શ્રી રામચરિત માનસ/ પહેલો વિશ્ચામ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ કૃતિ/પાનું હમણાં જ અહીં લાવ્યા છીએ અને તેની ભૂલશુદ્ધિ (પ્રૂફ રીડીંગ) બાકી છે. જો તેમાં કોઈ ભૂલો જણાય તો ક્ષમા કરશો, થોડા સમયમાં આનું શુદ્ધિકરણ કરીને તેને આખરી ઓપ આપી દેવામાં આવશે.
શ્રી રામચરિત માનસ
પહેલો વિશ્ચામ
ગોસ્વામી તુલસીદાસ
૨. અયોધ્યા કાન્ડ →


<poem>

શ્રીજાનકીવલ્લભો વિજયતે શ્રી રામચરિત માનસ

પ્રથમ સોપાન (બાલકાણ્ડ)


શ્લોક

વર્ણાનામર્થસંઘાનાં રસાનાં છન્દસામપિ મઙ્ગલાનાં ચ કર્ત્તારૌ વન્દે વાણીવિનાયકૌ (૧)

ભવાનીશઙ્કરૌ વન્દે શ્રદ્ધાવિશ્વાસરૂપિણૌ યાભ્યાં વિના ન પશ્યન્તિ સિદ્ધાઃસ્વાન્તઃસ્થમીશ્વરમ્ (૨)

વન્દે બોધમયં નિત્યં ગુરું શઙ્કરરૂપિણમ્ યમાશ્રિતો હિ વક્રોઽપિ ચન્દ્રઃ સર્વત્ર વન્દ્યતે (૩)

સીતારામગુણગ્રામપુણ્યારણ્યવિહારિણૌ વન્દે વિશુદ્ધવિજ્ઞાનૌ કબીશ્વરકપીશ્વરૌ (૪)

ઉદ્ભવસ્થિતિસંહારકારિણીં ક્લેશહારિણીમ્ | સર્વશ્રેયસ્કરીં સીતાં નતોઽહં રામવલ્લભામ્ (૫)

યન્માયાવશવર્તિં વિશ્વમખિલં બ્રહ્માદિદેવાસુરા યત્સત્વાદમૃષૈવ ભાતિ સકલં રજ્જૌ યથાહેર્ભ્રમઃ | યત્પાદપ્લવમેકમેવ હિ ભવામ્ભોધેસ્તિતીર્ષાવતાં વન્દેઽહં તમશેષકારણપરં રામાખ્યમીશં હરિમ્ (૬)

નાનાપુરાણનિગમાગમસમ્મતં યદ્ રામાયણે નિગદિતં ક્વચિદન્યતોઽપિ | સ્વાન્તઃસુખાય તુલસી રઘુનાથગાથા- ભાષાનિબન્ધમતિમઞ્જુલમાતનોતિ (૭)

સો0-

જો સુમિરત સિધિ હોઇ ગન નાયક કરિબર બદન | કરઉ અનુગ્રહ સોઇ બુદ્ધિ રાસિ સુભ ગુન સદન (૧)

મૂક હોઇ બાચાલ પંગુ ચઢઇ ગિરિબર ગહન | જાસુ કૃપાઁ સો દયાલ દ્રવઉ સકલ કલિ મલ દહન (૨)

નીલ સરોરુહ સ્યામ તરુન અરુન બારિજ નયન | કરઉ સો મમ ઉર ધામ સદા છીરસાગર સયન (૩)

કુંદ ઇંદુ સમ દેહ ઉમા રમન કરુના અયન | જાહિ દીન પર નેહ કરઉ કૃપા મર્દન મયન (૪)

બંદઉ ગુરુ પદ કંજ કૃપા સિંધુ નરરૂપ હરિ | મહામોહ તમ પુંજ જાસુ બચન રબિ કર નિકર (૫)

ચૌપાઈ

બંદઉ ગુરુ પદ પદુમ પરાગા, સુરુચિ સુબાસ સરસ અનુરાગા || અમિય મૂરિમય ચૂરન ચારૂ, સમન સકલ ભવ રુજ પરિવારૂ ||૧||

સુકૃતિ સંભુ તન બિમલ બિભૂતી, મંજુલ મંગલ મોદ પ્રસૂતી || જન મન મંજુ મુકુર મલ હરની, કિએઁ તિલક ગુન ગન બસ કરની ||૨||

શ્રીગુર પદ નખ મનિ ગન જોતી, સુમિરત દિબ્ય દ્રૃષ્ટિ હિયઁ હોતી || દલન મોહ તમ સો સપ્રકાસૂ, બડે ભાગ ઉર આવઇ જાસૂ ||૩||

ઉઘરહિં બિમલ બિલોચન હી કે, મિટહિં દોષ દુખ ભવ રજની કે || સૂઝહિં રામ ચરિત મનિ માનિક, ગુપુત પ્રગટ જહઁ જો જેહિ ખાનિક ||૪||

દોહો

જથા સુઅંજન અંજિ દૃગ સાધક સિદ્ધ સુજાન | કૌતુક દેખત સૈલ બન ભૂતલ ભૂરિ નિધાન ||૧||

ચૌપાઈ

એહિ મહઁ રઘુપતિ નામ ઉદારા, અતિ પાવન પુરાન શ્રુતિ સારા || મંગલ ભવન અમંગલ હારી, ઉમા સહિત જેહિ જપત પુરારી ||૧||

ભનિતિ બિચિત્ર સુકબિ કૃત જોઊ, રામ નામ બિનુ સોહ ન સોઊ || બિધુબદની સબ ભાઁતિ સઁવારી, સોન ન બસન બિના બર નારી ||૨||

