શ્રી રામચરિત માનસ/ બાવીસમો વિશ્રામ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

શ્રી ગણેશાય નમઃ
શ્રી જાનકીવલ્લભો વિજયતે
શ્રી રામચરિતમાનસ
-
તૃતીય સોપાન
(અરણ્યકાણ્ડ)
શ્લોક
મૂલં ધર્મતરોર્વિવેકજલધેઃ પૂર્ણેન્દુમાનન્દદં
વૈરાગ્યામ્બુજભાસ્કરં હ્યઘઘનધ્વાન્તાપહં તાપહમ્૤
મોહામ્ભોધરપૂગપાટનવિધૌ સ્વઃસમ્ભવં શઙ્કરં
વન્દે બ્રહ્મકુલં કલંકશમનં શ્રીરામભૂપપ્રિયમ્૥૧૥
સાન્દ્રાનન્દપયોદસૌભગતનું પીતામ્બરં સુન્દરં
પાણૌ બાણશરાસનં કટિલસત્તૂણીરભારં વરમ્
રાજીવાયતલોચનં ધૃતજટાજૂટેન સંશોભિતં
સીતાલક્ષ્મણસંયુતં પથિગતં રામાભિરામં ભજે૥૨૥

સોરઠા- -ઉમા રામ ગુન ગૂઢ઼ પંડિત મુનિ પાવહિં બિરતિ૤
પાવહિં મોહ બિમૂઢ઼ જે હરિ બિમુખ ન ધર્મ રતિ૥
પુર નર ભરત પ્રીતિ મૈં ગાઈ૤ મતિ અનુરૂપ અનૂપ સુહાઈ૥
અબ પ્રભુ ચરિત સુનહુ અતિ પાવન૤ કરત જે બન સુર નર મુનિ ભાવન૥
એક બાર ચુનિ કુસુમ સુહાએ૤ નિજ કર ભૂષન રામ બનાએ૥
સીતહિ પહિરાએ પ્રભુ સાદર૤ બૈઠે ફટિક સિલા પર સુંદર૥
સુરપતિ સુત ધરિ બાયસ બેષા૤ સઠ ચાહત રઘુપતિ બલ દેખા૥
જિમિ પિપીલિકા સાગર થાહા૤ મહા મંદમતિ પાવન ચાહા૥
સીતા ચરન ચૌંચ હતિ ભાગા૤ મૂઢ઼ મંદમતિ કારન કાગા૥
ચલા રુધિર રઘુનાયક જાના૤ સીંક ધનુષ સાયક સંધાના૥

દોહા- અતિ કૃપાલ રઘુનાયક સદા દીન પર નેહ૤
તા સન આઇ કીન્હ છલુ મૂરખ અવગુન ગેહ૥૧૥
પ્રેરિત મંત્ર બ્રહ્મસર ધાવા૤ ચલા ભાજિ બાયસ ભય પાવા૥
ધરિ નિજ રુપ ગયઉ પિતુ પાહીં૤ રામ બિમુખ રાખા તેહિ નાહીં૥
ભા નિરાસ ઉપજી મન ત્રાસા૤ જથા ચક્ર ભય રિષિ દુર્બાસા૥
બ્રહ્મધામ સિવપુર સબ લોકા૤ ફિરા શ્રમિત બ્યાકુલ ભય સોકા૥
કાહૂઁ બૈઠન કહા ન ઓહી૤ રાખિ કો સકઇ રામ કર દ્રોહી૥
માતુ મૃત્યુ પિતુ સમન સમાના૤ સુધા હોઇ બિષ સુનુ હરિજાના૥
મિત્ર કરઇ સત રિપુ કૈ કરની૤ તા કહઁ બિબુધનદી બૈતરની૥
સબ જગુ તાહિ અનલહુ તે તાતા૤ જો રઘુબીર બિમુખ સુનુ ભ્રાતા૥
નારદ દેખા બિકલ જયંતા૤ લાગિ દયા કોમલ ચિત સંતા૥
પઠવા તુરત રામ પહિં તાહી૤ કહેસિ પુકારિ પ્રનત હિત પાહી૥
આતુર સભય ગહેસિ પદ જાઈ૤ ત્રાહિ ત્રાહિ દયાલ રઘુરાઈ૥
અતુલિત બલ અતુલિત પ્રભુતાઈ૤ મૈં મતિમંદ જાનિ નહિં પાઈ૥
નિજ કૃત કર્મ જનિત ફલ પાયઉઁ૤ અબ પ્રભુ પાહિ સરન તકિ આયઉઁ૥
સુનિ કૃપાલ અતિ આરત બાની૤ એકનયન કરિ તજા ભવાની૥

સોરઠા- -કીન્હ મોહ બસ દ્રોહ જદ્યપિ તેહિ કર બધ ઉચિત૤
પ્રભુ છાડ઼ેઉ કરિ છોહ કો કૃપાલ રઘુબીર સમ૥૨૥
રઘુપતિ ચિત્રકૂટ બસિ નાના૤ ચરિત કિએ શ્રુતિ સુધા સમાના૥
બહુરિ રામ અસ મન અનુમાના૤ હોઇહિ ભીર સબહિં મોહિ જાના૥
સકલ મુનિન્હ સન બિદા કરાઈ૤ સીતા સહિત ચલે દ્વૌ ભાઈ૥
અત્રિ કે આશ્રમ જબ પ્રભુ ગયઊ૤ સુનત મહામુનિ હરષિત ભયઊ૥
પુલકિત ગાત અત્રિ ઉઠિ ધાએ૤ દેખિ રામુ આતુર ચલિ આએ૥
કરત દંડવત મુનિ ઉર લાએ૤ પ્રેમ બારિ દ્વૌ જન અન્હવાએ૥
દેખિ રામ છબિ નયન જુડ઼ાને૤ સાદર નિજ આશ્રમ તબ આને૥
કરિ પૂજા કહિ બચન સુહાએ૤ દિએ મૂલ ફલ પ્રભુ મન ભાએ૥

સોરઠા- -પ્રભુ આસન આસીન ભરિ લોચન સોભા નિરખિ૤
મુનિબર પરમ પ્રબીન જોરિ પાનિ અસ્તુતિ કરત૥૩૥

છંદ- નમામિ ભક્ત વત્સલં૤ કૃપાલુ શીલ કોમલં૥
ભજામિ તે પદાંબુજં૤ અકામિનાં સ્વધામદં૥
નિકામ શ્યામ સુંદરં૤ ભવામ્બુનાથ મંદરં૥
પ્રફુલ્લ કંજ લોચનં૤ મદાદિ દોષ મોચનં૥
પ્રલંબ બાહુ વિક્રમં૤ પ્રભોઽપ્રમેય વૈભવં૥
નિષંગ ચાપ સાયકં૤ ધરં ત્રિલોક નાયકં૥
દિનેશ વંશ મંડનં૤ મહેશ ચાપ ખંડનં૥
મુનીંદ્ર સંત રંજનં૤ સુરારિ વૃંદ ભંજનં૥
મનોજ વૈરિ વંદિતં૤ અજાદિ દેવ સેવિતં૥
વિશુદ્ધ બોધ વિગ્રહં૤ સમસ્ત દૂષણાપહં૥
નમામિ ઇંદિરા પતિં૤ સુખાકરં સતાં ગતિં૥
ભજે સશક્તિ સાનુજં૤ શચી પતિં પ્રિયાનુજં૥
ત્વદંઘ્રિ મૂલ યે નરાઃ૤ ભજંતિ હીન મત્સરા૥
પતંતિ નો ભવાર્ણવે૤ વિતર્ક વીચિ સંકુલે૥
વિવિક્ત વાસિનઃ સદા૤ ભજંતિ મુક્તયે મુદા૥
નિરસ્ય ઇંદ્રિયાદિકં૤ પ્રયાંતિ તે ગતિં સ્વકં૥
તમેકમભ્દુતં પ્રભું૤ નિરીહમીશ્વરં વિભું૥
જગદ્ગુરું ચ શાશ્વતં૤ તુરીયમેવ કેવલં૥
ભજામિ ભાવ વલ્લભં૤ કુયોગિનાં સુદુર્લભં૥
સ્વભક્ત કલ્પ પાદપં૤ સમં સુસેવ્યમન્વહં૥
અનૂપ રૂપ ભૂપતિં૤ નતોઽહમુર્વિજા પતિં૥
પ્રસીદ મે નમામિ તે૤ પદાબ્જ ભક્તિ દેહિ મે૥
પઠંતિ યે સ્તવં ઇદં૤ નરાદરેણ તે પદં૥
વ્રજંતિ નાત્ર સંશયં૤ ત્વદીય ભક્તિ સંયુતા૥

દોહા- બિનતી કરિ મુનિ નાઇ સિરુ કહ કર જોરિ બહોરિ૤
ચરન સરોરુહ નાથ જનિ કબહુઁ તજૈ મતિ મોરિ૥૪૥

અનુસુઇયા કે પદ ગહિ સીતા૤ મિલી બહોરિ સુસીલ બિનીતા૥
રિષિપતિની મન સુખ અધિકાઈ૤ આસિષ દેઇ નિકટ બૈઠાઈ૥
દિબ્ય બસન ભૂષન પહિરાએ૤ જે નિત નૂતન અમલ સુહાએ૥
કહ રિષિબધૂ સરસ મૃદુ બાની૤ નારિધર્મ કછુ બ્યાજ બખાની૥
માતુ પિતા ભ્રાતા હિતકારી૤ મિતપ્રદ સબ સુનુ રાજકુમારી૥
અમિત દાનિ ભર્તા બયદેહી૤ અધમ સો નારિ જો સેવ ન તેહી૥
ધીરજ ધર્મ મિત્ર અરુ નારી૤ આપદ કાલ પરિખિઅહિં ચારી૥
બૃદ્ધ રોગબસ જડ઼ ધનહીના૤ અધં બધિર ક્રોધી અતિ દીના૥
ઐસેહુ પતિ કર કિએઁ અપમાના૤ નારિ પાવ જમપુર દુખ નાના૥
એકઇ ધર્મ એક બ્રત નેમા૤ કાયઁ બચન મન પતિ પદ પ્રેમા૥
જગ પતિ બ્રતા ચારિ બિધિ અહહિં૤ બેદ પુરાન સંત સબ કહહિં૥
ઉત્તમ કે અસ બસ મન માહીં૤ સપનેહુઁ આન પુરુષ જગ નાહીં૥
મધ્યમ પરપતિ દેખઇ કૈસેં૤ ભ્રાતા પિતા પુત્ર નિજ જૈંસેં૥
ધર્મ બિચારિ સમુઝિ કુલ રહઈ૤ સો નિકિષ્ટ ત્રિય શ્રુતિ અસ કહઈ૥
બિનુ અવસર ભય તેં રહ જોઈ૤ જાનેહુ અધમ નારિ જગ સોઈ૥
પતિ બંચક પરપતિ રતિ કરઈ૤ રૌરવ નરક કલ્પ સત પરઈ૥
છન સુખ લાગિ જનમ સત કોટિ૤ દુખ ન સમુઝ તેહિ સમ કો ખોટી૥
બિનુ શ્રમ નારિ પરમ ગતિ લહઈ૤ પતિબ્રત ધર્મ છાડ઼િ છલ ગહઈ૥
પતિ પ્રતિકુલ જનમ જહઁ જાઈ૤ બિધવા હોઈ પાઈ તરુનાઈ૥

