શ્રી રામચરિત માનસ/ દસમો વિશ્રામ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

<poem> કનક કલસ ભરિ કોપર થારા૤ ભાજન લલિત અનેક પ્રકારા૤૤ ભરે સુધાસમ સબ પકવાને૤ નાના ભાઁતિ ન જાહિં બખાને૤૤ ફલ અનેક બર બસ્તુ સુહાઈં૤ હરષિ ભેંટ હિત ભૂપ પઠાઈં૤૤ ભૂષન બસન મહામનિ નાના૤ ખગ મૃગ હય ગય બહુબિધિ જાના૤૤ મંગલ સગુન સુગંધ સુહાએ૤ બહુત ભાઁતિ મહિપાલ પઠાએ૤૤ દધિ ચિઉરા ઉપહાર અપારા૤ ભરિ ભરિ કાઁવરિ ચલે કહારા૤૤ અગવાનન્હ જબ દીખિ બરાતા૤ઉર આનંદુ પુલક ભર ગાતા૤૤ દેખિ બનાવ સહિત અગવાના૤ મુદિત બરાતિન્હ હને નિસાના૤૤ દો0-હરષિ પરસપર મિલન હિત કછુક ચલે બગમેલ૤ જનુ આનંદ સમુદ્ર દુઇ મિલત બિહાઇ સુબેલ૤૤305૤૤ –*–*– બરષિ સુમન સુર સુંદરિ ગાવહિં૤ મુદિત દેવ દુંદુભીં બજાવહિં૤૤ બસ્તુ સકલ રાખીં નૃપ આગેં૤ બિનય કીન્હ તિન્હ અતિ અનુરાગેં૤૤ પ્રેમ સમેત રાયઁ સબુ લીન્હા૤ ભૈ બકસીસ જાચકન્હિ દીન્હા૤૤ કરિ પૂજા માન્યતા બ૜ાઈ૤ જનવાસે કહુઁ ચલે લવાઈ૤૤ બસન બિચિત્ર પાઁવ૜ે પરહીં૤ દેખિ ધનહુ ધન મદુ પરિહરહીં૤૤ અતિ સુંદર દીન્હેઉ જનવાસા૤ જહઁ સબ કહુઁ સબ ભાઁતિ સુપાસા૤૤ જાની સિયઁ બરાત પુર આઈ૤ કછુ નિજ મહિમા પ્રગટિ જનાઈ૤૤ હૃદયઁ સુમિરિ સબ સિદ્ધિ બોલાઈ૤ ભૂપ પહુનઈ કરન પઠાઈ૤૤ દો0-સિધિ સબ સિય આયસુ અકનિ ગઈં જહાઁ જનવાસ૤ લિએઁ સંપદા સકલ સુખ સુરપુર ભોગ બિલાસ૤૤306૤૤ –*–*– નિજ નિજ બાસ બિલોકિ બરાતી૤ સુર સુખ સકલ સુલભ સબ ભાઁતી૤૤ બિભવ ભેદ કછુ કોઉ ન જાના૤ સકલ જનક કર કરહિં બખાના૤૤ સિય મહિમા રઘુનાયક જાની૤ હરષે હૃદયઁ હેતુ પહિચાની૤૤ પિતુ આગમનુ સુનત દોઉ ભાઈ૤ હૃદયઁ ન અતિ આનંદુ અમાઈ૤૤ સકુચન્હ કહિ ન સકત ગુરુ પાહીં૤ પિતુ દરસન લાલચુ મન માહીં૤૤ બિસ્વામિત્ર બિનય બ૜િ દેખી૤ ઉપજા ઉર સંતોષુ બિસેષી૤૤ હરષિ બંધુ દોઉ હૃદયઁ લગાએ૤ પુલક અંગ અંબક જલ છાએ૤૤ ચલે જહાઁ દસરથુ જનવાસે૤ મનહુઁ સરોબર તકેઉ પિઆસે૤૤ દો0- ભૂપ બિલોકે જબહિં મુનિ આવત સુતન્હ સમેત૤ ઉઠે હરષિ સુખસિંધુ મહુઁ ચલે થાહ સી લેત૤૤307૤૤ –*–*– મુનિહિ દંડવત કીન્હ મહીસા૤ બાર બાર પદ રજ ધરિ સીસા૤૤ કૌસિક રાઉ લિયે ઉર લાઈ૤ કહિ અસીસ પૂછી કુસલાઈ૤૤ પુનિ દંડવત કરત દોઉ ભાઈ૤ દેખિ નૃપતિ ઉર સુખુ ન સમાઈ૤૤ સુત હિયઁ લાઇ દુસહ દુખ મેટે૤ મૃતક સરીર પ્રાન જનુ ભેંટે૤૤ પુનિ બસિષ્ઠ પદ સિર તિન્હ નાએ૤ પ્રેમ મુદિત મુનિબર ઉર લાએ૤૤ બિપ્ર બૃંદ બંદે દુહુઁ ભાઈં૤ મન ભાવતી અસીસેં પાઈં૤૤ ભરત સહાનુજ કીન્હ પ્રનામા૤ લિએ ઉઠાઇ લાઇ ઉર રામા૤૤ હરષે લખન દેખિ દોઉ ભ્રાતા૤ મિલે પ્રેમ પરિપૂરિત ગાતા૤૤ દો0-પુરજન પરિજન જાતિજન જાચક મંત્રી મીત૤ મિલે જથાબિધિ સબહિ પ્રભુ પરમ કૃપાલ બિનીત૤૤308૤૤ –*–*– રામહિ દેખિ બરાત જુ૜ાની૤ પ્રીતિ કિ રીતિ ન જાતિ બખાની૤૤ નૃપ સમીપ સોહહિં સુત ચારી૤ જનુ ધન ધરમાદિક તનુધારી૤૤ સુતન્હ સમેત દસરથહિ દેખી૤ મુદિત નગર નર નારિ બિસેષી૤૤ સુમન બરિસિ સુર હનહિં નિસાના૤ નાકનટીં નાચહિં કરિ ગાના૤૤ સતાનંદ અરુ બિપ્ર સચિવ ગન૤ માગધ સૂત બિદુષ બંદીજન૤૤ સહિત બરાત રાઉ સનમાના૤ આયસુ માગિ ફિરે અગવાના૤૤ પ્રથમ બરાત લગન તેં આઈ૤ તાતેં પુર પ્રમોદુ અધિકાઈ૤૤ બ્રહ્માનંદુ લોગ સબ લહહીં૤ બ૝હુઁ દિવસ નિસિ બિધિ સન કહહીં૤૤ દો0-રામુ સીય સોભા અવધિ સુકૃત અવધિ દોઉ રાજ૤ જહઁ જહઁ પુરજન કહહિં અસ મિલિ નર નારિ સમાજ૤૤૤309૤૤ –*–*– જનક સુકૃત મૂરતિ બૈદેહી૤ દસરથ સુકૃત રામુ ધરેં દેહી૤૤ ઇન્હ સમ કાઁહુ ન સિવ અવરાધે૤ કાહિઁ ન ઇન્હ સમાન ફલ લાધે૤૤ ઇન્હ સમ કોઉ ન ભયઉ જગ માહીં૤ હૈ નહિં કતહૂઁ હોનેઉ નાહીં૤૤ હમ સબ સકલ સુકૃત કૈ રાસી૤ ભએ જગ જનમિ જનકપુર બાસી૤૤ જિન્હ જાનકી રામ છબિ દેખી૤ કો સુકૃતી હમ સરિસ બિસેષી૤૤ પુનિ દેખબ રઘુબીર બિઆહૂ૤ લેબ ભલી બિધિ લોચન લાહૂ૤૤ કહહિં પરસપર કોકિલબયનીં૤ એહિ બિઆહઁ બ૜ લાભુ સુનયનીં૤૤ બ૜ેં ભાગ બિધિ બાત બનાઈ૤ નયન અતિથિ હોઇહહિં દોઉ ભાઈ૤૤ દો0-બારહિં બાર સનેહ બસ જનક બોલાઉબ સીય૤ લેન આઇહહિં બંધુ દોઉ કોટિ કામ કમનીય૤૤310૤૤ –*–*– બિબિધ ભાઁતિ હોઇહિ પહુનાઈ૤ પ્રિય ન કાહિ અસ સાસુર માઈ૤૤ તબ તબ રામ લખનહિ નિહારી૤ હોઇહહિં સબ પુર લોગ સુખારી૤૤ સખિ જસ રામ લખનકર જોટા૤ તૈસેઇ ભૂપ સંગ દુઇ ઢોટા૤૤ સ્યામ ગૌર સબ અંગ સુહાએ૤ તે સબ કહહિં દેખિ જે આએ૤૤ કહા એક મૈં આજુ નિહારે૤ જનુ બિરંચિ નિજ હાથ સઁવારે૤૤ ભરતુ રામહી કી અનુહારી૤ સહસા લખિ ન સકહિં નર નારી૤૤ લખનુ સત્રુસૂદનુ એકરૂપા૤ નખ સિખ તે સબ અંગ અનૂપા૤૤ મન ભાવહિં મુખ બરનિ ન જાહીં૤ ઉપમા કહુઁ ત્રિભુવન કોઉ નાહીં૤૤ છં0-ઉપમા ન કોઉ કહ દાસ તુલસી કતહુઁ કબિ કોબિદ કહૈં૤ બલ બિનય બિદ્યા સીલ સોભા સિંધુ ઇન્હ સે એઇ અહૈં૤૤ પુર નારિ સકલ પસારિ અંચલ બિધિહિ બચન સુનાવહીં૤૤ બ્યાહિઅહુઁ ચારિઉ ભાઇ એહિં પુર હમ સુમંગલ ગાવહીં૤૤ સો0-કહહિં પરસ્પર નારિ બારિ બિલોચન પુલક તન૤ સખિ સબુ કરબ પુરારિ પુન્ય પયોનિધિ ભૂપ દોઉ૤૤311૤૤ એહિ બિધિ સકલ મનોરથ કરહીં૤ આનઁદ ઉમગિ ઉમગિ ઉર ભરહીં૤૤ જે નૃપ સીય સ્વયંબર આએ૤ દેખિ બંધુ સબ તિન્હ સુખ પાએ૤૤ કહત રામ જસુ બિસદ બિસાલા૤ નિજ નિજ ભવન ગએ મહિપાલા૤૤ ગએ બીતિ કુછ દિન એહિ ભાઁતી૤ પ્રમુદિત પુરજન સકલ બરાતી૤૤ મંગલ મૂલ લગન દિનુ આવા૤ હિમ રિતુ અગહનુ માસુ સુહાવા૤૤ ગ્રહ તિથિ નખતુ જોગુ બર બારૂ૤ લગન સોધિ બિધિ કીન્હ બિચારૂ૤૤ પઠૈ દીન્હિ નારદ સન સોઈ૤ ગની જનક કે ગનકન્હ જોઈ૤૤ સુની સકલ લોગન્હ યહ બાતા૤ કહહિં જોતિષી આહિં બિધાતા૤૤ દો0-ધેનુધૂરિ બેલા બિમલ સકલ સુમંગલ મૂલ૤ બિપ્રન્હ કહેઉ બિદેહ સન જાનિ સગુન અનુકુલ૤૤312૤૤ –*–*– ઉપરોહિતહિ કહેઉ નરનાહા૤ અબ બિલંબ કર કારનુ કાહા૤૤ સતાનંદ તબ સચિવ બોલાએ૤ મંગલ સકલ સાજિ સબ લ્યાએ૤૤ સંખ નિસાન પનવ બહુ બાજે૤ મંગલ કલસ સગુન સુભ સાજે૤૤ સુભગ સુઆસિનિ ગાવહિં ગીતા૤ કરહિં બેદ ધુનિ બિપ્ર પુનીતા૤૤ લેન ચલે સાદર એહિ ભાઁતી૤ ગએ જહાઁ જનવાસ બરાતી૤૤ કોસલપતિ કર દેખિ સમાજૂ૤ અતિ લઘુ લાગ તિન્હહિ સુરરાજૂ૤૤ ભયઉ સમઉ અબ ધારિઅ પાઊ૤ યહ સુનિ પરા નિસાનહિં ઘાઊ૤૤ ગુરહિ પૂછિ કરિ કુલ બિધિ રાજા૤ ચલે સંગ મુનિ સાધુ સમાજા૤૤ દો0-ભાગ્ય બિભવ અવધેસ કર દેખિ દેવ બ્રહ્માદિ૤ લગે સરાહન સહસ મુખ જાનિ જનમ નિજ બાદિ૤૤313૤૤ –*–*– સુરન્હ સુમંગલ અવસરુ જાના૤ બરષહિં સુમન બજાઇ નિસાના૤૤ સિવ બ્રહ્માદિક બિબુધ બરૂથા૤ ચ૝ે બિમાનન્હિ નાના જૂથા૤૤ પ્રેમ પુલક તન હૃદયઁ ઉછાહૂ૤ ચલે બિલોકન રામ બિઆહૂ૤૤ દેખિ જનકપુરુ સુર અનુરાગે૤ નિજ નિજ લોક સબહિં લઘુ લાગે૤૤ ચિતવહિં ચકિત બિચિત્ર બિતાના૤ રચના સકલ અલૌકિક નાના૤૤ નગર નારિ નર રૂપ નિધાના૤ સુઘર સુધરમ સુસીલ સુજાના૤૤ તિન્હહિ દેખિ સબ સુર સુરનારીં૤ ભએ નખત જનુ બિધુ ઉજિઆરીં૤૤ બિધિહિ ભયહ આચરજુ બિસેષી૤ નિજ કરની કછુ કતહુઁ ન દેખી૤૤ દો0-સિવઁ સમુઝાએ દેવ સબ જનિ આચરજ ભુલાહુ૤ હૃદયઁ બિચારહુ ધીર ધરિ સિય રઘુબીર બિઆહુ૤૤314૤૤ –*–*– જિન્હ કર નામુ લેત જગ માહીં૤ સકલ અમંગલ મૂલ નસાહીં૤૤ કરતલ હોહિં પદારથ ચારી૤ તેઇ સિય રામુ કહેઉ કામારી૤૤ એહિ બિધિ સંભુ સુરન્હ સમુઝાવા૤ પુનિ આગેં બર બસહ ચલાવા૤૤ દેવન્હ દેખે દસરથુ જાતા૤ મહામોદ મન પુલકિત ગાતા૤૤ સાધુ સમાજ સંગ મહિદેવા૤ જનુ તનુ ધરેં કરહિં સુખ સેવા૤૤ સોહત સાથ સુભગ સુત ચારી૤ જનુ અપબરગ સકલ તનુધારી૤૤ મરકત કનક બરન બર જોરી૤ દેખિ સુરન્હ ભૈ પ્રીતિ ન થોરી૤૤ પુનિ રામહિ બિલોકિ હિયઁ હરષે૤ નૃપહિ સરાહિ સુમન તિન્હ બરષે૤૤ દો0-રામ રૂપુ નખ સિખ સુભગ બારહિં બાર નિહારિ૤ પુલક ગાત લોચન સજલ ઉમા સમેત પુરારિ૤૤315૤૤ –*–*– કેકિ કંઠ દુતિ સ્યામલ અંગા૤ ત૜િત બિનિંદક બસન સુરંગા૤૤ બ્યાહ બિભૂષન બિબિધ બનાએ૤ મંગલ સબ સબ ભાઁતિ સુહાએ૤૤ સરદ બિમલ બિધુ બદનુ સુહાવન૤ નયન નવલ રાજીવ લજાવન૤૤ સકલ અલૌકિક સુંદરતાઈ૤ કહિ ન જાઇ મનહીં મન ભાઈ૤૤ બંધુ મનોહર સોહહિં સંગા૤ જાત નચાવત ચપલ તુરંગા૤૤ રાજકુઅઁર બર બાજિ દેખાવહિં૤ બંસ પ્રસંસક બિરિદ સુનાવહિં૤૤ જેહિ તુરંગ પર રામુ બિરાજે૤ ગતિ બિલોકિ ખગનાયકુ લાજે૤૤ કહિ ન જાઇ સબ ભાઁતિ સુહાવા૤ બાજિ બેષુ જનુ કામ બનાવા૤૤ છં0-જનુ બાજિ બેષુ બનાઇ મનસિજુ રામ હિત અતિ સોહઈ૤ આપનેં બય બલ રૂપ ગુન ગતિ સકલ ભુવન બિમોહઈ૤૤ જગમગત જીનુ જરાવ જોતિ સુમોતિ મનિ માનિક લગે૤ કિંકિનિ લલામ લગામુ લલિત બિલોકિ સુર નર મુનિ ઠગે૤૤ દો0-પ્રભુ મનસહિં લયલીન મનુ ચલત બાજિ છબિ પાવ૤ ભૂષિત ઉ૜ગન ત૜િત ઘનુ જનુ બર બરહિ નચાવ૤૤316૤૤ –*–*– જેહિં બર બાજિ રામુ અસવારા૤ તેહિ સારદઉ ન બરનૈ પારા૤૤ સંકરુ રામ રૂપ અનુરાગે૤ નયન પંચદસ અતિ પ્રિય લાગે૤૤ હરિ હિત સહિત રામુ જબ જોહે૤ રમા સમેત રમાપતિ મોહે૤૤ નિરખિ રામ છબિ બિધિ હરષાને૤ આઠઇ નયન જાનિ પછિતાને૤૤ સુર સેનપ ઉર બહુત ઉછાહૂ૤ બિધિ તે ડેવ૝ લોચન લાહૂ૤૤ રામહિ ચિતવ સુરેસ સુજાના૤ ગૌતમ શ્રાપુ પરમ હિત માના૤૤ દેવ સકલ સુરપતિહિ સિહાહીં૤ આજુ પુરંદર સમ કોઉ નાહીં૤૤ મુદિત દેવગન રામહિ દેખી૤ નૃપસમાજ દુહુઁ હરષુ બિસેષી૤૤ છં0-અતિ હરષુ રાજસમાજ દુહુ દિસિ દુંદુભીં બાજહિં ઘની૤ બરષહિં સુમન સુર હરષિ કહિ જય જયતિ જય રઘુકુલમની૤૤ એહિ ભાઁતિ જાનિ બરાત આવત બાજને બહુ બાજહીં૤ રાનિ સુઆસિનિ બોલિ પરિછનિ હેતુ મંગલ સાજહીં૤૤ દો0-સજિ આરતી અનેક બિધિ મંગલ સકલ સઁવારિ૤ ચલીં મુદિત પરિછનિ કરન ગજગામિનિ બર નારિ૤૤317૤૤ –*–*– બિધુબદનીં સબ સબ મૃગલોચનિ૤ સબ નિજ તન છબિ રતિ મદુ મોચનિ૤૤ પહિરેં બરન બરન બર ચીરા૤ સકલ બિભૂષન સજેં સરીરા૤૤ સકલ સુમંગલ અંગ બનાએઁ૤ કરહિં ગાન કલકંઠિ લજાએઁ૤૤ કંકન કિંકિનિ નૂપુર બાજહિં૤ ચાલિ બિલોકિ કામ ગજ લાજહિં૤૤ બાજહિં બાજને બિબિધ પ્રકારા૤ નભ અરુ નગર સુમંગલચારા૤૤ સચી સારદા રમા ભવાની૤ જે સુરતિય સુચિ સહજ સયાની૤૤ કપટ નારિ બર બેષ બનાઈ૤ મિલીં સકલ રનિવાસહિં જાઈ૤૤ કરહિં ગાન કલ મંગલ બાનીં૤ હરષ બિબસ સબ કાહુઁ ન જાની૤૤ છં0-કો જાન કેહિ આનંદ બસ સબ બ્રહ્મુ બર પરિછન ચલી૤ કલ ગાન મધુર નિસાન બરષહિં સુમન સુર સોભા ભલી૤૤ આનંદકંદુ બિલોકિ દૂલહુ સકલ હિયઁ હરષિત ભઈ૤૤ અંભોજ અંબક અંબુ ઉમગિ સુઅંગ પુલકાવલિ છઈ૤૤ દો0-જો સુખ ભા સિય માતુ મન દેખિ રામ બર બેષુ૤ સો ન સકહિં કહિ કલપ સત સહસ સારદા સેષુ૤૤318૤૤ –*–*–