સબ ગુન રહિત કુકબિ કૃત બાની, રામ નામ જસ અંકિત જાની || સાદર કહહિં સુનહિં બુધ તાહી, મધુકર સરિસ સંત ગુનગ્રાહી ||૩||

જદપિ કબિત રસ એકઉ નાહી, રામ પ્રતાપ પ્રકટ એહિ માહીં || સોઇ ભરોસ મોરેં મન આવા, કેહિં ન સુસંગ બડપ્પનુ પાવા ||૪||

ધૂમઉ તજઇ સહજ કરુઆઈ, અગરુ પ્રસંગ સુગંધ બસાઈ || ભનિતિ ભદેસ બસ્તુ ભલિ બરની, રામ કથા જગ મંગલ કરની ||૫||

છંદ

મંગલ કરનિ કલિ મલ હરનિ તુલસી કથા રઘુનાથ કી || ગતિ કૂર કબિતા સરિત કી જ્યોં સરિત પાવન પાથ કી || પ્રભુ સુજસ સંગતિ ભનિતિ ભલિ હોઇહિ સુજન મન ભાવની || ભવ અંગ ભૂતિ મસાન કી સુમિરત સુહાવનિ પાવની ||

દોહો

પ્રિય લાગિહિ અતિ સબહિ મમ ભનિતિ રામ જસ સંગ | દારુ બિચારુ કિ કરઇ કોઉ બંદિઅ મલય પ્રસંગ ||૧0(ક)|| સ્યામ સુરભિ પય બિસદ અતિ ગુનદ કરહિં સબ પાન | ગિરા ગ્રામ્ય સિય રામ જસ ગાવહિં સુનહિં સુજાન ||૧0(ખ)||

ચૌપાઈ

ગુરુ પદ રજ મૃદુ મંજુલ અંજન, નયન અમિઅ દૃગ દોષ બિભંજન || તેહિં કરિ બિમલ બિબેક બિલોચન, બરનઉઁ રામ ચરિત ભવ મોચન ||૧||

બંદઉઁ પ્રથમ મહીસુર ચરના, મોહ જનિત સંસય સબ હરના || સુજન સમાજ સકલ ગુન ખાની, કરઉઁ પ્રનામ સપ્રેમ સુબાની ||૨||

સાધુ ચરિત સુભ ચરિત કપાસૂ, નિરસ બિસદ ગુનમય ફલ જાસૂ || જો સહિ દુખ પરછિદ્ર દુરાવા, બંદનીય જેહિં જગ જસ પાવા ||૩||

મુદ મંગલમય સંત સમાજૂ, જો જગ જંગમ તીરથરાજૂ || રામ ભક્તિ જહઁ સુરસરિ ધારા, સરસઇ બ્રહ્મ બિચાર પ્રચારા ||૪||

બિધિ નિષેધમય કલિ મલ હરની, કરમ કથા રબિનંદનિ બરની || હરિ હર કથા બિરાજતિ બેની, સુનત સકલ મુદ મંગલ દેની ||૫||

બટુ બિસ્વાસ અચલ નિજ ધરમા, તીરથરાજ સમાજ સુકરમા || સબહિં સુલભ સબ દિન સબ દેસા, સેવત સાદર સમન કલેસા ||૬||

અકથ અલૌકિક તીરથરાઊ, દેઇ સદ્ય ફલ પ્રગટ પ્રભાઊ ||૭||

દોહો

સુનિ સમુઝહિં જન મુદિત મન મજ્જહિં અતિ અનુરાગ | લહહિં ચારિ ફલ અછત તનુ સાધુ સમાજ પ્રયાગ (૨)

ચૌપાઈ

મજ્જન ફલ પેખિઅ તતકાલા, કાક હોહિં પિક બકઉ મરાલા || સુનિ આચરજ કરૈ જનિ કોઈ, સતસંગતિ મહિમા નહિં ગોઈ ||૧||

બાલમીક નારદ ઘટજોની, નિજ નિજ મુખનિ કહી નિજ હોની || જલચર થલચર નભચર નાના, જે જડ ચેતન જીવ જહાના ||૨||

મતિ કીરતિ ગતિ ભૂતિ ભલાઈ, જબ જેહિં જતન જહાઁ જેહિં પાઈ || સો જાનબ સતસંગ પ્રભાઊ, લોકહુઁ બેદ ન આન ઉપાઊ ||૩||

બિનુ સતસંગ બિબેક ન હોઈ, રામ કૃપા બિનુ સુલભ ન સોઈ || સતસંગત મુદ મંગલ મૂલા, સોઇ ફલ સિધિ સબ સાધન ફૂલા ||૪||

સઠ સુધરહિં સતસંગતિ પાઈ, પારસ પરસ કુધાત સુહાઈ || બિધિ બસ સુજન કુસંગત પરહીં, ફનિ મનિ સમ નિજ ગુન અનુસરહીં ||૫||

બિધિ હરિ હર કબિ કોબિદ બાની, કહત સાધુ મહિમા સકુચાની || સો મો સન કહિ જાત ન કૈસેં, સાક બનિક મનિ ગુન ગન જૈસેં ||૬||

દોહો

બંદઉઁ સંત સમાન ચિત હિત અનહિત નહિં કોઇ | અંજલિ ગત સુભ સુમન જિમિ સમ સુગંધ કર દોઇ ||3(ક)||

સંત સરલ ચિત જગત હિત જાનિ સુભાઉ સનેહુ | બાલબિનય સુનિ કરિ કૃપા રામ ચરન રતિ દેહુ ||3(ખ)||

