લખાણ પર જાઓ

સૂચિ:Gandhiji No Akshar Deh Vol.1A.pdf

Transclusion_Status_Detection_Tool
વિકિસ્રોતમાંથી

અનુક્રમણિકા

અંજલિ.... ડૉ. રાજેન્દ્રપ્રસાદ
પરિચય.... જવાહરલાલ નેહરુ ૧૧
સામાન્ય પ્રસ્તાવના ૧૪
આ પુસ્તકની પ્રસ્તાવના ૧૯
દક્ષિણ આફ્રિકાના હિંદીઓના સવાલની ઐતિહાસિક ભૂમિકા ૨૨
૧. પિતાને પત્ર
૨. રાજકોટની હાઈસ્કૂલમાં ભાષણ
૩. લક્ષ્મીદાસ ગાંધીને પત્ર
૪. લંડન ડાયરીમાંથી
૫. મિ. લેલીને પત્ર ૧૫
૬. કર્નલ જે. ડબલ્યુ. વૉટસનને પત્ર ૧૭
૭. હિંદના શાકાહારીઓ ૧૮
૮. કેટલાક હિંદી તહેવારો ૨૮
૯. હિંદના ખોરાક ૩૩
૧૦. લંડનની બૅન્ડ ઑફ મર્સી – જીવદયા મંડળીને આપેલું ભાષણ ૩૯
૧૧. હોલબર્ન હોટેલમાં વિદાયનો ભોજન સમારંભ ૩૯
૧૨. પોતે ઈંગ્લંડ શા સારુ ગયા ૪૦
૧૩. ઍડવોકેટ તરીકે નેાંધાવા માટે અરજી ૪૭
૧૪. હિંદ ભણી વતનને રસ્તે ૪૮
૧૫. પટવારીને પત્ર ૫૪
૧૬. ઓળખનો સવાલ ૫૫
૧૭. હિંદી વેપારી ૫૫
૧૮. નવા ગવર્નરને આવકાર ૫૮
૧૯. હિંદીઓના મત ૫૯
૨૦. શાકાહારના સિદ્ધાંત માટે કાર્ય ૬૧
૨૧. પ્રાણપોષક ખોરાકનો અખતરો ૬૨
૨૨. ઇંગ્લંડમાં રહેતા હિંદીઓને ૬૫
૨૩. શાકાહાર અને બાળકો ૬૭
૨૪. ધર્મ વિષે સવાલો ૬૭
૨૫. નાતાલ ઍસેમ્બલીને અરજી ૬૯
૨૬. નાતાલના વડા પ્રધાનને મળેલું પ્રતિનિધિમંડળ ૭૩
૨૭. ધારાસભાના સભ્યોને માટે સવાલો ૭૫
૨૮. નાતાલના ગવર્નરને મળેલું પ્રતિનિધિમંડળ ૭૬
૨૯. નાતાલ કાઉન્સિલને અરજી ૭૮
૩૦. દાદાભાઈ નવરોજીને પત્ર-૧ ૧૧
૩૧. નાતાલ કાઉન્સિલને બીજી અરજી ૮૦
૩૨. હિંદીઓ અને મતાધિકાર ૮૩
૩૩. નાતાલના ગવર્નરને પત્ર ૮૫
૩૪. દાદાભાઈ નવરોજીને પત્ર-૨ ૮૬
૩૫. લૉર્ડ રિપનને અરજી ૮૭
૩૬. દાદાભાઈ નવરોજીને પત્ર-૩ ૯૪
૩૭. નાતાલ ઈન્ડિયન કૉંગ્રેસ ૯૬
૩૮. 'રામીસામી' ૧૦૦
૩૯. નાજરને પત્ર ૧૦૨
૪૦. ધિ એસોટેરિક ક્રિશ્ચિયન યુનિયન ૧૦૩
૪૧. વેચાણ માટે પુસ્તકો ૧૦૪
૪૨. ખુલ્લો પત્ર ૧૦૫
૪૩. યુરોપિયનોને પત્ર ૧૨૩
૪૪. ભૌતિકવાદનું અધૂરાપણું ૧૨૪
૪૫. દાદાભાઈ નવરોજીને પત્ર-૪ ૧૨૭
૪૬. વેચાણ માટે પુસ્તકો-૨ ૧૨૭
૪૭. મુસ્લિમ કાનૂન ૧૨૮
૪૮. પ્રિટોરિયાના એજન્ટને અરજી ૧૩૨
૪૯. નાતાલ ધારાસભાને અરજી ૧૩૩
૫૦. કમરુદ્દીનને કાગળ ૧૩૬
૫૧. શાકાહારી મિશનરીઓની મંડળી ૧૩૬
૫૨. લૉર્ડ રિપનને અરજી-૨ ૧૪૨
૫૩. લૉર્ડ એલ્જિનને અરજી ૧૬૦
૫૪. નાતાલ કાઉન્સિલને અરજી-૨ ૧૬૩
૫૫. મિ. ચેમ્બરલેનને અરજી-૧ ૧૬૫
૫૬. લૉર્ડ એલ્જિનને અરજી-૨ ૧૭૬
૫૭. નાતાલ ઇન્ડિયન કૉંગ્રેસનો પહેલો હેવાલ ૧૭૮
૫૮. હિંદી મતાધિકાર (धि नाताल मर्क्युरीને પત્ર)-૧ ૧૮૪
૫૯. હિંદી મતાધિકાર(धि नाताल मर्क्युरीને પત્ર)-૨ ૧૮૬
૬૦. ઇન્ડિયન કૉંગ્રેસ (धि नाताल एडवर्टाइसरને પત્ર)-૧ ૧૮૮
૬૧. ઇન્ડિયન કૉંગ્રેસ(धि नाताल एडवर्टाइसरને પત્ર)-૨ ૧૯૦
૬૨. ઇન્ડિયન કૉંગ્રેસ (धि नाताल एडवर्टाइसरને પત્ર)-૩ ૧૯૧
૬૩. નાતાલ ઈન્ડિયન કૉંગ્રેસની સભામાં ભાષણ ૧૯૨
૬૪. હિંદીઓનો પ્રશ્ન (धि नाताल एडवर्टाइसरને પત્ર) ૧૯૨
૬૫. નાતાલ ઈન્ડિયન કૉંગ્રેસ-૨ ૧૯૩
૬૬. મિ. ચેમ્બરલેનને અરજી-૨ ૧૯૬
૬૭. હિંદી મતાધિકાર ૧૯૮
૬૮. નાતાલમાં શાકાહાર ૨૨૧
૬૯. શાકાહારનો સિદ્ધાંત ૨૨૪
૭૦. નાતાલના ગવર્નરને અરજી ૨૨૬
૭૧. હિંદીઓ અને પરવાના ૨૨૮
૭૨. ઝૂલુલૅ ન્ડ માટેના હંગામી સેક્રેટરીને પત્ર ૨૩૨
૭૩. ઝૂલુલૅન્ડ માટેના સેક્રેટરીને પત્ર ૨૩૩
૭૪. દાદાભાઈ નવરોજીને પત્ર-૫ ૨૩૩
૭૫. વેડરબર્નને પત્ર ૨૩૪
૭૬. મિ. ચેમ્બરલેનને અરજી-૩ ૨૩૫
૭૭. હિંદી મતાધિકાર (धि नाताल विटनेसને પત્ર) ૨૩૮
૭૮. નાતાલ એસેમ્બલીને અરજી ૨૪૨
૭૯. દાદાભાઈ નવરોજીને તાર ૨૪૮
૮૦. નાતાલ ઇન્ડિયન કોંગ્રેસ (નાતાલના વડા પ્રધાનને પત્ર) ૨૪૯
૮૧. નાતાલ ઇન્ડિયન કૉંગ્રેસ-૨ ૨૫૦
૮૨. મિ. ચેમ્બરલેનને અરજી-૪ ૨૫૧
૮૩. હિંદ જતાં પહેલાંની મુલાકાત ૨૬૮
૮૪. હિંદીઓનો મેળાવડો ૨૭૦
આધારરૂપ સાહિત્ય ૨૭૧
તારીખવાર વૃત્તાંત ૨૭૨
દક્ષિણ આફ્રિકાના રાજયબંધારણનું માળખું ૨૭૯
દક્ષિણ આફ્રિકાનું ટૂંકું વૃત્તાંત → ૨૮૪
નેાંધો ૨૯૧
સૂચિ ૨૯૭