શ્રી રામચરિત માનસ/ ચૈદમો વિશ્રામ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ


સુનહુ પ્રાનપ્રિય ભાવત જી કા૤ દેહુ એક બર ભરતહિ ટીકા૥
માગઉઁ દૂસર બર કર જોરી૤ પુરવહુ નાથ મનોરથ મોરી૥
તાપસ બેષ બિસેષિ ઉદાસી૤ ચૌદહ બરિસ રામુ બનબાસી૥
સુનિ મૃદુ બચન ભૂપ હિયઁ સોકૂ૤ સસિ કર છુઅત બિકલ જિમિ કોકૂ૥
ગયઉ સહમિ નહિં કછુ કહિ આવા૤ જનુ સચાન બન ઝપટેઉ લાવા૥
બિબરન ભયઉ નિપટ નરપાલૂ૤ દામિનિ હનેઉ મનહુઁ તરુ તાલૂ૥
માથે હાથ મૂદિ દોઉ લોચન૤ તનુ ધરિ સોચુ લાગ જનુ સોચન૥
મોર મનોરથુ સુરતરુ ફૂલા૤ ફરત કરિનિ જિમિ હતેઉ સમૂલા૥
અવધ ઉજારિ કીન્હિ કૈકેઈં૤ દીન્હસિ અચલ બિપતિ કૈ નેઈં૥

દોહા- કવનેં અવસર કા ભયઉ ગયઉઁ નારિ બિસ્વાસ૤
જોગ સિદ્ધિ ફલ સમય જિમિ જતિહિ અબિદ્યા નાસ૥૨૯૥

એહિ બિધિ રાઉ મનહિં મન ઝાઁખા૤ દેખિ કુભાઁતિ કુમતિ મન માખા૥
ભરતુ કિ રાઉર પૂત ન હોહીં૤ આનેહુ મોલ બેસાહિ કિ મોહી૥
જો સુનિ સરુ અસ લાગ તુમ્હારેં૤ કાહે ન બોલહુ બચનુ સઁભારે૥
દેહુ ઉતરુ અનુ કરહુ કિ નાહીં૤ સત્યસંધ તુમ્હ રઘુકુલ માહીં૥
દેન કહેહુ અબ જનિ બરુ દેહૂ૤ તજહુઁ સત્ય જગ અપજસુ લેહૂ૥
સત્ય સરાહિ કહેહુ બરુ દેના૤ જાનેહુ લેઇહિ માગિ ચબેના૥
સિબિ દધીચિ બલિ જો કછુ ભાષા૤ તનુ ધનુ તજેઉ બચન પનુ રાખા૥
અતિ કટુ બચન કહતિ કૈકેઈ૤ માનહુઁ લોન જરે પર દેઈ૥

દોહા- ધરમ ધુરંધર ધીર ધરિ નયન ઉઘારે રાયઁ૤
સિરુ ધુનિ લીન્હિ ઉસાસ અસિ મારેસિ મોહિ કુઠાયઁ૥૩૦૥

આગેં દીખિ જરત રિસ ભારી૤ મનહુઁ રોષ તરવારિ ઉઘારી૥
મૂઠિ કુબુદ્ધિ ધાર નિઠુરાઈ૤ ધરી કૂબરીં સાન બનાઈ૥
લખી મહીપ કરાલ કઠોરા૤ સત્ય કિ જીવનુ લેઇહિ મોરા૥
બોલે રાઉ કઠિન કરિ છાતી૤ બાની સબિનય તાસુ સોહાતી૥
પ્રિયા બચન કસ કહસિ કુભાઁતી૤ ભીર પ્રતીતિ પ્રીતિ કરિ હાઁતી૥
મોરેં ભરતુ રામુ દુઇ આઁખી૤ સત્ય કહઉઁ કરિ સંકરૂ સાખી૥
અવસિ દૂતુ મૈં પઠઇબ પ્રાતા૤ ઐહહિં બેગિ સુનત દોઉ ભ્રાતા૥
સુદિન સોધિ સબુ સાજુ સજાઈ૤ દેઉઁ ભરત કહુઁ રાજુ બજાઈ૥

દોહા- લોભુ ન રામહિ રાજુ કર બહુત ભરત પર પ્રીતિ૤
મૈં બડ઼ છોટ બિચારિ જિયઁ કરત રહેઉઁ નૃપનીતિ૥૩૧૥

રામ સપથ સત કહુઉઁ સુભાઊ૤ રામમાતુ કછુ કહેઉ ન કાઊ૥
મૈં સબુ કીન્હ તોહિ બિનુ પૂઁછેં૤ તેહિ તેં પરેઉ મનોરથુ છૂછેં૥
રિસ પરિહરૂ અબ મંગલ સાજૂ૤ કછુ દિન ગએઁ ભરત જુબરાજૂ૥
એકહિ બાત મોહિ દુખુ લાગા૤ બર દૂસર અસમંજસ માગા૥
અજહુઁ હૃદય જરત તેહિ આઁચા૤ રિસ પરિહાસ કિ સાઁચેહુઁ સાઁચા૥
કહુ તજિ રોષુ રામ અપરાધૂ૤ સબુ કોઉ કહઇ રામુ સુઠિ સાધૂ૥
તુહૂઁ સરાહસિ કરસિ સનેહૂ૤ અબ સુનિ મોહિ ભયઉ સંદેહૂ૥
જાસુ સુભાઉ અરિહિ અનુકૂલા૤ સો કિમિ કરિહિ માતુ પ્રતિકૂલા૥

