શ્રી રામચરિત માનસ/ પંદરમો વિશ્રામ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ


માતુ સમીપ કહત સકુચાહીં૤ બોલે સમઉ સમુઝિ મન માહીં૥
રાજકુમારિ સિખાવન સુનહૂ૤ આન ભાઁતિ જિયઁ જનિ કછુ ગુનહૂ૥
આપન મોર નીક જૌં ચહહૂ૤ બચનુ હમાર માનિ ગૃહ રહહૂ૥
આયસુ મોર સાસુ સેવકાઈ૤ સબ બિધિ ભામિનિ ભવન ભલાઈ૥
એહિ તે અધિક ધરમુ નહિં દૂજા૤ સાદર સાસુ સસુર પદ પૂજા૥
જબ જબ માતુ કરિહિ સુધિ મોરી૤ હોઇહિ પ્રેમ બિકલ મતિ ભોરી૥
તબ તબ તુમ્હ કહિ કથા પુરાની૤ સુંદરિ સમુઝાએહુ મૃદુ બાની૥
કહઉઁ સુભાયઁ સપથ સત મોહી૤ સુમુખિ માતુ હિત રાખઉઁ તોહી૥

દોહા- ગુર શ્રુતિ સંમત ધરમ ફલુ પાઇઅ બિનહિં કલેસ૤
હઠ બસ સબ સંકટ સહે ગાલવ નહુષ નરેસ૥૬૧૥

મૈં પુનિ કરિ પ્રવાન પિતુ બાની૤ બેગિ ફિરબ સુનુ સુમુખિ સયાની૥
દિવસ જાત નહિં લાગિહિ બારા૤ સુંદરિ સિખવનુ સુનહુ હમારા૥
જૌ હઠ કરહુ પ્રેમ બસ બામા૤ તૌ તુમ્હ દુખુ પાઉબ પરિનામા૥
કાનનુ કઠિન ભયંકરુ ભારી૤ ઘોર ઘામુ હિમ બારિ બયારી૥
કુસ કંટક મગ કાઁકર નાના૤ ચલબ પયાદેહિં બિનુ પદત્રાના૥
ચરન કમલ મુદુ મંજુ તુમ્હારે૤ મારગ અગમ ભૂમિધર ભારે૥
કંદર ખોહ નદીં નદ નારે૤ અગમ અગાધ ન જાહિં નિહારે૥
ભાલુ બાઘ બૃક કેહરિ નાગા૤ કરહિં નાદ સુનિ ધીરજુ ભાગા૥

દોહા- ભૂમિ સયન બલકલ બસન અસનુ કંદ ફલ મૂલ૤
તે કિ સદા સબ દિન મિલિહિં સબુઇ સમય અનુકૂલ૥૬૨૥

નર અહાર રજનીચર ચરહીં૤ કપટ બેષ બિધિ કોટિક કરહીં૥
લાગઇ અતિ પહાર કર પાની૤ બિપિન બિપતિ નહિં જાઇ બખાની૥
બ્યાલ કરાલ બિહગ બન ઘોરા૤ નિસિચર નિકર નારિ નર ચોરા૥
ડરપહિં ધીર ગહન સુધિ આએઁ૤ મૃગલોચનિ તુમ્હ ભીરુ સુભાએઁ૥
હંસગવનિ તુમ્હ નહિં બન જોગૂ૤ સુનિ અપજસુ મોહિ દેઇહિ લોગૂ૥
માનસ સલિલ સુધાઁ પ્રતિપાલી૤ જિઅઇ કિ લવન પયોધિ મરાલી૥
નવ રસાલ બન બિહરનસીલા૤ સોહ કિ કોકિલ બિપિન કરીલા૥
રહહુ ભવન અસ હૃદયઁ બિચારી૤ ચંદબદનિ દુખુ કાનન ભારી૥

દોહા- સહજ સુહ્દ ગુર સ્વામિ સિખ જો ન કરઇ સિર માનિ૥
સો પછિતાઇ અઘાઇ ઉર અવસિ હોઇ હિત હાનિ૥૬૩૥

સુનિ મૃદુ બચન મનોહર પિય કે૤ લોચન લલિત ભરે જલ સિય કે૥
સીતલ સિખ દાહક ભઇ કૈંસેં૤ ચકઇહિ સરદ ચંદ નિસિ જૈંસેં૥
ઉતરુ ન આવ બિકલ બૈદેહી૤ તજન ચહત સુચિ સ્વામિ સનેહી૥
બરબસ રોકિ બિલોચન બારી૤ ધરિ ધીરજુ ઉર અવનિકુમારી૥
લાગિ સાસુ પગ કહ કર જોરી૤ છમબિ દેબિ બડ઼િ અબિનય મોરી૥
દીન્હિ પ્રાનપતિ મોહિ સિખ સોઈ૤ જેહિ બિધિ મોર પરમ હિત હોઈ૥
મૈં પુનિ સમુઝિ દીખિ મન માહીં૤ પિય બિયોગ સમ દુખુ જગ નાહીં૥

દોહા- પ્રાનનાથ કરુનાયતન સુંદર સુખદ સુજાન૤
તુમ્હ બિનુ રઘુકુલ કુમુદ બિધુ સુરપુર નરક સમાન૥૬૪૥