ચૌપાઈ

બહુરિ બંદિ ખલ ગન સતિભાએઁ, જે બિનુ કાજ દાહિનેહુ બાએઁ || પર હિત હાનિ લાભ જિન્હ કેરેં, ઉજરેં હરષ બિષાદ બસેરેં ||૧||

હરિ હર જસ રાકેસ રાહુ સે, પર અકાજ ભટ સહસબાહુ સે || જે પર દોષ લખહિં સહસાખી, પર હિત ઘૃત જિન્હ કે મન માખી ||૨||

તેજ કૃસાનુ રોષ મહિષેસા, અઘ અવગુન ધન ધની ધનેસા || ઉદય કેત સમ હિત સબહી કે, કુંભકરન સમ સોવત નીકે ||૩||

પર અકાજુ લગિ તનુ પરિહરહીં, જિમિ હિમ ઉપલ કૃષી દલિ ગરહીં || બંદઉઁ ખલ જસ સેષ સરોષા, સહસ બદન બરનઇ પર દોષા ||૪||

પુનિ પ્રનવઉઁ પૃથુરાજ સમાના, પર અઘ સુનઇ સહસ દસ કાના || બહુરિ સક્ર સમ બિનવઉઁ તેહી, સંતત સુરાનીક હિત જેહી ||૫||

બચન બજ્ર જેહિ સદા પિઆરા, સહસ નયન પર દોષ નિહારા ||૬||

દોહો

ઉદાસીન અરિ મીત હિત સુનત જરહિં ખલ રીતિ | જાનિ પાનિ જુગ જોરિ જન બિનતી કરઇ સપ્રીતિ ||૪||

ચૌપાઈ

મૈં અપની દિસિ કીન્હ નિહોરા, તિન્હ નિજ ઓર ન લાઉબ ભોરા || બાયસ પલિઅહિં અતિ અનુરાગા, હોહિં નિરામિષ કબહુઁ કિ કાગા ||૧||

બંદઉઁ સંત અસજ્જન ચરના, દુખપ્રદ ઉભય બીચ કછુ બરના || બિછુરત એક પ્રાન હરિ લેહીં, મિલત એક દુખ દારુન દેહીં ||૨||

ઉપજહિં એક સંગ જગ માહીં, જલજ જોંક જિમિ ગુન બિલગાહીં || સુધા સુરા સમ સાધૂ અસાધૂ, જનક એક જગ જલધિ અગાધૂ ||૩||

ભલ અનભલ નિજ નિજ કરતૂતી, લહત સુજસ અપલોક બિભૂતી || સુધા સુધાકર સુરસરિ સાધૂ, ગરલ અનલ કલિમલ સરિ બ્યાધૂ ||૪||

ગુન અવગુન જાનત સબ કોઈ, જો જેહિ ભાવ નીક તેહિ સોઈ ||૫||

દોહો

ભલો ભલાઇહિ પૈ લહઇ લહઇ નિચાઇહિ નીચુ | સુધા સરાહિઅ અમરતાઁ ગરલ સરાહિઅ મીચુ ||૫||

ચૌપાઈ

ખલ અઘ અગુન સાધૂ ગુન ગાહા, ઉભય અપાર ઉદધિ અવગાહા || તેહિ તેં કછુ ગુન દોષ બખાને, સંગ્રહ ત્યાગ ન બિનુ પહિચાને ||૧||

ભલેઉ પોચ સબ બિધિ ઉપજાએ, ગનિ ગુન દોષ બેદ બિલગાએ || કહહિં બેદ ઇતિહાસ પુરાના, બિધિ પ્રપંચુ ગુન અવગુન સાના ||૨||

દુખ સુખ પાપ પુન્ય દિન રાતી, સાધુ અસાધુ સુજાતિ કુજાતી || દાનવ દેવ ઊઁચ અરુ નીચૂ, અમિઅ સુજીવનુ માહુરુ મીચૂ ||૩||

માયા બ્રહ્મ જીવ જગદીસા, લચ્છિ અલચ્છિ રંક અવનીસા || કાસી મગ સુરસરિ ક્રમનાસા, મરુ મારવ મહિદેવ ગવાસા ||૪||

સરગ નરક અનુરાગ બિરાગા, નિગમાગમ ગુન દોષ બિભાગા ||૫||

દોહો

જડ ચેતન ગુન દોષમય બિસ્વ કીન્હ કરતાર | સંત હંસ ગુન ગહહિં પય પરિહરિ બારિ બિકાર ||6||

ચૌપાઈ

અસ બિબેક જબ દેઇ બિધાતા, તબ તજિ દોષ ગુનહિં મનુ રાતા || કાલ સુભાઉ કરમ બરિઆઈ, ભલેઉ પ્રકૃતિ બસ ચુકઇ ભલાઈ ||૧||

સો સુધારિ હરિજન જિમિ લેહીં, દલિ દુખ દોષ બિમલ જસુ દેહીં || ખલઉ કરહિં ભલ પાઇ સુસંગૂ, મિટઇ ન મલિન સુભાઉ અભંગૂ ||૨||

લખિ સુબેષ જગ બંચક જેઊ, બેષ પ્રતાપ પૂજિઅહિં તેઊ || ઉધરહિં અંત ન હોઇ નિબાહૂ, કાલનેમિ જિમિ રાવન રાહૂ ||૩||

કિએહુઁ કુબેષ સાધુ સનમાનૂ, જિમિ જગ જામવંત હનુમાનૂ || હાનિ કુસંગ સુસંગતિ લાહૂ, લોકહુઁ બેદ બિદિત સબ કાહૂ ||૪||

ગગન ચઢઇ રજ પવન પ્રસંગા, કીચહિં મિલઇ નીચ જલ સંગા || સાધુ અસાધુ સદન સુક સારીં, સુમિરહિં રામ દેહિં ગનિ ગારી ||૫||