નયન નીરુ હટિ મંગલ જાની૤ પરિછનિ કરહિં મુદિત મન રાની૤૤ બેદ બિહિત અરુ કુલ આચારૂ૤ કીન્હ ભલી બિધિ સબ બ્યવહારૂ૤૤ પંચ સબદ ધુનિ મંગલ ગાના૤ પટ પાઁવ૜ે પરહિં બિધિ નાના૤૤ કરિ આરતી અરઘુ તિન્હ દીન્હા૤ રામ ગમનુ મંડપ તબ કીન્હા૤૤ દસરથુ સહિત સમાજ બિરાજે૤ બિભવ બિલોકિ લોકપતિ લાજે૤૤ સમયઁ સમયઁ સુર બરષહિં ફૂલા૤ સાંતિ પ૝હિં મહિસુર અનુકૂલા૤૤ નભ અરુ નગર કોલાહલ હોઈ૤ આપનિ પર કછુ સુનઇ ન કોઈ૤૤ એહિ બિધિ રામુ મંડપહિં આએ૤ અરઘુ દેઇ આસન બૈઠાએ૤૤ છં0-બૈઠારિ આસન આરતી કરિ નિરખિ બરુ સુખુ પાવહીં૤૤ મનિ બસન ભૂષન ભૂરિ વારહિં નારિ મંગલ ગાવહીં૤૤ બ્રહ્માદિ સુરબર બિપ્ર બેષ બનાઇ કૌતુક દેખહીં૤ અવલોકિ રઘુકુલ કમલ રબિ છબિ સુફલ જીવન લેખહીં૤૤ દો0-નાઊ બારી ભાટ નટ રામ નિછાવરિ પાઇ૤ મુદિત અસીસહિં નાઇ સિર હરષુ ન હૃદયઁ સમાઇ૤૤319૤૤ –*–*– મિલે જનકુ દસરથુ અતિ પ્રીતીં૤ કરિ બૈદિક લૌકિક સબ રીતીં૤૤ મિલત મહા દોઉ રાજ બિરાજે૤ ઉપમા ખોજિ ખોજિ કબિ લાજે૤૤ લહી ન કતહુઁ હારિ હિયઁ માની૤ ઇન્હ સમ એઇ ઉપમા ઉર આની૤૤ સામધ દેખિ દેવ અનુરાગે૤ સુમન બરષિ જસુ ગાવન લાગે૤૤ જગુ બિરંચિ ઉપજાવા જબ તેં૤ દેખે સુને બ્યાહ બહુ તબ તેં૤૤ સકલ ભાઁતિ સમ સાજુ સમાજૂ૤ સમ સમધી દેખે હમ આજૂ૤૤ દેવ ગિરા સુનિ સુંદર સાઁચી૤ પ્રીતિ અલૌકિક દુહુ દિસિ માચી૤૤ દેત પાઁવ૜ે અરઘુ સુહાએ૤ સાદર જનકુ મંડપહિં લ્યાએ૤૤ છં0-મંડપુ બિલોકિ બિચીત્ર રચનાઁ રુચિરતાઁ મુનિ મન હરે૤૤ નિજ પાનિ જનક સુજાન સબ કહુઁ આનિ સિંઘાસન ધરે૤૤ કુલ ઇષ્ટ સરિસ બસિષ્ટ પૂજે બિનય કરિ આસિષ લહી૤ કૌસિકહિ પૂજત પરમ પ્રીતિ કિ રીતિ તૌ ન પરૈ કહી૤૤ દો0-બામદેવ આદિક રિષય પૂજે મુદિત મહીસ૤ દિએ દિબ્ય આસન સબહિ સબ સન લહી અસીસ૤૤320૤૤ –*–*– બહુરિ કીન્હ કોસલપતિ પૂજા૤ જાનિ ઈસ સમ ભાઉ ન દૂજા૤૤ કીન્હ જોરિ કર બિનય બ૜ાઈ૤ કહિ નિજ ભાગ્ય બિભવ બહુતાઈ૤૤ પૂજે ભૂપતિ સકલ બરાતી૤ સમધિ સમ સાદર સબ ભાઁતી૤૤ આસન ઉચિત દિએ સબ કાહૂ૤ કહૌં કાહ મૂખ એક ઉછાહૂ૤૤ સકલ બરાત જનક સનમાની૤ દાન માન બિનતી બર બાની૤૤ બિધિ હરિ હરુ દિસિપતિ દિનરાઊ૤ જે જાનહિં રઘુબીર પ્રભાઊ૤૤ કપટ બિપ્ર બર બેષ બનાએઁ૤ કૌતુક દેખહિં અતિ સચુ પાએઁ૤૤ પૂજે જનક