સોરઠા- -સહજ અપાવનિ નારિ પતિ સેવત સુભ ગતિ લહઇ૤
જસુ ગાવત શ્રુતિ ચારિ અજહુ તુલસિકા હરિહિ પ્રિય૥૫ક૥
સનુ સીતા તવ નામ સુમિર નારિ પતિબ્રત કરહિ૤
તોહિ પ્રાનપ્રિય રામ કહિઉઁ કથા સંસાર હિત૥૫ખ૥
સુનિ જાનકીં પરમ સુખુ પાવા૤ સાદર તાસુ ચરન સિરુ નાવા૥
તબ મુનિ સન કહ કૃપાનિધાના૤ આયસુ હોઇ જાઉઁ બન આના૥
સંતત મો પર કૃપા કરેહૂ૤ સેવક જાનિ તજેહુ જનિ નેહૂ૥
ધર્મ ધુરંધર પ્રભુ કૈ બાની૤ સુનિ સપ્રેમ બોલે મુનિ ગ્યાની૥
જાસુ કૃપા અજ સિવ સનકાદી૤ ચહત સકલ પરમારથ બાદી૥
તે તુમ્હ રામ અકામ પિઆરે૤ દીન બંધુ મૃદુ બચન ઉચારે૥
અબ જાની મૈં શ્રી ચતુરાઈ૤ ભજી તુમ્હહિ સબ દેવ બિહાઈ૥
જેહિ સમાન અતિસય નહિં કોઈ૤ તા કર સીલ કસ ન અસ હોઈ૥
કેહિ બિધિ કહૌં જાહુ અબ સ્વામી૤ કહહુ નાથ તુમ્હ અંતરજામી૥
અસ કહિ પ્રભુ બિલોકિ મુનિ ધીરા૤ લોચન જલ બહ પુલક સરીરા૥

છંદ- તન પુલક નિર્ભર પ્રેમ પુરન નયન મુખ પંકજ દિએ૤
મન ગ્યાન ગુન ગોતીત પ્રભુ મૈં દીખ જપ તપ કા કિએ૥
જપ જોગ ધર્મ સમૂહ તેં નર ભગતિ અનુપમ પાવઈ૤
રધુબીર ચરિત પુનીત નિસિ દિન દાસ તુલસી ગાવઈ૥

દોહા- કલિમલ સમન દમન મન રામ સુજસ સુખમૂલ૤
સાદર સુનહિ જે તિન્હ પર રામ રહહિં અનુકૂલ૥૬(ક)૥

સોરઠા- -કઠિન કાલ મલ કોસ ધર્મ ન ગ્યાન ન જોગ જપ૤
પરિહરિ સકલ ભરોસ રામહિ ભજહિં તે ચતુર નર૥૬(ખ)૥

મુનિ પદ કમલ નાઇ કરિ સીસા૤ ચલે બનહિ સુર નર મુનિ ઈસા૥
આગે રામ અનુજ પુનિ પાછેં૤ મુનિ બર બેષ બને અતિ કાછેં૥
ઉમય બીચ શ્રી સોહઇ કૈસી૤ બ્રહ્મ જીવ બિચ માયા જૈસી૥
સરિતા બન ગિરિ અવઘટ ઘાટા૤ પતિ પહિચાની દેહિં બર બાટા૥
જહઁ જહઁ જાહિ દેવ રઘુરાયા૤ કરહિં મેધ તહઁ તહઁ નભ છાયા૥
મિલા અસુર બિરાધ મગ જાતા૤ આવતહીં રઘુવીર નિપાતા૥
તુરતહિં રુચિર રૂપ તેહિં પાવા૤ દેખિ દુખી નિજ ધામ પઠાવા૥
પુનિ આએ જહઁ મુનિ સરભંગા૤ સુંદર અનુજ જાનકી સંગા૥

દોહા- દેખી રામ મુખ પંકજ મુનિબર લોચન ભૃંગ૤
સાદર પાન કરત અતિ ધન્ય જન્મ સરભંગ૥૭૥

કહ મુનિ સુનુ રઘુબીર કૃપાલા૤ સંકર માનસ રાજમરાલા૥
જાત રહેઉઁ બિરંચિ કે ધામા૤ સુનેઉઁ શ્રવન બન ઐહહિં રામા૥
ચિતવત પંથ રહેઉઁ દિન રાતી૤ અબ પ્રભુ દેખિ જુડ઼ાની છાતી૥
નાથ સકલ સાધન મૈં હીના૤ કીન્હી કૃપા જાનિ જન દીના૥
સો કછુ દેવ ન મોહિ નિહોરા૤ નિજ પન રાખેઉ જન મન ચોરા૥
તબ લગિ રહહુ દીન હિત લાગી૤ જબ લગિ મિલૌં તુમ્હહિ તનુ ત્યાગી૥
જોગ જગ્ય જપ તપ બ્રત કીન્હા૤ પ્રભુ કહઁ દેઇ ભગતિ બર લીન્હા૥
એહિ બિધિ સર રચિ મુનિ સરભંગા૤ બૈઠે હૃદયઁ છાડ઼િ સબ સંગા૥

દોહા- સીતા અનુજ સમેત પ્રભુ નીલ જલદ તનુ સ્યામ૤
મમ હિયઁ બસહુ નિરંતર સગુનરુપ શ્રીરામ૥૮૥

અસ કહિ જોગ અગિનિ તનુ જારા૤ રામ કૃપાઁ બૈકુંઠ સિધારા૥
તાતે મુનિ હરિ લીન ન ભયઊ૤ પ્રથમહિં ભેદ ભગતિ બર લયઊ૥
રિષિ નિકાય મુનિબર ગતિ દેખિ૤ સુખી ભએ નિજ હૃદયઁ બિસેષી૥
અસ્તુતિ કરહિં સકલ મુનિ બૃંદા૤ જયતિ પ્રનત હિત કરુના કંદા૥
પુનિ રઘુનાથ ચલે બન આગે૤ મુનિબર બૃંદ બિપુલ સઁગ લાગે૥
અસ્થિ સમૂહ દેખિ રઘુરાયા૤ પૂછી મુનિન્હ લાગિ અતિ દાયા૥
જાનતહુઁ પૂછિઅ કસ સ્વામી૤ સબદરસી તુમ્હ અંતરજામી૥
નિસિચર નિકર સકલ મુનિ ખાએ૤ સુનિ રઘુબીર નયન જલ છાએ૥

દોહા- નિસિચર હીન કરઉઁ મહિ ભુજ ઉઠાઇ પન કીન્હ૤
સકલ મુનિન્હ કે આશ્રમન્હિ જાઇ જાઇ સુખ દીન્હ૥૯૥

મુનિ અગસ્તિ કર સિષ્ય સુજાના૤ નામ સુતીછન રતિ ભગવાના૥
મન ક્રમ બચન રામ પદ સેવક૤ સપનેહુઁ આન ભરોસ ન દેવક૥
પ્રભુ આગવનુ શ્રવન સુનિ પાવા૤ કરત મનોરથ આતુર ધાવા૥
હે બિધિ દીનબંધુ રઘુરાયા૤ મો સે સઠ પર કરિહહિં દાયા૥
સહિત અનુજ મોહિ રામ ગોસાઈ૤ મિલિહહિં નિજ સેવક કી નાઈ૥
મોરે જિયઁ ભરોસ દૃઢ઼ નાહીં૤ ભગતિ બિરતિ ન ગ્યાન મન માહીં૥
નહિં સતસંગ જોગ જપ જાગા૤ નહિં દૃઢ઼ ચરન કમલ અનુરાગા૥
એક બાનિ કરુનાનિધાન કી૤ સો પ્રિય જાકેં ગતિ ન આન કી૥
હોઇહૈં સુફલ આજુ મમ લોચન૤ દેખિ બદન પંકજ ભવ મોચન૥
નિર્ભર પ્રેમ મગન મુનિ ગ્યાની૤ કહિ ન જાઇ સો દસા ભવાની૥
દિસિ અરુ બિદિસિ પંથ નહિં સૂઝા૤ કો મૈં ચલેઉઁ કહાઁ નહિં બૂઝા૥
કબહુઁક ફિરિ પાછેં પુનિ જાઈ૤ કબહુઁક નૃત્ય કરઇ ગુન ગાઈ૥
અબિરલ પ્રેમ ભગતિ મુનિ પાઈ૤ પ્રભુ દેખૈં તરુ ઓટ લુકાઈ૥
અતિસય પ્રીતિ દેખિ રઘુબીરા૤ પ્રગટે હૃદયઁ હરન ભવ ભીરા૥
મુનિ મગ માઝ અચલ હોઇ બૈસા૤ પુલક સરીર પનસ ફલ જૈસા૥
તબ રઘુનાથ નિકટ ચલિ આએ૤ દેખિ દસા નિજ જન મન ભાએ૥
મુનિહિ રામ બહુ ભાઁતિ જગાવા૤ જાગ ન ધ્યાનજનિત સુખ પાવા૥
ભૂપ રૂપ તબ રામ દુરાવા૤ હૃદયઁ ચતુર્ભુજ રૂપ દેખાવા૥
મુનિ અકુલાઇ ઉઠા તબ કૈસેં૤ બિકલ હીન મનિ ફનિ બર જૈસેં૥
આગેં દેખિ રામ તન સ્યામા૤ સીતા અનુજ સહિત સુખ ધામા૥
પરેઉ લકુટ ઇવ ચરનન્હિ લાગી૤ પ્રેમ મગન મુનિબર બડ઼ભાગી૥
ભુજ બિસાલ ગહિ લિએ ઉઠાઈ૤ પરમ પ્રીતિ રાખે ઉર લાઈ૥
મુનિહિ મિલત અસ સોહ કૃપાલા૤ કનક તરુહિ જનુ ભેંટ તમાલા૥
રામ બદનુ બિલોક મુનિ ઠાઢ઼ા૤ માનહુઁ ચિત્ર માઝ લિખિ કાઢ઼ા૥

દોહા- તબ મુનિ હૃદયઁ ધીર ધીર ગહિ પદ બારહિં બાર૤
નિજ આશ્રમ પ્રભુ આનિ કરિ પૂજા બિબિધ પ્રકાર૥૧૦૥

કહ મુનિ પ્રભુ સુનુ બિનતી મોરી૤ અસ્તુતિ કરૌં કવન બિધિ તોરી૥
મહિમા અમિત મોરિ મતિ થોરી૤ રબિ સન્મુખ ખદ્યોત અઁજોરી૥
શ્યામ તામરસ દામ શરીરં૤ જટા મુકુટ પરિધન મુનિચીરં૥
પાણિ ચાપ શર કટિ તૂણીરં૤ નૌમિ નિરંતર શ્રીરઘુવીરં૥
મોહ વિપિન ઘન દહન કૃશાનુઃ૤ સંત સરોરુહ કાનન ભાનુઃ૥
નિશિચર કરિ વરૂથ મૃગરાજઃ૤ ત્રાતુ સદા નો ભવ ખગ બાજઃ૥
અરુણ નયન રાજીવ સુવેશં૤ સીતા નયન ચકોર નિશેશં૥
હર હ્રદિ માનસ બાલ મરાલં૤ નૌમિ રામ ઉર બાહુ વિશાલં૥
સંશય સર્પ ગ્રસન ઉરગાદઃ૤ શમન સુકર્કશ તર્ક વિષાદઃ૥
ભવ ભંજન રંજન સુર યૂથઃ૤ ત્રાતુ સદા નો કૃપા વરૂથઃ૥
નિર્ગુણ સગુણ વિષમ સમ રૂપં૤ જ્ઞાન ગિરા ગોતીતમનૂપં૥
અમલમખિલમનવદ્યમપારં૤ નૌમિ રામ ભંજન મહિ ભારં૥
ભક્ત કલ્પપાદપ આરામઃ૤ તર્જન ક્રોધ લોભ મદ કામઃ૥
અતિ નાગર ભવ સાગર સેતુઃ૤ ત્રાતુ સદા દિનકર કુલ કેતુઃ૥
અતુલિત ભુજ પ્રતાપ બલ ધામઃ૤ કલિ મલ વિપુલ વિભંજન નામઃ૥
ધર્મ વર્મ નર્મદ ગુણ ગ્રામઃ૤ સંતત શં તનોતુ મમ રામઃ૥
જદપિ બિરજ બ્યાપક અબિનાસી૤ સબ કે હૃદયઁ નિરંતર બાસી૥
તદપિ અનુજ શ્રી સહિત ખરારી૤ બસતુ મનસિ મમ કાનનચારી૥
જે જાનહિં તે જાનહુઁ સ્વામી૤ સગુન અગુન ઉર અંતરજામી૥
જો કોસલ પતિ રાજિવ નયના૤ કરઉ સો રામ હૃદય મમ અયના૤
અસ અભિમાન જાઇ જનિ ભોરે૤ મૈં સેવક રઘુપતિ પતિ મોરે૥
સુનિ મુનિ બચન રામ મન ભાએ૤ બહુરિ હરષિ મુનિબર ઉર લાએ૥
પરમ પ્રસન્ન જાનુ મુનિ મોહી૤ જો બર માગહુ દેઉ સો તોહી૥
મુનિ કહ મૈ બર કબહુઁ ન જાચા૤ સમુઝિ ન પરઇ ઝૂઠ કા સાચા૥
તુમ્હહિ નીક લાગૈ રઘુરાઈ૤ સો મોહિ દેહુ દાસ સુખદાઈ૥
અબિરલ ભગતિ બિરતિ બિગ્યાના૤ હોહુ સકલ ગુન ગ્યાન નિધાના૥
પ્રભુ જો દીન્હ સો બરુ મૈં પાવા૤ અબ સો દેહુ મોહિ જો ભાવા૥

દોહા- અનુજ જાનકી સહિત પ્રભુ ચાપ બાન ધર રામ૤
મમ હિય ગગન ઇંદુ ઇવ બસહુ સદા નિહકામ૥૧૧૥

એવમસ્તુ કરિ રમાનિવાસા૤ હરષિ ચલે કુભંજ રિષિ પાસા૥
બહુત દિવસ ગુર દરસન પાએઁ૤ ભએ મોહિ એહિં આશ્રમ આએઁ૥
અબ પ્રભુ સંગ જાઉઁ ગુર પાહીં૤ તુમ્હ કહઁ નાથ નિહોરા નાહીં૥
દેખિ કૃપાનિધિ મુનિ ચતુરાઈ૤ લિએ સંગ બિહસૈ દ્વૌ ભાઈ૥
પંથ કહત નિજ ભગતિ અનૂપા૤ મુનિ આશ્રમ પહુઁચે સુરભૂપા૥
તુરત સુતીછન ગુર પહિં ગયઊ૤ કરિ દંડવત કહત અસ ભયઊ૥
નાથ કૌસલાધીસ કુમારા૤ આએ મિલન જગત આધારા૥
રામ અનુજ સમેત બૈદેહી૤ નિસિ દિનુ દેવ જપત હહુ જેહી૥
સુનત અગસ્તિ તુરત ઉઠિ ધાએ૤ હરિ બિલોકિ લોચન જલ છાએ૥
મુનિ પદ કમલ પરે દ્વૌ ભાઈ૤ રિષિ અતિ પ્રીતિ લિએ ઉર લાઈ૥
સાદર કુસલ પૂછિ મુનિ ગ્યાની૤ આસન બર બૈઠારે આની૥
પુનિ કરિ બહુ પ્રકાર પ્રભુ પૂજા૤ મોહિ સમ ભાગ્યવંત નહિં દૂજા૥
જહઁ લગિ રહે અપર મુનિ બૃંદા૤ હરષે સબ બિલોકિ સુખકંદા૥

દોહા- મુનિ સમૂહ મહઁ બૈઠે સન્મુખ સબ કી ઓર૤
સરદ ઇંદુ તન ચિતવત માનહુઁ નિકર ચકોર૥૧૨૥

તબ રઘુબીર કહા મુનિ પાહીં૤ તુમ્હ સન પ્રભુ દુરાવ કછુ નાહી૥
તુમ્હ જાનહુ જેહિ કારન આયઉઁ૤ તાતે તાત ન કહિ સમુઝાયઉઁ૥
અબ સો મંત્ર દેહુ પ્રભુ મોહી૤ જેહિ પ્રકાર મારૌં મુનિદ્રોહી૥
મુનિ મુસકાને સુનિ પ્રભુ બાની૤ પૂછેહુ નાથ મોહિ કા જાની૥
તુમ્હરેઇઁ ભજન પ્રભાવ અઘારી૤ જાનઉઁ મહિમા કછુક તુમ્હારી૥
ઊમરિ તરુ બિસાલ તવ માયા૤ ફલ બ્રહ્માંડ અનેક નિકાયા૥
જીવ ચરાચર જંતુ સમાના૤ ભીતર બસહિ ન જાનહિં આના૥
તે ફલ ભચ્છક કઠિન કરાલા૤ તવ ભયઁ ડરત સદા સોઉ કાલા૥
તે તુમ્હ સકલ લોકપતિ સાઈં૤ પૂઁછેહુ મોહિ મનુજ કી નાઈં૥
યહ બર માગઉઁ કૃપાનિકેતા૤ બસહુ હૃદયઁ શ્રી અનુજ સમેતા૥
અબિરલ ભગતિ બિરતિ સતસંગા૤ ચરન સરોરુહ પ્રીતિ અભંગા૥
જદ્યપિ બ્રહ્મ અખંડ અનંતા૤ અનુભવ ગમ્ય ભજહિં જેહિ સંતા૥
અસ તવ રૂપ બખાનઉઁ જાનઉઁ૤ ફિરિ ફિરિ સગુન બ્રહ્મ રતિ માનઉઁ૥
સંતત દાસન્હ દેહુ બડ઼ાઈ૤ તાતેં મોહિ પૂઁછેહુ રઘુરાઈ૥
હૈ પ્રભુ પરમ મનોહર ઠાઊઁ૤ પાવન પંચબટી તેહિ નાઊઁ૥
દંડક બન પુનીત પ્રભુ કરહૂ૤ ઉગ્ર સાપ મુનિબર કર હરહૂ૥
બાસ કરહુ તહઁ રઘુકુલ રાયા૤ કીજે સકલ મુનિન્હ પર દાયા૥
ચલે રામ મુનિ આયસુ પાઈ૤ તુરતહિં પંચબટી નિઅરાઈ૥

દોહા- ગીધરાજ સૈં ભૈંટ ભઇ બહુ બિધિ પ્રીતિ બઢ઼ાઇ૥
ગોદાવરી નિકટ પ્રભુ રહે પરન ગૃહ છાઇ૥૧૩૥

જબ તે રામ કીન્હ તહઁ બાસા૤ સુખી ભએ મુનિ બીતી ત્રાસા૥
ગિરિ બન નદીં તાલ છબિ છાએ૤ દિન દિન પ્રતિ અતિ હૌહિં સુહાએ૥
ખગ મૃગ બૃંદ અનંદિત રહહીં૤ મધુપ મધુર ગંજત છબિ લહહીં૥
સો બન બરનિ ન સક અહિરાજા૤ જહાઁ પ્રગટ રઘુબીર બિરાજા૥
એક બાર પ્રભુ સુખ આસીના૤ લછિમન બચન કહે છલહીના૥
સુર નર મુનિ સચરાચર સાઈં૤ મૈં પૂછઉઁ નિજ પ્રભુ કી નાઈ૥
મોહિ સમુઝાઇ કહહુ સોઇ દેવા૤ સબ તજિ કરૌં ચરન રજ સેવા૥
કહહુ ગ્યાન બિરાગ અરુ માયા૤ કહહુ સો ભગતિ કરહુ જેહિં દાયા૥

દોહા- ઈસ્વર જીવ ભેદ પ્રભુ સકલ કહૌ સમુઝાઇ૥
જાતેં હોઇ ચરન રતિ સોક મોહ ભ્રમ જાઇ૥૧૪૥

થોરેહિ મહઁ સબ કહઉઁ બુઝાઈ૤ સુનહુ તાત મતિ મન ચિત લાઈ૥
મૈં અરુ મોર તોર તૈં માયા૤ જેહિં બસ કીન્હે જીવ નિકાયા૥
ગો ગોચર જહઁ લગિ મન જાઈ૤ સો સબ માયા જાનેહુ ભાઈ૥
તેહિ કર ભેદ સુનહુ તુમ્હ સોઊ૤ બિદ્યા અપર અબિદ્યા દોઊ૥
એક દુષ્ટ અતિસય દુખરૂપા૤ જા બસ જીવ પરા ભવકૂપા૥
એક રચઇ જગ ગુન બસ જાકેં૤ પ્રભુ પ્રેરિત નહિં નિજ બલ તાકેં૥
ગ્યાન માન જહઁ એકઉ નાહીં૤ દેખ બ્રહ્મ સમાન સબ માહી૥
કહિઅ તાત સો પરમ બિરાગી૤ તૃન સમ સિદ્ધિ તીનિ ગુન ત્યાગી૥

દોહા- માયા ઈસ ન આપુ કહુઁ જાન કહિઅ સો જીવ૤
બંધ મોચ્છ પ્રદ સર્બપર માયા પ્રેરક સીવ૥૧૫૥

ધર્મ તેં બિરતિ જોગ તેં ગ્યાના૤ ગ્યાન મોચ્છપ્રદ બેદ બખાના૥
જાતેં બેગિ દ્રવઉઁ મૈં ભાઈ૤ સો મમ ભગતિ ભગત સુખદાઈ૥
સો સુતંત્ર અવલંબ ન આના૤ તેહિ આધીન ગ્યાન બિગ્યાના૥
ભગતિ તાત અનુપમ સુખમૂલા૤ મિલઇ જો સંત હોઇઁ અનુકૂલા૥
ભગતિ કિ સાધન કહઉઁ બખાની૤ સુગમ પંથ મોહિ પાવહિં પ્રાની૥
પ્રથમહિં બિપ્ર ચરન અતિ પ્રીતી૤ નિજ નિજ કર્મ નિરત શ્રુતિ રીતી૥
એહિ કર ફલ પુનિ બિષય બિરાગા૤ તબ મમ ધર્મ ઉપજ અનુરાગા૥
શ્રવનાદિક નવ ભક્તિ દૃઢ઼ાહીં૤ મમ લીલા રતિ અતિ મન માહીં૥
સંત ચરન પંકજ અતિ પ્રેમા૤ મન ક્રમ બચન ભજન દૃઢ઼ નેમા૥
ગુરુ પિતુ માતુ બંધુ પતિ દેવા૤ સબ મોહિ કહઁ જાને દૃઢ઼ સેવા૥
મમ ગુન ગાવત પુલક સરીરા૤ ગદગદ ગિરા નયન બહ નીરા૥
કામ આદિ મદ દંભ ન જાકેં૤ તાત નિરંતર બસ મૈં તાકેં૥

દોહા- બચન કર્મ મન મોરિ ગતિ ભજનુ કરહિં નિઃકામ૥
તિન્હ કે હૃદય કમલ મહુઁ કરઉઁ સદા બિશ્રામ૥૧૬૥

