સૂચિ ચર્ચા:Be Desh Dipak.pdf

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

ભૂલશુદ્ધિ પરિયોજના[ફેરફાર કરો]

આ પરિયોજનામાં અક્ષરાંકન એટલેકે ટાયપિંગ કરવાનું નથી. ટાયપિંગ કરેલા પાનાં પહેલેથી ઉપલબ્ધ છે, આપણે માત્ર ભૂલશુદ્ધિ જ કરવાની છે.

ઢાંચો[ફેરફાર કરો]

 1. વાક્ય રચના, જોડણી અને ફકરાઓની ગોઠવણને મૂળ પુસ્તક મુજબ જ રાખવા વિનંતી.
 2. આપેલા પાનાની ભૂલ શુદ્ધિ થઈ જાય ત્યારે, પાનાની નીચે આપેલ "પાનાની સ્થિતિ" પર પીળા રંગના બટન પર ટીક કરવું
સહકાર બદલ આભાર.

પરિયોજનામાં જોડાવા માટે[ફેરફાર કરો]

 1. --સુશાંત સાવલા ૦૯:૩૯, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 2. --kjthaker ૧૯:૪૫, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 3. --સભ્ય:પ્રશાંત સુભાષચંદ્ર સાળુંકે ([[સભ્યની ચર્ચા:પ્રશાંત સુભાષચંદ્ર સાળુંકે|ચર્ચા]લેખક]) ૨૨:૦૧, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 4. --Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૨:૦૫, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 5. --સતિષ પટેલ (ચર્ચા) ૦૩:૫૪, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)

પુસ્તકની લિંક[ફેરફાર કરો]

વિકિ સ્રોત પર પુસ્તકના સ્કેન પાનાની યાદી

પૃષ્ઠ વહેંચણી[ફેરફાર કરો]

 • પૃષ્ઠ થી ૫--સુશાંત સાવલા ૨૧:૨૫, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ થી ૧૦--kjthaker ૧૯:૪૫, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૧ થી ૧૫--kjthaker ૨૧:૧૫, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૬ થી ૨૦ --સભ્ય:પ્રશાંત સુભાષચંદ્ર સાળુંકે ([[સભ્યની ચર્ચા:પ્રશાંત સુભાષચંદ્ર સાળુંકે|ચર્ચા]લેખક]) ૨૨:૦૧, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૧ થી ૨૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૨:૦૬, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૬ થી ૩૦--kjthaker ૧૩:૩૦, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૧ થી ૩૫--kjthaker ૧૯:૧૦, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૬ થી ૪૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૫૫, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૪૧ થી ૪૫--સભ્ય:પ્રશાંત સુભાષચંદ્ર સાળુંકે (ચર્ચા) ૦૨:૦૦, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૪૬ થી ૫૦--સભ્ય:પ્રશાંત સુભાષચંદ્ર સાળુંકે (ચર્ચા) ૦૨:૩૦, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૫૧ થી ૫૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૧૭:૪૭, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૫૬ થી ૬૦--kjthaker ૧૯:૪૦, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૬૧ થી ૬૫--kjthaker ૧૯:૫૦, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૬૬ થી ૭૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૩૨, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૭૧ થી ૭૫--સુશાંત સાવલા ૦૯:૫૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૭૬ થી ૮૦--kjthaker ૧૪:૨૦, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૮૧ થી ૮૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૨૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૮૬ થી ૯૦--સુશાંત સાવલા ૦૭:૧૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૯૧ થી ૯૫--kjthaker ૧૯:૪૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૯૬ થી ૧૦૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૩૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૦૧ થી ૧૦૫--kjthaker ૨૦:૧૫, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૦૬ થી ૧૧૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૨૮, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૧૧ થી ૧૧૩--સુશાંત સાવલા ૦૭:૫૨, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૧૬ થી ૧૨૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૫૪, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૨૧ થી ૧૨૫--kjthaker ૨૧:૦૦, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૨૬ થી ૧૩૦--સુશાંત સાવલા ૧૪:૧૬, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૩૧ થી ૧૩૫--kjthaker ૨૦:૪૫, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૩૬ થી ૧૪૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૪૪, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૪૧ થી ૧૪૫--kjthaker ૧૬:૦૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૪૬ થી ૧૫૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૧૮, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૫૧ થી ૧૫૫--kjthaker ૨૦:૨૫, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૫૬ થી ૧૬૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૩૬, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૬૧ થી ૧૬૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૫૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૬૬ થી ૧૭૦--kjthaker ૧૫:૪૫, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૭૧ થી ૧૭૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૨:૦૪, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૭૬ થી ૧૮૦--kjthaker ૧૪:૪૫, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૮૧ થી ૧૮૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૩૦, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૮૬ થી ૧૯૦--kjthaker ૧૬:૩૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૯૧ થી ૧૯૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૪૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૯૬ થી ૨૦૦--kjthaker ૧૬:૦૦, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૦૧ થી ૨૦૫--kjthaker ૧૭:૦૦, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૦૬ થી ૨૧૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૪૮, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૧૧ થી ૨૧૩--kjthaker ૧૫:૧૫, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૧૬ થી ૨૨૦--kjthaker ૧૫:૩૫, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૨૧ થી ૨૨૫--kjthaker ૧૨:૪૫, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૨૬ થી ૨૩૦--kjthaker ૧૫:૪૫, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૩૧ થી ૨૩૫--kjthaker ૧૬:૦૦, ૦૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૩૬ થી ૨૪૦--સતિષ પટેલ (ચર્ચા) ૦૦:૧૪, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૪૧ થી ૨૪૫--સતિષ પટેલ (ચર્ચા) ૦૨:૨૭, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૬૧ થી ૨૬૫--સતિષ પટેલ (ચર્ચા) ૦૪:૧૪, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૬૬ થી ૨૬૯--સતિષ પટેલ (ચર્ચા) ૦૩:૫૩, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (IST)

મિત્રો, જે પાનું આપ ભૂલશુદ્ધિ કરવાનાં ચાલુ કરો તેની સામે આપ પોતાની સહી કરી દેશો જેથી ટાઈપ કરવામાં ડુપ્લીકેટ થવાનો કોઈ મોકો ન રહે. આભાર.'

પૃષ્ઠ ક્રમાંક[ફેરફાર કરો]

પુસ્તકના પાનામાં પૃષ્ઠ ક્રમાંક ઉમેરવા માટે એક ખાસ સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. આ માટે "ફેરફાર કરો" એટલે કે ઍડિટ મોડમાં મથાળાની નીચે આપેલ બટનમાં છેલ્લું બટન (વિકલ્પ) છે "પ્રૂફરીડ સાધનો" તેને દબાવો. ત્યાર બાદ નીચેની પંક્તિમાં [+] જેવું એક બટન (વિકલ્પ) દેખાશે તેને દબાવો. આમ કરતાં હેડર અને ફુટર ખુલશે. આ હેડર કે ફુટરમાં પુસ્તકના પાના નંબર, દરેક પાને આવતું પુસ્તક કે પ્રકરણનું નામ લખી શકાય છે.

આપણે જ્યારે પુસ્તક બનાવીએ છીએ ત્યારે તે પુસ્તક પ્રકરણ અનુસાર ચાલે છે, જો આપણે પાના નંબર મુખ્ય ગધ કે પધના ભાગમાં મુકીએ તો પુસ્તક બનાવીશું ત્યારે પ્રકરનમાં વચ્ચે વચ્ચે તે પાના નંબર આવી તકલીફ આપશે. તે ન આવે તે માટે આ ખાસ ગોઠવણ છે. --Sushant savla (talk)