માતુ પિતા ભગિની પ્રિય ભાઈ૤ પ્રિય પરિવારુ સુહ્રદ સમુદાઈ૥
સાસુ સસુર ગુર સજન સહાઈ૤ સુત સુંદર સુસીલ સુખદાઈ૥
જહઁ લગિ નાથ નેહ અરુ નાતે૤ પિય બિનુ તિયહિ તરનિહુ તે તાતે૥
તનુ ધનુ ધામુ ધરનિ પુર રાજૂ૤ પતિ બિહીન સબુ સોક સમાજૂ૥
ભોગ રોગસમ ભૂષન ભારૂ૤ જમ જાતના સરિસ સંસારૂ૥
પ્રાનનાથ તુમ્હ બિનુ જગ માહીં૤ મો કહુઁ સુખદ કતહુઁ કછુ નાહીં૥
જિય બિનુ દેહ નદી બિનુ બારી૤ તૈસિઅ નાથ પુરુષ બિનુ નારી૥
નાથ સકલ સુખ સાથ તુમ્હારેં૤ સરદ બિમલ બિધુ બદનુ નિહારેં૥

દોહા- ખગ મૃગ પરિજન નગરુ બનુ બલકલ બિમલ દુકૂલ૤
નાથ સાથ સુરસદન સમ પરનસાલ સુખ મૂલ૥૬૫૥

બનદેવીં બનદેવ ઉદારા૤ કરિહહિં સાસુ સસુર સમ સારા૥
કુસ કિસલય સાથરી સુહાઈ૤ પ્રભુ સઁગ મંજુ મનોજ તુરાઈ૥
કંદ મૂલ ફલ અમિઅ અહારૂ૤ અવધ સૌધ સત સરિસ પહારૂ૥
છિનુ છિનુ પ્રભુ પદ કમલ બિલોકિ૤ રહિહઉઁ મુદિત દિવસ જિમિ કોકી૥
બન દુખ નાથ કહે બહુતેરે૤ ભય બિષાદ પરિતાપ ઘનેરે૥
પ્રભુ બિયોગ લવલેસ સમાના૤ સબ મિલિ હોહિં ન કૃપાનિધાના૥
અસ જિયઁ જાનિ સુજાન સિરોમનિ૤ લેઇઅ સંગ મોહિ છાડ઼િઅ જનિ૥
બિનતી બહુત કરૌં કા સ્વામી૤ કરુનામય ઉર અંતરજામી૥

દોહા- રાખિઅ અવધ જો અવધિ લગિ રહત ન જનિઅહિં પ્રાન૤
દીનબંધુ સંદર સુખદ સીલ સનેહ નિધાન૥૬૬૥

મોહિ મગ ચલત ન હોઇહિ હારી૤ છિનુ છિનુ ચરન સરોજ નિહારી૥
સબહિ ભાઁતિ પિય સેવા કરિહૌં૤ મારગ જનિત સકલ શ્રમ હરિહૌં૥
પાય પખારી બૈઠિ તરુ છાહીં૤ કરિહઉઁ બાઉ મુદિત મન માહીં૥
શ્રમ કન સહિત સ્યામ તનુ દેખેં૤ કહઁ દુખ સમઉ પ્રાનપતિ પેખેં૥
સમ મહિ તૃન તરુપલ્લવ ડાસી૤ પાગ પલોટિહિ સબ નિસિ દાસી૥
બારબાર મૃદુ મૂરતિ જોહી૤ લાગહિ તાત બયારિ ન મોહી૤
કો પ્રભુ સઁગ મોહિ ચિતવનિહારા૤ સિંઘબધુહિ જિમિ સસક સિઆરા૥
મૈં સુકુમારિ નાથ બન જોગૂ૤ તુમ્હહિ ઉચિત તપ મો કહુઁ ભોગૂ૥

દોહા- ઐસેઉ બચન કઠોર સુનિ જૌં ન હ્રદઉ બિલગાન૤
તૌ પ્રભુ બિષમ બિયોગ દુખ સહિહહિં પાવઁર પ્રાન૥૬૭૥

અસ કહિ સીય બિકલ ભઇ ભારી૤ બચન બિયોગુ ન સકી સઁભારી૥
દેખિ દસા રઘુપતિ જિયઁ જાના૤ હઠિ રાખેં નહિં રાખિહિ પ્રાના૥
કહેઉ કૃપાલ ભાનુકુલનાથા૤ પરિહરિ સોચુ ચલહુ બન સાથા૥
નહિં બિષાદ કર અવસરુ આજૂ૤ બેગિ કરહુ બન ગવન સમાજૂ૥
કહિ પ્રિય બચન પ્રિયા સમુઝાઈ૤ લગે માતુ પદ આસિષ પાઈ૥
બેગિ પ્રજા દુખ મેટબ આઈ૤ જનની નિઠુર બિસરિ જનિ જાઈ૥
ફિરહિ દસા બિધિ બહુરિ કિ મોરી૤ દેખિહઉઁ નયન મનોહર જોરી૥
સુદિન સુઘરી તાત કબ હોઇહિ૤ જનની જિઅત બદન બિધુ જોઇહિ૥

દોહા- બહુરિ બચ્છ કહિ લાલુ કહિ રઘુપતિ રઘુબર તાત૤
કબહિં બોલાઇ લગાઇ હિયઁ હરષિ નિરખિહઉઁ ગાત૥૬૮૥

લખિ સનેહ કાતરિ મહતારી૤ બચનુ ન આવ બિકલ ભઇ ભારી૥
રામ પ્રબોધુ કીન્હ બિધિ નાના૤ સમઉ સનેહુ ન જાઇ બખાના૥
તબ જાનકી સાસુ પગ લાગી૤ સુનિઅ માય મૈં પરમ અભાગી૥
સેવા સમય દૈઅઁ બનુ દીન્હા૤ મોર મનોરથુ સફલ ન કીન્હા૥
તજબ છોભુ જનિ છાડ઼િઅ છોહૂ૤ કરમુ કઠિન કછુ દોસુ ન મોહૂ૥
સુનિ સિય બચન સાસુ અકુલાની૤ દસા કવનિ બિધિ કહૌં બખાની૥
બારહિ બાર લાઇ ઉર લીન્હી૤ ધરિ ધીરજુ સિખ આસિષ દીન્હી૥
અચલ હોઉ અહિવાતુ તુમ્હારા૤ જબ લગિ ગંગ જમુન જલ ધારા૥

દોહા- સીતહિ સાસુ અસીસ સિખ દીન્હિ અનેક પ્રકાર૤
ચલી નાઇ પદ પદુમ સિરુ અતિ હિત બારહિં બાર૥૬૯૥

સમાચાર જબ લછિમન પાએ૤ બ્યાકુલ બિલખ બદન ઉઠિ ધાએ૥
કંપ પુલક તન નયન સનીરા૤ ગહે ચરન અતિ પ્રેમ અધીરા૥
કહિ ન સકત કછુ ચિતવત ઠાઢ઼ે૤ મીનુ દીન જનુ જલ તેં કાઢ઼ે૥
સોચુ હૃદયઁ બિધિ કા હોનિહારા૤ સબુ સુખુ સુકૃત સિરાન હમારા૥
મો કહુઁ કાહ કહબ રઘુનાથા૤ રખિહહિં ભવન કિ લેહહિં સાથા૥
રામ બિલોકિ બંધુ કર જોરેં૤ દેહ ગેહ સબ સન તૃનુ તોરેં૥
બોલે બચનુ રામ નય નાગર૤ સીલ સનેહ સરલ સુખ સાગર૥
તાત પ્રેમ બસ જનિ કદરાહૂ૤ સમુઝિ હૃદયઁ પરિનામ ઉછાહૂ૥

દોહા- માતુ પિતા ગુરુ સ્વામિ સિખ સિર ધરિ કરહિ સુભાયઁ૤
લહેઉ લાભુ તિન્હ જનમ કર નતરુ જનમુ જગ જાયઁ૥૭૦૥

અસ જિયઁ જાનિ સુનહુ સિખ ભાઈ૤ કરહુ માતુ પિતુ પદ સેવકાઈ૥
ભવન ભરતુ રિપુસૂદન નાહીં૤ રાઉ બૃદ્ધ મમ દુખુ મન માહીં૥
મૈં બન જાઉઁ તુમ્હહિ લેઇ સાથા૤ હોઇ સબહિ બિધિ અવધ અનાથા૥
ગુરુ પિતુ માતુ પ્રજા પરિવારૂ૤ સબ કહુઁ પરઇ દુસહ દુખ ભારૂ૥
રહહુ કરહુ સબ કર પરિતોષૂ૤ નતરુ તાત હોઇહિ બડ઼ દોષૂ૥
જાસુ રાજ પ્રિય પ્રજા દુખારી૤ સો નૃપુ અવસિ નરક અધિકારી૥
રહહુ તાત અસિ નીતિ બિચારી૤ સુનત લખનુ ભએ બ્યાકુલ ભારી૥
સિઅરેં બચન સૂખિ ગએ કૈંસેં૤ પરસત તુહિન તામરસુ જૈસેં૥

દોહા- ઉતરુ ન આવત પ્રેમ બસ ગહે ચરન અકુલાઇ૤
નાથ દાસુ મૈં સ્વામિ તુમ્હ તજહુ ત કાહ બસાઇ૥૭૧૥

દીન્હિ મોહિ સિખ નીકિ ગોસાઈં૤ લાગિ અગમ અપની કદરાઈં૥
નરબર ધીર ધરમ ધુર ધારી૤ નિગમ નીતિ કહુઁ તે અધિકારી૥
મૈં સિસુ પ્રભુ સનેહઁ પ્રતિપાલા૤ મંદરુ મેરુ કિ લેહિં મરાલા૥
ગુર પિતુ માતુ ન જાનઉઁ કાહૂ૤ કહઉઁ સુભાઉ નાથ પતિઆહૂ૥
જહઁ લગિ જગત સનેહ સગાઈ૤ પ્રીતિ પ્રતીતિ નિગમ નિજુ ગાઈ૥
મોરેં સબઇ એક તુમ્હ સ્વામી૤ દીનબંધુ ઉર અંતરજામી૥
ધરમ નીતિ ઉપદેસિઅ તાહી૤ કીરતિ ભૂતિ સુગતિ પ્રિય જાહી૥
મન ક્રમ બચન ચરન રત હોઈ૤ કૃપાસિંધુ પરિહરિઅ કિ સોઈ૥

દોહા- કરુનાસિંધુ સુબંધ કે સુનિ મૃદુ બચન બિનીત૤
સમુઝાએ ઉર લાઇ પ્રભુ જાનિ સનેહઁ સભીત૥૭૨૥

માગહુ બિદા માતુ સન જાઈ૤ આવહુ બેગિ ચલહુ બન ભાઈ૥
મુદિત ભએ સુનિ રઘુબર બાની૤ ભયઉ લાભ બડ઼ ગઇ બડ઼િ હાની૥
હરષિત હ્દયઁ માતુ પહિં આએ૤ મનહુઁ અંધ ફિરિ લોચન પાએ૤
જાઇ જનનિ પગ નાયઉ માથા૤ મનુ રઘુનંદન જાનકિ સાથા૥
પૂઁછે માતુ મલિન મન દેખી૤ લખન કહી સબ કથા બિસેષી૥
ગઈ સહમિ સુનિ બચન કઠોરા૤ મૃગી દેખિ દવ જનુ ચહુ ઓરા૥
લખન લખેઉ ભા અનરથ આજૂ૤ એહિં સનેહ બસ કરબ અકાજૂ૥
માગત બિદા સભય સકુચાહીં૤ જાઇ સંગ બિધિ કહિહિ કિ નાહી૥