દેવ સમ જાનેં૤ દિએ સુઆસન બિનુ પહિચાનેં૤૤ છં0-પહિચાન કો કેહિ જાન સબહિં અપાન સુધિ ભોરી ભઈ૤ આનંદ કંદુ બિલોકિ દૂલહુ ઉભય દિસિ આનઁદ મઈ૤૤ સુર લખે રામ સુજાન પૂજે માનસિક આસન દએ૤ અવલોકિ સીલુ સુભાઉ પ્રભુ કો બિબુધ મન પ્રમુદિત ભએ૤૤ દો0-રામચંદ્ર મુખ ચંદ્ર છબિ લોચન ચારુ ચકોર૤ કરત પાન સાદર સકલ પ્રેમુ પ્રમોદુ ન થોર૤૤321૤૤ –*–*– સમઉ બિલોકિ બસિષ્ઠ બોલાએ૤ સાદર સતાનંદુ સુનિ આએ૤૤ બેગિ કુઅઁરિ અબ આનહુ જાઈ૤ ચલે મુદિત મુનિ આયસુ પાઈ૤૤ રાની સુનિ ઉપરોહિત બાની૤ પ્રમુદિત સખિન્હ સમેત સયાની૤૤ બિપ્ર બધૂ કુલબૃદ્ધ બોલાઈં૤ કરિ કુલ રીતિ સુમંગલ ગાઈં૤૤ નારિ બેષ જે સુર બર બામા૤ સકલ સુભાયઁ સુંદરી સ્યામા૤૤ તિન્હહિ દેખિ સુખુ પાવહિં નારીં૤ બિનુ પહિચાનિ પ્રાનહુ તે પ્યારીં૤૤ બાર બાર સનમાનહિં રાની૤ ઉમા રમા સારદ સમ જાની૤૤ સીય સઁવારિ સમાજુ બનાઈ૤ મુદિત મંડપહિં ચલીં લવાઈ૤૤ છં0-ચલિ લ્યાઇ સીતહિ સખીં સાદર સજિ સુમંગલ ભામિનીં૤ નવસપ્ત સાજેં સુંદરી સબ મત્ત કુંજર ગામિનીં૤૤ કલ ગાન સુનિ મુનિ ધ્યાન ત્યાગહિં કામ કોકિલ લાજહીં૤ મંજીર નૂપુર કલિત કંકન તાલ ગતી બર બાજહીં૤૤ દો0-સોહતિ બનિતા બૃંદ મહુઁ સહજ સુહાવનિ સીય૤ છબિ લલના ગન મધ્ય જનુ સુષમા તિય કમનીય૤૤322૤૤ –*–*– સિય સુંદરતા બરનિ ન જાઈ૤ લઘુ મતિ બહુત મનોહરતાઈ૤૤ આવત દીખિ બરાતિન્હ સીતા૤૤રૂપ રાસિ સબ ભાઁતિ પુનીતા૤૤ સબહિ મનહિં મન કિએ પ્રનામા૤ દેખિ રામ ભએ પૂરનકામા૤૤ હરષે દસરથ સુતન્હ સમેતા૤ કહિ ન જાઇ ઉર આનઁદુ જેતા૤૤ સુર પ્રનામુ કરિ બરસહિં ફૂલા૤ મુનિ અસીસ ધુનિ મંગલ મૂલા૤૤ ગાન નિસાન કોલાહલુ ભારી૤ પ્રેમ પ્રમોદ મગન નર નારી૤૤ એહિ બિધિ સીય મંડપહિં આઈ૤ પ્રમુદિત સાંતિ પ૝હિં મુનિરાઈ૤૤ તેહિ અવસર કર બિધિ બ્યવહારૂ૤ દુહુઁ કુલગુર સબ કીન્હ અચારૂ૤૤ છં0-આચારુ કરિ ગુર ગૌરિ ગનપતિ મુદિત બિપ્ર પુજાવહીં૤ સુર પ્રગટિ પૂજા લેહિં દેહિં અસીસ અતિ સુખુ પાવહીં૤૤ મધુપર્ક મંગલ દ્રબ્ય જો જેહિ સમય મુનિ મન મહુઁ ચહૈં૤ ભરે કનક કોપર કલસ સો સબ લિએહિં પરિચારક રહૈં૤૤1૤૤

કુલ રીતિ પ્રીતિ સમેત રબિ કહિ દેત સબુ સાદર કિયો૤

એહિ ભાઁતિ દેવ પુજાઇ સીતહિ સુભગ સિંઘાસનુ દિયો૤૤

સિય રામ અવલોકનિ પરસપર પ્રેમ કાહુ ન લખિ પરૈ૤૤