ધૂમ કુસંગતિ કારિખ હોઈ, લિખિઅ પુરાન મંજુ મસિ સોઈ || સોઇ જલ અનલ અનિલ સંઘાતા, હોઇ જલદ જગ જીવન દાતા ||૬||

દોહો

ગ્રહ ભેષજ જલ પવન પટ પાઇ કુજોગ સુજોગ | હોહિ કુબસ્તુ સુબસ્તુ જગ લખહિં સુલચ્છન લોગ ||7(ક)||

સમ પ્રકાસ તમ પાખ દુહુઁ નામ ભેદ બિધિ કીન્હ | સસિ સોષક પોષક સમુઝિ જગ જસ અપજસ દીન્હ ||7(ખ)||

જડ ચેતન જગ જીવ જત સકલ રામમય જાનિ | બંદઉઁ સબ કે પદ કમલ સદા જોરિ જુગ પાનિ ||7(ગ)||

દેવ દનુજ નર નાગ ખગ પ્રેત પિતર ગંધર્બ | બંદઉઁ કિંનર રજનિચર કૃપા કરહુ અબ સર્બ ||7(ઘ)||

ચૌપાઈ

આકર ચારિ લાખ ચૌરાસી, જાતિ જીવ જલ થલ નભ બાસી || સીય રામમય સબ જગ જાની, કરઉઁ પ્રનામ જોરિ જુગ પાની ||૧||

જાનિ કૃપાકર કિંકર મોહૂ, સબ મિલિ કરહુ છાડિ છલ છોહૂ || નિજ બુધિ બલ ભરોસ મોહિ નાહીં, તાતેં બિનય કરઉઁ સબ પાહી ||૨||

કરન ચહઉઁ રઘુપતિ ગુન ગાહા, લઘુ મતિ મોરિ ચરિત અવગાહા || સૂઝ ન એકઉ અંગ ઉપાઊ, મન મતિ રંક મનોરથ રાઊ ||૩||

મતિ અતિ નીચ ઊઁચિ રુચિ આછી, ચહિઅ અમિઅ જગ જુરઇ ન છાછી || છમિહહિં સજ્જન મોરિ ઢિઠાઈ, સુનિહહિં બાલબચન મન લાઈ ||૪||

જૌ બાલક કહ તોતરિ બાતા, સુનહિં મુદિત મન પિતુ અરુ માતા || હઁસિહહિ કૂર કુટિલ કુબિચારી, જે પર દૂષન ભૂષનધારી ||૫||

નિજ કવિત કેહિ લાગ ન નીકા, સરસ હોઉ અથવા અતિ ફીકા || જે પર ભનિતિ સુનત હરષાહી, તે બર પુરુષ બહુત જગ નાહીં ||૬||

જગ બહુ નર સર સરિ સમ ભાઈ, જે નિજ બાઢિ બઢહિં જલ પાઈ || સજ્જન સકૃત સિંધુ સમ કોઈ, દેખિ પૂર બિધુ બાઢઇ જોઈ ||૭||

દોહો

ભાગ છોટ અભિલાષુ બ કરઉઁ એક બિસ્વાસ | પૈહહિં સુખ સુનિ સુજન સબ ખલ કરહહિં ઉપહાસ ||8||

ચૌપાઈ

ખલ પરિહાસ હોઇ હિત મોરા, કાક કહહિં કલકંઠ કઠોરા || હંસહિ બક દાદુર ચાતકહી, હઁસહિં મલિન ખલ બિમલ બતકહી ||૧||

કબિત રસિક ન રામ પદ નેહૂ, તિન્હ કહઁ સુખદ હાસ રસ એહૂ || ભાષા ભનિતિ ભોરિ મતિ મોરી, હઁસિબે જોગ હઁસેં નહિં ખોરી ||૨||

પ્રભુ પદ પ્રીતિ ન સામુઝિ નીકી, તિન્હહિ કથા સુનિ લાગહિ ફીકી || હરિ હર પદ રતિ મતિ ન કુતરકી, તિન્હ કહુઁ મધુર કથા રઘુવર કી ||૩||

રામ ભગતિ ભૂષિત જિયઁ જાની, સુનિહહિં સુજન સરાહિ સુબાની || કબિ ન હોઉઁ નહિં બચન પ્રબીનૂ, સકલ કલા સબ બિદ્યા હીનૂ ||૪||

આખર અરથ અલંકૃતિ નાના, છંદ પ્રબંધ અનેક બિધાના || ભાવ ભેદ રસ ભેદ અપારા, કબિત દોષ ગુન બિબિધ પ્રકારા ||૫|||

કબિત બિબેક એક નહિં મોરેં, સત્ય કહઉઁ લિખિ કાગદ કોરે ||૬||

દોહો'

ભનિતિ મોરિ સબ ગુન રહિત બિસ્વ બિદિત ગુન એક | સો બિચારિ સુનિહહિં સુમતિ જિન્હ કેં બિમલ બિવેક ||9||

ચૌપાઈ

મનિ માનિક મુકુતા છબિ જૈસી, અહિ ગિરિ ગજ સિર સોહ ન તૈસી || નૃપ કિરીટ તરુની તનુ પાઈ, લહહિં સકલ સોભા અધિકાઈ ||૧||

તૈસેહિં સુકબિ કબિત બુધ કહહીં, ઉપજહિં અનત અનત છબિ લહહીં || ભગતિ હેતુ બિધિ ભવન બિહાઈ, સુમિરત સારદ આવતિ ધાઈ ||૨||

