લખાણ પર જાઓ

સૂચિ:Gujaratno Jay.pdf

Transclusion_Status_Detection_Tool
વિકિસ્રોતમાંથી

પાનાં   (key to પૃષ્ઠ સ્થિતિની સમજૂતિ)   

- - - - - - - - - - - અનુક્રમણિકા અનુક્રમણિકા - ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩ ૧૦૪ ૧૦૫ ૧૦૬ ૧૦૭ ૧૦૮ ૧૦૯ ૧૧૦ ૧૧૧ ૧૧૨ ૧૧૩ ૧૧૪ ૧૧૫ ૧૧૬ ૧૧૭ ૧૧૮ ૧૧૯ ૧૨૦ ૧૨૧ ૧૨૨ ૧૨૩ ૧૨૪ ૧૨૫ ૧૨૬ ૧૨૭ ૧૨૮ ૧૨૯ ૧૩૦ ૧૩૧ ૧૩૨ ૧૩૩ ૧૩૪ ૧૩૫ ૧૩૬ ૧૩૭ ૧૩૮ ૧૩૯ ૧૪૦ ૧૪૧ ૧૪૨ ૧૪૩ ૧૪૪ ૧૪૫ ૧૪૬ ૧૪૭ ૧૪૮ ૧૪૯ ૧૫૦ ૧૫૧ ૧૫૨ ૧૫૩ ૧૫૪ ૧૫૫ ૧૫૬ ૧૫૭ ૧૫૮ ૧૫૯ ૧૬૦ ૧૬૧ ૧૬૨ ૧૬૩ ૧૬૪ ૧૬૫ ૧૬૬ ૧૬૭ ૧૬૮ ૧૬૯ ૧૭૦ ૧૭૧ ૧૭૨ ૧૭૩ ૧૭૪ ૧૭૫ ૧૭૬ ૧૭૭ ૧૭૮ ૧૭૯ ૧૮૦ ૧૮૧ ૧૮૨ ૧૮૩ ૧૮૪ ૧૮૫ ૧૮૬ ૧૮૭ ૧૮૮ ૧૮૯ ૧૯૦ ૧૯૧ ૧૯૨ ૧૯૩ ૧૯૪ ૧૯૫ ૧૯૬ ૧૯૭ ૧૯૮ ૧૯૯ ૨૦૦ ૨૦૧ ૨૦૨ ૨૦૩ ૨૦૪ ૨૦૫ ૨૦૬ ૨૦૭ ૨૦૮ ૨૦૯ ૨૧૦ ૨૧૧ ૨૧૨ ૨૧૩ ૨૧૪ ૨૧૫ ૨૧૬ ૨૧૭ ૨૧૮ ૨૧૯ ૨૨૦ ૨૨૧ ૨૨૨ ૨૨૩ ૨૨૪ ૨૨૫ ૨૨૬ ૨૨૭ ૨૨૮ ૨૨૯ ૨૩૦ ૨૩૧ ૨૩૨ ૨૩૩ ૨૩૪ ૨૩૫ ૨૩૬ ૨૩૭ ૨૩૮ ૨૩૯ ૨૪૦ ૨૪૧ ૨૪૨ ૨૪૩ ૨૪૪ ૨૪૫ ૨૪૬ ૨૪૭ ૨૪૮ ૨૪૯ ૨૫૦ ૨૫૧ ૨૫૨ ૨૫૩ ૨૫૪ ૨૫૫ ૨૫૬ ૨૫૭ ૨૫૮ ૨૫૯ ૨૬૦ ૨૬૧ ૨૬૨ ૨૬૩ ૨૬૪ ૨૬૫ ૨૬૬ ૨૬૭ ૨૬૮ ૨૬૯ ૨૭૦ ૨૭૧ ૨૭૨ ૨૭૩ ૨૭૪ ૨૭૫ ૨૭૬ ૨૭૭ ૨૭૮ ૨૭૯ ૨૮૦ ૨૮૧ ૨૮૨ ૨૮૩ ૨૮૪ ૨૮૫ ૨૮૬ ૨૮૭ ૨૮૮ ૨૮૯ ૨૯૦ ૨૯૧ ૨૯૨ ૨૯૩ ૨૯૪ ૨૯૫ ૨૯૬ ૨૯૭ ૨૯૮ ૨૯૯ ૩૦૦ ૩૦૧ ૩૦૨ ૩૦૩ ૩૦૪ ૩૦૫ ૩૦૬ ૩૦૭ ૩૦૮ ૩૦૯ ૩૧૦ ૩૧૧ ૩૧૨ ૩૧૩ ૩૧૪ ૩૧૫ ૩૧૬ ૩૧૭ ૩૧૮ ૩૧૯ ૩૨૦ ૩૨૧ ૩૨૨ ૩૨૩ ૩૨૪ ૩૨૫ ૩૨૬ ૩૨૭ ૩૨૮ ૩૨૯ ૩૩૦ ૩૩૧ ૩૩૨ ૩૩૩ ૩૩૪ ૩૩૫ ૩૩૬ ૩૩૭ ૩૩૮ ૩૩૯ ૩૪૦ ૩૪૧ ૩૪૨ ૩૪૩ ૩૪૪ ૩૪૫ ૩૪૬ ૩૪૭ ૩૪૮ ૩૪૯ ૩૫૦ ૩૫૧ ૩૫૨ ૩૫૩ ૩૫૪ ૩૫૫ ૩૫૬ ૩૫૭ ૩૫૮ ૩૫૯ ૩૬૦ ૩૬૧ ૩૬૨ ૩૬૩ ૩૬૪
ક્રમ

