૥

દોહા- પતિ દેવતા સુતીય મનિ સીય સાઁથરી દેખિ૤
બિહરત હ્રદઉ ન હહરિ હર પબિ તેં કઠિન બિસેષિ૥૧૯૯૥

લાલન જોગુ લખન લઘુ લોને૤ ભે ન ભાઇ અસ અહહિં ન હોને૥
પુરજન પ્રિય પિતુ માતુ દુલારે૤ સિય રઘુબરહિ પ્રાનપિઆરે૥
મૃદુ મૂરતિ સુકુમાર સુભાઊ૤ તાત બાઉ તન લાગ ન કાઊ૥
તે બન સહહિં બિપતિ સબ ભાઁતી૤ નિદરે કોટિ કુલિસ એહિં છાતી૥
રામ જનમિ જગુ કીન્હ ઉજાગર૤ રૂપ સીલ સુખ સબ ગુન સાગર૥
પુરજન પરિજન ગુર પિતુ માતા૤ રામ સુભાઉ સબહિ સુખદાતા૥
બૈરિઉ રામ બડ઼ાઈ કરહીં૤ બોલનિ મિલનિ બિનય મન હરહીં૥
સારદ કોટિ કોટિ સત સેષા૤ કરિ ન સકહિં પ્રભુ ગુન ગન લેખા૥

દોહા- સુખસ્વરુપ રઘુબંસમનિ મંગલ મોદ નિધાન૤
તે સોવત કુસ ડાસિ મહિ બિધિ ગતિ અતિ બલવાન૥૨૦૦૥

રામ સુના દુખુ કાન ન કાઊ૤ જીવનતરુ જિમિ જોગવઇ રાઊ૥
પલક નયન ફનિ મનિ જેહિ ભાઁતી૤ જોગવહિં જનનિ સકલ દિન રાતી૥
તે અબ ફિરત બિપિન પદચારી૤ કંદ મૂલ ફલ ફૂલ અહારી૥
ધિગ કૈકેઈ અમંગલ મૂલા૤ ભઇસિ પ્રાન પ્રિયતમ પ્રતિકૂલા૥
મૈં ધિગ ધિગ અઘ ઉદધિ અભાગી૤ સબુ ઉતપાતુ ભયઉ જેહિ લાગી૥
કુલ કલંકુ કરિ સૃજેઉ બિધાતાઁ૤ સાઇઁદોહ મોહિ કીન્હ કુમાતાઁ૥
સુનિ સપ્રેમ સમુઝાવ નિષાદૂ૤ નાથ કરિઅ કત બાદિ બિષાદૂ૥
રામ તુમ્હહિ પ્રિય તુમ્હ પ્રિય રામહિ૤ યહ નિરજોસુ દોસુ બિધિ બામહિ૥

છંદ- બિધિ બામ કી કરની કઠિન જેંહિં માતુ કીન્હી બાવરી૤
તેહિ રાતિ પુનિ પુનિ કરહિં પ્રભુ સાદર સરહના રાવરી૥
તુલસી ન તુમ્હ સો રામ પ્રીતમુ કહતુ હૌં સૌહેં કિએઁ૤
પરિનામ મંગલ જાનિ અપને આનિએ ધીરજુ હિએઁ૥

સોરઠા- -અંતરજામી રામુ સકુચ સપ્રેમ કૃપાયતન૤
ચલિઅ કરિઅ બિશ્રામુ યહ બિચારિ દૃઢ઼ આનિ મન૥૨૦૧૥
સખા બચન સુનિ ઉર ધરિ ધીરા૤ બાસ ચલે સુમિરત રઘુબીરા૥
યહ સુધિ પાઇ નગર નર નારી૤ ચલે બિલોકન આરત ભારી૥
પરદખિના કરિ કરહિં પ્રનામા૤ દેહિં કૈકઇહિ ખોરિ નિકામા૥
ભરી ભરિ બારિ બિલોચન લેંહીં૤ બામ બિધાતાહિ દૂષન દેહીં૥
એક સરાહહિં ભરત સનેહૂ૤ કોઉ કહ નૃપતિ નિબાહેઉ નેહૂ૥
નિંદહિં આપુ સરાહિ નિષાદહિ૤ કો કહિ સકઇ બિમોહ બિષાદહિ૥
એહિ બિધિ રાતિ લોગુ સબુ જાગા૤ ભા ભિનુસાર ગુદારા લાગા૥
ગુરહિ સુનાવઁ ચઢ઼ાઇ સુહાઈં૤ નઈં નાવ સબ માતુ ચઢ઼ાઈં૥
દંડ ચારિ મહઁ ભા સબુ પારા૤ ઉતરિ ભરત તબ સબહિ સઁભારા૥