દોહા- સમુઝિ સુમિત્રાઁ રામ સિય રૂપ સુસીલુ સુભાઉ૤
નૃપ સનેહુ લખિ ધુનેઉ સિરુ પાપિનિ દીન્હ કુદાઉ૥૭૩૥

ધીરજુ ધરેઉ કુઅવસર જાની૤ સહજ સુહ્દ બોલી મૃદુ બાની૥
તાત તુમ્હારિ માતુ બૈદેહી૤ પિતા રામુ સબ ભાઁતિ સનેહી૥
અવધ તહાઁ જહઁ રામ નિવાસૂ૤ તહઁઇઁ દિવસુ જહઁ ભાનુ પ્રકાસૂ૥
જૌ પૈ સીય રામુ બન જાહીં૤ અવધ તુમ્હાર કાજુ કછુ નાહિં૥
ગુર પિતુ માતુ બંધુ સુર સાઈ૤ સેઇઅહિં સકલ પ્રાન કી નાઈં૥
રામુ પ્રાનપ્રિય જીવન જી કે૤ સ્વારથ રહિત સખા સબહી કૈ૥
પૂજનીય પ્રિય પરમ જહાઁ તેં૤ સબ માનિઅહિં રામ કે નાતેં૥
અસ જિયઁ જાનિ સંગ બન જાહૂ૤ લેહુ તાત જગ જીવન લાહૂ૥

દોહા- ભૂરિ ભાગ ભાજનુ ભયહુ મોહિ સમેત બલિ જાઉઁ૤
જૌમ તુમ્હરેં મન છાડ઼િ છલુ કીન્હ રામ પદ ઠાઉઁ૥૭૪૥

પુત્રવતી જુબતી જગ સોઈ૤ રઘુપતિ ભગતુ જાસુ સુતુ હોઈ૥
નતરુ બાઁઝ ભલિ બાદિ બિઆની૤ રામ બિમુખ સુત તેં હિત જાની૥
તુમ્હરેહિં ભાગ રામુ બન જાહીં૤ દૂસર હેતુ તાત કછુ નાહીં૥
સકલ સુકૃત કર બડ઼ ફલુ એહૂ૤ રામ સીય પદ સહજ સનેહૂ૥
રાગ રોષુ ઇરિષા મદુ મોહૂ૤ જનિ સપનેહુઁ ઇન્હ કે બસ હોહૂ૥
સકલ પ્રકાર બિકાર બિહાઈ૤ મન ક્રમ બચન કરેહુ સેવકાઈ૥
તુમ્હ કહુઁ બન સબ ભાઁતિ સુપાસૂ૤ સઁગ પિતુ માતુ રામુ સિય જાસૂ૥
જેહિં ન રામુ બન લહહિં કલેસૂ૤ સુત સોઇ કરેહુ ઇહઇ ઉપદેસૂ૥

છંદ- ઉપદેસુ યહુ જેહિં તાત તુમ્હરે રામ સિય સુખ પાવહીં૤
પિતુ માતુ પ્રિય પરિવાર પુર સુખ સુરતિ બન બિસરાવહીં૤
તુલસી પ્રભુહિ સિખ દેઇ આયસુ દીન્હ પુનિ આસિષ દઈ૤
રતિ હોઉ અબિરલ અમલ સિય રઘુબીર પદ નિત નિત નઈ૥

સોરઠા- -માતુ ચરન સિરુ નાઇ ચલે તુરત સંકિત હૃદયઁ૤
બાગુર બિષમ તોરાઇ મનહુઁ ભાગ મૃગુ ભાગ બસ૥૭૫૥
ગએ લખનુ જહઁ જાનકિનાથૂ૤ ભે મન મુદિત પાઇ પ્રિય સાથૂ૥
બંદિ રામ સિય ચરન સુહાએ૤ ચલે સંગ નૃપમંદિર આએ૥
કહહિં પરસપર પુર નર નારી૤ ભલિ બનાઇ બિધિ બાત બિગારી૥
તન કૃસ દુખુ બદન મલીને૤ બિકલ મનહુઁ માખી મધુ છીને૥
કર મીજહિં સિરુ ધુનિ પછિતાહીં૤ જનુ બિન પંખ બિહગ અકુલાહીં૥
ભઇ બડ઼િ ભીર ભૂપ દરબારા૤ બરનિ ન જાઇ બિષાદુ અપારા૥
સચિવઁ ઉઠાઇ રાઉ બૈઠારે૤ કહિ પ્રિય બચન રામુ પગુ ધારે૥
સિય સમેત દોઉ તનય નિહારી૤ બ્યાકુલ ભયઉ ભૂમિપતિ ભારી૥

દોહા- સીય સહિત સુત સુભગ દોઉ દેખિ દેખિ અકુલાઇ૤
બારહિં બાર સનેહ બસ રાઉ લેઇ ઉર લાઇ૥૭૬૥

