શ્રી રામચરિત માનસ/ ચોથો વિશ્ચામ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

<poem> સુનિ બોલીં મુસકાઇ ભવાની૤ ઉચિત કહેહુ મુનિબર બિગ્યાની૤૤ તુમ્હરેં જાન કામુ અબ જારા૤ અબ લગિ સંભુ રહે સબિકારા૤૤ હમરેં જાન સદા સિવ જોગી૤ અજ અનવદ્ય અકામ અભોગી૤૤ જૌં મૈં સિવ સેયે અસ જાની૤ પ્રીતિ સમેત કર્મ મન બાની૤૤ તૌ હમાર પન સુનહુ મુનીસા૤ કરિહહિં સત્ય કૃપાનિધિ ઈસા૤૤ તુમ્હ જો કહા હર જારેઉ મારા૤ સોઇ અતિ બ૜ અબિબેકુ તુમ્હારા૤૤ તાત અનલ કર સહજ સુભાઊ૤ હિમ તેહિ નિકટ જાઇ નહિં કાઊ૤૤ ગએઁ સમીપ સો અવસિ નસાઈ૤ અસિ મન્મથ મહેસ કી નાઈ૤૤ દો0-હિયઁ હરષે મુનિ બચન સુનિ દેખિ પ્રીતિ બિસ્વાસ૤૤ ચલે ભવાનિહિ નાઇ સિર ગએ હિમાચલ પાસ૤૤90૤૤ –*–*– સબુ પ્રસંગુ ગિરિપતિહિ સુનાવા૤ મદન દહન સુનિ અતિ દુખુ પાવા૤૤ બહુરિ કહેઉ રતિ કર બરદાના૤ સુનિ હિમવંત બહુત સુખુ માના૤૤ હૃદયઁ બિચારિ સંભુ પ્રભુતાઈ૤ સાદર મુનિબર લિએ બોલાઈ૤૤ સુદિનુ સુનખતુ સુઘરી સોચાઈ૤ બેગિ બેદબિધિ લગન ધરાઈ૤૤ પત્રી સપ્તરિષિન્હ સોઇ દીન્હી૤ ગહિ પદ બિનય હિમાચલ કીન્હી૤૤ જાઇ બિધિહિ દીન્હિ સો પાતી૤ બાચત પ્રીતિ ન હૃદયઁ સમાતી૤૤ લગન બાચિ અજ સબહિ સુનાઈ૤ હરષે મુનિ સબ સુર સમુદાઈ૤૤ સુમન બૃષ્ટિ નભ બાજન બાજે૤ મંગલ કલસ દસહુઁ દિસિ સાજે૤૤ દો0- લગે સઁવારન સકલ સુર બાહન બિબિધ બિમાન૤ હોહિ સગુન મંગલ સુભદ કરહિં અપછરા ગાન૤૤91૤૤ –*–*–

સિવહિ સંભુ ગન કરહિં સિંગારા૤ જટા મુકુટ અહિ મૌરુ સઁવારા૤૤ કુંડલ કંકન પહિરે બ્યાલા૤ તન બિભૂતિ પટ કેહરિ છાલા૤૤ સસિ લલાટ સુંદર સિર ગંગા૤ નયન તીનિ ઉપબીત ભુજંગા૤૤ ગરલ કંઠ ઉર નર સિર માલા૤ અસિવ બેષ સિવધામ કૃપાલા૤૤ કર ત્રિસૂલ અરુ ડમરુ બિરાજા૤ ચલે બસહઁ ચ૝િ બાજહિં બાજા૤૤ દેખિ સિવહિ સુરત્રિય મુસુકાહીં૤ બર લાયક દુલહિનિ જગ નાહીં૤૤ બિષ્નુ બિરંચિ આદિ સુરબ્રાતા૤ ચ૝િ ચ૝િ બાહન ચલે બરાતા૤૤ સુર સમાજ સબ ભાઁતિ અનૂપા૤ નહિં બરાત દૂલહ અનુરૂપા૤૤ દો0-બિષ્નુ કહા અસ બિહસિ તબ બોલિ સકલ દિસિરાજ૤ બિલગ બિલગ હોઇ ચલહુ સબ નિજ નિજ સહિત સમાજ૤૤92૤૤ –*–*– બર અનુહારિ બરાત ન ભાઈ૤ હઁસી કરૈહહુ પર પુર જાઈ૤૤ બિષ્નુ બચન સુનિ સુર મુસકાને૤ નિજ નિજ સેન સહિત બિલગાને૤૤ મનહીં મન મહેસુ મુસુકાહીં૤ હરિ કે બિંગ્ય બચન નહિં જાહીં૤૤ અતિ પ્રિય બચન સુનત પ્રિય કેરે૤ ભૃંગિહિ પ્રેરિ સકલ ગન ટેરે૤૤ સિવ અનુસાસન સુનિ સબ આએ૤ પ્રભુ પદ જલજ સીસ તિન્હ નાએ૤૤ નાના બાહન નાના બેષા૤ બિહસે સિવ સમાજ નિજ દેખા૤૤ કોઉ મુખહીન બિપુલ મુખ કાહૂ૤ બિનુ પદ કર કોઉ બહુ પદ બાહૂ૤૤ બિપુલ નયન કોઉ નયન બિહીના૤ રિષ્ટપુષ્ટ કોઉ અતિ તનખીના૤૤ છં0-તન ખીન કોઉ અતિ પીન પાવન કોઉ અપાવન ગતિ ધરેં૤ ભૂષન કરાલ કપાલ કર સબ સદ્ય સોનિત તન ભરેં૤૤ ખર સ્વાન સુઅર સૃકાલ મુખ ગન બેષ અગનિત કો ગનૈ૤ બહુ જિનસ પ્રેત પિસાચ જોગિ જમાત બરનત નહિં બનૈ૤૤ સો0-નાચહિં ગાવહિં