દોહા- પ્રિયા હાસ રિસ પરિહરહિ માગુ બિચારિ બિબેકુ૤
જેહિં દેખાઁ અબ નયન ભરિ ભરત રાજ અભિષેકુ૥૩૨૥

જિઐ મીન બરૂ બારિ બિહીના૤ મનિ બિનુ ફનિકુ જિઐ દુખ દીના૥
કહઉઁ સુભાઉ ન છલુ મન માહીં૤ જીવનુ મોર રામ બિનુ નાહીં૥
સમુઝિ દેખુ જિયઁ પ્રિયા પ્રબીના૤ જીવનુ રામ દરસ આધીના૥
સુનિ મ્રદુ બચન કુમતિ અતિ જરઈ૤ મનહુઁ અનલ આહુતિ ઘૃત પરઈ૥
કહઇ કરહુ કિન કોટિ ઉપાયા૤ ઇહાઁ ન લાગિહિ રાઉરિ માયા૥
દેહુ કિ લેહુ અજસુ કરિ નાહીં૤ મોહિ ન બહુત પ્રપંચ સોહાહીં૤
રામુ સાધુ તુમ્હ સાધુ સયાને૤ રામમાતુ ભલિ સબ પહિચાને૥
જસ કૌસિલાઁ મોર ભલ તાકા૤ તસ ફલુ ઉન્હહિ દેઉઁ કરિ સાકા૥

દોહા- હોત પ્રાત મુનિબેષ ધરિ જૌં ન રામુ બન જાહિં૤
મોર મરનુ રાઉર અજસ નૃપ સમુઝિઅ મન માહિં૥૩૩૥

અસ કહિ કુટિલ ભઈ ઉઠિ ઠાઢ઼ી૤ માનહુઁ રોષ તરંગિનિ બાઢ઼ી૥
પાપ પહાર પ્રગટ ભઇ સોઈ૤ ભરી ક્રોધ જલ જાઇ ન જોઈ૥
દોઉ બર કૂલ કઠિન હઠ ધારા૤ ભવઁર કૂબરી બચન પ્રચારા૥
ઢાહત ભૂપરૂપ તરુ મૂલા૤ ચલી બિપતિ બારિધિ અનુકૂલા૥
લખી નરેસ બાત ફુરિ સાઁચી૤ તિય મિસ મીચુ સીસ પર નાચી૥
ગહિ પદ બિનય કીન્હ બૈઠારી૤ જનિ દિનકર કુલ હોસિ કુઠારી૥
માગુ માથ અબહીં દેઉઁ તોહી૤ રામ બિરહઁ જનિ મારસિ મોહી૥
રાખુ રામ કહુઁ જેહિ તેહિ ભાઁતી૤ નાહિં ત જરિહિ જનમ ભરિ છાતી૥

દોહા- દેખી બ્યાધિ અસાધ નૃપુ પરેઉ ધરનિ ધુનિ માથ૤
કહત પરમ આરત બચન રામ રામ રઘુનાથ૥૩૪૥

બ્યાકુલ રાઉ સિથિલ સબ ગાતા૤ કરિનિ કલપતરુ મનહુઁ નિપાતા૥
કંઠુ સૂખ મુખ આવ ન બાની૤ જનુ પાઠીનુ દીન બિનુ પાની૥
પુનિ કહ કટુ કઠોર કૈકેઈ૤ મનહુઁ ઘાય મહુઁ માહુર દેઈ૥
જૌં અંતહુઁ અસ કરતબુ રહેઊ૤ માગુ માગુ તુમ્હ કેહિં બલ કહેઊ૥
દુઇ કિ હોઇ એક સમય ભુઆલા૤ હઁસબ ઠઠાઇ ફુલાઉબ ગાલા૥
દાનિ કહાઉબ અરુ કૃપનાઈ૤ હોઇ કિ ખેમ કુસલ રૌતાઈ૥
છાડ઼હુ બચનુ કિ ધીરજુ ધરહૂ૤ જનિ અબલા જિમિ કરુના કરહૂ૥
તનુ તિય તનય ધામુ ધનુ ધરની૤ સત્યસંધ કહુઁ તૃન સમ બરની૥

દોહા- મરમ બચન સુનિ રાઉ કહ કહુ કછુ દોષુ ન તોર૤
લાગેઉ તોહિ પિસાચ જિમિ કાલુ કહાવત મોર૥૩૫૥û

ચહત ન ભરત ભૂપતહિ ભોરેં૤ બિધિ બસ કુમતિ બસી જિય તોરેં૥
સો સબુ મોર પાપ પરિનામૂ૤ ભયઉ કુઠાહર જેહિં બિધિ બામૂ૥
સુબસ બસિહિ ફિરિ અવધ સુહાઈ૤ સબ ગુન ધામ રામ પ્રભુતાઈ૥
કરિહહિં ભાઇ સકલ સેવકાઈ૤ હોઇહિ તિહુઁ પુર રામ બડ઼ાઈ૥
તોર કલંકુ મોર પછિતાઊ૤ મુએહુઁ ન મિટહિ ન જાઇહિ કાઊ૥
અબ તોહિ નીક લાગ કરુ સોઈ૤ લોચન ઓટ બૈઠુ મુહુ ગોઈ૥
જબ લગિ જિઔં કહઉઁ કર જોરી૤ તબ લગિ જનિ કછુ કહસિ બહોરી૥
ફિરિ પછિતૈહસિ અંત અભાગી૤ મારસિ ગાઇ નહારુ લાગી૥