સકઇ ન બોલિ બિકલ નરનાહૂ૤ સોક જનિત ઉર દારુન દાહૂ૥
નાઇ સીસુ પદ અતિ અનુરાગા૤ ઉઠિ રઘુબીર બિદા તબ માગા૥
પિતુ અસીસ આયસુ મોહિ દીજૈ૤ હરષ સમય બિસમઉ કત કીજૈ૥
તાત કિએઁ પ્રિય પ્રેમ પ્રમાદૂ૤ જસુ જગ જાઇ હોઇ અપબાદૂ૥
સુનિ સનેહ બસ ઉઠિ નરનાહાઁ૤ બૈઠારે રઘુપતિ ગહિ બાહાઁ૥
સુનહુ તાત તુમ્હ કહુઁ મુનિ કહહીં૤ રામુ ચરાચર નાયક અહહીં૥
સુભ અરુ અસુભ કરમ અનુહારી૤ ઈસ દેઇ ફલુ હ્દયઁ બિચારી૥
કરઇ જો કરમ પાવ ફલ સોઈ૤ નિગમ નીતિ અસિ કહ સબુ કોઈ૥
દો૦–ઔરુ કરૈ અપરાધુ કોઉ ઔર પાવ ફલ ભોગુ૤
અતિ બિચિત્ર ભગવંત ગતિ કો જગ જાનૈ જોગુ૥૭૭૥

રાયઁ રામ રાખન હિત લાગી૤ બહુત ઉપાય કિએ છલુ ત્યાગી૥
લખી રામ રુખ રહત ન જાને૤ ધરમ ધુરંધર ધીર સયાને૥
તબ નૃપ સીય લાઇ ઉર લીન્હી૤ અતિ હિત બહુત ભાઁતિ સિખ દીન્હી૥
કહિ બન કે દુખ દુસહ સુનાએ૤ સાસુ સસુર પિતુ સુખ સમુઝાએ૥
સિય મનુ રામ ચરન અનુરાગા૤ ઘરુ ન સુગમુ બનુ બિષમુ ન લાગા૥
ઔરઉ સબહિં સીય સમુઝાઈ૤ કહિ કહિ બિપિન બિપતિ અધિકાઈ૥
સચિવ નારિ ગુર નારિ સયાની૤ સહિત સનેહ કહહિં મૃદુ બાની૥
તુમ્હ કહુઁ તૌ ન દીન્હ બનબાસૂ૤ કરહુ જો કહહિં સસુર ગુર સાસૂ૥
દો૦–સિખ સીતલિ હિત મધુર મૃદુ સુનિ સીતહિ ન સોહાનિ૤
સરદ ચંદ ચંદનિ લગત જનુ ચકઈ અકુલાનિ૥૭૮૥

સીય સકુચ બસ ઉતરુ ન દેઈ૤ સો સુનિ તમકિ ઉઠી કૈકેઈ૥
મુનિ પટ ભૂષન ભાજન આની૤ આગેં ધરિ બોલી મૃદુ બાની૥
નૃપહિ પ્રાન પ્રિય તુમ્હ રઘુબીરા૤ સીલ સનેહ ન છાડ઼િહિ ભીરા૥
સુકૃત સુજસુ પરલોકુ નસાઊ૤ તુમ્હહિ જાન બન કહિહિ ન કાઊ૥
અસ બિચારિ સોઇ કરહુ જો ભાવા૤ રામ જનનિ સિખ સુનિ સુખુ પાવા૥
ભૂપહિ બચન બાનસમ લાગે૤ કરહિં ન પ્રાન પયાન અભાગે૥
લોગ બિકલ મુરુછિત નરનાહૂ૤ કાહ કરિઅ કછુ સૂઝ ન કાહૂ૥
રામુ તુરત મુનિ બેષુ બનાઈ૤ ચલે જનક જનનિહિ સિરુ નાઈ૥

દોહા- સજિ બન સાજુ સમાજુ સબુ બનિતા બંધુ સમેત૤
બંદિ બિપ્ર ગુર ચરન પ્રભુ ચલે કરિ સબહિ અચેત૥૭૯૥

નિકસિ બસિષ્ઠ દ્વાર ભએ ઠાઢ઼ે૤ દેખે લોગ બિરહ દવ દાઢ઼ે૥
કહિ પ્રિય બચન સકલ સમુઝાએ૤ બિપ્ર બૃંદ રઘુબીર બોલાએ૥
ગુર સન કહિ બરષાસન દીન્હે૤ આદર દાન બિનય બસ કીન્હે૥
જાચક દાન માન સંતોષે૤ મીત પુનીત પ્રેમ પરિતોષે૥
દાસીં દાસ બોલાઇ બહોરી૤ ગુરહિ સૌંપિ બોલે કર જોરી૥
સબ કૈ સાર સઁભાર ગોસાઈં૤ કરબિ જનક જનની કી નાઈ૥
બારહિં બાર જોરિ જુગ પાની૤ કહત રામુ સબ સન મૃદુ બાની૥
સોઇ સબ ભાઁતિ મોર હિતકારી૤ જેહિ તેં રહૈ ભુઆલ સુખારી૥

દોહા- માતુ સકલ મોરે બિરહઁ જેહિં ન હોહિં દુખ દીન૤
સોઇ ઉપાઉ તુમ્હ કરેહુ સબ પુર જન પરમ પ્રબીન૥૮૦૥

એહિ બિધિ રામ સબહિ સમુઝાવા૤ ગુર પદ પદુમ હરષિ સિરુ નાવા૤
ગનપતી ગૌરિ ગિરીસુ મનાઈ૤ ચલે અસીસ પાઇ રઘુરાઈ૥
રામ ચલત અતિ ભયઉ બિષાદૂ૤ સુનિ ન જાઇ પુર આરત નાદૂ૥
કુસગુન લંક અવધ અતિ સોકૂ૤ હહરષ બિષાદ બિબસ સુરલોકૂ૥
ગઇ મુરુછા તબ ભૂપતિ જાગે૤ બોલિ સુમંત્રુ કહન અસ લાગે૥
રામુ ચલે બન પ્રાન ન જાહીં૤ કેહિ સુખ લાગિ રહત તન માહીં૤
એહિ તેં કવન બ્યથા બલવાના૤ જો દુખુ પાઇ તજહિં તનુ પ્રાના૥
પુનિ ધરિ ધીર કહઇ નરનાહૂ૤ લૈ રથુ સંગ સખા તુમ્હ જાહૂ૥
દો૦–સુઠિ સુકુમાર કુમાર દોઉ જનકસુતા સુકુમારિ૤
રથ ચઢ઼ાઇ દેખરાઇ બનુ ફિરેહુ ગએઁ દિન ચારિ૥૮૧૥