રામ ચરિત સર બિનુ અન્હવાએઁ, સો શ્રમ જાઇ ન કોટિ ઉપાએઁ || કબિ કોબિદ અસ હૃદયઁ બિચારી, ગાવહિં હરિ જસ કલિ મલ હારી ||૩||

કીન્હેં પ્રાકૃત જન ગુન ગાના, સિર ધુનિ ગિરા લગત પછિતાના || હૃદય સિંધુ મતિ સીપ સમાના, સ્વાતિ સારદા કહહિં સુજાના ||૪||

જૌં બરષઇ બર બારિ બિચારૂ, હોહિં કબિત મુકુતામનિ ચારૂ ||૫||

દોહો

જુગુતિ બેધિ પુનિ પોહિઅહિં રામચરિત બર તાગ | પહિરહિં સજ્જન બિમલ ઉર સોભા અતિ અનુરાગ ||૧૨||

ચૌપાઈ

જે જનમે કલિકાલ કરાલા, કરતબ બાયસ બેષ મરાલા || ચલત કુપંથ બેદ મગ છાઁડ઼ે, કપટ કલેવર કલિ મલ ભાઁડ઼ે ||૧||

બંચક ભગત કહાઇ રામ કે, કિંકર કંચન કોહ કામ કે || તિન્હ મહઁ પ્રથમ રેખ જગ મોરી, ધીંગ ધરમધ્વજ ધંધક ધોરી ||૨||

જૌં અપને અવગુન સબ કહઊઁ, બાઢ઼ઇ કથા પાર નહિં લહઊઁ || તાતે મૈં અતિ અલપ બખાને, થોરે મહુઁ જાનિહહિં સયાને ||૩|||

સમુઝિ બિબિધિ બિધિ બિનતી મોરી, કોઉ ન કથા સુનિ દેઇહિ ખોરી || એતેહુ પર કરિહહિં જે અસંકા, મોહિ તે અધિક તે જડ઼ મતિ રંકા ||૪||

કબિ ન હોઉઁ નહિં ચતુર કહાવઉઁ, મતિ અનુરૂપ રામ ગુન ગાવઉઁ || કહઁ રઘુપતિ કે ચરિત અપારા, કહઁ મતિ મોરિ નિરત સંસારા ||૫||

જેહિં મારુત ગિરિ મેરુ ઉડ઼ાહીં, કહહુ તૂલ કેહિ લેખે માહીં || સમુઝત અમિત રામ પ્રભુતાઈ, કરત કથા મન અતિ કદરાઈ ||૬||

દોહો

સારદ સેસ મહેસ બિધિ આગમ નિગમ પુરાન | નેતિ નેતિ કહિ જાસુ ગુન કરહિં નિરંતર ગાન ||12||

ચૌપાઈ

સબ જાનત પ્રભુ પ્રભુતા સોઈ, તદપિ કહેં બિનુ રહા ન કોઈ || તહાઁ બેદ અસ કારન રાખા, ભજન પ્રભાઉ ભાઁતિ બહુ ભાષા ||૧||

એક અનીહ અરૂપ અનામા, અજ સચ્ચિદાનંદ પર ધામા || બ્યાપક બિસ્વરૂપ ભગવાના, તેહિં ધરિ દેહ ચરિત કૃત નાના ||૨||

સો કેવલ ભગતન હિત લાગી, પરમ કૃપાલ પ્રનત અનુરાગી || જેહિ જન પર મમતા અતિ છોહૂ, જેહિં કરુના કરિ કીન્હ ન કોહૂ ||૩||

ગઈ બહોર ગરીબ નેવાજૂ, સરલ સબલ સાહિબ રઘુરાજૂ || બુધ બરનહિં હરિ જસ અસ જાની, કરહિ પુનીત સુફલ નિજ બાની ||૪||

તેહિં બલ મૈં રઘુપતિ ગુન ગાથા, કહિહઉઁ નાઇ રામ પદ માથા || મુનિન્હ પ્રથમ હરિ કીરતિ ગાઈ, તેહિં મગ ચલત સુગમ મોહિ ભાઈ ||૫||


દોહો

અતિ અપાર જે સરિત બર જૌં નૃપ સેતુ કરાહિં | ચઢિ પિપીલિકઉ પરમ લઘુ બિનુ શ્રમ પારહિ જાહિં ||13||

એહિ પ્રકાર બલ મનહિ દેખાઈ, કરિહઉઁ રઘુપતિ કથા સુહાઈ || બ્યાસ આદિ કબિ પુંગવ નાના, જિન્હ સાદર હરિ સુજસ બખાના ||૧||

ચરન કમલ બંદઉઁ તિન્હ કેરે, પુરવહુઁ સકલ મનોરથ મેરે || કલિ કે કબિન્હ કરઉઁ પરનામા, જિન્હ બરને રઘુપતિ ગુન ગ્રામા ||૨||

જે પ્રાકૃત કબિ પરમ સયાને, ભાષાઁ જિન્હ હરિ ચરિત બખાને || ભએ જે અહહિં જે હોઇહહિં આગેં, પ્રનવઉઁ સબહિં કપટ સબ ત્યાગેં ||૩||

હોહુ પ્રસન્ન દેહુ બરદાનૂ, સાધુ સમાજ ભનિતિ સનમાનૂ || જો પ્રબંધ બુધ નહિં આદરહીં, સો શ્રમ બાદિ બાલ કબિ કરહીં ||૪||

કીરતિ ભનિતિ ભૂતિ ભલિ સોઈ, સુરસરિ સમ સબ કહઁ હિત હોઈ || રામ સુકીરતિ ભનિતિ ભદેસા, અસમંજસ અસ મોહિ અઁદેસા ||૫|||