દોહા- પરેઉ રાઉ કહિ કોટિ બિધિ કાહે કરસિ નિદાનુ૤
કપટ સયાનિ ન કહતિ કછુ જાગતિ મનહુઁ મસાનુ૥૩૬૥

રામ રામ રટ બિકલ ભુઆલૂ૤ જનુ બિનુ પંખ બિહંગ બેહાલૂ૥
હૃદયઁ મનાવ ભોરુ જનિ હોઈ૤ રામહિ જાઇ કહૈ જનિ કોઈ૥
ઉદઉ કરહુ જનિ રબિ રઘુકુલ ગુર૤ અવધ બિલોકિ સૂલ હોઇહિ ઉર૥
ભૂપ પ્રીતિ કૈકઇ કઠિનાઈ૤ ઉભય અવધિ બિધિ રચી બનાઈ૥
બિલપત નૃપહિ ભયઉ ભિનુસારા૤ બીના બેનુ સંખ ધુનિ દ્વારા૥
પઢ઼હિં ભાટ ગુન ગાવહિં ગાયક૤ સુનત નૃપહિ જનુ લાગહિં સાયક૥
મંગલ સકલ સોહાહિં ન કૈસેં૤ સહગામિનિહિ બિભૂષન જૈસેં૥
તેહિં નિસિ નીદ પરી નહિ કાહૂ૤ રામ દરસ લાલસા ઉછાહૂ૥

દોહા- દ્વાર ભીર સેવક સચિવ કહહિં ઉદિત રબિ દેખિ૤
જાગેઉ અજહુઁ ન અવધપતિ કારનુ કવનુ બિસેષિ૥૩૭૥

પછિલે પહર ભૂપુ નિત જાગા૤ આજુ હમહિ બડ઼ અચરજુ લાગા૥
જાહુ સુમંત્ર જગાવહુ જાઈ૤ કીજિઅ કાજુ રજાયસુ પાઈ૥
ગએ સુમંત્રુ તબ રાઉર માહી૤ દેખિ ભયાવન જાત ડેરાહીં૥
ધાઇ ખાઇ જનુ જાઇ ન હેરા૤ માનહુઁ બિપતિ બિષાદ બસેરા૥
પૂછેં કોઉ ન ઊતરુ દેઈ૤ ગએ જેંહિં ભવન ભૂપ કૈકૈઈ૥
કહિ જયજીવ બૈઠ સિરુ નાઈ૤ દૈખિ ભૂપ ગતિ ગયઉ સુખાઈ૥
સોચ બિકલ બિબરન મહિ પરેઊ૤ માનહુઁ કમલ મૂલુ પરિહરેઊ૥
સચિઉ સભીત સકઇ નહિં પૂઁછી૤ બોલી અસુભ ભરી સુભ છૂછી૥

દોહા- પરી ન રાજહિ નીદ નિસિ હેતુ જાન જગદીસુ૤
રામુ રામુ રટિ ભોરુ કિય કહઇ ન મરમુ મહીસુ૥૩૮૥

આનહુ રામહિ બેગિ બોલાઈ૤ સમાચાર તબ પૂઁછેહુ આઈ૥
ચલેઉ સુમંત્ર રાય રૂખ જાની૤ લખી કુચાલિ કીન્હિ કછુ રાની૥
સોચ બિકલ મગ પરઇ ન પાઊ૤ રામહિ બોલિ કહિહિ કા રાઊ૥
ઉર ધરિ ધીરજુ ગયઉ દુઆરેં૤ પૂછઁહિં સકલ દેખિ મનુ મારેં૥
સમાધાનુ કરિ સો સબહી કા૤ ગયઉ જહાઁ દિનકર કુલ ટીકા૥
રામુ સુમંત્રહિ આવત દેખા૤ આદરુ કીન્હ પિતા સમ લેખા૥
નિરખિ બદનુ કહિ ભૂપ રજાઈ૤ રઘુકુલદીપહિ ચલેઉ લેવાઈ૥
રામુ કુભાઁતિ સચિવ સઁગ જાહીં૤ દેખિ લોગ જહઁ તહઁ બિલખાહીં૥

દોહા- જાઇ દીખ રઘુબંસમનિ નરપતિ નિપટ કુસાજુ૥
સહમિ પરેઉ લખિ સિંઘિનિહિ મનહુઁ બૃદ્ધ ગજરાજુ૥૩૯૥

સૂખહિં અધર જરઇ સબુ અંગૂ૤ મનહુઁ દીન મનિહીન ભુઅંગૂ૥
સરુષ સમીપ દીખિ કૈકેઈ૤ માનહુઁ મીચુ ઘરી ગનિ લેઈ૥
કરુનામય મૃદુ રામ સુભાઊ૤ પ્રથમ દીખ દુખુ સુના ન કાઊ૥
તદપિ ધીર ધરિ સમઉ બિચારી૤ પૂઁછી મધુર બચન મહતારી૥
મોહિ કહુ માતુ તાત દુખ કારન૤ કરિઅ જતન જેહિં હોઇ નિવારન૥
સુનહુ રામ સબુ કારન એહૂ૤ રાજહિ તુમ પર બહુત સનેહૂ૥
દેન કહેન્હિ મોહિ દુઇ બરદાના૤ માગેઉઁ જો કછુ મોહિ સોહાના૤
સો સુનિ ભયઉ ભૂપ ઉર સોચૂ૤ છાડ઼િ ન સકહિં તુમ્હાર સઁકોચૂ૥

દોહા- સુત સનેહ ઇત બચનુ ઉત સંકટ પરેઉ નરેસુ૤
સકહુ ન આયસુ ધરહુ સિર મેટહુ કઠિન કલેસુ૥૪૦૥