ગીત પરમ તરંગી ભૂત સબ૤ દેખત અતિ બિપરીત બોલહિં બચન બિચિત્ર બિધિ૤૤93૤૤ જસ દૂલહુ તસિ બની બરાતા૤ કૌતુક બિબિધ હોહિં મગ જાતા૤૤ ઇહાઁ હિમાચલ રચેઉ બિતાના૤ અતિ બિચિત્ર નહિં જાઇ બખાના૤૤ સૈલ સકલ જહઁ લગિ જગ માહીં૤ લઘુ બિસાલ નહિં બરનિ સિરાહીં૤૤ બન સાગર સબ નદીં તલાવા૤ હિમગિરિ સબ કહુઁ નેવત પઠાવા૤૤ કામરૂપ સુંદર તન ધારી૤ સહિત સમાજ સહિત બર નારી૤૤ ગએ સકલ તુહિનાચલ ગેહા૤ ગાવહિં મંગલ સહિત સનેહા૤૤ પ્રથમહિં ગિરિ બહુ ગૃહ સઁવરાએ૤ જથાજોગુ તહઁ તહઁ સબ છાએ૤૤ પુર સોભા અવલોકિ સુહાઈ૤ લાગઇ લઘુ બિરંચિ નિપુનાઈ૤૤ છં0-લઘુ લાગ બિધિ કી નિપુનતા અવલોકિ પુર સોભા સહી૤ બન બાગ કૂપ ત૜ાગ સરિતા સુભગ સબ સક કો કહી૤૤ મંગલ બિપુલ તોરન પતાકા કેતુ ગૃહ ગૃહ સોહહીં૤૤ બનિતા પુરુષ સુંદર ચતુર છબિ દેખિ મુનિ મન મોહહીં૤૤ દો0-જગદંબા જહઁ અવતરી સો પુરુ બરનિ કિ જાઇ૤ રિદ્ધિ સિદ્ધિ સંપત્તિ સુખ નિત નૂતન અધિકાઇ૤૤94૤૤ –*–*– નગર નિકટ બરાત સુનિ આઈ૤ પુર ખરભરુ સોભા અધિકાઈ૤૤ કરિ બનાવ સજિ બાહન નાના૤ ચલે લેન સાદર અગવાના૤૤ હિયઁ હરષે સુર સેન નિહારી૤ હરિહિ દેખિ અતિ ભએ સુખારી૤૤ સિવ સમાજ જબ દેખન લાગે૤ બિડરિ ચલે બાહન સબ ભાગે૤૤ ધરિ ધીરજુ તહઁ રહે સયાને૤ બાલક સબ લૈ જીવ પરાને૤૤ ગએઁ ભવન પૂછહિં પિતુ માતા૤ કહહિં બચન ભય કંપિત ગાતા૤૤ કહિઅ કાહ કહિ જાઇ ન બાતા૤ જમ કર ધાર કિધૌં બરિઆતા૤૤ બરુ બૌરાહ બસહઁ અસવારા૤ બ્યાલ કપાલ બિભૂષન છારા૤૤ છં0-તન છાર બ્યાલ કપાલ ભૂષન નગન જટિલ ભયંકરા૤ સઁગ ભૂત પ્રેત પિસાચ જોગિનિ બિકટ મુખ રજનીચરા૤૤ જો જિઅત રહિહિ બરાત દેખત પુન્ય બ૜ તેહિ કર સહી૤ દેખિહિ સો ઉમા બિબાહુ ઘર ઘર બાત અસિ લરિકન્હ કહી૤૤ દો0-સમુઝિ મહેસ સમાજ સબ જનનિ જનક મુસુકાહિં૤ બાલ બુઝાએ બિબિધ બિધિ નિડર હોહુ ડરુ નાહિં૤૤95૤૤ –*–*– લૈ અગવાન બરાતહિ આએ૤ દિએ સબહિ જનવાસ સુહાએ૤૤ મૈનાઁ સુભ આરતી સઁવારી૤ સંગ સુમંગલ ગાવહિં નારી૤૤ કંચન થાર સોહ બર પાની૤ પરિછન ચલી હરહિ હરષાની૤૤ બિકટ બેષ રુદ્રહિ જબ દેખા૤ અબલન્હ ઉર ભય ભયઉ બિસેષા૤૤ ભાગિ ભવન પૈઠીં અતિ ત્રાસા૤ ગએ મહેસુ જહાઁ જનવાસા૤૤ મૈના હૃદયઁ ભયઉ દુખુ ભારી૤ લીન્હી બોલિ ગિરીસકુમારી૤૤ અધિક સનેહઁ ગોદ બૈઠારી૤ સ્યામ સરોજ નયન ભરે બારી૤૤ જેહિં બિધિ તુમ્હહિ રૂપુ અસ દીન્હા૤ તેહિં જ૜ બરુ બાઉર કસ કીન્હા૤૤ છં0- કસ કીન્હ બરુ બૌરાહ બિધિ જેહિં તુમ્હહિ સુંદરતા દઈ૤ જો ફલુ ચહિઅ સુરતરુહિં સો બરબસ બબૂરહિં લાગઈ૤૤ તુમ્હ સહિત ગિરિ તેં ગિરૌં પાવક જરૌં જલનિધિ મહુઁ પરૌં૤૤ ઘરુ જાઉ અપજસુ હોઉ જગ જીવત બિબાહુ ન હૌં કરૌં૤૤ દો0-ભઈ બિકલ અબલા સકલ દુખિત દેખિ ગિરિનારિ૤ કરિ બિલાપુ રોદતિ બદતિ સુતા સનેહુ સઁભારિ૤૤96૤૤ –*–*– નારદ કર મૈં કાહ બિગારા૤ ભવનુ મોર જિન્હ બસત ઉજારા૤૤ અસ ઉપદેસુ ઉમહિ જિન્હ દીન્હા૤ બૌરે બરહિ લગિ તપુ કીન્હા૤૤ સાચેહુઁ ઉન્હ કે મોહ ન માયા૤ ઉદાસીન ધનુ ધામુ ન જાયા૤૤ પર ઘર ઘાલક લાજ ન ભીરા૤ બાઝઁ કિ જાન પ્રસવ કૈં પીરા૤૤ જનનિહિ બિકલ બિલોકિ ભવાની૤ બોલી જુત બિબેક મૃદુ બાની૤૤ અસ બિચારિ સોચહિ મતિ માતા૤ સો ન ટરઇ જો રચઇ બિધાતા૤૤ કરમ લિખા જૌ બાઉર નાહૂ૤ તૌ કત દોસુ લગાઇઅ કાહૂ૤૤