ભગતિ જોગ સુનિ અતિ સુખ પાવા૤ લછિમન પ્રભુ ચરનન્હિ સિરુ નાવા૥
એહિ બિધિ ગએ કછુક દિન બીતી૤ કહત બિરાગ ગ્યાન ગુન નીતી૥
સૂપનખા રાવન કૈ બહિની૤ દુષ્ટ હૃદય દારુન જસ અહિની૥
પંચબટી સો ગઇ એક બારા૤ દેખિ બિકલ ભઇ જુગલ કુમારા૥
ભ્રાતા પિતા પુત્ર ઉરગારી૤ પુરુષ મનોહર નિરખત નારી૥
હોઇ બિકલ સક મનહિ ન રોકી૤ જિમિ રબિમનિ દ્રવ રબિહિ બિલોકી૥
રુચિર રુપ ધરિ પ્રભુ પહિં જાઈ૤ બોલી બચન બહુત મુસુકાઈ૥
તુમ્હ સમ પુરુષ ન મો સમ નારી૤ યહ સઁજોગ બિધિ રચા બિચારી૥
મમ અનુરૂપ પુરુષ જગ માહીં૤ દેખેઉઁ ખોજિ લોક તિહુ નાહીં૥
તાતે અબ લગિ રહિઉઁ કુમારી૤ મનુ માના કછુ તુમ્હહિ નિહારી૥
સીતહિ ચિતઇ કહી પ્રભુ બાતા૤ અહઇ કુઆર મોર લઘુ ભ્રાતા૥
ગઇ લછિમન રિપુ ભગિની જાની૤ પ્રભુ બિલોકિ બોલે મૃદુ બાની૥
સુંદરિ સુનુ મૈં ઉન્હ કર દાસા૤ પરાધીન નહિં તોર સુપાસા૥
પ્રભુ સમર્થ કોસલપુર રાજા૤ જો કછુ કરહિં ઉનહિ સબ છાજા૥
સેવક સુખ ચહ માન ભિખારી૤ બ્યસની ધન સુભ ગતિ બિભિચારી૥
લોભી જસુ ચહ ચાર ગુમાની૤ નભ દુહિ દૂધ ચહત એ પ્રાની૥
પુનિ ફિરિ રામ નિકટ સો આઈ૤ પ્રભુ લછિમન પહિં બહુરિ પઠાઈ૥
લછિમન કહા તોહિ સો બરઈ૤ જો તૃન તોરિ લાજ પરિહરઈ૥
તબ ખિસિઆનિ રામ પહિં ગઈ૤ રૂપ ભયંકર પ્રગટત ભઈ૥
સીતહિ સભય દેખિ રઘુરાઈ૤ કહા અનુજ સન સયન બુઝાઈ૥

દોહા- લછિમન અતિ લાઘવઁ સો નાક કાન બિનુ કીન્હિ૤
તાકે કર રાવન કહઁ મનૌ ચુનૌતી દીન્હિ૥૧૭૥

નાક કાન બિનુ ભઇ બિકરારા૤ જનુ સ્ત્રવ સૈલ ગૈરુ કૈ ધારા૥
ખર દૂષન પહિં ગઇ બિલપાતા૤ ધિગ ધિગ તવ પૌરુષ બલ ભ્રાતા૥
તેહિ પૂછા સબ કહેસિ બુઝાઈ૤ જાતુધાન સુનિ સેન બનાઈ૥
ધાએ નિસિચર નિકર બરૂથા૤ જનુ સપચ્છ કજ્જલ ગિરિ જૂથા૥
નાના બાહન નાનાકારા૤ નાનાયુધ ધર ઘોર અપારા૥
સુપનખા આગેં કરિ લીની૤ અસુભ રૂપ શ્રુતિ નાસા હીની૥
અસગુન અમિત હોહિં ભયકારી૤ ગનહિં ન મૃત્યુ બિબસ સબ ઝારી૥
ગર્જહિ તર્જહિં ગગન ઉડ઼ાહીં૤ દેખિ કટકુ ભટ અતિ હરષાહીં૥
કોઉ કહ જિઅત ધરહુ દ્વૌ ભાઈ૤ ધરિ મારહુ તિય લેહુ છડ઼ાઈ૥
ધૂરિ પૂરિ નભ મંડલ રહા૤ રામ બોલાઇ અનુજ સન કહા૥
લૈ જાનકિહિ જાહુ ગિરિ કંદર૤ આવા નિસિચર કટકુ ભયંકર૥
રહેહુ સજગ સુનિ પ્રભુ કૈ બાની૤ ચલે સહિત શ્રી સર ધનુ પાની૥
દેખિ રામ રિપુદલ ચલિ આવા૤ બિહસિ કઠિન કોદંડ ચઢ઼ાવા૥

છંદ- કોદંડ કઠિન ચઢ઼ાઇ સિર જટ જૂટ બાઁધત સોહ ક્યોં૤
મરકત સયલ પર લરત દામિનિ કોટિ સોં જુગ ભુજગ જ્યોં૥
કટિ કસિ નિષંગ બિસાલ ભુજ ગહિ ચાપ બિસિખ સુધારિ કૈ૥
ચિતવત મનહુઁ મૃગરાજ પ્રભુ ગજરાજ ઘટા નિહારિ કૈ૥

સોરઠા- -આઇ ગએ બગમેલ ધરહુ ધરહુ ધાવત સુભટ૤
જથા બિલોકિ અકેલ બાલ રબિહિ ઘેરત દનુજ૥૧૮૥
પ્રભુ બિલોકિ સર સકહિં ન ડારી૤ થકિત ભઈ રજનીચર ધારી૥
સચિવ બોલિ બોલે ખર દૂષન૤ યહ કોઉ નૃપબાલક નર ભૂષન૥
નાગ અસુર સુર નર મુનિ જેતે૤ દેખે જિતે હતે હમ કેતે૥
હમ ભરિ જન્મ સુનહુ સબ ભાઈ૤ દેખી નહિં અસિ સુંદરતાઈ૥
જદ્યપિ ભગિની કીન્હ કુરૂપા૤ બધ લાયક નહિં પુરુષ અનૂપા૥
દેહુ તુરત નિજ નારિ દુરાઈ૤ જીઅત ભવન જાહુ દ્વૌ ભાઈ૥
મોર કહા તુમ્હ તાહિ સુનાવહુ૤ તાસુ બચન સુનિ આતુર આવહુ૥
દૂતન્હ કહા રામ સન જાઈ૤ સુનત રામ બોલે મુસકાઈ૥
હમ છત્રી મૃગયા બન કરહીં૤ તુમ્હ સે ખલ મૃગ ખૌજત ફિરહીં૥
રિપુ બલવંત દેખિ નહિં ડરહીં૤ એક બાર કાલહુ સન લરહીં૥
જદ્યપિ મનુજ દનુજ કુલ ઘાલક૤ મુનિ પાલક ખલ સાલક બાલક૥
જૌં ન હોઇ બલ ઘર ફિરિ જાહૂ૤ સમર બિમુખ મૈં હતઉઁ ન કાહૂ૥
રન ચઢ઼િ કરિઅ કપટ ચતુરાઈ૤ રિપુ પર કૃપા પરમ કદરાઈ૥
દૂતન્હ જાઇ તુરત સબ કહેઊ૤ સુનિ ખર દૂષન ઉર અતિ દહેઊ૥
છં-ઉર દહેઉ કહેઉ કિ ધરહુ ધાએ બિકટ ભટ રજનીચરા૤
સર ચાપ તોમર સક્તિ સૂલ કૃપાન પરિઘ પરસુ ધરા૥
પ્રભુ કીન્હ ધનુષ ટકોર પ્રથમ કઠોર ઘોર ભયાવહા૤
ભએ બધિર બ્યાકુલ જાતુધાન ન ગ્યાન તેહિ અવસર રહા૥

દોહા- સાવધાન હોઇ ધાએ જાનિ સબલ આરાતિ૤
લાગે બરષન રામ પર અસ્ત્ર સસ્ત્ર બહુ ભાઁતિ૥૧૯(ક)૥
તિન્હ કે આયુધ તિલ સમ કરિ કાટે રઘુબીર૤
તાનિ સરાસન શ્રવન લગિ પુનિ છાઁડ઼ે નિજ તીર૥૧૯(ખ)૥

છંદ- તબ ચલે જાન બબાન કરાલ૤ ફુંકરત જનુ બહુ બ્યાલ૥
કોપેઉ સમર શ્રીરામ૤ ચલે બિસિખ નિસિત નિકામ૥
અવલોકિ ખરતર તીર૤ મુરિ ચલે નિસિચર બીર૥
ભએ ક્રુદ્ધ તીનિઉ ભાઇ૤ જો ભાગિ રન તે જાઇ૥
તેહિ બધબ હમ નિજ પાનિ૤ ફિરે મરન મન મહુઁ ઠાનિ૥
આયુધ અનેક પ્રકાર૤ સનમુખ તે કરહિં પ્રહાર૥
રિપુ પરમ કોપે જાનિ૤ પ્રભુ ધનુષ સર સંધાનિ૥
છાઁડ઼ે બિપુલ નારાચ૤ લગે કટન બિકટ પિસાચ૥
ઉર સીસ ભુજ કર ચરન૤ જહઁ તહઁ લગે મહિ પરન૥
ચિક્કરત લાગત બાન૤ ધર પરત કુધર સમાન૥
ભટ કટત તન સત ખંડ૤ પુનિ ઉઠત કરિ પાષંડ૥
નભ ઉડ઼ત બહુ ભુજ મુંડ૤ બિનુ મૌલિ ધાવત રુંડ૥
ખગ કંક કાક સૃગાલ૤ કટકટહિં કઠિન કરાલ૥

છંદ- કટકટહિં જ઼ંબુક ભૂત પ્રેત પિસાચ ખર્પર સંચહીં૤
બેતાલ બીર કપાલ તાલ બજાઇ જોગિનિ નંચહીં૥
રઘુબીર બાન પ્રચંડ ખંડહિં ભટન્હ કે ઉર ભુજ સિરા૤
જહઁ તહઁ પરહિં ઉઠિ લરહિં ધર ધરુ ધરુ કરહિં ભયકર ગિરા૥
અંતાવરીં ગહિ ઉડ઼ત ગીધ પિસાચ કર ગહિ ધાવહીં૥
સંગ્રામ પુર બાસી મનહુઁ બહુ બાલ ગુડ઼ી ઉડ઼ાવહીં૥
મારે પછારે ઉર બિદારે બિપુલ ભટ કહઁરત પરે૤
અવલોકિ નિજ દલ બિકલ ભટ તિસિરાદિ ખર દૂષન ફિરે૥
સર સક્તિ તોમર પરસુ સૂલ કૃપાન એકહિ બારહીં૤
કરિ કોપ શ્રીરઘુબીર પર અગનિત નિસાચર ડારહીં૥
પ્રભુ નિમિષ મહુઁ રિપુ સર નિવારિ પચારિ ડારે સાયકા૤
દસ દસ બિસિખ ઉર માઝ મારે સકલ નિસિચર નાયકા૥
મહિ પરત ઉઠિ ભટ ભિરત મરત ન કરત માયા અતિ ઘની૤
સુર ડરત ચૌદહ સહસ પ્રેત બિલોકિ એક અવધ ધની૥
સુર મુનિ સભય પ્રભુ દેખિ માયાનાથ અતિ કૌતુક કર્ યો૤
દેખહિ પરસપર રામ કરિ સંગ્રામ રિપુદલ લરિ મર્ યો૥

દોહા- રામ રામ કહિ તનુ તજહિં પાવહિં પદ નિર્બાન૤
કરિ ઉપાય રિપુ મારે છન મહુઁ કૃપાનિધાન૥૨૦(ક)૥
હરષિત બરષહિં સુમન સુર બાજહિં ગગન નિસાન૤
અસ્તુતિ કરિ કરિ સબ ચલે સોભિત બિબિધ બિમાન૥૨૦(ખ)૥

જબ રઘુનાથ સમર રિપુ જીતે૤ સુર નર મુનિ સબ કે ભય બીતે૥
તબ લછિમન સીતહિ લૈ આએ૤ પ્રભુ પદ પરત હરષિ ઉર લાએ૤
સીતા ચિતવ સ્યામ મૃદુ ગાતા૤ પરમ પ્રેમ લોચન ન અઘાતા૥
પંચવટીં બસિ શ્રીરઘુનાયક૤ કરત ચરિત સુર મુનિ સુખદાયક૥
ધુઆઁ દેખિ ખરદૂષન કેરા૤ જાઇ સુપનખાઁ રાવન પ્રેરા૥
બોલિ બચન ક્રોધ કરિ ભારી૤ દેસ કોસ કૈ સુરતિ બિસારી૥
કરસિ પાન સોવસિ દિનુ રાતી૤ સુધિ નહિં તવ સિર પર આરાતી૥
રાજ નીતિ બિનુ ધન બિનુ ધર્મા૤ હરિહિ સમર્પે બિનુ સતકર્મા૥
બિદ્યા બિનુ બિબેક ઉપજાએઁ૤ શ્રમ ફલ પઢ઼ે કિએઁ અરુ પાએઁ૥
સંગ તે જતી કુમંત્ર તે રાજા૤ માન તે ગ્યાન પાન તેં લાજા૥
પ્રીતિ પ્રનય બિનુ મદ તે ગુની૤ નાસહિ બેગિ નીતિ અસ સુની૥

સોરઠા- -રિપુ રુજ પાવક પાપ પ્રભુ અહિ ગનિઅ ન છોટ કરિ૤
અસ કહિ બિબિધ બિલાપ કરિ લાગી રોદન કરન૥૨૧(ક)૥

દોહા- સભા માઝ પરિ બ્યાકુલ બહુ પ્રકાર કહ રોઇ૤
તોહિ જિઅત દસકંધર મોરિ કિ અસિ ગતિ હોઇ૥૨૧(ખ)૥

સુનત સભાસદ ઉઠે અકુલાઈ૤ સમુઝાઈ ગહિ બાહઁ ઉઠાઈ૥
કહ લંકેસ કહસિ નિજ બાતા૤ કેઁઇઁ તવ નાસા કાન નિપાતા૥
અવધ નૃપતિ દસરથ કે જાએ૤ પુરુષ સિંઘ બન ખેલન આએ૥
સમુઝિ પરી મોહિ ઉન્હ કૈ કરની૤ રહિત નિસાચર કરિહહિં ધરની૥
જિન્હ કર ભુજબલ પાઇ દસાનન૤ અભય ભએ બિચરત મુનિ કાનન૥
દેખત બાલક કાલ સમાના૤ પરમ ધીર ધન્વી ગુન નાના૥
અતુલિત બલ પ્રતાપ દ્વૌ ભ્રાતા૤ ખલ બધ રત સુર મુનિ સુખદાતા૥
સોભાધામ રામ અસ નામા૤ તિન્હ કે સંગ નારિ એક સ્યામા૥
રુપ રાસિ બિધિ નારિ સઁવારી૤ રતિ સત કોટિ તાસુ બલિહારી૥
તાસુ અનુજ કાટે શ્રુતિ નાસા૤ સુનિ તવ ભગિનિ કરહિં પરિહાસા૥
ખર દૂષન સુનિ લગે પુકારા૤ છન મહુઁ સકલ કટક ઉન્હ મારા૥
ખર દૂષન તિસિરા કર ઘાતા૤ સુનિ દસસીસ જરે સબ ગાતા૥

દોહા- સુપનખહિ સમુઝાઇ કરિ બલ બોલેસિ બહુ ભાઁતિ૤
ગયઉ ભવન અતિ સોચબસ નીદ પરઇ નહિં રાતિ૥૨૨૥

સુર નર અસુર નાગ ખગ માહીં૤ મોરે અનુચર કહઁ કોઉ નાહીં૥
ખર દૂષન મોહિ સમ બલવંતા૤ તિન્હહિ કો મારઇ બિનુ ભગવંતા૥
સુર રંજન ભંજન મહિ ભારા૤ જૌં ભગવંત લીન્હ અવતારા૥
તૌ મૈ જાઇ બૈરુ હઠિ કરઊઁ૤ પ્રભુ સર પ્રાન તજેં ભવ તરઊઁ૥
હોઇહિ ભજનુ ન તામસ દેહા૤ મન ક્રમ બચન મંત્ર દૃઢ઼ એહા૥
જૌં નરરુપ ભૂપસુત કોઊ૤ હરિહઉઁ નારિ જીતિ રન દોઊ૥
ચલા અકેલ જાન ચઢિ તહવાઁ૤ બસ મારીચ સિંધુ તટ જહવાઁ૥
ઇહાઁ રામ જસિ જુગુતિ બનાઈ૤ સુનહુ ઉમા સો કથા સુહાઈ૥

દોહા- લછિમન ગએ બનહિં જબ લેન મૂલ ફલ કંદ૤
જનકસુતા સન બોલે બિહસિ કૃપા સુખ બૃંદ૥૨૩૥

સુનહુ પ્રિયા બ્રત રુચિર સુસીલા૤ મૈં કછુ કરબિ લલિત નરલીલા૥
તુમ્હ પાવક મહુઁ કરહુ નિવાસા૤ જૌ લગિ કરૌં નિસાચર નાસા૥
જબહિં રામ સબ કહા બખાની૤ પ્રભુ પદ ધરિ હિયઁ અનલ સમાની૥
નિજ પ્રતિબિંબ રાખિ તહઁ સીતા૤ તૈસઇ સીલ રુપ સુબિનીતા૥
લછિમનહૂઁ યહ મરમુ ન જાના૤ જો કછુ ચરિત રચા ભગવાના૥
દસમુખ ગયઉ જહાઁ મારીચા૤ નાઇ માથ સ્વારથ રત નીચા૥
નવનિ નીચ કૈ અતિ દુખદાઈ૤ જિમિ અંકુસ ધનુ ઉરગ બિલાઈ૥
ભયદાયક ખલ કૈ પ્રિય બાની૤ જિમિ અકાલ કે કુસુમ ભવાની૥

દોહા- કરિ પૂજા મારીચ તબ સાદર પૂછી બાત૤
કવન હેતુ મન બ્યગ્ર અતિ અકસર આયહુ તાત૥૨૪૥

દસમુખ સકલ કથા તેહિ આગેં૤ કહી સહિત અભિમાન અભાગેં૥
હોહુ કપટ મૃગ તુમ્હ છલકારી૤ જેહિ બિધિ હરિ આનૌ નૃપનારી૥
તેહિં પુનિ કહા સુનહુ દસસીસા૤ તે નરરુપ ચરાચર ઈસા૥
તાસોં તાત બયરુ નહિં કીજે૤ મારેં મરિઅ જિઆએઁ જીજૈ૥
મુનિ મખ રાખન ગયઉ કુમારા૤ બિનુ ફર સર રઘુપતિ મોહિ મારા૥
સત જોજન આયઉઁ છન માહીં૤ તિન્હ સન બયરુ કિએઁ ભલ નાહીં૥
ભઇ મમ કીટ ભૃંગ કી નાઈ૤ જહઁ તહઁ મૈં દેખઉઁ દોઉ ભાઈ૥
જૌં નર તાત તદપિ અતિ સૂરા૤ તિન્હહિ બિરોધિ ન આઇહિ પૂરા૥

દોહા- જેહિં તાડ઼કા સુબાહુ હતિ ખંડેઉ હર કોદંડ૥
ખર દૂષન તિસિરા બધેઉ મનુજ કિ અસ બરિબંડ૥૨૫૥

જાહુ ભવન કુલ કુસલ બિચારી૤ સુનત જરા દીન્હિસિ બહુ ગારી૥
ગુરુ જિમિ મૂઢ઼ કરસિ મમ બોધા૤ કહુ જગ મોહિ સમાન કો જોધા૥
તબ મારીચ હૃદયઁ અનુમાના૤ નવહિ બિરોધેં નહિં કલ્યાના૥
સસ્ત્રી મર્મી પ્રભુ સઠ ધની૤ બૈદ બંદિ કબિ ભાનસ ગુની૥
ઉભય ભાઁતિ દેખા નિજ મરના૤ તબ તાકિસિ રઘુનાયક સરના૥
ઉતરુ દેત મોહિ બધબ અભાગેં૤ કસ ન મરૌં રઘુપતિ સર લાગેં૥
અસ જિયઁ જાનિ દસાનન સંગા૤ ચલા રામ પદ પ્રેમ અભંગા૥
મન અતિ હરષ જનાવ ન તેહી૤ આજુ દેખિહઉઁ પરમ સનેહી૥

છંદ- નિજ પરમ પ્રીતમ દેખિ લોચન સુફલ કરિ સુખ પાઇહૌં૤
શ્રી સહિત અનુજ સમેત કૃપાનિકેત પદ મન લાઇહૌં૥
નિર્બાન દાયક ક્રોધ જા કર ભગતિ અબસહિ બસકરી૤
નિજ પાનિ સર સંધાનિ સો મોહિ બધિહિ સુખસાગર હરી૥

દોહા- મમ પાછેં ધર ધાવત ધરેં સરાસન બાન૤
ફિરિ ફિરિ પ્રભુહિ બિલોકિહઉઁ ધન્ય ન મો સમ આન૥૨૬૥

તેહિ બન નિકટ દસાનન ગયઊ૤ તબ મારીચ કપટમૃગ ભયઊ૥
અતિ બિચિત્ર કછુ બરનિ ન જાઈ૤ કનક દેહ મનિ રચિત બનાઈ૥
સીતા પરમ રુચિર મૃગ દેખા૤ અંગ અંગ સુમનોહર બેષા૥
સુનહુ દેવ રઘુબીર કૃપાલા૤ એહિ મૃગ કર અતિ સુંદર છાલા૥
સત્યસંધ પ્રભુ બધિ કરિ એહી૤ આનહુ ચર્મ કહતિ બૈદેહી૥
તબ રઘુપતિ જાનત સબ કારન૤ ઉઠે હરષિ સુર કાજુ સઁવારન૥
મૃગ બિલોકિ કટિ પરિકર બાઁધા૤ કરતલ ચાપ રુચિર સર સાઁધા૥
પ્રભુ લછિમનિહિ કહા સમુઝાઈ૤ ફિરત બિપિન નિસિચર બહુ ભાઈ૥
સીતા કેરિ કરેહુ રખવારી૤ બુધિ બિબેક બલ સમય બિચારી૥
પ્રભુહિ બિલોકિ ચલા મૃગ ભાજી૤ ધાએ રામુ સરાસન સાજી૥
નિગમ નેતિ સિવ ધ્યાન ન પાવા૤ માયામૃગ પાછેં સો ધાવા૥
કબહુઁ નિકટ પુનિ દૂરિ પરાઈ૤ કબહુઁક પ્રગટઇ કબહુઁ છપાઈ૥
પ્રગટત દુરત કરત છલ ભૂરી૤ એહિ બિધિ પ્રભુહિ ગયઉ લૈ દૂરી૥
તબ તકિ રામ કઠિન સર મારા૤ ધરનિ પરેઉ કરિ ઘોર પુકારા૥
લછિમન કર પ્રથમહિં લૈ નામા૤ પાછેં સુમિરેસિ મન મહુઁ રામા૥
પ્રાન તજત પ્રગટેસિ નિજ દેહા૤ સુમિરેસિ રામુ સમેત સનેહા૥
અંતર પ્રેમ તાસુ પહિચાના૤ મુનિ દુર્લભ ગતિ દીન્હિ સુજાના૥

દોહા- બિપુલ સુમન સુર બરષહિં ગાવહિં પ્રભુ ગુન ગાથ૤
નિજ પદ દીન્હ અસુર કહુઁ દીનબંધુ રઘુનાથ૥૨૭૥