નિધરક બૈઠિ કહઇ કટુ બાની૤ સુનત કઠિનતા અતિ અકુલાની૥
જીભ કમાન બચન સર નાના૤ મનહુઁ મહિપ મૃદુ લચ્છ સમાના૥
જનુ કઠોરપનુ ધરેં સરીરૂ૤ સિખઇ ધનુષબિદ્યા બર બીરૂ૥
સબ પ્રસંગુ રઘુપતિહિ સુનાઈ૤ બૈઠિ મનહુઁ તનુ ધરિ નિઠુરાઈ૥
મન મુસકાઇ ભાનુકુલ ભાનુ૤ રામુ સહજ આનંદ નિધાનૂ૥
બોલે બચન બિગત સબ દૂષન૤ મૃદુ મંજુલ જનુ બાગ બિભૂષન૥
સુનુ જનની સોઇ સુતુ બડ઼ભાગી૤ જો પિતુ માતુ બચન અનુરાગી૥
તનય માતુ પિતુ તોષનિહારા૤ દુર્લભ જનનિ સકલ સંસારા૥

દોહા- મુનિગન મિલનુ બિસેષિ બન સબહિ ભાઁતિ હિત મોર૤
તેહિ મહઁ પિતુ આયસુ બહુરિ સંમત જનની તોર૥૪૧૥

ભરત પ્રાનપ્રિય પાવહિં રાજૂ૤ બિધિ સબ બિધિ મોહિ સનમુખ આજુ૤
જોં ન જાઉઁ બન ઐસેહુ કાજા૤ પ્રથમ ગનિઅ મોહિ મૂઢ઼ સમાજા૥
સેવહિં અરઁડુ કલપતરુ ત્યાગી૤ પરિહરિ અમૃત લેહિં બિષુ માગી૥
તેઉ ન પાઇ અસ સમઉ ચુકાહીં૤ દેખુ બિચારિ માતુ મન માહીં૥
અંબ એક દુખુ મોહિ બિસેષી૤ નિપટ બિકલ નરનાયકુ દેખી૥
થોરિહિં બાત પિતહિ દુખ ભારી૤ હોતિ પ્રતીતિ ન મોહિ મહતારી૥
રાઉ ધીર ગુન ઉદધિ અગાધૂ૤ ભા મોહિ તે કછુ બડ઼ અપરાધૂ૥
જાતેં મોહિ ન કહત કછુ રાઊ૤ મોરિ સપથ તોહિ કહુ સતિભાઊ૥

દોહા- સહજ સરલ રઘુબર બચન કુમતિ કુટિલ કરિ જાન૤
ચલઇ જોંક જલ બક્રગતિ જદ્યપિ સલિલુ સમાન૥૪૨૥

રહસી રાનિ રામ રુખ પાઈ૤ બોલી કપટ સનેહુ જનાઈ૥
સપથ તુમ્હાર ભરત કૈ આના૤ હેતુ ન દૂસર મૈ કછુ જાના૥
તુમ્હ અપરાધ જોગુ નહિં તાતા૤ જનની જનક બંધુ સુખદાતા૥
રામ સત્ય સબુ જો કછુ કહહૂ૤ તુમ્હ પિતુ માતુ બચન રત અહહૂ૥
પિતહિ બુઝાઇ કહહુ બલિ સોઈ૤ ચૌથેંપન જેહિં અજસુ ન હોઈ૥
તુમ્હ સમ સુઅન સુકૃત જેહિં દીન્હે૤ ઉચિત ન તાસુ નિરાદરુ કીન્હે૥
લાગહિં કુમુખ બચન સુભ કૈસે૤ મગહઁ ગયાદિક તીરથ જૈસે૥
રામહિ માતુ બચન સબ ભાએ૤ જિમિ સુરસરિ ગત સલિલ સુહાએ૥

દોહા- ગઇ મુરુછા રામહિ સુમિરિ નૃપ ફિરિ કરવટ લીન્હ૤
સચિવ રામ આગમન કહિ બિનય સમય સમ કીન્હ૥૪૩૥

અવનિપ અકનિ રામુ પગુ ધારે૤ ધરિ ધીરજુ તબ નયન ઉઘારે૥
સચિવઁ સઁભારિ રાઉ બૈઠારે૤ ચરન પરત નૃપ રામુ નિહારે૥
લિએ સનેહ બિકલ ઉર લાઈ૤ ગૈ મનિ મનહુઁ ફનિક ફિરિ પાઈ૥
રામહિ ચિતઇ રહેઉ નરનાહૂ૤ ચલા બિલોચન બારિ પ્રબાહૂ૥
સોક બિબસ કછુ કહૈ ન પારા૤ હૃદયઁ લગાવત બારહિં બારા૥
બિધિહિ મનાવ રાઉ મન માહીં૤ જેહિં રઘુનાથ ન કાનન જાહીં૥
સુમિરિ મહેસહિ કહઇ નિહોરી૤ બિનતી સુનહુ સદાસિવ મોરી૥
આસુતોષ તુમ્હ અવઢર દાની૤ આરતિ હરહુ દીન જનુ જાની૥

દોહા- તુમ્હ પ્રેરક સબ કે હૃદયઁ સો મતિ રામહિ દેહુ૤
બચનુ મોર તજિ રહહિ ઘર પરિહરિ સીલુ સનેહુ૥૪૪૥