તુમ્હરી કૃપા સુલભ સોઉ મોરે, સિઅનિ સુહાવનિ ટાટ પટોરે ||૬||

દોહો

સરલ કબિત કીરતિ બિમલ સોઇ આદરહિં સુજાન | સહજ બયર બિસરાઇ રિપુ જો સુનિ કરહિં બખાન ||૧૪(ક)||

સો ન હોઇ બિનુ બિમલ મતિ મોહિ મતિ બલ અતિ થોર | કરહુ કૃપા હરિ જસ કહઉઁ પુનિ પુનિ કરઉઁ નિહોર ||૧૪(ખ)||

કબિ કોબિદ રઘુબર ચરિત માનસ મંજુ મરાલ | બાલ બિનય સુનિ સુરુચિ લખિ મોપર હોહુ કૃપાલ ||૧૪(ગ)||

–*–*– સો0-

બંદઉઁ મુનિ પદ કંજુ રામાયન જેહિં નિરમયઉ | સખર સુકોમલ મંજુ દોષ રહિત દૂષન સહિત ||૧૪(ઘ)||

બંદઉઁ ચારિઉ બેદ ભવ બારિધિ બોહિત સરિસ | જિન્હહિ ન સપનેહુઁ ખેદ બરનત રઘુબર બિસદ જસુ ||૧૪(ઙ)||

બંદઉઁ બિધિ પદ રેનુ ભવ સાગર જેહિ કીન્હ જહઁ | સંત સુધા સસિ ધેનુ પ્રગટે ખલ બિષ બારુની ||૧૪(ચ)||

દોહો

બિબુધ બિપ્ર બુધ ગ્રહ ચરન બંદિ કહઉઁ કર જોરિ | હોઇ પ્રસન્ન પુરવહુ સકલ મંજુ મનોરથ મોરિ ||14(છ)||

ચૌપાઈ

પુનિ બંદઉઁ સારદ સુરસરિતા, જુગલ પુનીત મનોહર ચરિતા || મજ્જન પાન પાપ હર એકા, કહત સુનત એક હર અબિબેકા ||૧||

ગુર પિતુ માતુ મહેસ ભવાની, પ્રનવઉઁ દીનબંધુ દિન દાની || સેવક સ્વામિ સખા સિય પી કે, હિત નિરુપધિ સબ બિધિ તુલસીકે ||૨||

કલિ બિલોકિ જગ હિત હર ગિરિજા, સાબર મંત્ર જાલ જિન્હ સિરિજા || અનમિલ આખર અરથ ન જાપૂ, પ્રગટ પ્રભાઉ મહેસ પ્રતાપૂ ||૩||

સો ઉમેસ મોહિ પર અનુકૂલા, કરિહિં કથા મુદ મંગલ મૂલા || સુમિરિ સિવા સિવ પાઇ પસાઊ, બરનઉઁ રામચરિત ચિત ચાઊ ||૪||

ભનિતિ મોરિ સિવ કૃપાઁ બિભાતી, સસિ સમાજ મિલિ મનહુઁ સુરાતી || જે એહિ કથહિ સનેહ સમેતા, કહિહહિં સુનિહહિં સમુઝિ સચેતા ||૫||

હોઇહહિં રામ ચરન અનુરાગી, કલિ મલ રહિત સુમંગલ ભાગી ||૬||

દોહો

સપનેહુઁ સાચેહુઁ મોહિ પર જૌં હર ગૌરિ પસાઉ | તૌ ફુર હોઉ જો કહેઉઁ સબ ભાષા ભનિતિ પ્રભાઉ ||૧૫||

ચૌપાઈ

બંદઉઁ અવધ પુરી અતિ પાવનિ, સરજૂ સરિ કલિ કલુષ નસાવનિ || પ્રનવઉઁ પુર નર નારિ બહોરી, મમતા જિન્હ પર પ્રભુહિ ન થોરી ||૧||

સિય નિંદક અઘ ઓઘ નસાએ, લોક બિસોક બનાઇ બસાએ || બંદઉઁ કૌસલ્યા દિસિ પ્રાચી, કીરતિ જાસુ સકલ જગ માચી ||૨||

પ્રગટેઉ જહઁ રઘુપતિ સસિ ચારૂ, બિસ્વ સુખદ ખલ કમલ તુસારૂ || દસરથ રાઉ સહિત સબ રાની, સુકૃત સુમંગલ મૂરતિ માની ||૩||

કરઉઁ પ્રનામ કરમ મન બાની, કરહુ કૃપા સુત સેવક જાની || જિન્હહિ બિરચિ બડ઼ ભયઉ બિધાતા, મહિમા અવધિ રામ પિતુ માતા ||૪||

સો0-

બંદઉઁ અવધ ભુઆલ સત્ય પ્રેમ જેહિ રામ પદ | બિછુરત દીનદયાલ પ્રિય તનુ તૃન ઇવ પરિહરેઉ ||૧૬||

પ્રનવઉઁ પરિજન સહિત બિદેહૂ, જાહિ રામ પદ ગૂઢ઼ સનેહૂ|| જોગ ભોગ મહઁ રાખેઉ ગોઈ, રામ બિલોકત પ્રગટેઉ સોઈ ||૧||

પ્રનવઉઁ પ્રથમ ભરત કે ચરના, જાસુ નેમ બ્રત જાઇ ન બરના || રામ ચરન પંકજ મન જાસૂ, લુબુધ મધુપ ઇવ તજઇ ન પાસૂ ||૨||

બંદઉઁ લછિમન પદ જલજાતા, સીતલ સુભગ ભગત સુખ દાતા || રઘુપતિ કીરતિ બિમલ પતાકા, દંડ સમાન ભયઉ જસ જાકા ||૩||