દોહા- પ્રાતક્રિયા કરિ માતુ પદ બંદિ ગુરહિ સિરુ નાઇ૤
આગેં કિએ નિષાદ ગન દીન્હેઉ કટકુ ચલાઇ૥૨૦૨૥

કિયઉ નિષાદનાથુ અગુઆઈં૤ માતુ પાલકીં સકલ ચલાઈં૥
સાથ બોલાઇ ભાઇ લઘુ દીન્હા૤ બિપ્રન્હ સહિત ગવનુ ગુર કીન્હા૥
આપુ સુરસરિહિ કીન્હ પ્રનામૂ૤ સુમિરે લખન સહિત સિય રામૂ૥
ગવને ભરત પયોદેહિં પાએ૤ કોતલ સંગ જાહિં ડોરિઆએ૥
કહહિં સુસેવક બારહિં બારા૤ હોઇઅ નાથ અસ્વ અસવારા૥
રામુ પયોદેહિ પાયઁ સિધાએ૤ હમ કહઁ રથ ગજ બાજિ બનાએ૥
સિર ભર જાઉઁ ઉચિત અસ મોરા૤ સબ તેં સેવક ધરમુ કઠોરા૥
દેખિ ભરત ગતિ સુનિ મૃદુ બાની૤ સબ સેવક ગન ગરહિં ગલાની૥

દોહા- ભરત તીસરે પહર કહઁ કીન્હ પ્રબેસુ પ્રયાગ૤
કહત રામ સિય રામ સિય ઉમગિ ઉમગિ અનુરાગ૥૨૦૩૥

ઝલકા ઝલકત પાયન્હ કૈંસેં૤ પંકજ કોસ ઓસ કન જૈસેં૥
ભરત પયાદેહિં આએ આજૂ૤ ભયઉ દુખિત સુનિ સકલ સમાજૂ૥
ખબરિ લીન્હ સબ લોગ નહાએ૤ કીન્હ પ્રનામુ ત્રિબેનિહિં આએ૥
સબિધિ સિતાસિત નીર નહાને૤ દિએ દાન મહિસુર સનમાને૥
દેખત સ્યામલ ધવલ હલોરે૤ પુલકિ સરીર ભરત કર જોરે૥
સકલ કામ પ્રદ તીરથરાઊ૤ બેદ બિદિત જગ પ્રગટ પ્રભાઊ૥
માગઉઁ ભીખ ત્યાગિ નિજ ધરમૂ૤ આરત કાહ ન કરઇ કુકરમૂ૥
અસ જિયઁ જાનિ સુજાન સુદાની૤ સફલ કરહિં જગ જાચક બાની૥

દોહા- અરથ ન ધરમ ન કામ રુચિ ગતિ ન ચહઉઁ નિરબાન૤
જનમ જનમ રતિ રામ પદ યહ બરદાનુ ન આન૥૨૦૪૥

જાનહુઁ રામુ કુટિલ કરિ મોહી૤ લોગ કહઉ ગુર સાહિબ દ્રોહી૥
સીતા રામ ચરન રતિ મોરેં૤ અનુદિન બઢ઼ઉ અનુગ્રહ તોરેં૥
જલદુ જનમ ભરિ સુરતિ બિસારઉ૤ જાચત જલુ પબિ પાહન ડારઉ૥
ચાતકુ રટનિ ઘટેં ઘટિ જાઈ૤ બઢ઼ે પ્રેમુ સબ ભાઁતિ ભલાઈ૥
કનકહિં બાન ચઢ઼ઇ જિમિ દાહેં૤ તિમિ પ્રિયતમ પદ નેમ નિબાહેં૥
ભરત બચન સુનિ માઝ ત્રિબેની૤ ભઇ મૃદુ બાનિ સુમંગલ દેની૥
તાત ભરત તુમ્હ સબ બિધિ સાધૂ૤ રામ ચરન અનુરાગ અગાધૂ૥
બાદ ગલાનિ કરહુ મન માહીં૤ તુમ્હ સમ રામહિ કોઉ પ્રિય નાહીં૥

દોહા- તનુ પુલકેઉ હિયઁ હરષુ સુનિ બેનિ બચન અનુકૂલ૤
ભરત ધન્ય કહિ ધન્ય સુર હરષિત બરષહિં ફૂલ૥૨૦૫૥