મન બુદ્ધિ બર બાની અગોચર પ્રગટ કબિ કૈસેં કરૈ૤૤2૤૤ દો0-હોમ સમય તનુ ધરિ અનલુ અતિ સુખ આહુતિ લેહિં૤ બિપ્ર બેષ ધરિ બેદ સબ કહિ બિબાહ બિધિ દેહિં૤૤323૤૤ –*–*– જનક પાટમહિષી જગ જાની૤ સીય માતુ કિમિ જાઇ બખાની૤૤ સુજસુ સુકૃત સુખ સુદંરતાઈ૤ સબ સમેટિ બિધિ રચી બનાઈ૤૤ સમઉ જાનિ મુનિબરન્હ બોલાઈ૤ સુનત સુઆસિનિ સાદર લ્યાઈ૤૤ જનક બામ દિસિ સોહ સુનયના૤ હિમગિરિ સંગ બનિ જનુ મયના૤૤ કનક કલસ મનિ કોપર રૂરે૤ સુચિ સુંગધ મંગલ જલ પૂરે૤૤ નિજ કર મુદિત રાયઁ અરુ રાની૤ ધરે રામ કે આગેં આની૤૤ પ૝હિં બેદ મુનિ મંગલ બાની૤ ગગન સુમન ઝરિ અવસરુ જાની૤૤ બરુ બિલોકિ દંપતિ અનુરાગે૤ પાય પુનીત પખારન લાગે૤૤ છં0-લાગે પખારન પાય પંકજ પ્રેમ તન પુલકાવલી૤ નભ નગર ગાન નિસાન જય ધુનિ ઉમગિ જનુ ચહુઁ દિસિ ચલી૤૤ જે પદ સરોજ મનોજ અરિ ઉર સર સદૈવ બિરાજહીં૤ જે સકૃત સુમિરત બિમલતા મન સકલ કલિ મલ ભાજહીં૤૤1૤૤ જે પરસિ મુનિબનિતા લહી ગતિ રહી જો પાતકમઈ૤ મકરંદુ જિન્હ કો સંભુ સિર સુચિતા અવધિ સુર બરનઈ૤૤ કરિ મધુપ મન મુનિ જોગિજન જે સેઇ અભિમત ગતિ લહૈં૤ તે પદ પખારત ભાગ્યભાજનુ જનકુ જય જય સબ કહૈ૤૤2૤૤ બર કુઅઁરિ કરતલ જોરિ સાખોચારુ દોઉ કુલગુર કરૈં૤ ભયો પાનિગહનુ બિલોકિ બિધિ સુર મનુજ મુનિ આઁનદ ભરૈં૤૤ સુખમૂલ દૂલહુ દેખિ દંપતિ પુલક તન હુલસ્યો હિયો૤ કરિ લોક બેદ બિધાનુ કન્યાદાનુ નૃપભૂષન કિયો૤૤3૤૤ હિમવંત જિમિ ગિરિજા મહેસહિ હરિહિ શ્રી સાગર દઈ૤ તિમિ જનક રામહિ સિય સમરપી બિસ્વ કલ કીરતિ નઈ૤૤ ક્યોં કરૈ બિનય બિદેહુ કિયો બિદેહુ મૂરતિ સાવઁરી૤ કરિ હોમ બિધિવત ગાઁઠિ જોરી હોન લાગી ભાવઁરી૤૤4૤૤ દો0-જય ધુનિ બંદી બેદ ધુનિ મંગલ ગાન નિસાન૤ સુનિ હરષહિં બરષહિં બિબુધ સુરતરુ સુમન સુજાન૤૤324૤૤ –*–*– કુઅઁરુ કુઅઁરિ કલ ભાવઁરિ દેહીં૤૤નયન લાભુ સબ સાદર લેહીં૤૤ જાઇ ન બરનિ મનોહર જોરી૤ જો ઉપમા કછુ કહૌં સો થોરી૤૤ રામ સીય સુંદર પ્રતિછાહીં૤ જગમગાત મનિ ખંભન માહીં ૤ મનહુઁ મદન રતિ ધરિ બહુ રૂપા૤ દેખત રામ બિઆહુ અનૂપા૤૤ દરસ લાલસા સકુચ ન થોરી૤ પ્રગટત દુરત બહોરિ બહોરી૤૤ ભએ મગન સબ દેખનિહારે૤ જનક સમાન અપાન બિસારે૤૤ પ્રમુદિત મુનિન્હ ભાવઁરી ફેરી૤ નેગસહિત સબ રીતિ નિબેરીં૤૤ રામ સીય સિર સેંદુર દેહીં૤ સોભા કહિ ન જાતિ બિધિ કેહીં૤૤ અરુન પરાગ જલજુ ભરિ નીકેં૤ સસિહિ ભૂષ અહિ લોભ અમી કેં૤૤ બહુરિ બસિષ્ઠ દીન્હ અનુસાસન૤ બરુ દુલહિનિ બૈઠે એક આસન૤૤ છં0-બૈઠે બરાસન રામુ જાનકિ મુદિત મન દસરથુ ભએ૤ તનુ પુલક પુનિ પુનિ દેખિ અપનેં સુકૃત સુરતરુ ફલ નએ૤૤ ભરિ ભુવન રહા ઉછાહુ રામ બિબાહુ ભા સબહીં કહા૤ કેહિ ભાઁતિ બરનિ સિરાત રસના એક