શ્રી રામચરિત માનસ/ પાંચમો વિશ્ચામ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

<poem> સો0-સુનુ સુભ કથા ભવાનિ રામચરિતમાનસ બિમલ૤ કહા ભુસુંડિ બખાનિ સુના બિહગ નાયક ગરુડ૤૤120(ખ)૤૤ સો સંબાદ ઉદાર જેહિ બિધિ ભા આગેં કહબ૤ સુનહુ રામ અવતાર ચરિત પરમ સુંદર અનઘ૤૤120(ગ)૤૤ હરિ ગુન નામ અપાર કથા રૂપ અગનિત અમિત૤ મૈં નિજ મતિ અનુસાર કહઉઁ ઉમા સાદર સુનહુ૤૤120(ઘ૤૤ –*–*– સુનુ ગિરિજા હરિચરિત સુહાએ૤ બિપુલ બિસદ નિગમાગમ ગાએ૤૤ હરિ અવતાર હેતુ જેહિ હોઈ૤ ઇદમિત્થં કહિ જાઇ ન સોઈ૤૤ રામ અતર્ક્ય બુદ્ધિ મન બાની૤ મત હમાર અસ સુનહિ સયાની૤૤ તદપિ સંત મુનિ બેદ પુરાના૤ જસ કછુ કહહિં સ્વમતિ અનુમાના૤૤ તસ મૈં સુમુખિ સુનાવઉઁ તોહી૤ સમુઝિ પરઇ જસ કારન મોહી૤૤ જબ જબ હોઇ ધરમ કૈ હાની૤ બાઢહિં અસુર અધમ અભિમાની૤૤ કરહિં અનીતિ જાઇ નહિં બરની૤ સીદહિં બિપ્ર ધેનુ સુર ધરની૤૤ તબ તબ પ્રભુ ધરિ બિબિધ સરીરા૤ હરહિ કૃપાનિધિ સજ્જન પીરા૤૤ દો0-અસુર મારિ થાપહિં સુરન્હ રાખહિં નિજ શ્રુતિ સેતુ૤ જગ બિસ્તારહિં બિસદ જસ રામ જન્મ કર હેતુ૤૤121૤૤ –*–*– સોઇ જસ ગાઇ ભગત ભવ તરહીં૤ કૃપાસિંધુ જન હિત તનુ ધરહીં૤૤ રામ જનમ કે હેતુ અનેકા૤ પરમ બિચિત્ર એક તેં એકા૤૤ જનમ એક દુઇ કહઉઁ બખાની૤ સાવધાન સુનુ સુમતિ ભવાની૤૤ દ્વારપાલ હરિ કે પ્રિય દોઊ૤ જય અરુ બિજય જાન સબ કોઊ૤૤ બિપ્ર શ્રાપ તેં દૂનઉ ભાઈ૤ તામસ અસુર દેહ તિન્હ પાઈ૤૤ કનકકસિપુ અરુ હાટક લોચન૤ જગત બિદિત સુરપતિ મદ મોચન૤૤ બિજઈ સમર બીર બિખ્યાતા૤ ધરિ બરાહ બપુ એક નિપાતા૤૤ હોઇ નરહરિ દૂસર પુનિ મારા૤ જન પ્રહલાદ સુજસ બિસ્તારા૤૤ દો0-ભએ નિસાચર જાઇ તેઇ મહાબીર બલવાન૤ કુંભકરન રાવણ સુભટ સુર બિજઈ જગ જાન૤૤122 ૤ –*–*– મુકુત ન ભએ હતે ભગવાના૤ તીનિ જનમ દ્વિજ બચન પ્રવાના૤૤ એક બાર તિન્હ કે હિત લાગી૤ ધરેઉ સરીર ભગત અનુરાગી૤૤ કસ્યપ અદિતિ તહાઁ પિતુ માતા૤ દસરથ કૌસલ્યા બિખ્યાતા૤૤ એક કલપ એહિ બિધિ અવતારા૤ ચરિત્ર પવિત્ર કિએ સંસારા૤૤ એક કલપ સુર દેખિ દુખારે૤ સમર જલંધર સન સબ હારે૤૤ સંભુ કીન્હ સંગ્રામ અપારા૤ દનુજ મહાબલ મરઇ ન મારા૤૤ પરમ સતી અસુરાધિપ નારી૤ તેહિ બલ તાહિ ન જિતહિં પુરારી૤૤ દો0-છલ કરિ ટારેઉ તાસુ બ્રત પ્રભુ સુર કારજ કીન્હ૤૤ જબ તેહિ જાનેઉ મરમ તબ શ્રાપ કોપ કરિ દીન્હ૤૤123૤૤ –*–*– તાસુ શ્રાપ હરિ દીન્હ પ્રમાના૤ કૌતુકનિધિ કૃપાલ ભગવાના૤૤ તહાઁ જલંધર રાવન ભયઊ૤ રન હતિ રામ પરમ પદ દયઊ૤૤ એક જનમ કર કારન એહા૤ જેહિ લાગિ રામ ધરી નરદેહા૤૤ પ્રતિ અવતાર કથા પ્રભુ કેરી૤ સુનુ મુનિ બરની કબિન્હ ઘનેરી૤૤ નારદ શ્રાપ દીન્હ એક બારા૤ કલપ એક તેહિ લગિ અવતારા૤૤ ગિરિજા ચકિત ભઈ સુનિ બાની૤ નારદ બિષ્નુભગત પુનિ ગ્યાનિ૤૤ કારન કવન શ્રાપ મુનિ દીન્હા૤ કા અપરાધ રમાપતિ કીન્હા૤૤ યહ પ્રસંગ મોહિ કહહુ પુરારી૤ મુનિ મન મોહ આચરજ ભારી૤૤ દો0- બોલે બિહસિ મહેસ તબ ગ્યાની મૂ૝ ન કોઇ૤ જેહિ જસ રઘુપતિ કરહિં જબ સો તસ તેહિ છન હોઇ૤૤124(ક)૤૤ સો0-કહઉઁ રામ ગુન ગાથ ભરદ્વાજ સાદર સુનહુ૤ ભવ ભંજન રઘુનાથ ભજુ તુલસી તજિ માન મદ૤૤124(ખ)૤૤ –*–*– હિમગિરિ ગુહા એક અતિ પાવનિ૤ બહ સમીપ સુરસરી સુહાવનિ૤૤ આશ્રમ પરમ પુનીત સુહાવા૤ દેખિ દેવરિષિ મન અતિ ભાવા૤૤ નિરખિ સૈલ સરિ બિપિન બિભાગા૤ ભયઉ રમાપતિ પદ અનુરાગા૤૤ સુમિરત હરિહિ શ્રાપ ગતિ બાધી૤ સહજ બિમલ મન લાગિ સમાધી૤૤ મુનિ ગતિ દેખિ સુરેસ ડેરાના૤ કામહિ બોલિ કીન્હ સમાના૤૤ સહિત સહાય જાહુ મમ હેતૂ૤ ચકેઉ હરષિ હિયઁ જલચરકેતૂ૤૤ સુનાસીર મન મહુઁ અસિ ત્રાસા૤ ચહત દેવરિષિ મમ પુર બાસા૤૤ જે કામી લોલુપ જગ માહીં૤ કુટિલ કાક ઇવ સબહિ ડેરાહીં૤૤ દો0-સુખ હા૜ લૈ ભાગ સઠ સ્વાન નિરખિ મૃગરાજ૤ છીનિ લેઇ જનિ જાન જ૜ તિમિ સુરપતિહિ ન લાજ૤૤125૤૤ –*–*– તેહિ આશ્રમહિં મદન જબ ગયઊ૤ નિજ માયાઁ બસંત નિરમયઊ૤૤ કુસુમિત બિબિધ બિટપ બહુરંગા૤ કૂજહિં કોકિલ ગુંજહિ ભૃંગા૤૤ ચલી સુહાવનિ ત્રિબિધ બયારી૤ કામ કૃસાનુ બ૝ાવનિહારી૤૤ રંભાદિક સુરનારિ નબીના ૤ સકલ અસમસર કલા પ્રબીના૤૤ કરહિં ગાન બહુ તાન તરંગા૤ બહુબિધિ ક્રી૜હિ પાનિ પતંગા૤૤ દેખિ સહાય મદન હરષાના૤ કીન્હેસિ પુનિ પ્રપંચ બિધિ નાના૤૤ કામ કલા કછુ મુનિહિ ન બ્યાપી૤ નિજ ભયઁ ડરેઉ મનોભવ પાપી૤૤ સીમ કિ ચાઁપિ સકઇ કોઉ તાસુ૤ બ૜ રખવાર રમાપતિ જાસૂ૤૤ દો0- સહિત સહાય સભીત અતિ માનિ હારિ મન મૈન૤ ગહેસિ જાઇ મુનિ ચરન તબ કહિ સુઠિ આરત બૈન૤૤126૤૤ –*–*– ભયઉ ન નારદ મન કછુ રોષા૤ કહિ પ્રિય બચન કામ પરિતોષા૤૤ નાઇ ચરન સિરુ આયસુ પાઈ૤ ગયઉ મદન તબ સહિત સહાઈ૤૤ મુનિ સુસીલતા આપનિ કરની૤ સુરપતિ સભાઁ જાઇ સબ બરની૤૤ સુનિ સબ કેં મન અચરજુ આવા૤ મુનિહિ પ્રસંસિ હરિહિ સિરુ નાવા૤૤ તબ નારદ ગવને સિવ પાહીં૤ જિતા કામ અહમિતિ મન માહીં૤૤ માર ચરિત સંકરહિં સુનાએ૤ અતિપ્રિય જાનિ મહેસ સિખાએ૤૤ બાર બાર બિનવઉઁ મુનિ તોહીં૤ જિમિ યહ કથા સુનાયહુ મોહીં૤૤ તિમિ જનિ હરિહિ સુનાવહુ કબહૂઁ૤ ચલેહુઁ પ્રસંગ દુરાએડુ તબહૂઁ૤૤ દો0-સંભુ દીન્હ ઉપદેસ હિત નહિં નારદહિ સોહાન૤ ભારદ્વાજ કૌતુક સુનહુ હરિ ઇચ્છા બલવાન૤૤127૤૤ –*–*– રામ કીન્હ ચાહહિં સોઇ હોઈ૤ કરૈ અન્યથા અસ નહિં કોઈ૤૤ સંભુ બચન મુનિ મન નહિં ભાએ૤ તબ બિરંચિ કે લોક સિધાએ૤૤ એક બાર કરતલ બર બીના૤ ગાવત હરિ ગુન ગાન પ્રબીના૤૤ છીરસિંધુ ગવને મુનિનાથા૤ જહઁ બસ શ્રીનિવાસ શ્રુતિમાથા૤૤ હરષિ મિલે ઉઠિ રમાનિકેતા૤ બૈઠે આસન રિષિહિ સમેતા૤૤ બોલે બિહસિ ચરાચર રાયા૤ બહુતે દિનન કીન્હિ મુનિ દાયા૤૤ કામ ચરિત નારદ સબ ભાષે૤ જદ્યપિ પ્રથમ બરજિ સિવઁ રાખે૤૤ અતિ પ્રચંડ રઘુપતિ કૈ માયા૤ જેહિ ન મોહ અસ કો જગ જાયા૤૤ દો0-રૂખ બદન કરિ બચન મૃદુ બોલે શ્રીભગવાન ૤ તુમ્હરે સુમિરન તેં મિટહિં મોહ માર મદ માન૤૤128૤૤ –*–*– સુનુ મુનિ મોહ હોઇ મન તાકેં૤ ગ્યાન બિરાગ હૃદય નહિં જાકે૤૤ બ્રહ્મચરજ બ્રત રત મતિધીરા૤ તુમ્હહિ કિ કરઇ મનોભવ પીરા૤૤ નારદ કહેઉ સહિત અભિમાના૤ કૃપા તુમ્હારિ સકલ ભગવાના૤૤ કરુનાનિધિ મન દીખ બિચારી૤ ઉર અંકુરેઉ ગરબ તરુ ભારી૤૤ બેગિ સો મૈ ડારિહઉઁ ઉખારી૤ પન હમાર સેવક હિતકારી૤૤ મુનિ કર હિત મમ કૌતુક હોઈ૤ અવસિ ઉપાય કરબિ મૈ સોઈ૤૤ તબ નારદ હરિ પદ સિર નાઈ૤ ચલે હૃદયઁ અહમિતિ અધિકાઈ૤૤ શ્રીપતિ નિજ માયા તબ પ્રેરી૤ સુનહુ કઠિન કરની તેહિ કેરી૤૤ દો0-બિરચેઉ મગ મહુઁ નગર તેહિં સત જોજન બિસ્તાર૤ શ્રીનિવાસપુર તેં અધિક રચના બિબિધ પ્રકાર૤૤129૤૤ –*–*– બસહિં નગર સુંદર નર નારી૤ જનુ બહુ મનસિજ રતિ તનુધારી૤૤ તેહિં પુર બસઇ સીલનિધિ રાજા૤ અગનિત હય ગય સેન સમાજા૤૤ સત સુરેસ સમ બિભવ બિલાસા૤ રૂપ તેજ બલ નીતિ નિવાસા૤૤ બિસ્વમોહની તાસુ કુમારી૤ શ્રી બિમોહ જિસુ રૂપુ નિહારી૤૤ સોઇ હરિમાયા સબ ગુન ખાની૤ સોભા તાસુ કિ જાઇ બખાની૤૤ કરઇ સ્વયંબર સો નૃપબાલા૤ આએ તહઁ અગનિત મહિપાલા૤૤ મુનિ કૌતુકી નગર તેહિં ગયઊ૤ પુરબાસિન્હ સબ પૂછત ભયઊ૤૤ સુનિ સબ ચરિત ભૂપગૃહઁ આએ૤ કરિ પૂજા નૃપ મુનિ બૈઠાએ૤૤ દો0-આનિ દેખાઈ નારદહિ ભૂપતિ રાજકુમારિ૤ કહહુ નાથ ગુન દોષ સબ એહિ કે હૃદયઁ બિચારિ૤૤130૤૤ –*–*– દેખિ રૂપ મુનિ બિરતિ બિસારી૤ બ૜ી બાર લગિ રહે નિહારી૤૤ લચ્છન તાસુ બિલોકિ ભુલાને૤ હૃદયઁ હરષ નહિં પ્રગટ બખાને૤૤ જો એહિ બરઇ અમર સોઇ હોઈ૤ સમરભૂમિ તેહિ જીત ન કોઈ૤૤ સેવહિં સકલ ચરાચર તાહી૤ બરઇ સીલનિધિ કન્યા જાહી૤૤ લચ્છન સબ બિચારિ ઉર રાખે૤ કછુક બનાઇ ભૂપ સન ભાષે૤૤ સુતા સુલચ્છન કહિ નૃપ પાહીં૤ નારદ ચલે સોચ મન માહીં૤૤ કરૌં જાઇ સોઇ જતન બિચારી૤ જેહિ પ્રકાર મોહિ બરૈ કુમારી૤૤ જપ તપ કછુ ન હોઇ તેહિ કાલા૤ હે બિધિ મિલઇ કવન બિધિ બાલા૤૤ દો0-એહિ અવસર ચાહિઅ પરમ સોભા રૂપ બિસાલ૤ જો બિલોકિ રીઝૈ કુઅઁરિ તબ મેલૈ જયમાલ૤૤131૤૤ –*–*– હરિ સન માગૌં સુંદરતાઈ૤ હોઇહિ જાત ગહરુ અતિ ભાઈ૤૤ મોરેં હિત હરિ સમ નહિં કોઊ૤ એહિ અવસર સહાય સોઇ હોઊ૤૤ બહુબિધિ બિનય કીન્હિ તેહિ કાલા૤ પ્રગટેઉ પ્રભુ કૌતુકી કૃપાલા૤૤ પ્રભુ બિલોકિ મુનિ નયન જુ૜ાને૤ હોઇહિ કાજુ હિએઁ હરષાને૤૤ અતિ આરતિ કહિ કથા સુનાઈ૤ કરહુ કૃપા કરિ હોહુ સહાઈ૤૤ આપન રૂપ દેહુ પ્રભુ મોહી૤ આન ભાઁતિ નહિં પાવૌં ઓહી૤૤ જેહિ બિધિ નાથ હોઇ હિત મોરા૤ કરહુ સો બેગિ દાસ મૈં તોરા૤૤ નિજ માયા બલ દેખિ બિસાલા૤ હિયઁ હઁસિ બોલે દીનદયાલા૤૤ દો0-જેહિ બિધિ હોઇહિ પરમ હિત નારદ સુનહુ તુમ્હાર૤ સોઇ હમ કરબ ન આન કછુ બચન ન મૃષા હમાર૤૤132૤૤ –*–*– કુપથ માગ રુજ બ્યાકુલ રોગી૤ બૈદ ન દેઇ સુનહુ મુનિ જોગી૤૤ એહિ બિધિ હિત તુમ્હાર મૈં ઠયઊ૤ કહિ અસ અંતરહિત પ્રભુ ભયઊ૤૤ માયા બિબસ ભએ મુનિ મૂ૝ા૤ સમુઝી નહિં હરિ ગિરા નિગૂ૝ા૤૤ ગવને તુરત તહાઁ રિષિરાઈ૤ જહાઁ સ્વયંબર ભૂમિ બનાઈ૤૤ નિજ નિજ આસન બૈઠે રાજા૤ બહુ બનાવ કરિ સહિત સમાજા૤૤ મુનિ મન હરષ રૂપ અતિ મોરેં૤ મોહિ તજિ આનહિ બારિહિ ન ભોરેં૤૤ મુનિ હિત કારન કૃપાનિધાના૤ દીન્હ કુરૂપ ન જાઇ બખાના૤૤ સો ચરિત્ર લખિ કાહુઁ ન પાવા૤ નારદ જાનિ સબહિં સિર નાવા૤૤

દો0-રહે તહાઁ દુઇ રુદ્ર ગન તે જાનહિં સબ ભેઉ૤ બિપ્રબેષ દેખત ફિરહિં પરમ કૌતુકી તેઉ૤૤133૤૤ –*–*– જેંહિ સમાજ બૈંઠે મુનિ જાઈ૤ હૃદયઁ રૂપ અહમિતિ અધિકાઈ૤૤ તહઁ બૈઠ મહેસ ગન દોઊ૤ બિપ્રબેષ ગતિ લખઇ ન કોઊ૤૤ કરહિં કૂટિ નારદહિ સુનાઈ૤ નીકિ દીન્હિ હરિ સુંદરતાઈ૤૤ રીઝહિ રાજકુઅઁરિ છબિ દેખી૤ ઇન્હહિ બરિહિ હરિ જાનિ બિસેષી૤૤ મુનિહિ મોહ મન હાથ પરાએઁ૤ હઁસહિં સંભુ ગન અતિ સચુ પાએઁ૤૤ જદપિ સુનહિં મુનિ અટપટિ બાની૤ સમુઝિ ન પરઇ બુદ્ધિ ભ્રમ સાની૤૤ કાહુઁ ન લખા સો ચરિત બિસેષા૤ સો સરૂપ નૃપકન્યાઁ દેખા૤૤ મર્કટ બદન ભયંકર દેહી૤ દેખત હૃદયઁ ક્રોધ ભા તેહી૤૤ દો0-સખીં સંગ લૈ કુઅઁરિ તબ ચલિ જનુ રાજમરાલ૤ દેખત ફિરઇ મહીપ સબ કર સરોજ જયમાલ૤૤134૤૤ –*–*– જેહિ દિસિ બૈઠે નારદ ફૂલી૤ સો દિસિ દેહિ ન બિલોકી ભૂલી૤૤ પુનિ પુનિ મુનિ ઉકસહિં અકુલાહીં૤ દેખિ દસા હર ગન મુસકાહીં૤૤ ધરિ નૃપતનુ તહઁ ગયઉ કૃપાલા૤ કુઅઁરિ હરષિ મેલેઉ જયમાલા૤૤ દુલહિનિ લૈ ગે લચ્છિનિવાસા૤ નૃપસમાજ સબ ભયઉ નિરાસા૤૤ મુનિ અતિ બિકલ મોંહઁ મતિ નાઠી૤ મનિ ગિરિ ગઈ છૂટિ જનુ ગાઁઠી૤૤ તબ હર ગન બોલે મુસુકાઈ૤ નિજ મુખ મુકુર બિલોકહુ જાઈ૤૤ અસ કહિ દોઉ ભાગે ભયઁ ભારી૤ બદન દીખ મુનિ બારિ નિહારી૤૤ બેષુ બિલોકિ ક્રોધ અતિ બા૝ા૤ તિન્હહિ સરાપ દીન્હ અતિ ગા૝ા૤૤ દો0-હોહુ નિસાચર જાઇ તુમ્હ કપટી પાપી દોઉ૤ હઁસેહુ હમહિ સો લેહુ ફલ બહુરિ હઁસેહુ મુનિ કોઉ૤૤135૤૤ –*–*– પુનિ જલ દીખ રૂપ નિજ પાવા૤ તદપિ હૃદયઁ સંતોષ ન આવા૤૤ ફરકત અધર કોપ મન માહીં૤ સપદી ચલે કમલાપતિ પાહીં૤૤ દેહઉઁ શ્રાપ કિ મરિહઉઁ જાઈ૤ જગત મોર ઉપહાસ કરાઈ૤૤ બીચહિં પંથ મિલે દનુજારી૤ સંગ રમા સોઇ રાજકુમારી૤૤ બોલે મધુર બચન સુરસાઈં૤ મુનિ કહઁ ચલે બિકલ કી નાઈં૤૤ સુનત બચન ઉપજા અતિ ક્રોધા૤ માયા બસ ન રહા મન બોધા૤૤ પર સંપદા સકહુ નહિં દેખી૤ તુમ્હરેં ઇરિષા કપટ બિસેષી૤૤ મથત સિંધુ રુદ્રહિ બૌરાયહુ૤ સુરન્હ પ્રેરી બિષ પાન કરાયહુ૤૤ દો0-અસુર સુરા બિષ સંકરહિ આપુ રમા મનિ ચારુ૤ સ્વારથ સાધક કુટિલ તુમ્હ સદા કપટ બ્યવહારુ૤૤136૤૤ –*–*– પરમ સ્વતંત્ર ન સિર પર કોઈ૤ ભાવઇ મનહિ કરહુ તુમ્હ સોઈ૤૤ ભલેહિ મંદ મંદેહિ ભલ કરહૂ૤ બિસમય હરષ ન હિયઁ કછુ ધરહૂ૤૤ ડહકિ ડહકિ પરિચેહુ સબ કાહૂ૤ અતિ અસંક મન સદા ઉછાહૂ૤૤ કરમ સુભાસુભ તુમ્હહિ ન બાધા૤ અબ લગિ તુમ્હહિ ન કાહૂઁ સાધા૤૤ ભલે ભવન અબ બાયન દીન્હા૤ પાવહુગે ફલ આપન કીન્હા૤૤ બંચેહુ મોહિ જવનિ ધરિ દેહા૤ સોઇ તનુ ધરહુ શ્રાપ મમ એહા૤૤ કપિ આકૃતિ તુમ્હ કીન્હિ હમારી૤ કરિહહિં કીસ સહાય તુમ્હારી૤૤ મમ અપકાર કીન્હી તુમ્હ ભારી૤ નારી બિરહઁ તુમ્હ હોબ દુખારી૤૤ દો0-શ્રાપ સીસ ધરી હરષિ હિયઁ પ્રભુ બહુ બિનતી કીન્હિ૤ નિજ માયા કૈ પ્રબલતા કરષિ કૃપાનિધિ લીન્હિ૤૤137૤૤ –*–*– જબ હરિ માયા દૂરિ નિવારી૤ નહિં તહઁ રમા ન રાજકુમારી૤૤ તબ મુનિ અતિ સભીત હરિ ચરના૤ ગહે પાહિ પ્રનતારતિ હરના૤૤ મૃષા હોઉ મમ શ્રાપ કૃપાલા૤ મમ ઇચ્છા કહ દીનદયાલા૤૤ મૈં દુર્બચન કહે બહુતેરે૤ કહ મુનિ પાપ મિટિહિં કિમિ મેરે૤૤ જપહુ જાઇ સંકર સત નામા૤ હોઇહિ હૃદયઁ તુરંત બિશ્રામા૤૤ કોઉ નહિં સિવ સમાન પ્રિય મોરેં૤ અસિ પરતીતિ તજહુ જનિ ભોરેં૤૤ જેહિ પર કૃપા ન કરહિં પુરારી૤ સો ન પાવ મુનિ ભગતિ હમારી૤૤ અસ ઉર ધરિ મહિ બિચરહુ જાઈ૤ અબ ન તુમ્હહિ માયા નિઅરાઈ૤૤ દો0-બહુબિધિ મુનિહિ પ્રબોધિ પ્રભુ તબ ભએ અંતરધાન૤૤ સત્યલોક નારદ ચલે કરત રામ ગુન ગાન૤૤138૤૤ –*–*– હર ગન મુનિહિ જાત પથ દેખી૤ બિગતમોહ મન હરષ બિસેષી૤૤ અતિ સભીત નારદ પહિં આએ૤ ગહિ પદ આરત બચન સુનાએ૤૤ હર ગન હમ ન બિપ્ર મુનિરાયા૤ બ૜ અપરાધ કીન્હ ફલ પાયા૤૤ શ્રાપ અનુગ્રહ કરહુ કૃપાલા૤ બોલે નારદ દીનદયાલા૤૤ નિસિચર જાઇ હોહુ તુમ્હ દોઊ૤ બૈભવ બિપુલ તેજ બલ હોઊ૤૤ ભુજબલ બિસ્વ જિતબ તુમ્હ જહિઆ૤ ધરિહહિં બિષ્નુ મનુજ તનુ તહિઆ૤ સમર મરન હરિ હાથ તુમ્હારા૤ હોઇહહુ મુકુત ન પુનિ સંસારા૤૤ ચલે જુગલ મુનિ પદ સિર નાઈ૤ ભએ નિસાચર કાલહિ પાઈ૤૤ દો0-એક કલપ એહિ હેતુ પ્રભુ લીન્હ મનુજ અવતાર૤ સુર રંજન સજ્જન સુખદ હરિ ભંજન ભુબિ ભાર૤૤139૤૤ –*–*– એહિ બિધિ જનમ કરમ હરિ કેરે૤ સુંદર સુખદ બિચિત્ર ઘનેરે૤૤ કલપ કલપ પ્રતિ પ્રભુ અવતરહીં૤ ચારુ ચરિત નાનાબિધિ કરહીં૤૤ તબ તબ કથા મુનીસન્હ ગાઈ૤ પરમ પુનીત પ્રબંધ બનાઈ૤૤ બિબિધ પ્રસંગ અનૂપ બખાને૤ કરહિં ન સુનિ આચરજુ સયાને૤૤ હરિ અનંત હરિકથા અનંતા૤ કહહિં સુનહિં બહુબિધિ સબ સંતા૤૤ રામચંદ્ર કે ચરિત સુહાએ૤ કલપ કોટિ લગિ જાહિં ન ગાએ૤૤ યહ પ્રસંગ મૈં કહા ભવાની૤ હરિમાયાઁ મોહહિં મુનિ ગ્યાની૤૤ પ્રભુ કૌતુકી