અજસુ હોઉ જગ સુજસુ નસાઊ૤ નરક પરૌ બરુ સુરપુરુ જાઊ૥
સબ દુખ દુસહ સહાવહુ મોહી૤ લોચન ઓટ રામુ જનિ હોંહી૥
અસ મન ગુનઇ રાઉ નહિં બોલા૤ પીપર પાત સરિસ મનુ ડોલા૥
રઘુપતિ પિતહિ પ્રેમબસ જાની૤ પુનિ કછુ કહિહિ માતુ અનુમાની૥
દેસ કાલ અવસર અનુસારી૤ બોલે બચન બિનીત બિચારી૥
તાત કહઉઁ કછુ કરઉઁ ઢિઠાઈ૤ અનુચિતુ છમબ જાનિ લરિકાઈ૥
અતિ લઘુ બાત લાગિ દુખુ પાવા૤ કાહુઁ ન મોહિ કહિ પ્રથમ જનાવા૥
દેખિ ગોસાઇઁહિ પૂઁછિઉઁ માતા૤ સુનિ પ્રસંગુ ભએ સીતલ ગાતા૥

દોહા- મંગલ સમય સનેહ બસ સોચ પરિહરિઅ તાત૤
આયસુ દેઇઅ હરષિ હિયઁ કહિ પુલકે પ્રભુ ગાત૥૪૫૥

ધન્ય જનમુ જગતીતલ તાસૂ૤ પિતહિ પ્રમોદુ ચરિત સુનિ જાસૂ૥
ચારિ પદારથ કરતલ તાકેં૤ પ્રિય પિતુ માતુ પ્રાન સમ જાકેં૥
આયસુ પાલિ જનમ ફલુ પાઈ૤ ઐહઉઁ બેગિહિં હોઉ રજાઈ૥
બિદા માતુ સન આવઉઁ માગી૤ ચલિહઉઁ બનહિ બહુરિ પગ લાગી૥
અસ કહિ રામ ગવનુ તબ કીન્હા૤ ભૂપ સોક બસુ ઉતરુ ન દીન્હા૥
નગર બ્યાપિ ગઇ બાત સુતીછી૤ છુઅત ચઢ઼ી જનુ સબ તન બીછી૥
સુનિ ભએ બિકલ સકલ નર નારી૤ બેલિ બિટપ જિમિ દેખિ દવારી૥
જો જહઁ સુનઇ ધુનઇ સિરુ સોઈ૤ બડ઼ બિષાદુ નહિં ધીરજુ હોઈ૥

દોહા- મુખ સુખાહિં લોચન સ્ત્રવહિ સોકુ ન હૃદયઁ સમાઇ૤
મનહુઁ ૦કરુન રસ કટકઈ ઉતરી અવધ બજાઇ૥૪૬૥

મિલેહિ માઝ બિધિ બાત બેગારી૤ જહઁ તહઁ દેહિં કૈકેઇહિ ગારી૥
એહિ પાપિનિહિ બૂઝિ કા પરેઊ૤ છાઇ ભવન પર પાવકુ ધરેઊ૥
નિજ કર નયન કાઢ઼િ ચહ દીખા૤ ડારિ સુધા બિષુ ચાહત ચીખા૥
કુટિલ કઠોર કુબુદ્ધિ અભાગી૤ ભઇ રઘુબંસ બેનુ બન આગી૥
પાલવ બૈઠિ પેડ઼ુ એહિં કાટા૤ સુખ મહુઁ સોક ઠાટુ ધરિ ઠાટા૥
સદા રામુ એહિ પ્રાન સમાના૤ કારન કવન કુટિલપનુ ઠાના૥
સત્ય કહહિં કબિ નારિ સુભાઊ૤ સબ બિધિ અગહુ અગાધ દુરાઊ૥
નિજ પ્રતિબિંબુ બરુકુ ગહિ જાઈ૤ જાનિ ન જાઇ નારિ ગતિ ભાઈ૥

દોહા- કાહ ન પાવકુ જારિ સક કા ન સમુદ્ર સમાઇ૤
કા ન કરૈ અબલા પ્રબલ કેહિ જગ કાલુ ન ખાઇ૥૪૭૥

કા સુનાઇ બિધિ કાહ સુનાવા૤ કા દેખાઇ ચહ કાહ દેખાવા૥
એક કહહિં ભલ ભૂપ ન કીન્હા૤ બરુ બિચારિ નહિં કુમતિહિ દીન્હા૥
જો હઠિ ભયઉ સકલ દુખ ભાજનુ૤ અબલા બિબસ ગ્યાનુ ગુનુ ગા જનુ૥
એક ધરમ પરમિતિ પહિચાને૤ નૃપહિ દોસુ નહિં દેહિં સયાને૥
સિબિ દધીચિ હરિચંદ કહાની૤ એક એક સન કહહિં બખાની૥
એક ભરત કર સંમત કહહીં૤ એક ઉદાસ ભાયઁ સુનિ રહહીં૥
કાન મૂદિ કર રદ ગહિ જીહા૤ એક કહહિં યહ બાત અલીહા૥
સુકૃત જાહિં અસ કહત તુમ્હારે૤ રામુ ભરત કહુઁ પ્રાનપિઆરે૥

દોહા- ચંદુ ચવૈ બરુ અનલ કન સુધા હોઇ બિષતૂલ૤
સપનેહુઁ કબહુઁ ન કરહિં કિછુ ભરતુ રામ પ્રતિકૂલ૥૪૮૥