ખલ બધિ તુરત ફિરે રઘુબીરા૤ સોહ ચાપ કર કટિ તૂનીરા૥
આરત ગિરા સુની જબ સીતા૤ કહ લછિમન સન પરમ સભીતા૥
જાહુ બેગિ સંકટ અતિ ભ્રાતા૤ લછિમન બિહસિ કહા સુનુ માતા૥
ભૃકુટિ બિલાસ સૃષ્ટિ લય હોઈ૤ સપનેહુઁ સંકટ પરઇ કિ સોઈ૥
મરમ બચન જબ સીતા બોલા૤ હરિ પ્રેરિત લછિમન મન ડોલા૥
બન દિસિ દેવ સૌંપિ સબ કાહૂ૤ ચલે જહાઁ રાવન સસિ રાહૂ૥
સૂન બીચ દસકંધર દેખા૤ આવા નિકટ જતી કેં બેષા૥
જાકેં ડર સુર અસુર ડેરાહીં૤ નિસિ ન નીદ દિન અન્ન ન ખાહીં૥
સો દસસીસ સ્વાન કી નાઈ૤ ઇત ઉત ચિતઇ ચલા ભડ઼િહાઈ૥
ઇમિ કુપંથ પગ દેત ખગેસા૤ રહ ન તેજ બુધિ બલ લેસા૥
નાના બિધિ કરિ કથા સુહાઈ૤ રાજનીતિ ભય પ્રીતિ દેખાઈ૥
કહ સીતા સુનુ જતી ગોસાઈં૤ બોલેહુ બચન દુષ્ટ કી નાઈં૥
તબ રાવન નિજ રૂપ દેખાવા૤ ભઈ સભય જબ નામ સુનાવા૥
કહ સીતા ધરિ ધીરજુ ગાઢ઼ા૤ આઇ ગયઉ પ્રભુ રહુ ખલ ઠાઢ઼ા૥
જિમિ હરિબધુહિ છુદ્ર સસ ચાહા૤ ભએસિ કાલબસ નિસિચર નાહા૥
સુનત બચન દસસીસ રિસાના૤ મન મહુઁ ચરન બંદિ સુખ માના૥

દોહા- ક્રોધવંત તબ રાવન લીન્હિસિ રથ બૈઠાઇ૤
ચલા ગગનપથ આતુર ભયઁ રથ હાઁકિ ન જાઇ૥૨૮૥

હા જગ એક બીર રઘુરાયા૤ કેહિં અપરાધ બિસારેહુ દાયા૥
આરતિ હરન સરન સુખદાયક૤ હા રઘુકુલ સરોજ દિનનાયક૥
હા લછિમન તુમ્હાર નહિં દોસા૤ સો ફલુ પાયઉઁ કીન્હેઉઁ રોસા૥
બિબિધ બિલાપ કરતિ બૈદેહી૤ ભૂરિ કૃપા પ્રભુ દૂરિ સનેહી૥
બિપતિ મોરિ કો પ્રભુહિ સુનાવા૤ પુરોડાસ ચહ રાસભ ખાવા૥
સીતા કૈ બિલાપ સુનિ ભારી૤ ભએ ચરાચર જીવ દુખારી૥
ગીધરાજ સુનિ આરત બાની૤ રઘુકુલતિલક નારિ પહિચાની૥
અધમ નિસાચર લીન્હે જાઈ૤ જિમિ મલેછ બસ કપિલા ગાઈ૥
સીતે પુત્રિ કરસિ જનિ ત્રાસા૤ કરિહઉઁ જાતુધાન કર નાસા૥
ધાવા ક્રોધવંત ખગ કૈસેં૤ છૂટઇ પબિ પરબત કહુઁ જૈસે૥
રે રે દુષ્ટ ઠાઢ઼ કિન હોહી૤ નિર્ભય ચલેસિ ન જાનેહિ મોહી૥
આવત દેખિ કૃતાંત સમાના૤ ફિરિ દસકંધર કર અનુમાના૥
કી મૈનાક કિ ખગપતિ હોઈ૤ મમ બલ જાન સહિત પતિ સોઈ૥
જાના જરઠ જટાયૂ એહા૤ મમ કર તીરથ છાઁડ઼િહિ દેહા૥
સુનત ગીધ ક્રોધાતુર ધાવા૤ કહ સુનુ રાવન મોર સિખાવા૥
તજિ જાનકિહિ કુસલ ગૃહ જાહૂ૤ નાહિં ત અસ હોઇહિ બહુબાહૂ૥
રામ રોષ પાવક અતિ ઘોરા૤ હોઇહિ સકલ સલભ કુલ તોરા૥
ઉતરુ ન દેત દસાનન જોધા૤ તબહિં ગીધ ધાવા કરિ ક્રોધા૥
ધરિ કચ બિરથ કીન્હ મહિ ગિરા૤ સીતહિ રાખિ ગીધ પુનિ ફિરા૥
ચૌચન્હ મારિ બિદારેસિ દેહી૤ દંડ એક ભઇ મુરુછા તેહી૥
તબ સક્રોધ નિસિચર ખિસિઆના૤ કાઢ઼ેસિ પરમ કરાલ કૃપાના૥
કાટેસિ પંખ પરા ખગ ધરની૤ સુમિરિ રામ કરિ અદભુત કરની૥
સીતહિ જાનિ ચઢ઼ાઇ બહોરી૤ ચલા ઉતાઇલ ત્રાસ ન થોરી૥
કરતિ બિલાપ જાતિ નભ સીતા૤ બ્યાધ બિબસ જનુ મૃગી સભીતા૥
ગિરિ પર બૈઠે કપિન્હ નિહારી૤ કહિ હરિ નામ દીન્હ પટ ડારી૥
એહિ બિધિ સીતહિ સો લૈ ગયઊ૤ બન અસોક મહઁ રાખત ભયઊ૥

દોહા- હારિ પરા ખલ બહુ બિધિ ભય અરુ પ્રીતિ દેખાઇ૤
તબ અસોક પાદપ તર રાખિસિ જતન કરાઇ૥૨૯(ક)૥
નવાન્હપારાયણ, છઠા વિશ્રામ
જેહિ બિધિ કપટ કુરંગ સઁગ ધાઇ ચલે શ્રીરામ૤
સો છબિ સીતા રાખિ ઉર રટતિ રહતિ હરિનામ૥૨૯(ખ)૥

રઘુપતિ અનુજહિ આવત દેખી૤ બાહિજ ચિંતા કીન્હિ બિસેષી૥
જનકસુતા પરિહરિહુ અકેલી૤ આયહુ તાત બચન મમ પેલી૥
નિસિચર નિકર ફિરહિં બન માહીં૤ મમ મન સીતા આશ્રમ નાહીં૥
ગહિ પદ કમલ અનુજ કર જોરી૤ કહેઉ નાથ કછુ મોહિ ન ખોરી૥
અનુજ સમેત ગએ પ્રભુ તહવાઁ૤ ગોદાવરિ તટ આશ્રમ જહવાઁ૥
આશ્રમ દેખિ જાનકી હીના૤ ભએ બિકલ જસ પ્રાકૃત દીના૥
હા ગુન ખાનિ જાનકી સીતા૤ રૂપ સીલ બ્રત નેમ પુનીતા૥
લછિમન સમુઝાએ બહુ ભાઁતી૤ પૂછત ચલે લતા તરુ પાઁતી૥
હે ખગ મૃગ હે મધુકર શ્રેની૤ તુમ્હ દેખી સીતા મૃગનૈની૥
ખંજન સુક કપોત મૃગ મીના૤ મધુપ નિકર કોકિલા પ્રબીના૥
કુંદ કલી દાડ઼િમ દામિની૤ કમલ સરદ સસિ અહિભામિની૥
બરુન પાસ મનોજ ધનુ હંસા૤ ગજ કેહરિ નિજ સુનત પ્રસંસા૥
શ્રીફલ કનક કદલિ હરષાહીં૤ નેકુ ન સંક સકુચ મન માહીં૥
સુનુ જાનકી તોહિ બિનુ આજૂ૤ હરષે સકલ પાઇ જનુ રાજૂ૥
કિમિ સહિ જાત અનખ તોહિ પાહીં ૤ પ્રિયા બેગિ પ્રગટસિ કસ નાહીં૥
એહિ બિધિ ખૌજત બિલપત સ્વામી૤ મનહુઁ મહા બિરહી અતિ કામી૥
પૂરનકામ રામ સુખ રાસી૤ મનુજ ચરિત કર અજ અબિનાસી૥
આગે પરા ગીધપતિ દેખા૤ સુમિરત રામ ચરન જિન્હ રેખા૥

દોહા- કર સરોજ સિર પરસેઉ કૃપાસિંધુ રધુબીર૥
નિરખિ રામ છબિ ધામ મુખ બિગત ભઈ સબ પીર૥૩૦૥

તબ કહ ગીધ બચન ધરિ ધીરા ૤ સુનહુ રામ ભંજન ભવ ભીરા૥
નાથ દસાનન યહ ગતિ કીન્હી૤ તેહિ ખલ જનકસુતા હરિ લીન્હી૥
લૈ દચ્છિન દિસિ ગયઉ ગોસાઈ૤ બિલપતિ અતિ કુરરી કી નાઈ૥
દરસ લાગી પ્રભુ રાખેંઉઁ પ્રાના૤ ચલન ચહત અબ કૃપાનિધાના૥
રામ કહા તનુ રાખહુ તાતા૤ મુખ મુસકાઇ કહી તેહિં બાતા૥
જા કર નામ મરત મુખ આવા૤ અધમઉ મુકુત હોઈ શ્રુતિ ગાવા૥
સો મમ લોચન ગોચર આગેં૤ રાખૌં દેહ નાથ કેહિ ખાઁગેઁ૥
જલ ભરિ નયન કહહિઁ રઘુરાઈ૤ તાત કર્મ નિજ તે ગતિં પાઈ૥
પરહિત બસ જિન્હ કે મન માહીઁ૤ તિન્હ કહુઁ જગ દુર્લભ કછુ નાહીઁ૥
તનુ તજિ તાત જાહુ મમ ધામા૤ દેઉઁ કાહ તુમ્હ પૂરનકામા૥

દોહા- સીતા હરન તાત જનિ કહહુ પિતા સન જાઇ૥
જૌઁ મૈઁ રામ ત કુલ સહિત કહિહિ દસાનન આઇ૥૩૧૥

ગીધ દેહ તજિ ધરિ હરિ રુપા૤ ભૂષન બહુ પટ પીત અનૂપા૥
સ્યામ ગાત બિસાલ ભુજ ચારી૤ અસ્તુતિ કરત નયન ભરિ બારી૥

છંદ- જય રામ રૂપ અનૂપ નિર્ગુન સગુન ગુન પ્રેરક સહી૤
દસસીસ બાહુ પ્રચંડ ખંડન ચંડ સર મંડન મહી૥
પાથોદ ગાત સરોજ મુખ રાજીવ આયત લોચનં૤
નિત નૌમિ રામુ કૃપાલ બાહુ બિસાલ ભવ ભય મોચનં૥૧૥
બલમપ્રમેયમનાદિમજમબ્યક્તમેકમગોચરં૤
ગોબિંદ ગોપર દ્વંદ્વહર બિગ્યાનઘન ધરનીધરં૥
જે રામ મંત્ર જપંત સંત અનંત જન મન રંજનં૤
નિત નૌમિ રામ અકામ પ્રિય કામાદિ ખલ દલ ગંજનં૥૨૤
જેહિ શ્રુતિ નિરંજન બ્રહ્મ બ્યાપક બિરજ અજ કહિ ગાવહીં૥
કરિ ધ્યાન ગ્યાન બિરાગ જોગ અનેક મુનિ જેહિ પાવહીં૥
સો પ્રગટ કરુના કંદ સોભા બૃંદ અગ જગ મોહઈ૤
મમ હૃદય પંકજ ભૃંગ અંગ અનંગ બહુ છબિ સોહઈ૥૩૥
જો અગમ સુગમ સુભાવ નિર્મલ અસમ સમ સીતલ સદા૤
પસ્યંતિ જં જોગી જતન કરિ કરત મન ગો બસ સદા૥
સો રામ રમા નિવાસ સંતત દાસ બસ ત્રિભુવન ધની૤
મમ ઉર બસઉ સો સમન સંસૃતિ જાસુ કીરતિ પાવની૥૪૥