જૌ નહિં ફિરહિં ધીર દોઉ ભાઈ૤ સત્યસંધ દૃઢ઼બ્રત રઘુરાઈ૥
તૌ તુમ્હ બિનય કરેહુ કર જોરી૤ ફેરિઅ પ્રભુ મિથિલેસકિસોરી૥
જબ સિય કાનન દેખિ ડેરાઈ૤ કહેહુ મોરિ સિખ અવસરુ પાઈ૥
સાસુ સસુર અસ કહેઉ સઁદેસૂ૤ પુત્રિ ફિરિઅ બન બહુત કલેસૂ૥
પિતૃગૃહ કબહુઁ કબહુઁ સસુરારી૤ રહેહુ જહાઁ રુચિ હોઇ તુમ્હારી૥
એહિ બિધિ કરેહુ ઉપાય કદંબા૤ ફિરઇ ત હોઇ પ્રાન અવલંબા૥
નાહિં ત મોર મરનુ પરિનામા૤ કછુ ન બસાઇ ભએઁ બિધિ બામા૥
અસ કહિ મુરુછિ પરા મહિ રાઊ૤ રામુ લખનુ સિય આનિ દેખાઊ૥
દો૦–પાઇ રજાયસુ નાઇ સિરુ રથુ અતિ બેગ બનાઇ૤
ગયઉ જહાઁ બાહેર નગર સીય સહિત દોઉ ભાઇ૥૮૨૥

તબ સુમંત્ર નૃપ બચન સુનાએ૤ કરિ બિનતી રથ રામુ ચઢ઼ાએ૥
ચઢ઼િ રથ સીય સહિત દોઉ ભાઈ૤ ચલે હૃદયઁ અવધહિ સિરુ નાઈ૥
ચલત રામુ લખિ અવધ અનાથા૤ બિકલ લોગ સબ લાગે સાથા૥
કૃપાસિંધુ બહુબિધિ સમુઝાવહિં૤ ફિરહિં પ્રેમ બસ પુનિ ફિરિ આવહિં૥
લાગતિ અવધ ભયાવનિ ભારી૤ માનહુઁ કાલરાતિ અઁધિઆરી૥
ઘોર જંતુ સમ પુર નર નારી૤ ડરપહિં એકહિ એક નિહારી૥
ઘર મસાન પરિજન જનુ ભૂતા૤ સુત હિત મીત મનહુઁ જમદૂતા૥
બાગન્હ બિટપ બેલિ કુમ્હિલાહીં૤ સરિત સરોવર દેખિ ન જાહીં૥

દોહા- હય ગય કોટિન્હ કેલિમૃગ પુરપસુ ચાતક મોર૤
પિક રથાંગ સુક સારિકા સારસ હંસ ચકોર૥૮૩૥

રામ બિયોગ બિકલ સબ ઠાઢ઼ે૤ જહઁ તહઁ મનહુઁ ચિત્ર લિખિ કાઢ઼ે૥
નગરુ સફલ બનુ ગહબર ભારી૤ ખગ મૃગ બિપુલ સકલ નર નારી૥
બિધિ કૈકેઈ કિરાતિનિ કીન્હી૤ જેંહિ દવ દુસહ દસહુઁ દિસિ દીન્હી૥
સહિ ન સકે રઘુબર બિરહાગી૤ ચલે લોગ સબ બ્યાકુલ ભાગી૥
સબહિં બિચાર કીન્હ મન માહીં૤ રામ લખન સિય બિનુ સુખુ નાહીં૥
જહાઁ રામુ તહઁ સબુઇ સમાજૂ૤ બિનુ રઘુબીર અવધ નહિં કાજૂ૥
ચલે સાથ અસ મંત્રુ દૃઢ઼ાઈ૤ સુર દુર્લભ સુખ સદન બિહાઈ૥
રામ ચરન પંકજ પ્રિય જિન્હહી૤ બિષય ભોગ બસ કરહિં કિ તિન્હહી૥

દોહા- બાલક બૃદ્ધ બિહાઇ ગૃઁહ લગે લોગ સબ સાથ૤
તમસા તીર નિવાસુ કિય પ્રથમ દિવસ રઘુનાથ૥૮૪૥

રઘુપતિ પ્રજા પ્રેમબસ દેખી૤ સદય હૃદયઁ દુખુ ભયઉ બિસેષી૥
કરુનામય રઘુનાથ ગોસાઁઈ૤ બેગિ પાઇઅહિં પીર પરાઈ૥
કહિ સપ્રેમ મૃદુ બચન સુહાએ૤ બહુબિધિ રામ લોગ સમુઝાએ૥
કિએ ધરમ ઉપદેસ ઘનેરે૤ લોગ પ્રેમ બસ ફિરહિં ન ફેરે૥
સીલુ સનેહુ છાડ઼િ નહિં જાઈ૤ અસમંજસ બસ ભે રઘુરાઈ૥
લોગ સોગ શ્રમ બસ ગએ સોઈ૤ કછુક દેવમાયાઁ મતિ મોઈ૥
જબહિં જામ જુગ જામિનિ બીતી૤ રામ સચિવ સન કહેઉ સપ્રીતી૥
ખોજ મારિ રથુ હાઁકહુ તાતા૤ આન ઉપાયઁ બનિહિ નહિં બાતા૥