પ્રનત હિતકારી૤૤સેવત સુલભ સકલ દુખ હારી૤૤ સો0-સુર નર મુનિ કોઉ નાહિં જેહિ ન મોહ માયા પ્રબલ૤૤ અસ બિચારિ મન માહિં ભજિઅ મહામાયા પતિહિ૤૤140૤૤ અપર હેતુ સુનુ સૈલકુમારી૤ કહઉઁ બિચિત્ર કથા બિસ્તારી૤૤ જેહિ કારન અજ અગુન અરૂપા૤ બ્રહ્મ ભયઉ કોસલપુર ભૂપા૤૤ જો પ્રભુ બિપિન ફિરત તુમ્હ દેખા૤ બંધુ સમેત ધરેં મુનિબેષા૤૤ જાસુ ચરિત અવલોકિ ભવાની૤ સતી સરીર રહિહુ બૌરાની૤૤ અજહુઁ ન છાયા મિટતિ તુમ્હારી૤ તાસુ ચરિત સુનુ ભ્રમ રુજ હારી૤૤ લીલા કીન્હિ જો તેહિં અવતારા૤ સો સબ કહિહઉઁ મતિ અનુસારા૤૤ ભરદ્વાજ સુનિ સંકર બાની૤ સકુચિ સપ્રેમ ઉમા મુસકાની૤૤ લગે બહુરિ બરને બૃષકેતૂ૤ સો અવતાર ભયઉ જેહિ હેતૂ૤૤ દો0-સો મૈં તુમ્હ સન કહઉઁ સબુ સુનુ મુનીસ મન લાઈ૤૤ રામ કથા કલિ મલ હરનિ મંગલ કરનિ સુહાઇ૤૤141૤૤ –*–*– સ્વાયંભૂ મનુ અરુ સતરૂપા૤ જિન્હ તેં ભૈ નરસૃષ્ટિ અનૂપા૤૤ દંપતિ ધરમ આચરન નીકા૤ અજહુઁ ગાવ શ્રુતિ જિન્હ કૈ લીકા૤૤ નૃપ ઉત્તાનપાદ સુત તાસૂ૤ ધ્રુવ હરિ ભગત ભયઉ સુત જાસૂ૤૤ લઘુ સુત નામ પ્રિય્રબ્રત તાહી૤ બેદ પુરાન પ્રસંસહિ જાહી૤૤ દેવહૂતિ પુનિ તાસુ કુમારી૤ જો મુનિ કર્દમ કૈ પ્રિય નારી૤૤ આદિદેવ પ્રભુ દીનદયાલા૤ જઠર ધરેઉ જેહિં કપિલ કૃપાલા૤૤ સાંખ્ય સાસ્ત્ર જિન્હ પ્રગટ બખાના૤ તત્વ બિચાર નિપુન ભગવાના૤૤ તેહિં મનુ રાજ કીન્હ બહુ કાલા૤ પ્રભુ આયસુ સબ બિધિ પ્રતિપાલા૤૤ સો0-હોઇ ન બિષય બિરાગ ભવન બસત ભા ચૌથપન૤ હૃદયઁ બહુત દુખ લાગ જનમ ગયઉ હરિભગતિ બિનુ૤૤142૤૤ બરબસ રાજ સુતહિ તબ દીન્હા૤ નારિ સમેત ગવન બન કીન્હા૤૤ તીરથ બર નૈમિષ બિખ્યાતા૤ અતિ પુનીત સાધક સિધિ દાતા૤૤ બસહિં તહાઁ મુનિ સિદ્ધ સમાજા૤ તહઁ હિયઁ હરષિ ચલેઉ મનુ રાજા૤૤ પંથ જાત સોહહિં મતિધીરા૤ ગ્યાન ભગતિ જનુ ધરેં સરીરા૤૤ પહુઁચે જાઇ ધેનુમતિ તીરા૤ હરષિ નહાને નિરમલ નીરા૤૤ આએ મિલન સિદ્ધ મુનિ ગ્યાની૤ ધરમ ધુરંધર નૃપરિષિ જાની૤૤ જહઁ જઁહ તીરથ રહે સુહાએ૤ મુનિન્હ સકલ સાદર કરવાએ૤૤ કૃસ સરીર મુનિપટ પરિધાના૤ સત સમાજ નિત સુનહિં પુરાના ૤ દો0-દ્વાદસ અચ્છર મંત્ર પુનિ જપહિં સહિત અનુરાગ૤ બાસુદેવ પદ પંકરુહ દંપતિ મન અતિ લાગ૤૤143૤૤ –*–*– કરહિં અહાર સાક ફલ કંદા૤ સુમિરહિં બ્રહ્મ સચ્ચિદાનંદા૤૤ પુનિ હરિ હેતુ કરન તપ લાગે૤ બારિ અધાર મૂલ ફલ ત્યાગે૤૤ ઉર અભિલાષ નિંરંતર હોઈ૤ દેખઅ નયન પરમ પ્રભુ સોઈ૤૤ અગુન અખંડ અનંત અનાદી૤ જેહિ ચિંતહિં પરમારથબાદી૤૤ નેતિ નેતિ જેહિ બેદ નિરૂપા૤ નિજાનંદ નિરુપાધિ અનૂપા૤૤ સંભુ બિરંચિ બિષ્નુ ભગવાના૤ ઉપજહિં જાસુ અંસ તેં નાના૤૤ ઐસેઉ પ્રભુ સેવક બસ અહઈ૤ ભગત હેતુ લીલાતનુ ગહઈ૤૤ જૌં યહ બચન સત્ય શ્રુતિ ભાષા૤ તૌ હમાર પૂજહિ અભિલાષા૤૤ દો0-એહિ બિધિ બીતેં બરષ ષટ સહસ બારિ આહાર૤ સંબત સપ્ત સહસ્ત્ર પુનિ રહે સમીર અધાર૤૤144૤૤ –*–*– બરષ સહસ દસ ત્યાગેઉ સોઊ૤ ઠા૝ે રહે એક પદ દોઊ૤૤ બિધિ હરિ તપ દેખિ અપારા૤ મનુ સમીપ આએ બહુ બારા૤૤ માગહુ બર બહુ ભાઁતિ લોભાએ૤ પરમ ધીર નહિં ચલહિં ચલાએ૤૤ અસ્થિમાત્ર હોઇ રહે સરીરા૤ તદપિ મનાગ મનહિં નહિં પીરા૤૤ પ્રભુ સર્બગ્ય દાસ નિજ જાની૤ ગતિ અનન્ય તાપસ નૃપ રાની૤૤ માગુ માગુ બરુ ભૈ નભ બાની૤ પરમ ગભીર કૃપામૃત સાની૤૤ મૃતક જિઆવનિ ગિરા સુહાઈ૤ શ્રબન રંધ્ર હોઇ ઉર જબ આઈ૤૤ હ્રષ્ટપુષ્ટ તન ભએ સુહાએ૤ માનહુઁ અબહિં ભવન તે આએ૤૤ દો0-શ્રવન સુધા સમ બચન સુનિ પુલક પ્રફુલ્લિત ગાત૤ બોલે મનુ કરિ દંડવત પ્રેમ ન હૃદયઁ સમાત૤૤145૤૤

–*–*– સુનુ સેવક સુરતરુ સુરધેનુ૤ બિધિ હરિ હર બંદિત પદ રેનૂ૤૤ સેવત સુલભ સકલ સુખ દાયક૤ પ્રનતપાલ સચરાચર નાયક૤૤ જૌં અનાથ હિત હમ પર નેહૂ૤ તૌ પ્રસન્ન હોઇ યહ બર દેહૂ૤૤ જો સરૂપ બસ સિવ મન માહીં૤ જેહિ કારન મુનિ જતન કરાહીં૤૤ જો ભુસુંડિ મન માનસ હંસા૤ સગુન અગુન જેહિ નિગમ પ્રસંસા૤૤ દેખહિં હમ સો રૂપ ભરિ લોચન૤ કૃપા કરહુ પ્રનતારતિ મોચન૤૤ દંપતિ બચન પરમ પ્રિય લાગે૤ મુદુલ બિનીત પ્રેમ રસ પાગે૤૤ ભગત બછલ પ્રભુ કૃપાનિધાના૤ બિસ્વબાસ પ્રગટે ભગવાના૤૤ દો0-નીલ સરોરુહ નીલ મનિ નીલ નીરધર સ્યામ૤ લાજહિં તન સોભા નિરખિ કોટિ કોટિ સત કામ૤૤146૤૤ –*–*– સરદ મયંક બદન છબિ સીંવા૤ ચારુ કપોલ ચિબુક દર ગ્રીવા૤૤ અધર અરુન રદ સુંદર નાસા૤ બિધુ કર નિકર બિનિંદક હાસા૤૤ નવ અબુંજ અંબક છબિ નીકી૤ ચિતવનિ લલિત ભાવઁતી જી કી૤૤ ભુકુટિ મનોજ ચાપ છબિ હારી૤ તિલક લલાટ પટલ દુતિકારી૤૤ કુંડલ મકર મુકુટ સિર ભ્રાજા૤ કુટિલ કેસ જનુ મધુપ સમાજા૤૤ ઉર શ્રીબત્સ રુચિર બનમાલા૤ પદિક હાર ભૂષન મનિજાલા૤૤ કેહરિ કંધર ચારુ જનેઉ૤ બાહુ બિભૂષન સુંદર તેઊ૤૤ કરિ કર સરિ સુભગ ભુજદંડા૤ કટિ નિષંગ કર સર કોદંડા૤૤ દો0-તડિત બિનિંદક પીત પટ ઉદર રેખ બર તીનિ૤૤ નાભિ મનોહર લેતિ જનુ જમુન ભવઁર છબિ છીનિ૤૤147૤૤ –*–*– પદ રાજીવ બરનિ નહિ જાહીં૤ મુનિ મન મધુપ બસહિં જેન્હ માહીં૤૤ બામ ભાગ સોભતિ અનુકૂલા૤ આદિસક્તિ છબિનિધિ જગમૂલા૤૤ જાસુ અંસ ઉપજહિં ગુનખાની૤ અગનિત લચ્છિ ઉમા બ્રહ્માની૤૤ ભૃકુટિ બિલાસ જાસુ જગ હોઈ૤ રામ બામ દિસિ સીતા સોઈ૤૤ છબિસમુદ્ર હરિ રૂપ બિલોકી૤ એકટક રહે નયન પટ રોકી૤૤ ચિતવહિં સાદર રૂપ અનૂપા૤ તૃપ્તિ ન માનહિં મનુ સતરૂપા૤૤ હરષ બિબસ તન દસા ભુલાની૤ પરે દંડ ઇવ ગહિ પદ પાની૤૤ સિર પરસે પ્રભુ નિજ કર કંજા૤ તુરત ઉઠાએ કરુનાપુંજા૤૤ દો0-બોલે કૃપાનિધાન પુનિ અતિ પ્રસન્ન મોહિ જાનિ૤ માગહુ બર જોઇ ભાવ મન મહાદાનિ અનુમાનિ૤૤148૤૤ –*–*– સુનિ પ્રભુ બચન જોરિ જુગ પાની૤ ધરિ ધીરજુ બોલી મૃદુ બાની૤૤ નાથ દેખિ પદ કમલ તુમ્હારે૤ અબ પૂરે સબ કામ હમારે૤૤ એક લાલસા બ૜િ ઉર માહી૤ સુગમ અગમ કહિ જાત સો નાહીં૤૤ તુમ્હહિ દેત અતિ સુગમ ગોસાઈં૤ અગમ લાગ મોહિ નિજ કૃપનાઈં૤૤ જથા દરિદ્ર બિબુધતરુ પાઈ૤ બહુ સંપતિ માગત સકુચાઈ૤૤ તાસુ પ્રભા જાન નહિં સોઈ૤ તથા હૃદયઁ મમ સંસય હોઈ૤૤ સો તુમ્હ જાનહુ અંતરજામી૤ પુરવહુ મોર મનોરથ સ્વામી૤૤ સકુચ બિહાઇ માગુ નૃપ મોહિ૤ મોરેં નહિં અદેય કછુ તોહી૤૤ દો0-દાનિ સિરોમનિ કૃપાનિધિ નાથ કહઉઁ સતિભાઉ૤૤ ચાહઉઁ તુમ્હહિ સમાન સુત પ્રભુ સન કવન દુરાઉ૤૤149૤૤ –*–*– દેખિ પ્રીતિ સુનિ બચન અમોલે૤ એવમસ્તુ કરુનાનિધિ બોલે૤૤ આપુ સરિસ ખોજૌં કહઁ જાઈ૤ નૃપ તવ તનય હોબ મૈં આઈ૤૤ સતરૂપહિ બિલોકિ કર જોરેં૤ દેબિ માગુ બરુ જો રુચિ તોરે૤૤ જો બરુ નાથ ચતુર નૃપ માગા૤ સોઇ કૃપાલ મોહિ અતિ પ્રિય લાગા૤૤ પ્રભુ પરંતુ સુઠિ હોતિ ઢિઠાઈ૤ જદપિ ભગત હિત તુમ્હહિ સોહાઈ૤૤ તુમ્હ બ્રહ્માદિ જનક જગ સ્વામી૤ બ્રહ્મ સકલ ઉર અંતરજામી૤૤ અસ સમુઝત મન સંસય હોઈ૤ કહા જો પ્રભુ પ્રવાન પુનિ સોઈ૤૤ જે નિજ ભગત નાથ તવ અહહીં૤ જો સુખ પાવહિં જો ગતિ લહહીં૤૤ દો0-સોઇ સુખ સોઇ ગતિ સોઇ ભગતિ સોઇ નિજ ચરન સનેહુ૤૤ સોઇ બિબેક સોઇ રહનિ પ્રભુ હમહિ કૃપા કરિ દેહુ૤૤150૤૤ –*–*– સુનુ મૃદુ ગૂ૝ રુચિર બર રચના૤ કૃપાસિંધુ બોલે મૃદુ બચના૤૤ જો કછુ રુચિ તુમ્હેર મન માહીં૤ મૈં સો દીન્હ સબ સંસય નાહીં૤૤ માતુ બિબેક અલોકિક તોરેં૤ કબહુઁ ન મિટિહિ અનુગ્રહ મોરેં ૤ બંદિ ચરન મનુ કહેઉ બહોરી૤ અવર એક બિનતિ પ્રભુ મોરી૤૤ સુત બિષઇક તવ પદ રતિ હોઊ૤ મોહિ બ૜ મૂ૝ કહૈ કિન કોઊ૤૤ મનિ બિનુ ફનિ જિમિ જલ બિનુ મીના૤ મમ જીવન તિમિ તુમ્હહિ અધીના૤૤ અસ બરુ માગિ ચરન ગહિ રહેઊ૤ એવમસ્તુ કરુનાનિધિ કહેઊ૤૤ અબ તુમ્હ મમ અનુસાસન માની૤ બસહુ જાઇ સુરપતિ રજધાની૤૤ સો0-તહઁ કરિ ભોગ બિસાલ તાત ગઉઁ કછુ કાલ પુનિ૤ હોઇહહુ અવધ ભુઆલ તબ મૈં હોબ તુમ્હાર સુત૤૤151૤૤ ઇચ્છામય નરબેષ સઁવારેં૤ હોઇહઉઁ પ્રગટ નિકેત તુમ્હારે૤૤ અંસન્હ સહિત દેહ ધરિ તાતા૤ કરિહઉઁ ચરિત ભગત સુખદાતા૤૤ જે સુનિ સાદર નર બ૜ભાગી૤ ભવ તરિહહિં મમતા મદ ત્યાગી૤૤ આદિસક્તિ જેહિં જગ ઉપજાયા૤ સોઉ અવતરિહિ મોરિ યહ માયા૤૤ પુરઉબ મૈં અભિલાષ તુમ્હારા૤ સત્ય સત્ય પન સત્ય હમારા૤૤ પુનિ પુનિ અસ કહિ કૃપાનિધાના૤ અંતરધાન ભએ ભગવાના૤૤ દંપતિ ઉર ધરિ ભગત કૃપાલા૤ તેહિં આશ્રમ નિવસે કછુ કાલા૤૤ સમય પાઇ તનુ તજિ અનયાસા૤ જાઇ કીન્હ અમરાવતિ બાસા૤૤ દો0-યહ ઇતિહાસ પુનીત અતિ ઉમહિ કહી બૃષકેતુ૤ ભરદ્વાજ સુનુ અપર પુનિ રામ જનમ કર હેતુ૤૤152૤૤ માસપારાયણ,પાઁચવાઁ વિશ્રામ –*–*–