ખંડ 1

નિવેદન ... ... ... ... [5]


1 વૈર અને વાત્સલ્ય 3
2 મા ને પરિવાર 11
3 વિધવા રત્નકુક્ષી 17
4 કલંક ને ગૌરવ 23
5 ગુરુ અને શિષ્યો 33
6 મહાપાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત 38
7 રાજેશ્વરી ઈચ્છા 43
8 ગુજરાતનો સર્વાધિકારી 47
9 બે લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ 50
10 પારકી થાપણ 55
11 આરા-પાણીનાં છાનગપતિયાં 63
12 શાંત વીરત્વ 69
13 પ્રજાનો પહેલો હુકળાટ 76
14 કવિશ્રી 80

15 ગૃહલક્ષ્મી 87
16. વણિક મંત્રીઓ 91
17. ભણતરની ભેટ 97
18. વંઠકમાંથી વીર 103
19. ખંભાત પર 112
20. ‘ભાગજે, વાણિયા!' 120
21. સ્મશાનયાત્રા 130
22. ચંપી 134
23. સમર્પણનાં મૂલ 137
24. ગર્વગંજન 141
25. સંઘ શોભે? 146
26. વામનસ્થલીનાં વૈર 151
27. ધણીનો દુહો 159
28. બાળકો જેવાં! 166

ખંડ 2

1 કાષ્ઠપિંજર 173
2 મહામંત્રીનું ઘર 181
3 કકળાટનું દ્રવ્ય 185
4 વીરમદેવ 190
5 જાસૂસી 195
6 અનુપમા ચંદ્રાવતીમાં 200
7 મહિયરની લાજ 206
8 પરમાર બાંધવો 210
9 સ્વામીની ભૂલ 215
10 સળગતો સ્વામીભાવ 218
11 પૌરુષની સમસ્યા 220
12 ચાલો માનવીઓ 223
13 સાચક ભટરાજ 226
14 સુવેગ ફાવ્યો 232
15. મહામેળો 237
16. પોતાની બા 243
17. સાધુની ચેતવણી 147
18. ભક્ત-હૃદય 250

19. 'ધીર બનો' 253
20. યવનો કેવા હશે ! 259
21. ભદ્રેશ્વરનું નોતરું 265
22. સિંઘણદેવ 268
23. ચંદ્રપ્રભા 274
24. મહાત્મા 280
25. નિપુણક 285
26. બાપુ જીત્યા!બાપુ જીત્યા! 287
27. પરાજિતનું માન 291
28. હરિહર પંડિત 299
29. જૈસે કો તૈસા 305
30. નવી ખુમારી 315
31. હમ્મીરમદમર્દન 322
32. બે જ માગણીઓ 332
33. નેપથ્યમાં 339
પતનનાં પગરણ
[ઉપસંહાર]
344

પરિશિષ્ટ 1 : આધાર ગ્રંથો 354
પરિશિષ્ટ 2: વસ્તુપાલ-તેજપાલના રાસમાંથી અવતરણો 355
શબ્દાર્થ 357
ઝવેરચંદ મેઘાણી સાહિત્યજીવન 358
મેઘાણી સાહિત્ય 360