એક બિધાતહિં દૂષનુ દેંહીં૤ સુધા દેખાઇ દીન્હ બિષુ જેહીં૥
ખરભરુ નગર સોચુ સબ કાહૂ૤ દુસહ દાહુ ઉર મિટા ઉછાહૂ૥
બિપ્રબધૂ કુલમાન્ય જઠેરી૤ જે પ્રિય પરમ કૈકેઈ કેરી૥
લગીં દેન સિખ સીલુ સરાહી૤ બચન બાનસમ લાગહિં તાહી૥
ભરતુ ન મોહિ પ્રિય રામ સમાના૤ સદા કહહુ યહુ સબુ જગુ જાના૥
કરહુ રામ પર સહજ સનેહૂ૤ કેહિં અપરાધ આજુ બનુ દેહૂ૥
કબહુઁ ન કિયહુ સવતિ આરેસૂ૤ પ્રીતિ પ્રતીતિ જાન સબુ દેસૂ૥
કૌસલ્યાઁ અબ કાહ બિગારા૤ તુમ્હ જેહિ લાગિ બજ્ર પુર પારા૥

દોહા- સીય કિ પિય સઁગુ પરિહરિહિ લખનુ કિ રહિહહિં ધામ૤
રાજુ કિ ભૂઁજબ ભરત પુર નૃપુ કિ જિઇહિ બિનુ રામ૥૪૯૥

અસ બિચારિ ઉર છાડ઼હુ કોહૂ૤ સોક કલંક કોઠિ જનિ હોહૂ૥
ભરતહિ અવસિ દેહુ જુબરાજૂ૤ કાનન કાહ રામ કર કાજૂ૥
નાહિન રામુ રાજ કે ભૂખે૤ ધરમ ધુરીન બિષય રસ રૂખે૥
ગુર ગૃહ બસહુઁ રામુ તજિ ગેહૂ૤ નૃપ સન અસ બરુ દૂસર લેહૂ૥
જૌં નહિં લગિહહુ કહેં હમારે૤ નહિં લાગિહિ કછુ હાથ તુમ્હારે૥
જૌં પરિહાસ કીન્હિ કછુ હોઈ૤ તૌ કહિ પ્રગટ જનાવહુ સોઈ૥
રામ સરિસ સુત કાનન જોગૂ૤ કાહ કહિહિ સુનિ તુમ્હ કહુઁ લોગૂ૥
ઉઠહુ બેગિ સોઇ કરહુ ઉપાઈ૤ જેહિ બિધિ સોકુ કલંકુ નસાઈ૥

છંદ- જેહિ ભાઁતિ સોકુ કલંકુ જાઇ ઉપાય કરિ કુલ પાલહી૤
હઠિ ફેરુ રામહિ જાત બન જનિ બાત દૂસરિ ચાલહી૥
જિમિ ભાનુ બિનુ દિનુ પ્રાન બિનુ તનુ ચંદ બિનુ જિમિ જામિની૤
તિમિ અવધ તુલસીદાસ પ્રભુ બિનુ સમુઝિ ધૌં જિયઁ ભામિની૥

સોરઠા- -સખિન્હ સિખાવનુ દીન્હ સુનત મધુર પરિનામ હિત૤
તેઇઁ કછુ કાન ન કીન્હ કુટિલ પ્રબોધી કૂબરી૥૫૦૥

ઉતરુ ન દેઇ દુસહ રિસ રૂખી૤ મૃગિન્હ ચિતવ જનુ બાઘિનિ ભૂખી૥
બ્યાધિ અસાધિ જાનિ તિન્હ ત્યાગી૤ ચલીં કહત મતિમંદ અભાગી૥
રાજુ કરત યહ દૈઅઁ બિગોઈ૤ કીન્હેસિ અસ જસ કરઇ ન કોઈ૥
એહિ બિધિ બિલપહિં પુર નર નારીં૤ દેહિં કુચાલિહિ કોટિક ગારીં૥
જરહિં બિષમ જર લેહિં ઉસાસા૤ કવનિ રામ બિનુ જીવન આસા૥
બિપુલ બિયોગ પ્રજા અકુલાની૤ જનુ જલચર ગન સૂખત પાની૥
અતિ બિષાદ બસ લોગ લોગાઈ૤ ગએ માતુ પહિં રામુ ગોસાઈ૥
મુખ પ્રસન્ન ચિત ચૌગુન ચાઊ૤ મિટા સોચુ જનિ રાખૈ રાઊ૥
દો-નવ ગયંદુ રઘુબીર મનુ રાજુ અલાન સમાન૤
છૂટ જાનિ બન ગવનુ સુનિ ઉર અનંદુ અધિકાન૥૫૧૥
રઘુકુલતિલક જોરિ દોઉ હાથા૤ મુદિત માતુ પદ નાયઉ માથા૥
દીન્હિ અસીસ લાઇ ઉર લીન્હે૤ ભૂષન બસન નિછાવરિ કીન્હે૥
બાર બાર મુખ ચુંબતિ માતા૤ નયન નેહ જલુ પુલકિત ગાતા૥
ગોદ રાખિ પુનિ હૃદયઁ લગાએ૤ સ્ત્રવત પ્રેનરસ પયદ સુહાએ૥
પ્રેમુ પ્રમોદુ ન કછુ કહિ જાઈ૤ રંક ધનદ પદબી જનુ પાઈ૥
સાદર સુંદર બદનુ નિહારી૤ બોલી મધુર બચન મહતારી૥
કહહુ તાત જનની બલિહારી૤ કબહિં લગન મુદ મંગલકારી૥
સુકૃત સીલ સુખ સીવઁ સુહાઈ૤ જનમ લાભ કઇ અવધિ અઘાઈ૥