તુમ્હ સન મિટહિં કિ બિધિ કે અંકા૤ માતુ બ્યર્થ જનિ લેહુ કલંકા૤૤ છં0-જનિ લેહુ માતુ કલંકુ કરુના પરિહરહુ અવસર નહીં૤ દુખુ સુખુ જો લિખા લિલાર હમરેં જાબ જહઁ પાઉબ તહીં૤૤ સુનિ ઉમા બચન બિનીત કોમલ સકલ અબલા સોચહીં૤૤ બહુ ભાઁતિ બિધિહિ લગાઇ દૂષન નયન બારિ બિમોચહીં૤૤ દો0-તેહિ અવસર નારદ સહિત અરુ રિષિ સપ્ત સમેત૤ સમાચાર સુનિ તુહિનગિરિ ગવને તુરત નિકેત૤૤97૤૤ –*–*– તબ નારદ સબહિ સમુઝાવા૤ પૂરુબ કથાપ્રસંગુ સુનાવા૤૤ મયના સત્ય સુનહુ મમ બાની૤ જગદંબા તવ સુતા ભવાની૤૤ અજા અનાદિ સક્તિ અબિનાસિનિ૤ સદા સંભુ અરધંગ નિવાસિનિ૤૤ જગ સંભવ પાલન લય કારિનિ૤ નિજ ઇચ્છા લીલા બપુ ધારિનિ૤૤ જનમીં પ્રથમ દચ્છ ગૃહ જાઈ૤ નામુ સતી સુંદર તનુ પાઈ૤૤ તહઁહુઁ સતી સંકરહિ બિબાહીં૤ કથા પ્રસિદ્ધ સકલ જગ માહીં૤૤ એક બાર આવત સિવ સંગા૤ દેખેઉ રઘુકુલ કમલ પતંગા૤૤ ભયઉ મોહુ સિવ કહા ન કીન્હા૤ ભ્રમ બસ બેષુ સીય કર લીન્હા૤૤ છં0-સિય બેષુ સતી જો કીન્હ તેહિ અપરાધ સંકર પરિહરીં૤ હર બિરહઁ જાઇ બહોરિ પિતુ કેં જગ્ય જોગાનલ જરીં૤૤ અબ જનમિ તુમ્હરે ભવન નિજ પતિ લાગિ દારુન તપુ કિયા૤ અસ જાનિ સંસય તજહુ ગિરિજા સર્બદા સંકર પ્રિયા૤૤ દો0-સુનિ નારદ કે બચન તબ સબ કર મિટા બિષાદ૤ છન મહુઁ બ્યાપેઉ સકલ પુર ઘર ઘર યહ સંબાદ૤૤98૤૤ –*–*– તબ મયના હિમવંતુ અનંદે૤ પુનિ પુનિ પારબતી પદ બંદે૤૤ નારિ પુરુષ સિસુ જુબા સયાને૤ નગર લોગ સબ અતિ હરષાને૤૤ લગે હોન પુર મંગલગાના૤ સજે સબહિ હાટક ઘટ નાના૤૤ ભાઁતિ અનેક ભઈ જેવરાના૤ સૂપસાસ્ત્ર જસ કછુ બ્યવહારા૤૤ સો જેવનાર કિ જાઇ બખાની૤ બસહિં ભવન જેહિં માતુ ભવાની૤૤ સાદર બોલે સકલ બરાતી૤ બિષ્નુ બિરંચિ દેવ સબ જાતી૤૤ બિબિધિ પાઁતિ બૈઠી જેવનારા૤ લાગે પરુસન નિપુન સુઆરા૤૤ નારિબૃંદ સુર જેવઁત જાની૤ લગીં દેન ગારીં મૃદુ બાની૤૤ છં0-ગારીં મધુર સ્વર દેહિં સુંદરિ બિંગ્ય બચન સુનાવહીં૤ ભોજનુ કરહિં સુર અતિ બિલંબુ બિનોદુ સુનિ સચુ પાવહીં૤૤ જેવઁત જો બ૝્યો અનંદુ સો મુખ કોટિહૂઁ ન પરૈ કહ્યો૤ અચવાઁઇ દીન્હે પાન ગવને બાસ જહઁ જાકો રહ્યો૤૤ દો0-બહુરિ મુનિન્હ હિમવંત કહુઁ લગન સુનાઈ આઇ૤ સમય બિલોકિ બિબાહ કર પઠએ દેવ બોલાઇ૤૤99૤૤ –*–*– બોલિ સકલ સુર સાદર લીન્હે૤ સબહિ જથોચિત આસન દીન્હે૤૤ બેદી બેદ બિધાન સઁવારી૤ સુભગ સુમંગલ ગાવહિં નારી૤૤ સિંઘાસનુ અતિ દિબ્ય સુહાવા૤ જાઇ ન બરનિ બિરંચિ બનાવા૤૤ બૈઠે સિવ બિપ્રન્હ સિરુ નાઈ૤ હૃદયઁ સુમિરિ નિજ પ્રભુ રઘુરાઈ૤૤ બહુરિ મુનીસન્હ ઉમા બોલાઈ૤ કરિ સિંગારુ સખીં લૈ આઈ૤૤ દેખત રૂપુ સકલ સુર મોહે૤ બરનૈ છબિ અસ જગ કબિ કો હૈ૤૤ જગદંબિકા જાનિ ભવ ભામા૤ સુરન્હ મનહિં મન કીન્હ પ્રનામા૤૤ સુંદરતા મરજાદ ભવાની૤ જાઇ ન કોટિહુઁ બદન બખાની૤૤ છં0-કોટિહુઁ બદન નહિં બનૈ બરનત જગ જનનિ સોભા મહા૤ સકુચહિં કહત શ્રુતિ સેષ સારદ મંદમતિ તુલસી કહા૤૤ છબિખાનિ માતુ ભવાનિ ગવની મધ્ય મંડપ સિવ જહાઁ૤૤ અવલોકિ સકહિં ન સકુચ પતિ પદ કમલ મનુ મધુકરુ તહાઁ૤૤ દો0-મુનિ અનુસાસન ગનપતિહિ પૂજેઉ સંભુ ભવાનિ૤

