લખાણ પર જાઓ

સૂચિ:Raschandrika Part 1 and 2.pdf

Transclusion_Status_Detection_Tool
વિકિસ્રોતમાંથી

પાનાં   (key to પૃષ્ઠ સ્થિતિની સમજૂતિ)   

શીર્ષક જાહેરાત - જાહેરાત શીર્ષક પ્રકાશન અર્પણ કાવ્ય ચોકપ્રવેશ દીપિકા અનુક્રમણિકા અનુક્રમણિકા અનુક્રમણિકા અનુક્રમણિકા અનુક્રમણિકા અનુક્રમણિકા શીર્ષક - પૂજન ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨. આમંત્રણ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૩. વિશ્વલીલા ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૪. પૃથ્વીકુંજ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૫. પર્વોત્સવ ૧૦૩ ૧૦૪ ૧૦૫ ૧૦૬ ૧૦૭ ૧૦૮ ૧૦૯ ૧૧૦ ૧૧૧ ૧૧૨ ૧૧૩ ૧૧૪ ૧૧૫ - ૧૧૯ ૧૨૦ ૧૨૧ ૧૨૨ ૧૨૩ ૧૨૪ ૧૨૫ ૧૨૬ ૧૨૭ ૧૨૮ ૭. ગૃહમંડપ ૧૩૧ ૧૩૨ ૧૩૩ ૧૩૪ ૧૩૫ ૧૩૬ ૧૩૭ ૧૩૮ ૧૩૯ ૧૪૦ ૧૪૧ ૧૪૨ ૧૪૩ ૧૪૪ ૮. ગોપકુંજ ૧૪૭ ૧૪૮ ૧૪૯ ૧૫૦ ૧૫૧ ૧૫૨ ૧૫૩ ૧૫૪ ૧૫૫ ૧૫૬ ૧૫૭ ૧૫૮ ૧૫૯ ૧૬૦ ૧૬૧ ૧૬૨ ૧૬૩ ૧૬૪ ૧૬૫ ૧૬૬ ૯. પ્રણાયરંગ ૧૬૯ ૧૭૦ ૧૭૧ ૧૭૨ ૧૭૩ ૧૭૪ ૧૭૫ ૧૭૬ ૧૭૭ ૧૭૮ ૧૭૯ ૧૮૦ ૧૮૧ ૧૮૨ ૧૮૩ ૧૮૪ ૧૮૫ ૧૮૬ ૧૮૭ ૧૮૮ ૯. દાંપત્ય ૧૯૧ ૧૯૨ ૧૯૩ ૧૯૪ ૧૯૫ ૧૯૬ ૧૯૭ ૧૯૮ ૧૯૯ ૨૦૦ ૨૦૧ ૨૦૨ ૨૦૩ ૨૦૪ ૨૦૫ ૨૦૬ ૨૦૭ ૨૦૮ ૨૦૯ ૨૧૦ ૨૧૧ ૨૧૨ ૨૧૩ ૨૧૪ ૨૧૫ ૨૧૬ ૨૧૭ ૨૧૮ ૨૧૯ ૨૨૦ ૨૨૧ ૨૨૨ ૨૨૩ ૨૨૪ ૨૨૫ ૨૨૬ ૨૨૭ ૨૨૮ ૨૨૯ ૧૧. સંસારવિષાદ ૨૩૩ ૨૩૪ ૨૩૫ ૨૩૬ ૨૩૭ ૨૩૮ ૨૩૯ ૨૪૦ ૨૪૧ ૨૪૨ ૨૪૩ ૨૪૪ ૨૪૫ ૨૪૬ ૨૪૭ ૨૪૮ ૨૪૯ ૨૫૦ ૨૫૧ ૨૫૨ ૨૫૩ ૨૫૪ ૨૫૫ ૨૫૬ ૨૫૭ ૨૫૮ ૨૫૯ ૨૬૦ ૧૨. વિસર્જન ૨૬૩ ૨૬૪ ૨૬૫ ૨૬૬ ૨૬૭ ૨૬૮ ૨૬૯ ૨૭૦ ૨૭૧ ૨૭૨ ૨૭૩ ૨૭૪ ૨૭૫ ૨૭૬ ૨૭૭ ૨૭૮ ૨૭૯ ૨૮૦ ૨૮૧ સૂચિ ૨૮૪ ૨૮૫ ૨૮૬ ૨૮૭ ૨૮૮ ૨૮૯ ૨૯૦ ૨૯૧અનુક્રમણિકા