સેષ સહસ્ત્રસીસ જગ કારન, જો અવતરેઉ ભૂમિ ભય ટારન || સદા સો સાનુકૂલ રહ મો પર, કૃપાસિંધુ સૌમિત્રિ ગુનાકર ||૪||

રિપુસૂદન પદ કમલ નમામી, સૂર સુસીલ ભરત અનુગામી || મહાવીર બિનવઉઁ હનુમાના, રામ જાસુ જસ આપ બખાના ||૫||

સો0-

પ્રનવઉઁ પવનકુમાર ખલ બન પાવક ગ્યાનધન| જાસુ હૃદય આગાર બસહિં રામ સર ચાપ ધર ||૧૭||

કપિપતિ રીછ નિસાચર રાજા, અંગદાદિ જે કીસ સમાજા || બંદઉઁ સબ કે ચરન સુહાએ, અધમ સરીર રામ જિન્હ પાએ ||૧||

રઘુપતિ ચરન ઉપાસક જેતે, ખગ મૃગ સુર નર અસુર સમેતે || બંદઉઁ પદ સરોજ સબ કેરે, જે બિનુ કામ રામ કે ચેરે ||૨||

સુક સનકાદિ ભગત મુનિ નારદ, જે મુનિબર બિગ્યાન બિસારદ || પ્રનવઉઁ સબહિં ધરનિ ધરિ સીસા, કરહુ કૃપા જન જાનિ મુનીસા ||૩||

જનકસુતા જગ જનનિ જાનકી, અતિસય પ્રિય કરુના નિધાન કી || તાકે જુગ પદ કમલ મનાવઉઁ, જાસુ કૃપાઁ નિરમલ મતિ પાવઉઁ ||૪||

પુનિ મન બચન કર્મ રઘુનાયક, ચરન કમલ બંદઉઁ સબ લાયક || રાજિવનયન ધરેં ધનુ સાયક, ભગત બિપતિ ભંજન સુખ દાયક ||૫||

દોહો

ગિરા અરથ જલ બીચિ સમ કહિઅત ભિન્ન ન ભિન્ન | બદઉઁ સીતા રામ પદ જિન્હહિ પરમ પ્રિય ખિન્ન ||૧૮||

ચૌપાઈ

બંદઉઁ નામ રામ રઘુવર કો, હેતુ કૃસાનુ ભાનુ હિમકર કો || બિધિ હરિ હરમય બેદ પ્રાન સો, અગુન અનૂપમ ગુન નિધાન સો ||૧||

મહામંત્ર જોઇ જપત મહેસૂ, કાસીં મુકુતિ હેતુ ઉપદેસૂ || મહિમા જાસુ જાન ગનરાઉ, પ્રથમ પૂજિઅત નામ પ્રભાઊ ||૨||

જાન આદિકબિ નામ પ્રતાપૂ, ભયઉ સુદ્ધ કરિ ઉલટા જાપૂ || સહસ નામ સમ સુનિ સિવ બાની, જપિ જેઈ પિય સંગ ભવાની||૩||

હરષે હેતુ હેરિ હર હી કો, કિય ભૂષન તિય ભૂષન તી કો || નામ પ્રભાઉ જાન સિવ નીકો, કાલકૂટ ફલુ દીન્હ અમી કો ||૪||

દોહો

બરષા રિતુ રઘુપતિ ભગતિ તુલસી સાલિ સુદાસ || રામ નામ બર બરન જુગ સાવન ભાદવ માસ |||૧૯||

ચૌપાઈ

આખર મધુર મનોહર દોઊ, બરન બિલોચન જન જિય જોઊ || સુમિરત સુલભ સુખદ સબ કાહૂ, લોક લાહુ પરલોક નિબાહૂ ||૧||

કહત સુનત સુમિરત સુઠિ નીકે, રામ લખન સમ પ્રિય તુલસી કે || બરનત બરન પ્રીતિ બિલગાતી, બ્રહ્મ જીવ સમ સહજ સઁઘાતી ||૨||

નર નારાયન સરિસ સુભ્રાતા, જગ પાલક બિસેષિ જન ત્રાતા || ભગતિ સુતિય કલ કરન બિભૂષન, જગ હિત હેતુ બિમલ બિધુ પૂષન ||૩||

સ્વાદ તોષ સમ સુગતિ સુધા કે, કમઠ સેષ સમ ધર બસુધા કે || જન મન મંજુ કંજ મધુકર સે, જીહ જસોમતિ હરિ હલધર સે ||૪||

દોહો

એકુ છત્રુ એકુ મુકુટમનિ સબ બરનનિ પર જોઉ | તુલસી રઘુબર નામ કે બરન બિરાજત દોઉ ||૨૦||

ચૌપાઈ

સમુઝત સરિસ નામ અરુ નામી, પ્રીતિ પરસપર પ્રભુ અનુગામી || નામ રૂપ દુઇ ઈસ ઉપાધી, અકથ અનાદિ સુસામુઝિ સાધી ||૧||

કો બડ઼ છોટ કહત અપરાધૂ, સુનિ ગુન ભેદ સમુઝિહહિં સાધૂ || દેખિઅહિં રૂપ નામ આધીના, રૂપ ગ્યાન નહિં નામ બિહીના ||૨||

રૂપ બિસેષ નામ બિનુ જાનેં, કરતલ ગત ન પરહિં પહિચાનેં || સુમિરિઅ નામ રૂપ બિનુ દેખેં, આવત હૃદયઁ સનેહ બિસેષેં ||૩||