દોહા- જેહિ ચાહત નર નારિ સબ અતિ આરત એહિ ભાઁતિ૤
જિમિ ચાતક ચાતકિ તૃષિત બૃષ્ટિ સરદ રિતુ સ્વાતિ૥૫૨૥

તાત જાઉઁ બલિ બેગિ નહાહૂ૤ જો મન ભાવ મધુર કછુ ખાહૂ૥
પિતુ સમીપ તબ જાએહુ ભૈઆ૤ ભઇ બડ઼િ બાર જાઇ બલિ મૈઆ૥
માતુ બચન સુનિ અતિ અનુકૂલા૤ જનુ સનેહ સુરતરુ કે ફૂલા૥
સુખ મકરંદ ભરે શ્રિયમૂલા૤ નિરખિ રામ મનુ ભવરુઁ ન ભૂલા૥
ધરમ ધુરીન ધરમ ગતિ જાની૤ કહેઉ માતુ સન અતિ મૃદુ બાની૥
પિતાઁ દીન્હ મોહિ કાનન રાજૂ૤ જહઁ સબ ભાઁતિ મોર બડ઼ કાજૂ૥
આયસુ દેહિ મુદિત મન માતા૤ જેહિં મુદ મંગલ કાનન જાતા૥
જનિ સનેહ બસ ડરપસિ ભોરેં૤ આનઁદુ અંબ અનુગ્રહ તોરેં૥

દોહા- બરષ ચારિદસ બિપિન બસિ કરિ પિતુ બચન પ્રમાન૤
આઇ પાય પુનિ દેખિહઉઁ મનુ જનિ કરસિ મલાન૥૫૩૥

બચન બિનીત મધુર રઘુબર કે૤ સર સમ લગે માતુ ઉર કરકે૥
સહમિ સૂખિ સુનિ સીતલિ બાની૤ જિમિ જવાસ પરેં પાવસ પાની૥
કહિ ન જાઇ કછુ હૃદય બિષાદૂ૤ મનહુઁ મૃગી સુનિ કેહરિ નાદૂ૥
નયન સજલ તન થર થર કાઁપી૤ માજહિ ખાઇ મીન જનુ માપી૥
ધરિ ધીરજુ સુત બદનુ નિહારી૤ ગદગદ બચન કહતિ મહતારી૥
તાત પિતહિ તુમ્હ પ્રાનપિઆરે૤ દેખિ મુદિત નિત ચરિત તુમ્હારે૥
રાજુ દેન કહુઁ સુભ દિન સાધા૤ કહેઉ જાન બન કેહિં અપરાધા૥
તાત સુનાવહુ મોહિ નિદાનૂ૤ કો દિનકર કુલ ભયઉ કૃસાનૂ૥

દોહા- નિરખિ રામ રુખ સચિવસુત કારનુ કહેઉ બુઝાઇ૤
સુનિ પ્રસંગુ રહિ મૂક જિમિ દસા બરનિ નહિં જાઇ૥૫૪૥

રાખિ ન સકઇ ન કહિ સક જાહૂ૤ દુહૂઁ ભાઁતિ ઉર દારુન દાહૂ૥
લિખત સુધાકર ગા લિખિ રાહૂ૤ બિધિ ગતિ બામ સદા સબ કાહૂ૥
ધરમ સનેહ ઉભયઁ મતિ ઘેરી૤ ભઇ ગતિ સાઁપ છુછુંદરિ કેરી૥
રાખઉઁ સુતહિ કરઉઁ અનુરોધૂ૤ ધરમુ જાઇ અરુ બંધુ બિરોધૂ૥
કહઉઁ જાન બન તૌ બડ઼િ હાની૤ સંકટ સોચ બિબસ ભઇ રાની૥
બહુરિ સમુઝિ તિય ધરમુ સયાની૤ રામુ ભરતુ દોઉ સુત સમ જાની૥
સરલ સુભાઉ રામ મહતારી૤ બોલી બચન ધીર ધરિ ભારી૥
તાત જાઉઁ બલિ કીન્હેહુ નીકા૤ પિતુ આયસુ સબ ધરમક ટીકા૥

દોહા- રાજુ દેન કહિ દીન્હ બનુ મોહિ ન સો દુખ લેસુ૤
તુમ્હ બિનુ ભરતહિ ભૂપતિહિ પ્રજહિ પ્રચંડ કલેસુ૥૫૫૥

જૌં કેવલ પિતુ આયસુ તાતા૤ તૌ જનિ જાહુ જાનિ બડ઼િ માતા૥
જૌં પિતુ માતુ કહેઉ બન જાના૤ તૌં કાનન સત અવધ સમાના૥
પિતુ બનદેવ માતુ બનદેવી૤ ખગ મૃગ ચરન સરોરુહ સેવી૥
અંતહુઁ ઉચિત નૃપહિ બનબાસૂ૤ બય બિલોકિ હિયઁ હોઇ હરાઁસૂ૥
બડ઼ભાગી બનુ અવધ અભાગી૤ જો રઘુબંસતિલક તુમ્હ ત્યાગી૥
જૌં સુત કહૌ સંગ મોહિ લેહૂ૤ તુમ્હરે હૃદયઁ હોઇ સંદેહૂ૥
પૂત પરમ પ્રિય તુમ્હ સબહી કે૤ પ્રાન પ્રાન કે જીવન જી કે૥
તે તુમ્હ કહહુ માતુ બન જાઊઁ૤ મૈં સુનિ બચન બૈઠિ પછિતાઊઁ૥

દોહા- યહ બિચારિ નહિં કરઉઁ હઠ ઝૂઠ સનેહુ બઢ઼ાઇ૤
માનિ માતુ કર નાત બલિ સુરતિ બિસરિ જનિ જાઇ૥૫૬૥