પૃષ્ઠ
અર્પણ
ચોકપ્રવેશ
દીપિકા ૧૦
પૂજન:
પૂજન 3
રસગાથા (ભજનિકા)
દૂરના સૂર (પ્રકાશિકા)
નાચ (સંદેશિકા)
રસપ્રભુતા (સંદેશિકા) ૧૧
નવશક્તિનાં વધામણાં ૧૩
ગગનનો ગરબો ૧૫
ગુણવંતી ગુજરાત (પ્રકાશિકા) ૧૮
રળિયામણી ગુજરાત (રાષ્ટ્રિકા) ૨૦
૧૦ ગુણીયલ હો ગુજરાત! (રાષ્ટ્રિકા) ૨૨
૧૧ દેવીનાં નવચેતન (સંદેશિકા) ૨૪
આમંત્રણ:
૧૨ મહાગુજરાતની બહેનોને ૨૯
૧૩ રાસ (રાસચંદ્રિકા-૧) ૩૧
૧૪ સુમનવાડી ૩૩
૧૫ આમંત્રણ (પ્રકાશિકા) ૩૪
૧૬ સંદેશ (સંદેશિકા) ૩૬
૧૭ દિવ્ય દેશનાં પંખીડાં (રાસચંદ્રિકા-૧) ૩૮
૧૮ ગુર્જરી રાસે ઘૂમે રે ૪૦
વિશ્વલીલા: પૃષ્ઠ
૧૯ વિશ્વદેવીનું ગાન (રાસચંદ્રિકા-૧) ૪૫
૨૦ નંદનવનનો મોરલો (રાસચંદ્રિકા-૧) ૪૭
૨૧ તલાવડી દૂધે ભરી રે (કલ્યાણિકા) ૪૯
૨૨ વહાણું ૫૨
૨૩ સંધ્યા ૫૪
૨૪ રજની ૫૬
૨૫ તારકડી ૫૯
૨૬ ચાંદની ૬૧
૨૭ રૂપેરી ચાંદની (રાસચંદ્રિકા-૧) ૬૩
૨૮ પનિહારી ચંદા (રાસચંદ્રિકા-૧) ૬૫
૨૯ ચંદાનું ગાન ૬૭
૩૦ વીજળી ૭૦
૩૧ ઉષાનું ગાન ૭૩
૩૨ ઉષા ને સંધ્યા (રાસચંદ્રિકા-૧) ૭૬
પૃથ્વીકુંજ:
૩૩ અમૃતપુરીની દેવીઓ (રાસચંદ્રિકા-૧) ૭૯
૩૪ અમરવસંત (રાસચંદ્રિકા-૧) ૮૧
૩૫ ફૂલવાડીનો મોરલો (રાસચંદ્રિકા-૧) ૮૩
૩૬ કોયલ બહેનાં (પ્રકાશિકા) ૮૫
૩૭ લજામણીની વેલી -(રાસચંદ્રિકા-૧) ૮૮
૩૮ પોયણી ૯૦
૩૯ ચાંદલિયા ! ફર તો જરા રે! -(રાસચંદ્રિકા-૧) ૯૨
૪૦ કમળતલાવડીનો હંસલો (કલ્યાણિકા) ૯૪
૪૧ પંખીડું (રાસચંદ્રિકા-૧) ૯૬
૪૨ કિરણ (રાસચંદ્રિકા-૧) ૯૮
પર્વોત્સવ: પૃષ્ઠ
૪૩ પધરામણી ... ૧૦૩