કોઉ સુનિ સંસય કરૈ જનિ સુર અનાદિ જિયઁ જાનિ૤૤100૤૤ –*–*–

જસિ બિબાહ કૈ બિધિ શ્રુતિ ગાઈ૤ મહામુનિન્હ સો સબ કરવાઈ૤૤ ગહિ ગિરીસ કુસ કન્યા પાની૤ ભવહિ સમરપીં જાનિ ભવાની૤૤ પાનિગ્રહન જબ કીન્હ મહેસા૤ હિંયઁ હરષે તબ સકલ સુરેસા૤૤ બેદ મંત્ર મુનિબર ઉચ્ચરહીં૤ જય જય જય સંકર સુર કરહીં૤૤ બાજહિં બાજન બિબિધ બિધાના૤ સુમનબૃષ્ટિ નભ ભૈ બિધિ નાના૤૤ હર ગિરિજા કર ભયઉ બિબાહૂ૤ સકલ ભુવન ભરિ રહા ઉછાહૂ૤૤ દાસીં દાસ તુરગ રથ નાગા૤ ધેનુ બસન મનિ બસ્તુ બિભાગા૤૤ અન્ન કનકભાજન ભરિ જાના૤ દાઇજ દીન્હ ન જાઇ બખાના૤૤ છં0-દાઇજ દિયો બહુ ભાઁતિ પુનિ કર જોરિ હિમભૂધર કહ્યો૤ કા દેઉઁ પૂરનકામ સંકર ચરન પંકજ ગહિ રહ્યો૤૤ સિવઁ કૃપાસાગર સસુર કર સંતોષુ સબ ભાઁતિહિં કિયો૤ પુનિ ગહે પદ પાથોજ મયનાઁ પ્રેમ પરિપૂરન હિયો૤૤ દો0-નાથ ઉમા મન પ્રાન સમ ગૃહકિંકરી કરેહુ૤ છમેહુ સકલ અપરાધ અબ હોઇ પ્રસન્ન બરુ દેહુ૤૤101૤૤ –*–*– બહુ બિધિ સંભુ સાસ સમુઝાઈ૤ ગવની ભવન ચરન સિરુ નાઈ૤૤ જનનીં ઉમા બોલિ તબ લીન્હી૤ લૈ ઉછંગ સુંદર સિખ દીન્હી૤૤ કરેહુ સદા સંકર પદ પૂજા૤ નારિધરમુ પતિ દેઉ ન દૂજા૤૤ બચન કહત ભરે લોચન બારી૤ બહુરિ લાઇ ઉર લીન્હિ કુમારી૤૤ કત બિધિ સૃજીં નારિ જગ માહીં૤ પરાધીન સપનેહુઁ સુખુ નાહીં૤૤ ભૈ અતિ પ્રેમ બિકલ મહતારી૤ ધીરજુ કીન્હ કુસમય બિચારી૤૤ પુનિ પુનિ મિલતિ પરતિ ગહિ ચરના૤ પરમ પ્રેમ કછુ જાઇ ન બરના૤૤ સબ નારિન્હ મિલિ ભેટિ ભવાની૤ જાઇ જનનિ ઉર પુનિ લપટાની૤૤ છં0-જનનિહિ બહુરિ મિલિ ચલી ઉચિત અસીસ સબ કાહૂઁ દઈં૤ ફિરિ ફિરિ બિલોકતિ માતુ તન તબ સખીં લૈ સિવ પહિં ગઈ૤૤ જાચક સકલ સંતોષિ સંકરુ ઉમા સહિત ભવન ચલે૤ સબ અમર હરષે સુમન બરષિ નિસાન નભ બાજે ભલે૤૤ દો0-ચલે સંગ હિમવંતુ તબ પહુઁચાવન અતિ હેતુ૤ બિબિધ ભાઁતિ પરિતોષુ કરિ બિદા કીન્હ બૃષકેતુ૤૤102૤૤ –*–*– તુરત ભવન આએ ગિરિરાઈ૤ સકલ સૈલ સર લિએ બોલાઈ૤૤ આદર દાન બિનય બહુમાના૤ સબ કર બિદા કીન્હ હિમવાના૤૤ જબહિં સંભુ કૈલાસહિં આએ૤ સુર સબ નિજ નિજ લોક સિધાએ૤૤ જગત માતુ પિતુ સંભુ ભવાની૤ તેહી સિંગારુ ન કહઉઁ બખાની૤૤ કરહિં બિબિધ બિધિ ભોગ બિલાસા૤ ગનન્હ સમેત બસહિં કૈલાસા૤૤ હર ગિરિજા બિહાર નિત નયઊ૤ એહિ બિધિ બિપુલ કાલ ચલિ ગયઊ૤૤ તબ જનમેઉ ષટબદન કુમારા૤ તારકુ અસુર સમર જેહિં મારા૤૤ આગમ નિગમ પ્રસિદ્ધ પુરાના૤ ષન્મુખ જન્મુ સકલ જગ જાના૤૤ છં0-જગુ જાન ષન્મુખ જન્મુ કર્મુ પ્રતાપુ પુરુષારથુ મહા૤ તેહિ હેતુ મૈં બૃષકેતુ સુત કર ચરિત સંછેપહિં કહા૤૤ યહ ઉમા સંગુ બિબાહુ જે નર નારિ કહહિં જે ગાવહીં૤ કલ્યાન કાજ બિબાહ મંગલ સર્બદા સુખુ પાવહીં૤૤ દો0-ચરિત સિંધુ ગિરિજા રમન બેદ ન પાવહિં પારુ૤ બરનૈ તુલસીદાસુ કિમિ અતિ મતિમંદ ગવાઁરુ૤૤103૤૤ –*–*–

