સૂચિ ચર્ચા:2500 Varsh Purvenu Hindustan.pdf

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

ભૂલશુદ્ધિ પરિયોજના[ફેરફાર કરો]

આ પરિયોજનામાં અક્ષરાંકન એટલેકે ટાયપિંગ કરવાનું નથી. ટાયપિંગ કરેલા પાનાં પહેલેથી ઉપલબ્ધ છે, આપણે માત્ર ભૂલશુદ્ધિ જ કરવાની છે.

ઢાંચો[ફેરફાર કરો]

 1. વાક્ય રચના, જોડણી અને ફકરાઓની ગોઠવણને મૂળ પુસ્તક મુજબ જ રાખવા વિનંતી.
 2. આપેલા પાનાની ભૂલ શુદ્ધિ થઈ જાય ત્યારે, પાનાની નીચે આપેલ "પાનાની સ્થિતિ" પર પીળા રંગના બટન પર ટીક કરવું
સહકાર બદલ આભાર.

પરિયોજનામાં જોડાવા માટે[ફેરફાર કરો]

 1. --kjthaker ૧૭:૧૫, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬ (IST)
 2. --Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૧૮, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬ (IST)
 3. --Vyom25(ચર્ચા) ૧૫:૦૪, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)

પુસ્તકની લિંક[ફેરફાર કરો]

વિકિ સ્રોત પર પુસ્તકના સ્કેન પાનાની યાદી

પૃષ્ઠ વહેંચણી[ફેરફાર કરો]

શરૂઆતના પાના[ફેરફાર કરો]

મૂળ કથા[ફેરફાર કરો]

 • પૃષ્ઠ થી ૫--kjthaker ૧૭:૧૫, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ થી ૧૦--kjthaker ૧૭:૪૫, ૦૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૧ થી ૧૫--kjthaker ૨૩:૩૦, ૦૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૬ થી ૨૦--kjthaker ૧૬:૪૫, ૦૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૧ થી ૨૫--kjthaker ૧૮:૧૫, ૦૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૬ થી ૩૦--kjthaker ૧૫:૧૫, ૦૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૧ થી ૩૫--kjthaker ૧૦:૦૦, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૬ થી ૪૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૨૦, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૪૧ થી ૪૫--kjthaker ૧૮:૩૦, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૪૬ થી ૫૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૩૬, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૫૧ થી ૫૫--kjthaker ૧૪:૫૫, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૫૬ થી ૬૦--kjthaker ૧૬:૪૫, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૬૧ થી ૬૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૨૪, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૬૬ થી ૭૦--kjthaker ૧૫:૧૫, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૭૧ થી ૭૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૩૮, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૭૬ થી ૮૦--kjthaker ૧૨:૫૫, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૮૧ થી ૮૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૪૪, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૮૬ થી ૯૦--kjthaker ૧૩:૫૫, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૯૧ થી ૯૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૧૯:૪૯, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૯૬ થી ૧૦૦--kjthaker ૧૨:૪૫, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૦૧ થી ૧૦૫--Vyom25(ચર્ચા) ૧૫:૦૪, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૦૬ થી ૧૧૦--Vyom25(ચર્ચા) ૧૫:૦૪, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૧૧ થી ૧૧૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૨૫, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૧૬ થી ૧૨૦--kjthaker ૧૫:૨૫, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૨૧ થી ૧૨૫--kjthaker ૧૭:૫૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૨૬ થી ૧૩૦--kjthaker ૧૩:૩૦, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૩૧ થી ૧૩૫--kjthaker ૧૪:૧૫, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૩૬ થી ૧૪૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૪૮, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૪૧ થી ૧૪૫--kjthaker ૧૪:૧૫, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૪૬ થી ૧૫૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૨૦, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૫૧ થી ૧૫૫--kjthaker ૧૫:૧૫, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૫૬ થી ૧૬૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૨૪, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૬૧ થી ૧૬૫--kjthaker ૧૪:૧૫, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૬૬ થી ૧૭૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૫૮, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૭૧ થી ૧૭૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૦૫, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૭૬ થી ૧૮૦--kjthaker ૨૩:૧૫, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૮૧ થી ૧૮૫--kjthaker ૧૧:૩૩, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૮૬ થી ૧૯૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૩૪, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૯૧ થી ૧૯૫--kjthaker ૧૫:૩૦, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૯૬ થી ૨૦૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૪૬, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૦૧ થી ૨૦૫--kjthaker ૧૬:૦૦, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૦૬ થી ૨૧૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૧૮, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૧૧ થી ૨૧૫--kjthaker ૧૫:૧૫, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૧૬ થી ૨૨૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૩૧, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૨૧ થી ૨૨૫--kjthaker ૧૫:૧૫, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૨૬ થી ૨૩૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૧૪, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૩૧ થી ૨૩૫--kjthaker ૧૪:૪૫, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૩૬ થી ૨૪૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૪૭, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૪૧ થી ૨૪૫--kjthaker ૧૪:૪૫, ૦૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૪૬ થી ૨૫૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૩૯, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૫૧ થી ૨૫૫--kjthaker ૨૦:૨૫, ૦૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૫૬ થી ૨૬૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૨૭, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૬૧ થી ૨૬૫--kjthaker ૧૫:૨૫, ૦૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૬૬ થી ૨૭૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૩૭, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૭૧ થી ૨૭૫--kjthaker ૧૪:૧૫, ૦૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૭૬ થી ૨૮૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૨૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૮૧ થી ૨૮૫--kjthaker ૧૫:૩૦, ૦૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૮૬ થી ૨૯૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૩૯, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૯૧ થી ૨૯૫--kjthaker ૧૮:૦૦, ૦૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૯૬ થી ૩૦૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૩૫, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૦૧ થી ૩૦૫--kjthaker ૨૦:૪૦, ૦૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૦૬ થી ૩૧૦--kjthaker ૧૫:૩૦, ૦૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૧૧ થી ૩૧૫--kjthaker ૧૭:૪૫, ૦૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૧૬ થી ૩૨૦--kjthaker ૧૫:૦૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૨૧ થી ૩૨૫--kjthaker ૧૬:૦૦, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૨૬ થી ૩૩૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૩૯, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૩૧ થી ૩૩૫--kjthaker ૧૪:૩૦, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૩૬ થી ૩૪૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૨૦, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૪૧ થી ૩૪૩--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૦૮, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭ (IST)

મિત્રો, જે પાનું આપ ભૂલશુદ્ધિ કરવાનાં ચાલુ કરો તેની સામે આપ પોતાની સહી કરી દેશો જેથી ટાઈપ કરવામાં ડુપ્લીકેટ થવાનો કોઈ મોકો ન રહે. આભાર.'

પૃષ્ઠ ક્રમાંક[ફેરફાર કરો]

પુસ્તકના પાનામાં પૃષ્ઠ ક્રમાંક ઉમેરવા માટે એક ખાસ સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. આ માટે "ફેરફાર કરો" એટલે કે ઍડિટ મોડમાં મથાળાની નીચે આપેલ બટનમાં છેલ્લું બટન (વિકલ્પ) છે "પ્રૂફરીડ સાધનો" તેને દબાવો. ત્યાર બાદ નીચેની પંક્તિમાં [+] જેવું એક બટન (વિકલ્પ) દેખાશે તેને દબાવો. આમ કરતાં હેડર અને ફુટર ખુલશે. આ હેડર કે ફુટરમાં પુસ્તકના પાના નંબર, દરેક પાને આવતું પુસ્તક કે પ્રકરણનું નામ લખી શકાય છે.

આપણે જ્યારે પુસ્તક બનાવીએ છીએ ત્યારે તે પુસ્તક પ્રકરણ અનુસાર ચાલે છે, જો આપણે પાના નંબર મુખ્ય ગધ કે પધના ભાગમાં મુકીએ તો પુસ્તક બનાવીશું ત્યારે પ્રકરનમાં વચ્ચે વચ્ચે તે પાના નંબર આવી તકલીફ આપશે. તે ન આવે તે માટે આ ખાસ ગોઠવણ છે. --Sushant savla (talk)