પ્રમુદિત તીરથરાજ નિવાસી૤ બૈખાનસ બટુ ગૃહી ઉદાસી૥
કહહિં પરસપર મિલિ દસ પાઁચા૤ ભરત સનેહ સીલુ સુચિ સાઁચા૥
સુનત રામ ગુન ગ્રામ સુહાએ૤ ભરદ્વાજ મુનિબર પહિં આએ૥
દંડ પ્રનામુ કરત મુનિ દેખે૤ મૂરતિમંત ભાગ્ય નિજ લેખે૥
ધાઇ ઉઠાઇ લાઇ ઉર લીન્હે૤ દીન્હિ અસીસ કૃતારથ કીન્હે૥
આસનુ દીન્હ નાઇ સિરુ બૈઠે૤ ચહત સકુચ ગૃહઁ જનુ ભજિ પૈઠે૥
મુનિ પૂઁછબ કછુ યહ બડ઼ સોચૂ૤ બોલે રિષિ લખિ સીલુ સઁકોચૂ૥
સુનહુ ભરત હમ સબ સુધિ પાઈ૤ બિધિ કરતબ પર કિછુ ન બસાઈ૥

દોહા- તુમ્હ ગલાનિ જિયઁ જનિ કરહુ સમુઝી માતુ કરતૂતિ૤
તાત કૈકઇહિ દોસુ નહિં ગઈ ગિરા મતિ ધૂતિ૥૨૦૬૥

યહઉ કહત ભલ કહિહિ ન કોઊ૤ લોકુ બેદ બુધ સંમત દોઊ૥
તાત તુમ્હાર બિમલ જસુ ગાઈ૤ પાઇહિ લોકઉ બેદુ બડ઼ાઈ૥
લોક બેદ સંમત સબુ કહઈ૤ જેહિ પિતુ દેઇ રાજુ સો લહઈ૥
રાઉ સત્યબ્રત તુમ્હહિ બોલાઈ૤ દેત રાજુ સુખુ ધરમુ બડ઼ાઈ૥
રામ ગવનુ બન અનરથ મૂલા૤ જો સુનિ સકલ બિસ્વ ભઇ સૂલા૥
સો ભાવી બસ રાનિ અયાની૤ કરિ કુચાલિ અંતહુઁ પછિતાની૥
તહઁઉઁ તુમ્હાર અલપ અપરાધૂ૤ કહૈ સો અધમ અયાન અસાધૂ૥
કરતેહુ રાજુ ત તુમ્હહિ ન દોષૂ૤ રામહિ હોત સુનત સંતોષૂ૥

દોહા- અબ અતિ કીન્હેહુ ભરત ભલ તુમ્હહિ ઉચિત મત એહુ૤
સકલ સુમંગલ મૂલ જગ રઘુબર ચરન સનેહુ૥૨૦૭૥

સો તુમ્હાર ધનુ જીવનુ પ્રાના૤ ભૂરિભાગ કો તુમ્હહિ સમાના૥
યહ તમ્હાર આચરજુ ન તાતા૤ દસરથ સુઅન રામ પ્રિય ભ્રાતા૥
સુનહુ ભરત રઘુબર મન માહીં૤ પેમ પાત્રુ તુમ્હ સમ કોઉ નાહીં૥
લખન રામ સીતહિ અતિ પ્રીતી૤ નિસિ સબ તુમ્હહિ સરાહત બીતી૥
જાના મરમુ નહાત પ્રયાગા૤ મગન હોહિં તુમ્હરેં અનુરાગા૥
તુમ્હ પર અસ સનેહુ રઘુબર કેં૤ સુખ જીવન જગ જસ જડ઼ નર કેં૥
યહ ન અધિક રઘુબીર બડ઼ાઈ૤ પ્રનત કુટુંબ પાલ રઘુરાઈ૥
તુમ્હ તૌ ભરત મોર મત એહૂ૤ ધરેં દેહ જનુ રામ સનેહૂ૥

દોહા- તુમ્હ કહઁ ભરત કલંક યહ હમ સબ કહઁ ઉપદેસુ૤
રામ ભગતિ રસ સિદ્ધિ હિત ભા યહ સમઉ ગનેસુ૥૨૦૮૥