સંભુ ચરિત સુનિ સરસ સુહાવા૤ ભરદ્વાજ મુનિ અતિ સુખ પાવા૤૤ બહુ લાલસા કથા પર બા૝ી૤ નયનન્હિ નીરુ રોમાવલિ ઠા૝ી૤૤ પ્રેમ બિબસ મુખ આવ ન બાની૤ દસા દેખિ હરષે મુનિ ગ્યાની૤૤ અહો ધન્ય તવ જન્મુ મુનીસા૤ તુમ્હહિ પ્રાન સમ પ્રિય ગૌરીસા૤૤ સિવ પદ કમલ જિન્હહિ રતિ નાહીં૤ રામહિ તે સપનેહુઁ ન સોહાહીં૤૤ બિનુ છલ બિસ્વનાથ પદ નેહૂ૤ રામ ભગત કર લચ્છન એહૂ૤૤ સિવ સમ કો રઘુપતિ બ્રતધારી૤ બિનુ અઘ તજી સતી અસિ નારી૤૤ પનુ કરિ રઘુપતિ ભગતિ દેખાઈ૤ કો સિવ સમ રામહિ પ્રિય ભાઈ૤૤ દો0-પ્રથમહિં મૈ કહિ સિવ ચરિત બૂઝા મરમુ તુમ્હાર૤ સુચિ સેવક તુમ્હ રામ કે રહિત સમસ્ત બિકાર૤૤104૤૤ –*–*– મૈં જાના તુમ્હાર ગુન સીલા૤ કહઉઁ સુનહુ અબ રઘુપતિ લીલા૤૤ સુનુ મુનિ આજુ સમાગમ તોરેં૤ કહિ ન જાઇ જસ સુખુ મન મોરેં૤૤ રામ ચરિત અતિ અમિત મુનિસા૤ કહિ ન સકહિં સત કોટિ અહીસા૤૤ તદપિ જથાશ્રુત કહઉઁ બખાની૤ સુમિરિ ગિરાપતિ પ્રભુ ધનુપાની૤૤ સારદ દારુનારિ સમ સ્વામી૤ રામુ સૂત્રધર અંતરજામી૤૤ જેહિ પર કૃપા કરહિં જનુ જાની૤ કબિ ઉર અજિર નચાવહિં બાની૤૤ પ્રનવઉઁ સોઇ કૃપાલ રઘુનાથા૤ બરનઉઁ બિસદ તાસુ ગુન ગાથા૤૤ પરમ રમ્ય ગિરિબરુ કૈલાસૂ૤ સદા જહાઁ સિવ ઉમા નિવાસૂ૤૤ દો0-સિદ્ધ તપોધન જોગિજન સૂર કિંનર મુનિબૃંદ૤ બસહિં તહાઁ સુકૃતી સકલ સેવહિં સિબ સુખકંદ૤૤105૤૤ –*–*– હરિ હર બિમુખ ધર્મ રતિ નાહીં૤ તે નર તહઁ સપનેહુઁ નહિં જાહીં૤૤ તેહિ ગિરિ પર બટ બિટપ બિસાલા૤ નિત નૂતન સુંદર સબ કાલા૤૤ ત્રિબિધ સમીર સુસીતલિ છાયા૤ સિવ બિશ્રામ બિટપ શ્રુતિ ગાયા૤૤ એક બાર તેહિ તર પ્રભુ ગયઊ૤ તરુ બિલોકિ ઉર અતિ સુખુ ભયઊ૤૤ નિજ કર ડાસિ નાગરિપુ છાલા૤ બૈઠૈ સહજહિં સંભુ કૃપાલા૤૤ કુંદ ઇંદુ દર ગૌર સરીરા૤ ભુજ પ્રલંબ પરિધન મુનિચીરા૤૤ તરુન અરુન અંબુજ સમ ચરના૤ નખ દુતિ ભગત હૃદય તમ હરના૤૤ ભુજગ ભૂતિ ભૂષન ત્રિપુરારી૤ આનનુ સરદ ચંદ છબિ હારી૤૤ દો0-જટા મુકુટ સુરસરિત સિર લોચન નલિન બિસાલ૤ નીલકંઠ લાવન્યનિધિ સોહ બાલબિધુ ભાલ૤૤106૤૤ –*–*– બૈઠે સોહ કામરિપુ કૈસેં૤ ધરેં સરીરુ સાંતરસુ જૈસેં૤૤ પારબતી ભલ અવસરુ જાની૤ ગઈ સંભુ પહિં માતુ ભવાની૤૤ જાનિ પ્રિયા આદરુ અતિ કીન્હા૤ બામ ભાગ આસનુ હર દીન્હા૤૤ બૈઠીં સિવ સમીપ હરષાઈ૤ પૂરુબ જન્મ કથા ચિત આઈ૤૤ પતિ હિયઁ હેતુ અધિક અનુમાની૤ બિહસિ ઉમા બોલીં પ્રિય બાની૤૤ કથા જો સકલ લોક હિતકારી૤ સોઇ પૂછન ચહ સૈલકુમારી૤૤ બિસ્વનાથ મમ નાથ પુરારી૤ ત્રિભુવન મહિમા બિદિત તુમ્હારી૤૤ ચર અરુ અચર નાગ નર દેવા૤ સકલ કરહિં પદ પંકજ સેવા૤૤ દો0-પ્રભુ સમરથ સર્બગ્ય સિવ સકલ કલા ગુન ધામ૤૤ જોગ ગ્યાન બૈરાગ્ય નિધિ પ્રનત કલપતરુ નામ૤૤107૤૤ –*–*– જૌં મો પર પ્રસન્ન સુખરાસી૤ જાનિઅ સત્ય મોહિ નિજ દાસી૤૤ તૌં પ્રભુ હરહુ મોર અગ્યાના૤ કહિ રઘુનાથ કથા બિધિ નાના૤૤ જાસુ ભવનુ સુરતરુ તર હોઈ૤ સહિ કિ દરિદ્ર જનિત દુખુ સોઈ૤૤ સસિભૂષન અસ હૃદયઁ બિચારી૤ હરહુ નાથ મમ મતિ ભ્રમ ભારી૤૤ પ્રભુ જે મુનિ પરમારથબાદી૤ કહહિં રામ કહુઁ બ્રહ્મ અનાદી૤૤ સેસ સારદા બેદ પુરાના૤ સકલ કરહિં રઘુપતિ ગુન ગાના૤૤ તુમ્હ પુનિ રામ રામ દિન રાતી૤ સાદર જપહુ અનઁગ આરાતી૤૤ રામુ સો અવધ નૃપતિ સુત સોઈ૤ કી અજ અગુન અલખગતિ કોઈ૤૤ દો0-જૌં નૃપ તનય ત બ્રહ્મ કિમિ નારિ બિરહઁ મતિ ભોરિ૤ દેખ ચરિત મહિમા સુનત ભ્રમતિ બુદ્ધિ અતિ મોરિ૤૤108૤૤ –*–*– જૌં અનીહ બ્યાપક બિભુ કોઊ૤ કબહુ બુઝાઇ નાથ મોહિ સોઊ૤૤ અગ્ય જાનિ રિસ ઉર જનિ ધરહૂ૤ જેહિ બિધિ મોહ મિટૈ સોઇ કરહૂ૤૤ મૈ બન દીખિ રામ પ્રભુતાઈ૤ અતિ ભય બિકલ ન તુમ્હહિ સુનાઈ૤૤ તદપિ મલિન મન બોધુ ન આવા૤ સો ફલુ ભલી ભાઁતિ હમ પાવા૤૤ અજહૂઁ કછુ સંસઉ મન મોરે૤ કરહુ કૃપા બિનવઉઁ કર જોરેં૤૤ પ્રભુ તબ મોહિ બહુ ભાઁતિ પ્રબોધા૤ નાથ સો સમુઝિ કરહુ જનિ ક્રોધા૤૤ તબ કર અસ બિમોહ અબ નાહીં૤ રામકથા પર રુચિ મન માહીં૤૤ કહહુ પુનીત રામ ગુન ગાથા૤ ભુજગરાજ ભૂષન સુરનાથા૤૤ દો0-બંદઉ પદ ધરિ ધરનિ સિરુ બિનય કરઉઁ કર જોરિ૤ બરનહુ રઘુબર બિસદ જસુ શ્રુતિ સિદ્ધાંત નિચોરિ૤૤109૤૤ –*–*– જદપિ જોષિતા નહિં અધિકારી૤ દાસી મન ક્રમ બચન તુમ્હારી૤૤ ગૂ૝ઉ તત્વ ન સાધુ દુરાવહિં૤ આરત અધિકારી જહઁ પાવહિં૤૤ અતિ આરતિ પૂછઉઁ સુરરાયા૤ રઘુપતિ કથા કહહુ કરિ દાયા૤૤ પ્રથમ સો કારન કહહુ બિચારી૤ નિર્ગુન બ્રહ્મ સગુન બપુ ધારી૤૤ પુનિ પ્રભુ કહહુ રામ અવતારા૤ બાલચરિત પુનિ કહહુ ઉદારા૤૤ કહહુ જથા જાનકી બિબાહીં૤ રાજ તજા સો દૂષન કાહીં૤૤ બન બસિ કીન્હે ચરિત અપારા૤ કહહુ નાથ જિમિ રાવન મારા૤૤ રાજ બૈઠિ કીન્હીં બહુ લીલા૤ સકલ કહહુ સંકર સુખલીલા૤૤ દો0-બહુરિ કહહુ કરુનાયતન કીન્હ જો અચરજ રામ૤ પ્રજા સહિત રઘુબંસમનિ કિમિ ગવને નિજ ધામ૤૤110૤૤ –*–*– પુનિ પ્રભુ કહહુ સો તત્વ બખાની૤ જેહિં બિગ્યાન મગન મુનિ ગ્યાની૤૤ ભગતિ ગ્યાન બિગ્યાન બિરાગા૤ પુનિ સબ બરનહુ સહિત બિભાગા૤૤ ઔરઉ રામ રહસ્ય અનેકા૤ કહહુ નાથ અતિ બિમલ બિબેકા૤૤ જો પ્રભુ મૈં પૂછા નહિ હોઈ૤ સોઉ દયાલ રાખહુ જનિ ગોઈ૤૤ તુમ્હ ત્રિભુવન ગુર બેદ બખાના૤ આન જીવ પાઁવર કા જાના૤૤ પ્રસ્ન ઉમા કૈ સહજ સુહાઈ૤ છલ બિહીન સુનિ સિવ મન ભાઈ૤૤ હર હિયઁ રામચરિત સબ આએ૤ પ્રેમ પુલક લોચન જલ છાએ૤૤ શ્રીરઘુનાથ રૂપ ઉર આવા૤ પરમાનંદ અમિત સુખ પાવા૤૤ દો0-મગન ધ્યાનરસ દંડ જુગ પુનિ મન બાહેર કીન્હ૤ રઘુપતિ ચરિત મહેસ તબ હરષિત બરનૈ લીન્હ૤૤111૤૤ –*–*– ઝૂઠેઉ સત્ય જાહિ બિનુ જાનેં૤ જિમિ ભુજંગ બિનુ રજુ પહિચાનેં૤૤ જેહિ જાનેં જગ જાઇ હેરાઈ૤ જાગેં જથા સપન ભ્રમ જાઈ૤૤ બંદઉઁ બાલરૂપ સોઈ રામૂ૤ સબ સિધિ સુલભ જપત જિસુ નામૂ૤૤ મંગલ ભવન અમંગલ હારી૤ દ્રવઉ સો દસરથ અજિર બિહારી૤૤ કરિ પ્રનામ રામહિ ત્રિપુરારી૤ હરષિ સુધા સમ ગિરા ઉચારી૤૤ ધન્ય ધન્ય ગિરિરાજકુમારી૤ તુમ્હ સમાન નહિં કોઉ ઉપકારી૤૤ પૂઁછેહુ રઘુપતિ કથા પ્રસંગા૤ સકલ લોક જગ પાવનિ ગંગા૤૤ તુમ્હ રઘુબીર ચરન અનુરાગી૤ કીન્હહુ પ્રસ્ન જગત હિત લાગી૤૤ દો0-રામકૃપા તેં પારબતિ સપનેહુઁ તવ મન માહિં૤ સોક મોહ સંદેહ ભ્રમ મમ બિચાર કછુ નાહિં૤૤112૤૤ –*–*– તદપિ અસંકા કીન્હિહુ સોઈ૤ કહત સુનત સબ કર હિત હોઈ૤૤ જિન્હ હરિ કથા સુની નહિં કાના૤ શ્રવન રંધ્ર અહિભવન સમાના૤૤ નયનન્હિ સંત દરસ નહિં દેખા૤ લોચન મોરપંખ કર લેખા૤૤ તે સિર કટુ તુંબરિ સમતૂલા૤ જે ન નમત હરિ ગુર પદ મૂલા૤૤ જિન્હ હરિભગતિ હૃદયઁ નહિં આની૤ જીવત સવ સમાન તેઇ પ્રાની૤૤ જો નહિં કરઇ રામ ગુન ગાના૤ જીહ સો દાદુર જીહ સમાના૤૤ કુલિસ કઠોર નિઠુર સોઇ છાતી૤ સુનિ હરિચરિત ન જો હરષાતી૤૤ ગિરિજા સુનહુ રામ કૈ લીલા૤ સુર હિત દનુજ બિમોહનસીલા૤૤ દો0-રામકથા સુરધેનુ સમ સેવત સબ સુખ દાનિ૤ સતસમાજ સુરલોક સબ કો ન સુનૈ અસ જાનિ૤૤113૤૤ –*–*– રામકથા સુંદર કર તારી૤ સંસય બિહગ ઉડાવનિહારી૤૤ રામકથા કલિ બિટપ કુઠારી૤ સાદર સુનુ ગિરિરાજકુમારી૤૤ રામ નામ ગુન ચરિત સુહાએ૤ જનમ કરમ અગનિત શ્રુતિ ગાએ૤૤ જથા અનંત રામ ભગવાના૤ તથા કથા કીરતિ ગુન નાના૤૤ તદપિ જથા શ્રુત જસિ મતિ મોરી૤ કહિહઉઁ દેખિ પ્રીતિ અતિ તોરી૤૤ ઉમા પ્રસ્ન તવ સહજ સુહાઈ૤ સુખદ સંતસંમત મોહિ ભાઈ૤૤ એક બાત નહિ મોહિ સોહાની૤ જદપિ મોહ બસ કહેહુ ભવાની૤૤ તુમ જો કહા રામ કોઉ આના૤ જેહિ શ્રુતિ ગાવ ધરહિં મુનિ ધ્યાના૤૤ દો0-કહહિ સુનહિ અસ અધમ નર ગ્રસે જે મોહ પિસાચ૤ પાષંડી હરિ પદ બિમુખ જાનહિં ઝૂઠ ન સાચ૤૤114૤૤ –*–*– અગ્ય અકોબિદ અંધ અભાગી૤ કાઈ બિષય મુકર મન લાગી૤૤ લંપટ કપટી કુટિલ બિસેષી૤ સપનેહુઁ સંતસભા નહિં દેખી૤૤ કહહિં તે બેદ અસંમત બાની૤ જિન્હ કેં સૂઝ લાભુ નહિં હાની૤૤ મુકર મલિન અરુ નયન બિહીના૤ રામ રૂપ દેખહિં કિમિ દીના૤૤ જિન્હ કેં અગુન ન સગુન બિબેકા૤ જલ્પહિં કલ્પિત બચન અનેકા૤૤ હરિમાયા બસ જગત ભ્રમાહીં૤ તિન્હહિ કહત કછુ અઘટિત નાહીં૤૤ બાતુલ ભૂત બિબસ મતવારે૤ તે નહિં બોલહિં બચન બિચારે૤૤ જિન્હ કૃત મહામોહ મદ પાના૤ તિન્ કર કહા કરિઅ નહિં કાના૤૤ સો0-અસ નિજ હૃદયઁ બિચારિ તજુ સંસય ભજુ રામ પદ૤ સુનુ ગિરિરાજ કુમારિ ભ્રમ તમ રબિ કર બચન મમ૤૤115૤૤ સગુનહિ અગુનહિ નહિં કછુ ભેદા૤ ગાવહિં મુનિ પુરાન બુધ બેદા૤૤ અગુન અરુપ અલખ અજ જોઈ૤ ભગત પ્રેમ બસ સગુન સો હોઈ૤૤ જો ગુન રહિત સગુન સોઇ કૈસેં૤ જલુ હિમ ઉપલ બિલગ નહિં જૈસેં૤૤ જાસુ નામ ભ્રમ તિમિર પતંગા૤ તેહિ કિમિ કહિઅ બિમોહ પ્રસંગા૤૤ રામ સચ્ચિદાનંદ દિનેસા૤ નહિં તહઁ મોહ નિસા લવલેસા૤૤ સહજ પ્રકાસરુપ ભગવાના૤ નહિં તહઁ પુનિ બિગ્યાન બિહાના૤૤ હરષ બિષાદ ગ્યાન અગ્યાના૤ જીવ ધર્મ અહમિતિ અભિમાના૤૤ રામ બ્રહ્મ બ્યાપક જગ જાના૤ પરમાનન્દ પરેસ પુરાના૤૤ દો0-પુરુષ પ્રસિદ્ધ પ્રકાસ નિધિ પ્રગટ પરાવર નાથ૤૤ રઘુકુલમનિ મમ સ્વામિ સોઇ કહિ સિવઁ નાયઉ માથ૤૤116૤૤ –*–*– નિજ ભ્રમ નહિં સમુઝહિં અગ્યાની૤ પ્રભુ પર મોહ ધરહિં જ૜ પ્રાની૤૤ જથા ગગન ઘન પટલ નિહારી૤ ઝાઁપેઉ માનુ કહહિં કુબિચારી૤૤ ચિતવ જો લોચન અંગુલિ લાએઁ૤ પ્રગટ જુગલ સસિ તેહિ કે ભાએઁ૤૤ ઉમા રામ બિષઇક અસ મોહા૤ નભ તમ ધૂમ ધૂરિ જિમિ સોહા૤૤ બિષય કરન સુર જીવ સમેતા૤ સકલ એક તેં એક સચેતા૤૤ સબ કર પરમ પ્રકાસક જોઈ૤ રામ અનાદિ અવધપતિ સોઈ૤૤ જગત પ્રકાસ્ય પ્રકાસક રામૂ૤ માયાધીસ ગ્યાન ગુન ધામૂ૤૤ જાસુ સત્યતા તેં જડ માયા૤ ભાસ સત્ય ઇવ મોહ સહાયા૤૤ દો0-રજત સીપ મહુઁ માસ જિમિ જથા ભાનુ કર બારિ૤ જદપિ મૃષા તિહુઁ કાલ સોઇ ભ્રમ ન સકઇ કોઉ ટારિ૤૤117૤૤ –*–*– એહિ બિધિ જગ હરિ આશ્રિત રહઈ૤ જદપિ અસત્ય દેત દુખ અહઈ૤૤ જૌં સપનેં સિર કાટૈ કોઈ૤ બિનુ જાગેં ન દૂરિ દુખ હોઈ૤૤ જાસુ કૃપાઁ અસ ભ્રમ મિટિ જાઈ૤ ગિરિજા સોઇ કૃપાલ રઘુરાઈ૤૤ આદિ અંત કોઉ જાસુ ન પાવા૤ મતિ અનુમાનિ નિગમ અસ ગાવા૤૤ બિનુ પદ ચલઇ સુનઇ બિનુ કાના૤ કર બિનુ કરમ કરઇ બિધિ નાના૤૤ આનન રહિત સકલ રસ ભોગી૤ બિનુ બાની બકતા બ૜ જોગી૤૤ તનુ બિનુ પરસ નયન બિનુ દેખા૤ ગ્રહઇ ઘ્રાન બિનુ બાસ અસેષા૤૤ અસિ સબ ભાઁતિ અલૌકિક કરની૤ મહિમા જાસુ જાઇ નહિં બરની૤૤ દો0-જેહિ ઇમિ ગાવહિ બેદ બુધ જાહિ ધરહિં મુનિ ધ્યાન૤૤ સોઇ દસરથ સુત ભગત હિત કોસલપતિ ભગવાન૤૤118૤૤ –*–*– કાસીં મરત જંતુ અવલોકી૤ જાસુ નામ બલ કરઉઁ બિસોકી૤૤ સોઇ પ્રભુ મોર ચરાચર સ્વામી૤ રઘુબર સબ ઉર અંતરજામી૤૤ બિબસહુઁ જાસુ નામ નર કહહીં૤ જનમ અનેક રચિત અઘ દહહીં૤૤ સાદર સુમિરન જે નર કરહીં૤ ભવ બારિધિ ગોપદ ઇવ તરહીં૤૤ રામ સો પરમાતમા ભવાની૤ તહઁ ભ્રમ અતિ અબિહિત તવ બાની૤૤ અસ સંસય આનત ઉર માહીં૤ ગ્યાન બિરાગ સકલ ગુન જાહીં૤૤ સુનિ સિવ કે ભ્રમ ભંજન બચના૤ મિટિ ગૈ સબ કુતરક કૈ રચના૤૤ ભઇ રઘુપતિ પદ પ્રીતિ પ્રતીતી૤ દારુન અસંભાવના બીતી૤૤ દો0-પુનિ પુનિ પ્રભુ પદ કમલ ગહિ જોરિ પંકરુહ પાનિ૤ બોલી ગિરિજા બચન બર મનહુઁ પ્રેમ રસ સાનિ૤૤119૤૤ –*–*– સસિ કર સમ સુનિ ગિરા તુમ્હારી૤ મિટા મોહ સરદાતપ ભારી૤૤ તુમ્હ કૃપાલ સબુ સંસઉ હરેઊ૤ રામ સ્વરુપ જાનિ મોહિ પરેઊ૤૤ નાથ કૃપાઁ અબ ગયઉ બિષાદા૤ સુખી ભયઉઁ પ્રભુ ચરન પ્રસાદા૤૤ અબ મોહિ આપનિ કિંકરિ જાની૤ જદપિ સહજ જડ નારિ અયાની૤૤ પ્રથમ જો મૈં પૂછા સોઇ કહહૂ૤ જૌં મો પર પ્રસન્ન પ્રભુ અહહૂ૤૤ રામ બ્રહ્મ ચિનમય અબિનાસી૤ સર્બ રહિત સબ ઉર પુર બાસી૤૤ નાથ ધરેઉ નરતનુ કેહિ હેતૂ૤ મોહિ સમુઝાઇ કહહુ બૃષકેતૂ૤૤ ઉમા બચન સુનિ પરમ બિનીતા૤ રામકથા પર પ્રીતિ પુનીતા૤૤ દો0-હિઁયઁ હરષે કામારિ તબ સંકર સહજ સુજાન બહુ બિધિ ઉમહિ પ્રસંસિ પુનિ બોલે કૃપાનિધાન૤૤120(ક)૤૤

નવાન્હપારાયન,પહલા વિશ્રામ માસપારાયણ, ચૌથા વિશ્રામ