સૂચિ ચર્ચા:Atmavruttanta.pdf

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

ભૂલશુદ્ધિ પરિયોજના[ફેરફાર કરો]

આ પરિયોજનામાં અક્ષરાંકન એટલેકે ટાયપિંગ કરવાનું નથી. ટાયપિંગ કરેલા પાનાં પહેલેથી ઉપલબ્ધ છે, આપણે માત્ર ભૂલશુદ્ધિ જ કરવાની છે.

ઢાંચો[ફેરફાર કરો]

 1. વાક્ય રચના, જોડણી અને ફકરાઓની ગોઠવણને મૂળ પુસ્તક મુજબ જ રાખવા વિનંતી.
 2. આપેલા પાનાની ભૂલ શુદ્ધિ થઈ જાય ત્યારે, પાનાની નીચે આપેલ "પાનાની સ્થિતિ" પર પીળા રંગના બટન પર ટીક કરવું
સહકાર બદલ આભાર.

પરિયોજનામાં જોડાવા માટે[ફેરફાર કરો]

 1. --Gazal world (ચર્ચા) ૧૪:૪૯, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 2. --Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૨૧:૫૦, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 3. --VikramVajir (ચર્ચા) ૨૨:૨૦, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 4. --Adv. Prakashkumar Korat (ચર્ચા) ૨૨:૨૨, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 5. --Parikshit GSP (ચર્ચા) ૦૧:૧૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 6. --સુશાંત સાવલા ૧૮:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 7. --Drdeepakbhatt (ચર્ચા)
 8. --Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૨:૧૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 9. --92saeedshaikh (ચર્ચા) ૧૧:૪૫, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)

પુસ્તકની લિંક[ફેરફાર કરો]

વિકિ સ્રોત પર પુસ્તકના સ્કેન પાનાની યાદી

પૃષ્ઠ વહેંચણી[ફેરફાર કરો]

શરૂઆતના પાના[ફેરફાર કરો]

 • પૃષ્ઠ1 થી 5
 • પૃષ્ઠ6 થી 1૦
 • પૃષ્ઠ10 થી 14

મૂળ કથા[ફેરફાર કરો]