નવ બિધુ બિમલ તાત જસુ તોરા૤ રઘુબર કિંકર કુમુદ ચકોરા૥
ઉદિત સદા અઁથઇહિ કબહૂઁ ના૤ ઘટિહિ ન જગ નભ દિન દિન દૂના૥
કોક તિલોક પ્રીતિ અતિ કરિહી૤ પ્રભુ પ્રતાપ રબિ છબિહિ ન હરિહી૥
નિસિ દિન સુખદ સદા સબ કાહૂ૤ ગ્રસિહિ ન કૈકઇ કરતબુ રાહૂ૥
પૂરન રામ સુપેમ પિયૂષા૤ ગુર અવમાન દોષ નહિં દૂષા૥
રામ ભગત અબ અમિઅઁ અઘાહૂઁ૤ કીન્હેહુ સુલભ સુધા બસુધાહૂઁ૥
ભૂપ ભગીરથ સુરસરિ આની૤ સુમિરત સકલ સુંમગલ ખાની૥
દસરથ ગુન ગન બરનિ ન જાહીં૤ અધિકુ કહા જેહિ સમ જગ નાહીં૥

દોહા- જાસુ સનેહ સકોચ બસ રામ પ્રગટ ભએ આઇ૥
જે હર હિય નયનનિ કબહુઁ નિરખે નહીં અઘાઇ૥૨૦૯૥

કીરતિ બિધુ તુમ્હ કીન્હ અનૂપા૤ જહઁ બસ રામ પેમ મૃગરૂપા૥
તાત ગલાનિ કરહુ જિયઁ જાએઁ૤ ડરહુ દરિદ્રહિ પારસુ પાએઁ૥૥
સુનહુ ભરત હમ ઝૂઠ ન કહહીં૤ ઉદાસીન તાપસ બન રહહીં૥
સબ સાધન કર સુફલ સુહાવા૤ લખન રામ સિય દરસનુ પાવા૥
તેહિ ફલ કર ફલુ દરસ તુમ્હારા૤ સહિત પયાગ સુભાગ હમારા૥
ભરત ધન્ય તુમ્હ જસુ જગુ જયઊ૤ કહિ અસ પેમ મગન પુનિ ભયઊ૥
સુનિ મુનિ બચન સભાસદ હરષે૤ સાધુ સરાહિ સુમન સુર બરષે૥
ધન્ય ધન્ય ધુનિ ગગન પયાગા૤ સુનિ સુનિ ભરતુ મગન અનુરાગા૥

દોહા- પુલક ગાત હિયઁ રામુ સિય સજલ સરોરુહ નૈન૤
કરિ પ્રનામુ મુનિ મંડલિહિ બોલે ગદગદ બૈન૥૨૧૦૥

મુનિ સમાજુ અરુ તીરથરાજૂ૤ સાઁચિહુઁ સપથ અઘાઇ અકાજૂ૥
એહિં થલ જૌં કિછુ કહિઅ બનાઈ૤ એહિ સમ અધિક ન અઘ અધમાઈ૥
તુમ્હ સર્બગ્ય કહઉઁ સતિભાઊ૤ ઉર અંતરજામી રઘુરાઊ૥
મોહિ ન માતુ કરતબ કર સોચૂ૤ નહિં દુખુ જિયઁ જગુ જાનિહિ પોચૂ૥
નાહિન ડરુ બિગરિહિ પરલોકૂ૤ પિતહુ મરન કર મોહિ ન સોકૂ૥
સુકૃત સુજસ ભરિ ભુઅન સુહાએ૤ લછિમન રામ સરિસ સુત પાએ૥
રામ બિરહઁ તજિ તનુ છનભંગૂ૤ ભૂપ સોચ કર કવન પ્રસંગૂ૥
રામ લખન સિય બિનુ પગ પનહીં૤ કરિ મુનિ બેષ ફિરહિં બન બનહી૥

દોહા- અજિન બસન ફલ અસન મહિ સયન ડાસિ કુસ પાત૤
બસિ તરુ તર નિત સહત હિમ આતપ બરષા બાત૥૨૧૧૥

એહિ દુખ દાહઁ દહઇ દિન છાતી૤ ભૂખ ન બાસર નીદ ન રાતી૥
એહિ કુરોગ કર ઔષધુ નાહીં૤ સોધેઉઁ સકલ બિસ્વ મન માહીં૥
માતુ કુમત બઢ઼ઈ અઘ મૂલા૤ તેહિં હમાર હિત કીન્હ બઁસૂલા૥
કલિ કુકાઠ કર કીન્હ કુજંત્રૂ૤ ગાડ઼િ અવધિ પઢ઼િ કઠિન કુમંત્રુ૥
મોહિ લગિ યહુ કુઠાટુ તેહિં ઠાટા૤ ઘાલેસિ સબ જગુ બારહબાટા૥
મિટઇ કુજોગુ રામ ફિરિ આએઁ૤ બસઇ અવધ નહિં આન ઉપાએઁ૥
ભરત બચન સુનિ મુનિ સુખુ પાઈ૤ સબહિં કીન્હ બહુ ભાઁતિ બડ઼ાઈ૥
તાત કરહુ જનિ સોચુ બિસેષી૤ સબ દુખુ મિટહિ રામ પગ દેખી૥