૪૪ દીવાળી (સંદેશિકા) ૧૦૫
૪૫ નવા વર્ષનાં હાસ્ય (સંદેશિકા) ૧૦૭
૪૬ નવરાજનાં વધામણાં (પ્રકાશિકા) ૧૦૮
૪૭ વર્ષ મુબારક ૧૧૧
૪૮ ગુજરાતની લીલા (કલ્યાણિકા) ૧૧૨
૪૯ હજાર માસની રીત ... ૧૧૪
હાલરડાં:
૫૦ પોઢામણું (વિલાસિકા) ૧૧૯
૫૧ હાલરડું (પ્રકાશિકા) ૧૨૧
૫૨ હાલીગોરી (પ્રકાશિકા) ૧૨૩
૫૩ પારણું (સંદેશિકા) ૧૨૫
૫૪ ઝૂલણું (સંદેશિકા) ૧૨૬
૫૫ નિદ્રાણીનું ગાન ... ૧૨૮
ગૃહમંડપ:
૫૬ બાળકાનુડો - (રાસચંદ્રિકા-૧) ૧૩૧
૫૭ મારી બહેની - (સંદેશિકા) ૧૩૩
૫૮ બહેનને આંગણે - (પ્રકાશિકા) ૧૩૫
૫૯ ભાઇબીજ - (રાસચંદ્રિકા-૧) ૧૩૭
૬૦ રક્ષાબંધન ... ૧૩૯
૬૧ બાપુજી ... ૧૪૨
ગોપકુંજ: પૃષ્ઠ
૬૨ બંસરી (પ્રકાશિકા) ૧૪૭
૬૩ ગોવાળિયો ... ૧૪૯
૬૪ ગોપિકા (પ્રકાશિકા) ૧૫૧
૬૫ વહાલમની વાંસળી (રાસચંદ્રિકા-૧) ૧૫૩
૬૬ મટુકીમાં કાનુડો (રાસચંદ્રિકા-૧) ૧૫૫
૬૭ મહિયારી (સંદેશિકા) ૧૫૭
૬૮ ગોરસ (રાસચંદ્રિકા-૧) ૧૫૮
૬૯ દાણ ... ૧૬૦
૭૦ દૂધડાં દોહતી - (સંદેશિકા) ૧૬૨
૭૧ સવારમાં જળ ભરવા (રાસચંદ્રિકા-૧) ૧૬૪
૭૨ કૂવાને કાંઠડે - (રાસચંદ્રિકા-૧) ૧૬૫
પ્રણયરંગ:
૭૩ વસંતના ભણકા - (સંદેશિકા) ૧૬૯
૭૪ ફૂલડાંની છાબ ૧૭૧
૭૫ પ્રાણનાં લહેણાં (રાસચંદ્રિકા-૧) ૧૭૩
૭૬ વહાલની વેણું (પ્રકાશિકા) ૧૭૫
૭૭ બોલનાં બાણ (રાસચંદ્રિકા-૧) ૧૭૭
૭૮ વણમૂલાં વેચાણ (રાસચંદ્રિકા-૧) ૧૭૯
૭૯ રઢ (રાસચંદ્રિકા-૧) ૧૮૧
૮૦ હ્રદયસુધા (રાસચંદ્રિકા-૧) ૧૮૩
૮૧ ઉગમતા દેશની પંખીણી (રાસચંદ્રિકા-૧) ૧૮૫
૮૨ દિલનાં દાણ (રાસચંદ્રિકા-૧) ૧૮૭
દાંપત્ય:
૮૩ ગુલાબ ને ચંબેલી (રાસચંદ્રિકા-૧) ૧૯૧
૮૪ પ્રેમમંદિર (વિલાસિકા) ૧૯૨