દોહા- રામ લખન સુય જાન ચઢ઼િ સંભુ ચરન સિરુ નાઇ૥
સચિવઁ ચલાયઉ તુરત રથુ ઇત ઉત ખોજ દુરાઇ૥૮૫૥

જાગે સકલ લોગ ભએઁ ભોરૂ૤ ગે રઘુનાથ ભયઉ અતિ સોરૂ૥
રથ કર ખોજ કતહહુઁ નહિં પાવહિં૤ રામ રામ કહિ ચહુ દિસિ ધાવહિં૥
મનહુઁ બારિનિધિ બૂડ઼ જહાજૂ૤ ભયઉ બિકલ બડ઼ બનિક સમાજૂ૥
એકહિ એક દેંહિં ઉપદેસૂ૤ તજે રામ હમ જાનિ કલેસૂ૥
નિંદહિં આપુ સરાહહિં મીના૤ ધિગ જીવનુ રઘુબીર બિહીના૥
જૌં પૈ પ્રિય બિયોગુ બિધિ કીન્હા૤ તૌ કસ મરનુ ન માગેં દીન્હા૥
એહિ બિધિ કરત પ્રલાપ કલાપા૤ આએ અવધ ભરે પરિતાપા૥
બિષમ બિયોગુ ન જાઇ બખાના૤ અવધિ આસ સબ રાખહિં પ્રાના૥

દોહા- રામ દરસ હિત નેમ બ્રત લગે કરન નર નારિ૤
મનહુઁ કોક કોકી કમલ દીન બિહીન તમારિ૥૮૬૥

સીતા સચિવ સહિત દોઉ ભાઈ૤ સૃંગબેરપુર પહુઁચે જાઈ૥
ઉતરે રામ દેવસરિ દેખી૤ કીન્હ દંડવત હરષુ બિસેષી૥
લખન સચિવઁ સિયઁ કિએ પ્રનામા૤ સબહિ સહિત સુખુ પાયઉ રામા૥
ગંગ સકલ મુદ મંગલ મૂલા૤ સબ સુખ કરનિ હરનિ સબ સૂલા૥
કહિ કહિ કોટિક કથા પ્રસંગા૤ રામુ બિલોકહિં ગંગ તરંગા૥
સચિવહિ અનુજહિ પ્રિયહિ સુનાઈ૤ બિબુધ નદી મહિમા અધિકાઈ૥
મજ્જનુ કીન્હ પંથ શ્રમ ગયઊ૤ સુચિ જલુ પિઅત મુદિત મન ભયઊ૥
સુમિરત જાહિ મિટઇ શ્રમ ભારૂ૤ તેહિ શ્રમ યહ લૌકિક બ્યવહારૂ૥

દોહા- સુધ્દ સચિદાનંદમય કંદ ભાનુકુલ કેતુ૤
ચરિત કરત નર અનુહરત સંસૃતિ સાગર સેતુ૥૮૭૥

યહ સુધિ ગુહઁ નિષાદ જબ પાઈ૤ મુદિત લિએ પ્રિય બંધુ બોલાઈ૥
લિએ ફલ મૂલ ભેંટ ભરિ ભારા૤ મિલન ચલેઉ હિઁયઁ હરષુ અપારા૥
કરિ દંડવત ભેંટ ધરિ આગેં૤ પ્રભુહિ બિલોકત અતિ અનુરાગેં૥
સહજ સનેહ બિબસ રઘુરાઈ૤ પૂઁછી કુસલ નિકટ બૈઠાઈ૥
નાથ કુસલ પદ પંકજ દેખેં૤ ભયઉઁ ભાગભાજન જન લેખેં૥
દેવ ધરનિ ધનુ ધામુ તુમ્હારા૤ મૈં જનુ નીચુ સહિત પરિવારા૥
કૃપા કરિઅ પુર ધારિઅ પાઊ૤ થાપિય જનુ સબુ લોગુ સિહાઊ૥
કહેહુ સત્ય સબુ સખા સુજાના૤ મોહિ દીન્હ પિતુ આયસુ આના૥

દોહા- બરષ ચારિદસ બાસુ બન મુનિ બ્રત બેષુ અહારુ૤
ગ્રામ બાસુ નહિં ઉચિત સુનિ ગુહહિ ભયઉ દુખુ ભારુ૥૮૮૥

રામ લખન સિય રૂપ નિહારી૤ કહહિં સપ્રેમ ગ્રામ નર નારી૥
તે પિતુ માતુ કહહુ સખિ કૈસે૤ જિન્હ પઠએ બન બાલક ઐસે૥
એક કહહિં ભલ ભૂપતિ કીન્હા૤ લોયન લાહુ હમહિ બિધિ દીન્હા૥
તબ નિષાદપતિ ઉર અનુમાના૤ તરુ સિંસુપા મનોહર જાના૥
લૈ રઘુનાથહિ ઠાઉઁ દેખાવા૤ કહેઉ રામ સબ ભાઁતિ સુહાવા૥
પુરજન કરિ જોહારુ ઘર આએ૤ રઘુબર સંધ્યા કરન સિધાએ૥
ગુહઁ સઁવારિ સાઁથરી ડસાઈ૤ કુસ કિસલયમય મૃદુલ સુહાઈ૥
સુચિ ફલ મૂલ મધુર મૃદુ જાની૤ દોના ભરિ ભરિ રાખેસિ પાની૥