 • પૃષ્ઠ થી ૫--પૂર્ણ
 • પૃષ્ઠ થી ૧૦--પૂર્ણ
 • પૃષ્ઠ૧૧ થી ૧૫--પૂર્ણ
 • પૃષ્ઠ૧૬ થી ૨૦--પૂર્ણ
 • પૃષ્ઠ૨૧ થી ૨૫--પૂર્ણ
 • પૃષ્ઠ૨૬ થી ૩૦--પૂર્ણ
 • પૃષ્ઠ૩૧ થી ૩૫--પૂર્ણ
 • પૃષ્ઠ૩૬ થી ૪૦--પૂર્ણ
 • પૃષ્ઠ૪૧ થી ૪૫--પૂર્ણ
 • પૃષ્ઠ૪૬ થી ૫૦--પૂર્ણ
 • પૃષ્ઠ૫૧ થી ૫૫--પૂર્ણ
 • પૃષ્ઠ૫૬ થી ૬૦--પૂર્ણ
 • પૃષ્ઠ૬૧ થી ૬૫--પૂર્ણ
 • પૃષ્ઠ૬૬ થી ૭૦ --Gazal world (ચર્ચા) ૧૪:૫૦, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૭૧ થી ૭૫--Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૨૧:૪૯, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૭૬ થી ૦૫:૨૨, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)#Drdeepakbhatt (ચર્ચા) ૦૫:૩૧, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૮૧ થી ૮૫ #Drdeepakbhatt (ચર્ચા)૦૫:૨૨, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૮૬ થી ૯૦ #[[વિશેષ:પ્રદાન/42.106.25.130|#Drdeepakbhatt (ચર્ચા) ૦૫:૩૧, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST) ૦૫:૨૨, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૯૧ થી ૯૫ #[[વિશેષ:પ્રદાન/42.106.25.130|#Drdeepakbhatt (ચર્ચા) ૦૫:૩૧, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)42.106.25.130]] ૦૫:૨૨, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૯૬ થી ૧૦૦ #[[વિશેષ:પ્રદાન/42.106.25.130|#Drdeepakbhatt (ચર્ચા) ૦૫:૩૧, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)42.106.25.130]] ૦૫:૨૨, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૦૧ થી ૧૦૫--jayeshgohel ૨૨:૨૭, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૦૬ થી ૧૧૦--jayeshgohel ૨૨:૨૭, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૧૧ થી ૧૧૫--VikramVajir (ચર્ચા) ૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૧૬ થી ૧૨૦--VikramVajir (ચર્ચા) ૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૨૧ થી ૧૨૫--VikramVajir (ચર્ચા) ૨૩:૨૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૨૬ થી ૧૩૦--Parikshit GSP (ચર્ચા) ૦૧:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૩૧ થી ૧૩૫--92saeedshaikh (ચર્ચા) ૧૧:૪૬, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૩૬ થી ૧૪૦--92saeedshaikh (ચર્ચા) ૧૧:૪૬, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૪૧ થી ૧૪૫--92saeedshaikh (ચર્ચા) ૧૧:૪૬, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૪૬ થી ૧૫૦ --Gazal world (ચર્ચા) ૨૦:૪૮, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૫૧ થી ૧૫૫--VikramVajir (ચર્ચા) ૧૨:૧૭, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૫૬ થી ૧૬૦--VikramVajir (ચર્ચા) ૧૨:૧૭, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૬૧ થી ૧૬૫--VikramVajir (ચર્ચા) ૧૪:૨૩, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૬૬ થી ૧૭૦--VikramVajir (ચર્ચા) ૧૪:૨૩, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૭૧ થી ૧૭૫ --Gazal world (ચર્ચા) ૨૦:૨૭, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૭૬ થી ૧૮૦ --Gazal world (ચર્ચા) ૨૦:૨૮, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૮૧ થી ૧૮૫--Parikshit GSP (ચર્ચા) ૦૧:૧૨, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)


મિત્રો, જે પાનું આપ ભૂલશુદ્ધિ કરવાનાં ચાલુ કરો તેની સામે આપ પોતાની સહી કરી દેશો જેથી ટાઈપ કરવામાં ડુપ્લીકેટ થવાનો કોઈ મોકો ન રહે. આભાર.'

પૃષ્ઠ ક્રમાંક[ફેરફાર કરો]

પુસ્તકના પાનામાં પૃષ્ઠ ક્રમાંક ઉમેરવા માટે એક ખાસ સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. આ માટે "ફેરફાર કરો" એટલે કે ઍડિટ મોડમાં મથાળાની નીચે આપેલ બટનમાં છેલ્લું બટન (વિકલ્પ) છે "પ્રૂફરીડ સાધનો" તેને દબાવો. ત્યાર બાદ નીચેની પંક્તિમાં [+] જેવું એક બટન (વિકલ્પ) દેખાશે તેને દબાવો. આમ કરતાં હેડર અને ફુટર ખુલશે. આ હેડર કે ફુટરમાં પુસ્તકના પાના નંબર, દરેક પાને આવતું પુસ્તક કે પ્રકરણનું નામ લખી શકાય છે.

આપણે જ્યારે પુસ્તક બનાવીએ છીએ ત્યારે તે પુસ્તક પ્રકરણ અનુસાર ચાલે છે, જો આપણે પાના નંબર મુખ્ય ગધ કે પધના ભાગમાં મુકીએ તો પુસ્તક બનાવીશું ત્યારે પ્રકરનમાં વચ્ચે વચ્ચે તે પાના નંબર આવી તકલીફ આપશે. તે ન આવે તે માટે આ ખાસ ગોઠવણ છે. --Sushant savla (talk)