૮૫ સ્નેહીને (સંદેશિકા) ૧૯૪
૮૬ ફૂલડાં (પ્રકાશિકા) ૧૯૬
૮૭ દિવ્ય રથ (પ્રકાશિકા) ૧૯૮
૮૮ નથનું મોતી (રાસચંદ્રિકા-૧) ૨૦૧
૮૯ ગૃહદ્વારનાં બેલડિયાં (સંદેશિકા) ૨૦૨
૯૦ રૂપ (રાસચંદ્રિકા-૧) ૨૦૪
૯૧ અબોલા (રાસચંદ્રિકા-૧) ૨૦૬
૯૨ રૂસણાં (રાસચંદ્રિકા-૧) ૨૦૮
૯૩ હૈડાંની આગ (રાસચંદ્રિકા-૧) ૨૧૦
૯૪ હૈયાનું રાજ (રાસચંદ્રિકા-૧) ૨૧૨
૯૫ ગરાસિયો ને ગરાસિયણ (રાસચંદ્રિકા-૧) ૨૧૪
૯૬ ગુર્જરી વીરાંગના (રાસચંદ્રિકા-૧) ૨૧૫
૯૭ પગલાં (રાસચંદ્રિકા-૧) ૨૧૭
૯૮ પ્રેમદાન (સંદેશિકા) ૨૧૯
૯૯ વહાલમજીનો રાસ (રાસચંદ્રિકા-૧) ૨૨૧
૧૦૦ સંધ્યાનાં સોણલાં (રાસચંદ્રિકા-૧) ૨૨૫
૧૦૧ દાંપત્યનો વિજયકાળ (રાસચંદ્રિકા-૧) ૨૨૭
સંસારવિષાદ:
૧૦૨ વિરહિણી (સંદેશિકા) ૨૩૩
૧૦૩ વિયોગ (વિલાસિકા) ૨૩૪
૧૦૪ એકલી (રાસચંદ્રિકા-૧) ૨૩૭
૧૦૫ વિજોગણ (રાસચંદ્રિકા-૧) ૨૩૯
૧૦૬ વિજોગિની ૨૪૧
૧૦૭ સુખનાં સંભારણાં ૨૪૩
૧૦૮ ભાગ્યના પાર (રાસચંદ્રિકા-૧) ૨૪૫
૧૦૯ પ્રારબ્ધ ((રાસચંદ્રિકા-૧) ૨૪૮
૧૧૦ શું બોલું (સંદેશિકા) ૨૫૦
૧૧૧ મોતીના છોડ ૨૫૨
૧૧૨ બાળશો ના (સંદેશિકા) ૨૫૩
૧૧૩ દુઃખની દેવી (સંદેશિકા) ૨૫૫
૧૧૪ આંસુનાં પૂર (રાસચંદ્રિકા-૧) ૨૫૭
૧૧૫ વહાલીડાં ! કેમ કરીએ ? (રાસચંદ્રિકા-૧) ૨૫૯
વિસર્જન:
૧૧૬ ઊડવાં આઘાં આધાં રે (કલ્યાણિકા) ૨૬૩
૧૧૭ ઉષાવિલોપન (રાસચંદ્રિકા-૧) ૨૬૬
૧૧૮ નવચેતન (રાસચંદ્રિકા-૧) ૨૬૭
૧૧૯ આવજો, જોગીડા ! (રાસચંદ્રિકા-૧) ૨૬૯
૧૨૦ ત્રિકાલ (સંદેશિકા) ૨૭૧
૧૨૧ આજની વાત (રાસચંદ્રિકા-૧) ૨૭૨
૧૨૨ વનના પરોણા ૨૭૪
૧૨૩ વંદન ૨૭૬
૧૨૪ ભરતીનાં નીર ૨૭૮
૧૨૫ વિસર્જન ૨૮૦