યહુ મંગલુ મહા૤૤1૤૤ તબ જનક પાઇ બસિષ્ઠ આયસુ બ્યાહ સાજ સઁવારિ કૈ૤ માઁડવી શ્રુતિકીરતિ ઉરમિલા કુઅઁરિ લઈં હઁકારિ કે૤૤ કુસકેતુ કન્યા પ્રથમ જો ગુન સીલ સુખ સોભામઈ૤ સબ રીતિ પ્રીતિ સમેત કરિ સો બ્યાહિ નૃપ ભરતહિ દઈ૤૤2૤૤ જાનકી લઘુ ભગિની સકલ સુંદરિ સિરોમનિ જાનિ કૈ૤ સો તનય દીન્હી બ્યાહિ લખનહિ સકલ બિધિ સનમાનિ કૈ૤૤ જેહિ નામુ શ્રુતકીરતિ સુલોચનિ સુમુખિ સબ ગુન આગરી૤ સો દઈ રિપુસૂદનહિ ભૂપતિ રૂપ સીલ ઉજાગરી૤૤3૤૤ અનુરુપ બર દુલહિનિ પરસ્પર લખિ સકુચ હિયઁ હરષહીં૤ સબ મુદિત સુંદરતા સરાહહિં સુમન સુર ગન બરષહીં૤૤ સુંદરી સુંદર બરન્હ સહ સબ એક મંડપ રાજહીં૤ જનુ જીવ ઉર ચારિઉ અવસ્થા બિમુન સહિત બિરાજહીં૤૤4૤૤ દો0-મુદિત અવધપતિ સકલ સુત બધુન્હ સમેત નિહારિ૤ જનુ પાર મહિપાલ મનિ ક્રિયન્હ સહિત ફલ ચારિ૤૤325૤૤ –*–*– જસિ રઘુબીર બ્યાહ બિધિ બરની૤ સકલ કુઅઁર બ્યાહે તેહિં કરની૤૤ કહિ ન જાઇ કછુ દાઇજ ભૂરી૤ રહા કનક મનિ મંડપુ પૂરી૤૤ કંબલ બસન બિચિત્ર પટોરે૤ ભાઁતિ ભાઁતિ બહુ મોલ ન થોરે૤૤ ગજ રથ તુરગ દાસ અરુ દાસી૤ ધેનુ અલંકૃત કામદુહા સી૤૤ બસ્તુ અનેક કરિઅ કિમિ લેખા૤ કહિ ન જાઇ જાનહિં જિન્હ દેખા૤૤ લોકપાલ અવલોકિ સિહાને૤ લીન્હ અવધપતિ સબુ સુખુ માને૤૤ દીન્હ જાચકન્હિ જો જેહિ ભાવા૤ ઉબરા સો જનવાસેહિં આવા૤૤ તબ કર જોરિ જનકુ મૃદુ બાની૤ બોલે સબ બરાત સનમાની૤૤ છં0-સનમાનિ સકલ બરાત આદર દાન બિનય બ૜ાઇ કૈ૤ પ્રમુદિત મહા મુનિ બૃંદ બંદે પૂજિ પ્રેમ લ૜ાઇ કૈ૤૤ સિરુ નાઇ દેવ મનાઇ સબ સન કહત કર સંપુટ કિએઁ૤ સુર સાધુ ચાહત ભાઉ સિંધુ કિ તોષ જલ અંજલિ દિએઁ૤૤1૤૤ કર જોરિ જનકુ બહોરિ બંધુ સમેત કોસલરાય સોં૤ બોલે મનોહર બયન સાનિ સનેહ સીલ સુભાય સોં૤૤ સંબંધ રાજન રાવરેં હમ બ૜ે અબ સબ બિધિ ભએ૤ એહિ રાજ સાજ સમેત સેવક જાનિબે બિનુ ગથ લએ૤૤2૤૤ એ દારિકા પરિચારિકા કરિ પાલિબીં કરુના નઈ૤ અપરાધુ છમિબો બોલિ પઠએ બહુત હૌં ઢીટ્યો કઈ૤૤ પુનિ ભાનુકુલભૂષન સકલ સનમાન નિધિ સમધી કિએ૤ કહિ જાતિ નહિં બિનતી પરસ્પર પ્રેમ પરિપૂરન હિએ૤૤3૤૤ બૃંદારકા ગન સુમન બરિસહિં રાઉ જનવાસેહિ ચલે૤ દુંદુભી જય ધુનિ બેદ ધુનિ નભ નગર કૌતૂહલ ભલે૤૤ તબ સખીં મંગલ ગાન કરત મુનીસ આયસુ પાઇ કૈ૤ દૂલહ દુલહિનિન્હ સહિત સુંદરિ ચલીં કોહબર લ્યાઇ કૈ૤૤4૤૤ દો0-પુનિ પુનિ રામહિ ચિતવ સિય સકુચતિ મનુ સકુચૈ ન૤ હરત મનોહર મીન છબિ પ્રેમ પિઆસે નૈન૤૤326૤૤ માસપારાયણ, ગ્યારહવાઁ વિશ્રામ –*–*–