દોહા- અબિરલ ભગતિ માગિ બર ગીધ ગયઉ હરિધામ૤
તેહિ કી ક્રિયા જથોચિત નિજ કર કીન્હી રામ૥૩૨૥

કોમલ ચિત અતિ દીનદયાલા૤ કારન બિનુ રઘુનાથ કૃપાલા૥
ગીધ અધમ ખગ આમિષ ભોગી૤ ગતિ દીન્હિ જો જાચત જોગી૥
સુનહુ ઉમા તે લોગ અભાગી૤ હરિ તજિ હોહિં બિષય અનુરાગી૥
પુનિ સીતહિ ખોજત દ્વૌ ભાઈ૤ ચલે બિલોકત બન બહુતાઈ૥
સંકુલ લતા બિટપ ઘન કાનન૤ બહુ ખગ મૃગ તહઁ ગજ પંચાનન૥
આવત પંથ કબંધ નિપાતા૤ તેહિં સબ કહી સાપ કૈ બાતા૥
દુરબાસા મોહિ દીન્હી સાપા૤ પ્રભુ પદ પેખિ મિટા સો પાપા૥
સુનુ ગંધર્બ કહઉઁ મૈ તોહી૤ મોહિ ન સોહાઇ બ્રહ્મકુલ દ્રોહી૥

દોહા- મન ક્રમ બચન કપટ તજિ જો કર ભૂસુર સેવ૤
મોહિ સમેત બિરંચિ સિવ બસ તાકેં સબ દેવ૥૩૩૥

સાપત તાડ઼ત પરુષ કહંતા૤ બિપ્ર પૂજ્ય અસ ગાવહિં સંતા૥
પૂજિઅ બિપ્ર સીલ ગુન હીના૤ સૂદ્ર ન ગુન ગન ગ્યાન પ્રબીના૥
કહિ નિજ ધર્મ તાહિ સમુઝાવા૤ નિજ પદ પ્રીતિ દેખિ મન ભાવા૥
રઘુપતિ ચરન કમલ સિરુ નાઈ૤ ગયઉ ગગન આપનિ ગતિ પાઈ૥
તાહિ દેઇ ગતિ રામ ઉદારા૤ સબરી કેં આશ્રમ પગુ ધારા૥
સબરી દેખિ રામ ગૃહઁ આએ૤ મુનિ કે બચન સમુઝિ જિયઁ ભાએ૥
સરસિજ લોચન બાહુ બિસાલા૤ જટા મુકુટ સિર ઉર બનમાલા૥
સ્યામ ગૌર સુંદર દોઉ ભાઈ૤ સબરી પરી ચરન લપટાઈ૥
પ્રેમ મગન મુખ બચન ન આવા૤ પુનિ પુનિ પદ સરોજ સિર નાવા૥
સાદર જલ લૈ ચરન પખારે૤ પુનિ સુંદર આસન બૈઠારે૥

દોહા- કંદ મૂલ ફલ સુરસ અતિ દિએ રામ કહુઁ આનિ૤
પ્રેમ સહિત પ્રભુ ખાએ બારંબાર બખાનિ૥૩૪૥

પાનિ જોરિ આગેં ભઇ ઠાઢ઼ી૤ પ્રભુહિ બિલોકિ પ્રીતિ અતિ બાઢ઼ી૥
કેહિ બિધિ અસ્તુતિ કરૌ તુમ્હારી૤ અધમ જાતિ મૈં જડ઼મતિ ભારી૥
અધમ તે અધમ અધમ અતિ નારી૤ તિન્હ મહઁ મૈં મતિમંદ અઘારી૥
કહ રઘુપતિ સુનુ ભામિનિ બાતા૤ માનઉઁ એક ભગતિ કર નાતા૥
જાતિ પાઁતિ કુલ ધર્મ બડ઼ાઈ૤ ધન બલ પરિજન ગુન ચતુરાઈ૥
ભગતિ હીન નર સોહઇ કૈસા૤ બિનુ જલ બારિદ દેખિઅ જૈસા૥
નવધા ભગતિ કહઉઁ તોહિ પાહીં૤ સાવધાન સુનુ ધરુ મન માહીં૥
પ્રથમ ભગતિ સંતન્હ કર સંગા૤ દૂસરિ રતિ મમ કથા પ્રસંગા૥

દોહા- ગુર પદ પંકજ સેવા તીસરિ ભગતિ અમાન૤
ચૌથિ ભગતિ મમ ગુન ગન કરઇ કપટ તજિ ગાન૥૩૫૥

મંત્ર જાપ મમ દૃઢ઼ બિસ્વાસા૤ પંચમ ભજન સો બેદ પ્રકાસા૥
છઠ દમ સીલ બિરતિ બહુ કરમા૤ નિરત નિરંતર સજ્જન ધરમા૥
સાતવઁ સમ મોહિ મય જગ દેખા૤ મોતેં સંત અધિક કરિ લેખા૥
આઠવઁ જથાલાભ સંતોષા૤ સપનેહુઁ નહિં દેખઇ પરદોષા૥
નવમ સરલ સબ સન છલહીના૤ મમ ભરોસ હિયઁ હરષ ન દીના૥
નવ મહુઁ એકઉ જિન્હ કે હોઈ૤ નારિ પુરુષ સચરાચર કોઈ૥
સોઇ અતિસય પ્રિય ભામિનિ મોરે૤ સકલ પ્રકાર ભગતિ દૃઢ઼ તોરેં૥
જોગિ બૃંદ દુરલભ ગતિ જોઈ૤ તો કહુઁ આજુ સુલભ ભઇ સોઈ૥
મમ દરસન ફલ પરમ અનૂપા૤ જીવ પાવ નિજ સહજ સરૂપા૥
જનકસુતા કઇ સુધિ ભામિની૤ જાનહિ કહુ કરિબરગામિની૥
પંપા સરહિ જાહુ રઘુરાઈ૤ તહઁ હોઇહિ સુગ્રીવ મિતાઈ૥
સો સબ કહિહિ દેવ રઘુબીરા૤ જાનતહૂઁ પૂછહુ મતિધીરા૥
બાર બાર પ્રભુ પદ સિરુ નાઈ૤ પ્રેમ સહિત સબ કથા સુનાઈ૥

છંદ- કહિ કથા સકલ બિલોકિ હરિ મુખ હૃદયઁ પદ પંકજ ધરે૤
તજિ જોગ પાવક દેહ હરિ પદ લીન ભઇ જહઁ નહિં ફિરે૥
નર બિબિધ કર્મ અધર્મ બહુ મત સોકપ્રદ સબ ત્યાગહૂ૤
બિસ્વાસ કરિ કહ દાસ તુલસી રામ પદ અનુરાગહૂ૥

દોહા- જાતિ હીન અઘ જન્મ મહિ મુક્ત કીન્હિ અસિ નારિ૤
મહામંદ મન સુખ ચહસિ ઐસે પ્રભુહિ બિસારિ૥૩૬૥

ચલે રામ ત્યાગા બન સોઊ૤ અતુલિત બલ નર કેહરિ દોઊ૥
બિરહી ઇવ પ્રભુ કરત બિષાદા૤ કહત કથા અનેક સંબાદા૥
લછિમન દેખુ બિપિન કઇ સોભા૤ દેખત કેહિ કર મન નહિં છોભા૥
નારિ સહિત સબ ખગ મૃગ બૃંદા૤ માનહુઁ મોરિ કરત હહિં નિંદા૥
હમહિ દેખિ મૃગ નિકર પરાહીં૤ મૃગીં કહહિં તુમ્હ કહઁ ભય નાહીં૥
તુમ્હ આનંદ કરહુ મૃગ જાએ૤ કંચન મૃગ ખોજન એ આએ૥
સંગ લાઇ કરિનીં કરિ લેહીં૤ માનહુઁ મોહિ સિખાવનુ દેહીં૥
સાસ્ત્ર સુચિંતિત પુનિ પુનિ દેખિઅ૤ ભૂપ સુસેવિત બસ નહિં લેખિઅ૥
રાખિઅ નારિ જદપિ ઉર માહીં૤ જુબતી સાસ્ત્ર નૃપતિ બસ નાહીં૥
દેખહુ તાત બસંત સુહાવા૤ પ્રિયા હીન મોહિ ભય ઉપજાવા૥

દોહા- બિરહ બિકલ બલહીન મોહિ જાનેસિ નિપટ અકેલ૤
સહિત બિપિન મધુકર ખગ મદન કીન્હ બગમેલ૥૩૭(ક)૥
દેખિ ગયઉ ભ્રાતા સહિત તાસુ દૂત સુનિ બાત૤
ડેરા કીન્હેઉ મનહુઁ તબ કટકુ હટકિ મનજાત૥૩૭(ખ)૥

બિટપ બિસાલ લતા અરુઝાની૤ બિબિધ બિતાન દિએ જનુ તાની૥
કદલિ તાલ બર ધુજા પતાકા૤ દૈખિ ન મોહ ધીર મન જાકા૥
બિબિધ ભાઁતિ ફૂલે તરુ નાના૤ જનુ બાનૈત બને બહુ બાના૥
કહુઁ કહુઁ સુન્દર બિટપ સુહાએ૤ જનુ ભટ બિલગ બિલગ હોઇ છાએ૥
કૂજત પિક માનહુઁ ગજ માતે૤ ઢેક મહોખ ઊઁટ બિસરાતે૥
મોર ચકોર કીર બર બાજી૤ પારાવત મરાલ સબ તાજી૥
તીતિર લાવક પદચર જૂથા૤ બરનિ ન જાઇ મનોજ બરુથા૥
રથ ગિરિ સિલા દુંદુભી ઝરના૤ ચાતક બંદી ગુન ગન બરના૥
મધુકર મુખર ભેરિ સહનાઈ૤ ત્રિબિધ બયારિ બસીઠીં આઈ૥
ચતુરંગિની સેન સઁગ લીન્હેં૤ બિચરત સબહિ ચુનૌતી દીન્હેં૥
લછિમન દેખત કામ અનીકા૤ રહહિં ધીર તિન્હ કૈ જગ લીકા૥
એહિ કેં એક પરમ બલ નારી૤ તેહિ તેં ઉબર સુભટ સોઇ ભારી૥

દોહા- તાત તીનિ અતિ પ્રબલ ખલ કામ ક્રોધ અરુ લોભ૤
મુનિ બિગ્યાન ધામ મન કરહિં નિમિષ મહુઁ છોભ૥૩૮(ક)૥
લોભ કેં ઇચ્છા દંભ બલ કામ કેં કેવલ નારિ૤
ક્રોધ કે પરુષ બચન બલ મુનિબર કહહિં બિચારિ૥૩૮(ખ)૥

ગુનાતીત સચરાચર સ્વામી૤ રામ ઉમા સબ અંતરજામી૥
કામિન્હ કૈ દીનતા દેખાઈ૤ ધીરન્હ કેં મન બિરતિ દૃઢ઼ાઈ૥
ક્રોધ મનોજ લોભ મદ માયા૤ છૂટહિં સકલ રામ કીં દાયા૥
સો નર ઇંદ્રજાલ નહિં ભૂલા૤ જા પર હોઇ સો નટ અનુકૂલા૥
ઉમા કહઉઁ મૈં અનુભવ અપના૤ સત હરિ ભજનુ જગત સબ સપના૥
પુનિ પ્રભુ ગએ સરોબર તીરા૤ પંપા નામ સુભગ ગંભીરા૥
સંત હૃદય જસ નિર્મલ બારી૤ બાઁધે ઘાટ મનોહર ચારી૥
જહઁ તહઁ પિઅહિં બિબિધ મૃગ નીરા૤ જનુ ઉદાર ગૃહ જાચક ભીરા૥