દોહા- સિય સુમંત્ર ભ્રાતા સહિત કંદ મૂલ ફલ ખાઇ૤
સયન કીન્હ રઘુબંસમનિ પાય પલોટત ભાઇ૥૮૯૥

ઉઠે લખનુ પ્રભુ સોવત જાની૤ કહિ સચિવહિ સોવન મૃદુ બાની૥
કછુક દૂર સજિ બાન સરાસન૤ જાગન લગે બૈઠિ બીરાસન૥
ગુઁહ બોલાઇ પાહરૂ પ્રતીતી૤ ઠાવઁ ઠાઁવ રાખે અતિ પ્રીતી૥
આપુ લખન પહિં બૈઠેઉ જાઈ૤ કટિ ભાથી સર ચાપ ચઢ઼ાઈ૥
સોવત પ્રભુહિ નિહારિ નિષાદૂ૤ ભયઉ પ્રેમ બસ હ્દયઁ બિષાદૂ૥
તનુ પુલકિત જલુ લોચન બહઈ૤ બચન સપ્રેમ લખન સન કહઈ૥
ભૂપતિ ભવન સુભાયઁ સુહાવા૤ સુરપતિ સદનુ ન પટતર પાવા૥
મનિમય રચિત ચારુ ચૌબારે૤ જનુ રતિપતિ નિજ હાથ સઁવારે૥

દોહા- સુચિ સુબિચિત્ર સુભોગમય સુમન સુગંધ સુબાસ૤
પલઁગ મંજુ મનિદીપ જહઁ સબ બિધિ સકલ સુપાસ૥૯૦૥

બિબિધ બસન ઉપધાન તુરાઈ૤ છીર ફેન મૃદુ બિસદ સુહાઈ૥
તહઁ સિય રામુ સયન નિસિ કરહીં૤ નિજ છબિ રતિ મનોજ મદુ હરહીં૥
તે સિય રામુ સાથરીં સોએ૤ શ્રમિત બસન બિનુ જાહિં ન જોએ૥
માતુ પિતા પરિજન પુરબાસી૤ સખા સુસીલ દાસ અરુ દાસી૥
જોગવહિં જિન્હહિ પ્રાન કી નાઈ૤ મહિ સોવત તેઇ રામ ગોસાઈં૥
પિતા જનક જગ બિદિત પ્રભાઊ૤ સસુર સુરેસ સખા રઘુરાઊ૥
રામચંદુ પતિ સો બૈદેહી૤ સોવત મહિ બિધિ બામ ન કેહી૥
સિય રઘુબીર કિ કાનન જોગૂ૤ કરમ પ્રધાન સત્ય કહ લોગૂ૥

દોહા- કૈકયનંદિનિ મંદમતિ કઠિન કુટિલપનુ કીન્હ૤
જેહીં રઘુનંદન જાનકિહિ સુખ અવસર દુખુ દીન્હ૥૯૧૥

ભઇ દિનકર કુલ બિટપ કુઠારી૤ કુમતિ કીન્હ સબ બિસ્વ દુખારી૥
ભયઉ બિષાદુ નિષાદહિ ભારી૤ રામ સીય મહિ સયન નિહારી૥
બોલે લખન મધુર મૃદુ બાની૤ ગ્યાન બિરાગ ભગતિ રસ સાની૥
કાહુ ન કોઉ સુખ દુખ કર દાતા૤ નિજ કૃત કરમ ભોગ સબુ ભ્રાતા૥
જોગ બિયોગ ભોગ ભલ મંદા૤ હિત અનહિત મધ્યમ ભ્રમ ફંદા૥
જનમુ મરનુ જહઁ લગિ જગ જાલૂ૤ સંપતી બિપતિ કરમુ અરુ કાલૂ૥
ધરનિ ધામુ ધનુ પુર પરિવારૂ૤ સરગુ નરકુ જહઁ લગિ બ્યવહારૂ૥
દેખિઅ સુનિઅ ગુનિઅ મન માહીં૤ મોહ મૂલ પરમારથુ નાહીં૥

દોહા- સપનેં હોઇ ભિખારિ નૃપ રંકુ નાકપતિ હોઇ૤
જાગેં લાભુ ન હાનિ કછુ તિમિ પ્રપંચ જિયઁ જોઇ૥૯૨૥

અસ બિચારિ નહિં કીજઅ રોસૂ૤ કાહુહિ બાદિ ન દેઇઅ દોસૂ૥
મોહ નિસાઁ સબુ સોવનિહારા૤ દેખિઅ સપન અનેક પ્રકારા૥
એહિં જગ જામિનિ જાગહિં જોગી૤ પરમારથી પ્રપંચ બિયોગી૥
જાનિઅ તબહિં જીવ જગ જાગા૤ જબ જબ બિષય બિલાસ બિરાગા૥
હોઇ બિબેકુ મોહ ભ્રમ ભાગા૤ તબ રઘુનાથ ચરન અનુરાગા૥
સખા પરમ પરમારથુ એહૂ૤ મન ક્રમ બચન રામ પદ નેહૂ૥
રામ બ્રહ્મ પરમારથ રૂપા૤ અબિગત અલખ અનાદિ અનૂપા૥
સકલ બિકાર રહિત ગતભેદા૤ કહિ નિત નેતિ નિરૂપહિં બેદા૤

દોહા- ભગત ભૂમિ ભૂસુર સુરભિ સુર હિત લાગિ કૃપાલ૤
કરત ચરિત ધરિ મનુજ તનુ સુનત મિટહિ જગ જાલ૥૯૩૥

માસપારાયણ, પંદ્રહવા વિશ્રામ