દેવ પિતર સબ તુન્હહિ ગોસાઈ૤ રાખહુઁ પલક નયન કી નાઈ૥
અવધિ અંબુ પ્રિય પરિજન મીના૤ તુમ્હ કરુનાકર ધરમ ધુરીના૥
અસ બિચારિ સોઇ કરહુ ઉપાઈ૤ સબહિ જિઅત જેહિં ભેંટેહુ આઈ૥
જાહુ સુખેન બનહિ બલિ જાઊઁ૤ કરિ અનાથ જન પરિજન ગાઊઁ૥
સબ કર આજુ સુકૃત ફલ બીતા૤ ભયઉ કરાલ કાલુ બિપરીતા૥
બહુબિધિ બિલપિ ચરન લપટાની૤ પરમ અભાગિનિ આપુહિ જાની૥
દારુન દુસહ દાહુ ઉર બ્યાપા૤ બરનિ ન જાહિં બિલાપ કલાપા૥
રામ ઉઠાઇ માતુ ઉર લાઈ૤ કહિ મૃદુ બચન બહુરિ સમુઝાઈ૥

દોહા- સમાચાર તેહિ સમય સુનિ સીય ઉઠી અકુલાઇ૤
જાઇ સાસુ પદ કમલ જુગ બંદિ બૈઠિ સિરુ નાઇ૥૫૭૥

દીન્હિ અસીસ સાસુ મૃદુ બાની૤ અતિ સુકુમારિ દેખિ અકુલાની૥
બૈઠિ નમિતમુખ સોચતિ સીતા૤ રૂપ રાસિ પતિ પ્રેમ પુનીતા૥
ચલન ચહત બન જીવનનાથૂ૤ કેહિ સુકૃતી સન હોઇહિ સાથૂ૥
કી તનુ પ્રાન કિ કેવલ પ્રાના૤ બિધિ કરતબુ કછુ જાઇ ન જાના૥
ચારુ ચરન નખ લેખતિ ધરની૤ નૂપુર મુખર મધુર કબિ બરની૥
મનહુઁ પ્રેમ બસ બિનતી કરહીં૤ હમહિ સીય પદ જનિ પરિહરહીં૥
મંજુ બિલોચન મોચતિ બારી૤ બોલી દેખિ રામ મહતારી૥
તાત સુનહુ સિય અતિ સુકુમારી૤ સાસુ સસુર પરિજનહિ પિઆરી૥

દોહા- પિતા જનક ભૂપાલ મનિ સસુર ભાનુકુલ ભાનુ૤
પતિ રબિકુલ કૈરવ બિપિન બિધુ ગુન રૂપ નિધાનુ૥૫૮૥

મૈં પુનિ પુત્રબધૂ પ્રિય પાઈ૤ રૂપ રાસિ ગુન સીલ સુહાઈ૥
નયન પુતરિ કરિ પ્રીતિ બઢ઼ાઈ૤ રાખેઉઁ પ્રાન જાનિકિહિં લાઈ૥
કલપબેલિ જિમિ બહુબિધિ લાલી૤ સીંચિ સનેહ સલિલ પ્રતિપાલી૥
ફૂલત ફલત ભયઉ બિધિ બામા૤ જાનિ ન જાઇ કાહ પરિનામા૥
પલઁગ પીઠ તજિ ગોદ હિંડ઼ોરા૤ સિયઁ ન દીન્હ પગુ અવનિ કઠોરા૥
જિઅનમૂરિ જિમિ જોગવત રહઊઁ૤ દીપ બાતિ નહિં ટારન કહઊઁ૥
સોઇ સિય ચલન ચહતિ બન સાથા૤ આયસુ કાહ હોઇ રઘુનાથા૤
ચંદ કિરન રસ રસિક ચકોરી૤ રબિ રુખ નયન સકઇ કિમિ જોરી૥

દોહા- કરિ કેહરિ નિસિચર ચરહિં દુષ્ટ જંતુ બન ભૂરિ૤
બિષ બાટિકાઁ કિ સોહ સુત સુભગ સજીવનિ મૂરિ૥૫૯૥

બન હિત કોલ કિરાત કિસોરી૤ રચીં બિરંચિ બિષય સુખ ભોરી૥
પાઇન કૃમિ જિમિ કઠિન સુભાઊ૤ તિન્હહિ કલેસુ ન કાનન કાઊ૥
કૈ તાપસ તિય કાનન જોગૂ૤ જિન્હ તપ હેતુ તજા સબ ભોગૂ૥
સિય બન બસિહિ તાત કેહિ ભાઁતી૤ ચિત્રલિખિત કપિ દેખિ ડેરાતી૥
સુરસર સુભગ બનજ બન ચારી૤ ડાબર જોગુ કિ હંસકુમારી૥
અસ બિચારિ જસ આયસુ હોઈ૤ મૈં સિખ દેઉઁ જાનકિહિ સોઈ૥
જૌં સિય ભવન રહૈ કહ અંબા૤ મોહિ કહઁ હોઇ બહુત અવલંબા૥
સુનિ રઘુબીર માતુ પ્રિય બાની૤ સીલ સનેહ સુધાઁ જનુ સાની૥

દોહા- કહિ પ્રિય બચન બિબેકમય કીન્હિ માતુ પરિતોષ૤
લગે પ્રબોધન જાનકિહિ પ્રગટિ બિપિન ગુન દોષ૥૬૦૥

માસપારાયણ, ચૌદહવાઁ વિશ્રામ