દોહા- કરિ પ્રબોધ મુનિબર કહેઉ અતિથિ પેમપ્રિય હોહુ૤
કંદ મૂલ ફલ ફૂલ હમ દેહિં લેહુ કરિ છોહુ૥૨૧૨૥

સુનિ મુનિ બચન ભરત હિઁય સોચૂ૤ ભયઉ કુઅવસર કઠિન સઁકોચૂ૥
જાનિ ગરુઇ ગુર ગિરા બહોરી૤ ચરન બંદિ બોલે કર જોરી૥
સિર ધરિ આયસુ કરિઅ તુમ્હારા૤ પરમ ધરમ યહુ નાથ હમારા૥
ભરત બચન મુનિબર મન ભાએ૤ સુચિ સેવક સિષ નિકટ બોલાએ૥
ચાહિએ કીન્હ ભરત પહુનાઈ૤ કંદ મૂલ ફલ આનહુ જાઈ૥
ભલેહીં નાથ કહિ તિન્હ સિર નાએ૤ પ્રમુદિત નિજ નિજ કાજ સિધાએ૥
મુનિહિ સોચ પાહુન બડ઼ નેવતા૤ તસિ પૂજા ચાહિઅ જસ દેવતા૥
સુનિ રિધિ સિધિ અનિમાદિક આઈ૤ આયસુ હોઇ સો કરહિં ગોસાઈ૥

દોહા- રામ બિરહ બ્યાકુલ ભરતુ સાનુજ સહિત સમાજ૤
પહુનાઈ કરિ હરહુ શ્રમ કહા મુદિત મુનિરાજ૥૨૧૩૥

રિધિ સિધિ સિર ધરિ મુનિબર બાની૤ બડ઼ભાગિનિ આપુહિ અનુમાની૥
કહહિં પરસપર સિધિ સમુદાઈ૤ અતુલિત અતિથિ રામ લઘુ ભાઈ૥
મુનિ પદ બંદિ કરિઅ સોઇ આજૂ૤ હોઇ સુખી સબ રાજ સમાજૂ૥
અસ કહિ રચેઉ રુચિર ગૃહ નાના૤ જેહિ બિલોકિ બિલખાહિં બિમાના૥
ભોગ બિભૂતિ ભૂરિ ભરિ રાખે૤ દેખત જિન્હહિ અમર અભિલાષે૥
દાસીં દાસ સાજુ સબ લીન્હેં૤ જોગવત રહહિં મનહિ મનુ દીન્હેં૥
સબ સમાજુ સજિ સિધિ પલ માહીં૤ જે સુખ સુરપુર સપનેહુઁ નાહીં૥
પ્રથમહિં બાસ દિએ સબ કેહી૤ સુંદર સુખદ જથા રુચિ જેહી૥

દોહા- બહુરિ સપરિજન ભરત કહુઁ રિષિ અસ આયસુ દીન્હ૤
બિધિ બિસમય દાયકુ બિભવ મુનિબર તપબલ કીન્હ૥૨૧૪૥

મુનિ પ્રભાઉ જબ ભરત બિલોકા૤ સબ લઘુ લગે લોકપતિ લોકા૥
સુખ સમાજુ નહિં જાઇ બખાની૤ દેખત બિરતિ બિસારહીં ગ્યાની૥
આસન સયન સુબસન બિતાના૤ બન બાટિકા બિહગ મૃગ નાના૥
સુરભિ ફૂલ ફલ અમિઅ સમાના૤ બિમલ જલાસય બિબિધ બિધાના૤
અસન પાન સુચ અમિઅ અમી સે૤ દેખિ લોગ સકુચાત જમી સે૥
સુર સુરભી સુરતરુ સબહી કેં૤ લખિ અભિલાષુ સુરેસ સચી કેં૥
રિતુ બસંત બહ ત્રિબિધ બયારી૤ સબ કહઁ સુલભ પદારથ ચારી૥
સ્ત્રક ચંદન બનિતાદિક ભોગા૤ દેખિ હરષ બિસમય બસ લોગા૥

દોહા- સંપત ચકઈ ભરતુ ચક મુનિ આયસ ખેલવાર૥
તેહિ નિસિ આશ્રમ પિંજરાઁ રાખે ભા ભિનુસાર૥૨૧૫૥

માસપારાયણ, ઉન્નીસવાઁ વિશ્રામ