નામ રૂપ ગતિ અકથ કહાની, સમુઝત સુખદ ન પરતિ બખાની || અગુન સગુન બિચ નામ સુસાખી, ઉભય પ્રબોધક ચતુર દુભાષી ||૪||

દોહો

રામ નામ મનિદીપ ધરુ જીહ દેહરી દ્વાર | તુલસી ભીતર બાહેરહુઁ જૌં ચાહસિ ઉજિઆર ||૨૧||

ચૌપાઈ

નામ જીહઁ જપિ જાગહિં જોગી, બિરતિ બિરંચિ પ્રપંચ બિયોગી || બ્રહ્મસુખહિ અનુભવહિં અનૂપા, અકથ અનામય નામ ન રૂપા ||૧||

જાના ચહહિં ગૂઢ઼ ગતિ જેઊ, નામ જીહઁ જપિ જાનહિં તેઊ || સાધક નામ જપહિં લય લાએઁ, હોહિં સિદ્ધ અનિમાદિક પાએઁ ||૨||

જપહિં નામુ જન આરત ભારી, મિટહિં કુસંકટ હોહિં સુખારી || રામ ભગત જગ ચારિ પ્રકારા, સુકૃતી ચારિઉ અનઘ ઉદારા ||૩||

ચહૂ ચતુર કહુઁ નામ અધારા, ગ્યાની પ્રભુહિ બિસેષિ પિઆરા || ચહુઁ જુગ ચહુઁ શ્રુતિ ના પ્રભાઊ, કલિ બિસેષિ નહિં આન ઉપાઊ ||૪||

દોહો

સકલ કામના હીન જે રામ ભગતિ રસ લીન | નામ સુપ્રેમ પિયૂષ હદ તિન્હહુઁ કિએ મન મીન ||૨૨||

ચૌપાઈ

અગુન સગુન દુઇ બ્રહ્મ સરૂપા, અકથ અગાધ અનાદિ અનૂપા || મોરેં મત બડ઼ નામુ દુહૂ તેં, કિએ જેહિં જુગ નિજ બસ નિજ બૂતેં ||૧||

પ્રોઢ઼િ સુજન જનિ જાનહિં જન કી, કહઉઁ પ્રતીતિ પ્રીતિ રુચિ મન કી || એકુ દારુગત દેખિઅ એકૂ, પાવક સમ જુગ બ્રહ્મ બિબેકૂ ||૨||

ઉભય અગમ જુગ સુગમ નામ તેં, કહેઉઁ નામુ બડ઼ બ્રહ્મ રામ તેં || બ્યાપકુ એકુ બ્રહ્મ અબિનાસી, સત ચેતન ધન આનઁદ રાસી ||૩||

અસ પ્રભુ હૃદયઁ અછત અબિકારી, સકલ જીવ જગ દીન દુખારી || નામ નિરૂપન નામ જતન તેં, સોઉ પ્રગટત જિમિ મોલ રતન તેં ||૪||

દોહો

નિરગુન તેં એહિ ભાઁતિ બડ઼ નામ પ્રભાઉ અપાર | કહઉઁ નામુ બડ઼ રામ તેં નિજ બિચાર અનુસાર ||૨૩||

ચૌપાઈ

રામ ભગત હિત નર તનુ ધારી, સહિ સંકટ કિએ સાધુ સુખારી || નામુ સપ્રેમ જપત અનયાસા, ભગત હોહિં મુદ મંગલ બાસા ||૧||

રામ એક તાપસ તિય તારી, નામ કોટિ ખલ કુમતિ સુધારી || રિષિ હિત રામ સુકેતુસુતા કી, સહિત સેન સુત કીન્હ બિબાકી ||૨||

સહિત દોષ દુખ દાસ દુરાસા, દલઇ નામુ જિમિ રબિ નિસિ નાસા || ભંજેઉ રામ આપુ ભવ ચાપૂ, ભવ ભય ભંજન નામ પ્રતાપૂ ||૩||

દંડક બનુ પ્રભુ કીન્હ સુહાવન, જન મન અમિત નામ કિએ પાવન || નિસિચર નિકર દલે રઘુનંદન, નામુ સકલ કલિ કલુષ નિકંદન ||૪||

દોહો

સબરી ગીધ સુસેવકનિ સુગતિ દીન્હિ રઘુનાથ | નામ ઉધારે અમિત ખલ બેદ બિદિત ગુન ગાથ ||૨૪||

ચૌપાઈ

રામ સુકંઠ બિભીષન દોઊ, રાખે સરન જાન સબુ કોઊ || નામ ગરીબ અનેક નેવાજે, લોક બેદ બર બિરિદ બિરાજે ||૧||

રામ ભાલુ કપિ કટકુ બટોરા, સેતુ હેતુ શ્રમુ કીન્હ ન થોરા || નામુ લેત ભવસિંધુ સુખાહીં, કરહુ બિચારુ સુજન મન માહીં ||૨||

રામ સકુલ રન રાવનુ મારા, સીય સહિત નિજ પુર પગુ ધારા || રાજા રામુ અવધ રજધાની, ગાવત ગુન સુર મુનિ બર બાની ||૩||

સેવક સુમિરત નામુ સપ્રીતી, બિનુ શ્રમ પ્રબલ મોહ દલુ જીતી || ફિરત સનેહઁ મગન સુખ અપનેં, નામ પ્રસાદ સોચ નહિં સપનેં ||૪||

દોહો

બ્રહ્મ રામ તેં નામુ બડ઼ બર દાયક બર દાનિ | રામચરિત સત કોટિ મહઁ લિય મહેસ જિયઁ જાનિ ||૨૫||

માસપારાયણ,

                                પહેલો વિશ્રામ