દોહા- પુરઇનિ સબન ઓટ જલ બેગિ ન પાઇઅ મર્મ૤
માયાછન્ન ન દેખિઐ જૈસે નિર્ગુન બ્રહ્મ૥૩૯(ક)૥
સુખિ મીન સબ એકરસ અતિ અગાધ જલ માહિં૤
જથા ધર્મસીલન્હ કે દિન સુખ સંજુત જાહિં૥૩૯(ખ)૥

બિકસે સરસિજ નાના રંગા૤ મધુર મુખર ગુંજત બહુ ભૃંગા૥
બોલત જલકુક્કુટ કલહંસા૤ પ્રભુ બિલોકિ જનુ કરત પ્રસંસા૥
ચક્રવાક બક ખગ સમુદાઈ૤ દેખત બનઇ બરનિ નહિં જાઈ૥
સુન્દર ખગ ગન ગિરા સુહાઈ૤ જાત પથિક જનુ લેત બોલાઈ૥
તાલ સમીપ મુનિન્હ ગૃહ છાએ૤ ચહુ દિસિ કાનન બિટપ સુહાએ૥
ચંપક બકુલ કદંબ તમાલા૤ પાટલ પનસ પરાસ રસાલા૥
નવ પલ્લવ કુસુમિત તરુ નાના૤ ચંચરીક પટલી કર ગાના૥
સીતલ મંદ સુગંધ સુભાઊ૤ સંતત બહઇ મનોહર બાઊ૥
કુહૂ કુહૂ કોકિલ ધુનિ કરહીં૤ સુનિ રવ સરસ ધ્યાન મુનિ ટરહીં૥

દોહા- ફલ ભારન નમિ બિટપ સબ રહે ભૂમિ નિઅરાઇ૤
પર ઉપકારી પુરુષ જિમિ નવહિં સુસંપતિ પાઇ૥૪૦૥

દેખિ રામ અતિ રુચિર તલાવા૤ મજ્જનુ કીન્હ પરમ સુખ પાવા૥
દેખી સુંદર તરુબર છાયા૤ બૈઠે અનુજ સહિત રઘુરાયા૥
તહઁ પુનિ સકલ દેવ મુનિ આએ૤ અસ્તુતિ કરિ નિજ ધામ સિધાએ૥
બૈઠે પરમ પ્રસન્ન કૃપાલા૤ કહત અનુજ સન કથા રસાલા૥
બિરહવંત ભગવંતહિ દેખી૤ નારદ મન ભા સોચ બિસેષી૥
મોર સાપ કરિ અંગીકારા૤ સહત રામ નાના દુખ ભારા૥
ઐસે પ્રભુહિ બિલોકઉઁ જાઈ૤ પુનિ ન બનિહિ અસ અવસરુ આઈ૥
યહ બિચારિ નારદ કર બીના૤ ગએ જહાઁ પ્રભુ સુખ આસીના૥
ગાવત રામ ચરિત મૃદુ બાની૤ પ્રેમ સહિત બહુ ભાઁતિ બખાની૥
કરત દંડવત લિએ ઉઠાઈ૤ રાખે બહુત બાર ઉર લાઈ૥
સ્વાગત પૂઁછિ નિકટ બૈઠારે૤ લછિમન સાદર ચરન પખારે૥

દોહા- નાના બિધિ બિનતી કરિ પ્રભુ પ્રસન્ન જિયઁ જાનિ૤
નારદ બોલે બચન તબ જોરિ સરોરુહ પાનિ૥૪૧૥

સુનહુ ઉદાર સહજ રઘુનાયક૤ સુંદર અગમ સુગમ બર દાયક૥
દેહુ એક બર માગઉઁ સ્વામી૤ જદ્યપિ જાનત અંતરજામી૥
જાનહુ મુનિ તુમ્હ મોર સુભાઊ૤ જન સન કબહુઁ કિ કરઉઁ દુરાઊ૥
કવન બસ્તુ અસિ પ્રિય મોહિ લાગી૤ જો મુનિબર ન સકહુ તુમ્હ માગી૥
જન કહુઁ કછુ અદેય નહિં મોરેં૤ અસ બિસ્વાસ તજહુ જનિ ભોરેં૥
તબ નારદ બોલે હરષાઈ ૤ અસ બર માગઉઁ કરઉઁ ઢિઠાઈ૥
જદ્યપિ પ્રભુ કે નામ અનેકા૤ શ્રુતિ કહ અધિક એક તેં એકા૥
રામ સકલ નામન્હ તે અધિકા૤ હોઉ નાથ અઘ ખગ ગન બધિકા૥

દોહા- રાકા રજની ભગતિ તવ રામ નામ સોઇ સોમ૤
અપર નામ ઉડગન બિમલ બસુહુઁ ભગત ઉર બ્યોમ૥૪૨(ક)૥
એવમસ્તુ મુનિ સન કહેઉ કૃપાસિંધુ રઘુનાથ૤
તબ નારદ મન હરષ અતિ પ્રભુ પદ નાયઉ માથ૥૪૨(ખ)૥

અતિ પ્રસન્ન રઘુનાથહિ જાની૤ પુનિ નારદ બોલે મૃદુ બાની૥
રામ જબહિં પ્રેરેઉ નિજ માયા૤ મોહેહુ મોહિ સુનહુ રઘુરાયા૥
તબ બિબાહ મૈં ચાહઉઁ કીન્હા૤ પ્રભુ કેહિ કારન કરૈ ન દીન્હા૥
સુનુ મુનિ તોહિ કહઉઁ સહરોસા૤ ભજહિં જે મોહિ તજિ સકલ ભરોસા૥
કરઉઁ સદા તિન્હ કૈ રખવારી૤ જિમિ બાલક રાખઇ મહતારી૥
ગહ સિસુ બચ્છ અનલ અહિ ધાઈ૤ તહઁ રાખઇ જનની અરગાઈ૥
પ્રૌઢ઼ ભએઁ તેહિ સુત પર માતા૤ પ્રીતિ કરઇ નહિં પાછિલિ બાતા૥
મોરે પ્રૌઢ઼ તનય સમ ગ્યાની૤ બાલક સુત સમ દાસ અમાની૥
જનહિ મોર બલ નિજ બલ તાહી૤ દુહુ કહઁ કામ ક્રોધ રિપુ આહી૥
યહ બિચારિ પંડિત મોહિ ભજહીં૤ પાએહુઁ ગ્યાન ભગતિ નહિં તજહીં૥

દોહા- કામ ક્રોધ લોભાદિ મદ પ્રબલ મોહ કૈ ધારિ૤
તિન્હ મહઁ અતિ દારુન દુખદ માયારૂપી નારિ૥૪૩૥

સુનિ મુનિ કહ પુરાન શ્રુતિ સંતા૤ મોહ બિપિન કહુઁ નારિ બસંતા૥
જપ તપ નેમ જલાશ્રય ઝારી૤ હોઇ ગ્રીષમ સોષઇ સબ નારી૥
કામ ક્રોધ મદ મત્સર ભેકા૤ ઇન્હહિ હરષપ્રદ બરષા એકા૥
દુર્બાસના કુમુદ સમુદાઈ૤ તિન્હ કહઁ સરદ સદા સુખદાઈ૥
ધર્મ સકલ સરસીરુહ બૃંદા૤ હોઇ હિમ તિન્હહિ દહઇ સુખ મંદા૥
પુનિ મમતા જવાસ બહુતાઈ૤ પલુહઇ નારિ સિસિર રિતુ પાઈ૥
પાપ ઉલૂક નિકર સુખકારી૤ નારિ નિબિડ઼ રજની અઁધિઆરી૥
બુધિ બલ સીલ સત્ય સબ મીના૤ બનસી સમ ત્રિય કહહિં પ્રબીના૥

દોહા- અવગુન મૂલ સૂલપ્રદ પ્રમદા સબ દુખ ખાનિ૤
તાતે કીન્હ નિવારન મુનિ મૈં યહ જિયઁ જાનિ૥૪૪૥

સુનિ રઘુપતિ કે બચન સુહાએ૤ મુનિ તન પુલક નયન ભરિ આએ૥
કહહુ કવન પ્રભુ કૈ અસિ રીતી૤ સેવક પર મમતા અરુ પ્રીતી૥
જે ન ભજહિં અસ પ્રભુ ભ્રમ ત્યાગી૤ ગ્યાન રંક નર મંદ અભાગી૥
પુનિ સાદર બોલે મુનિ નારદ૤ સુનહુ રામ બિગ્યાન બિસારદ૥
સંતન્હ કે લચ્છન રઘુબીરા૤ કહહુ નાથ ભવ ભંજન ભીરા૥
સુનુ મુનિ સંતન્હ કે ગુન કહઊઁ૤ જિન્હ તે મૈં ઉન્હ કેં બસ રહઊઁ૥
ષટ બિકાર જિત અનઘ અકામા૤ અચલ અકિંચન સુચિ સુખધામા૥
અમિતબોધ અનીહ મિતભોગી૤ સત્યસાર કબિ કોબિદ જોગી૥
સાવધાન માનદ મદહીના૤ ધીર ધર્મ ગતિ પરમ પ્રબીના૥

દોહા- ગુનાગાર સંસાર દુખ રહિત બિગત સંદેહ૥
તજિ મમ ચરન સરોજ પ્રિય તિન્હ કહુઁ દેહ ન ગેહ૥૪૫૥

નિજ ગુન શ્રવન સુનત સકુચાહીં૤ પર ગુન સુનત અધિક હરષાહીં૥
સમ સીતલ નહિં ત્યાગહિં નીતી૤ સરલ સુભાઉ સબહિં સન પ્રીતી૥
જપ તપ બ્રત દમ સંજમ નેમા૤ ગુરુ ગોબિંદ બિપ્ર પદ પ્રેમા૥
શ્રદ્ધા છમા મયત્રી દાયા૤ મુદિતા મમ પદ પ્રીતિ અમાયા૥
બિરતિ બિબેક બિનય બિગ્યાના૤ બોધ જથારથ બેદ પુરાના૥
દંભ માન મદ કરહિં ન કાઊ૤ ભૂલિ ન દેહિં કુમારગ પાઊ૥
ગાવહિં સુનહિં સદા મમ લીલા૤ હેતુ રહિત પરહિત રત સીલા૥
મુનિ સુનુ સાધુન્હ કે ગુન જેતે૤ કહિ ન સકહિં સારદ શ્રુતિ તેતે૥

છંદ- કહિ સક ન સારદ સેષ નારદ સુનત પદ પંકજ ગહે૤
અસ દીનબંધુ કૃપાલ અપને ભગત ગુન નિજ મુખ કહે૥
સિરુ નાહ બારહિં બાર ચરનન્હિ બ્રહ્મપુર નારદ ગએ૥
તે ધન્ય તુલસીદાસ આસ બિહાઇ જે હરિ રઁગ રઁએ૥

દોહા- રાવનારિ જસુ પાવન ગાવહિં સુનહિં જે લોગ૤
રામ ભગતિ દૃઢ઼ પાવહિં બિનુ બિરાગ જપ જોગ૥૪૬(ક)૥
દીપ સિખા સમ જુબતિ તન મન જનિ હોસિ પતંગ૤
ભજહિ રામ તજિ કામ મદ કરહિ સદા સતસંગ૥૪૬(ખ)૥

માસપારાયણ, બાઈસવાઁ વિશ્રામ

ઇતિ શ્રીમદ્રામચરિતમાનસે સકલકલિકલુષવિધ્વંસને
તૃતીયઃ સોપાનઃ સમાપ્તઃ૤
(અરણ્યકાણ્ડ સમાપ્ત)