સૂચિ ચર્ચા:Gulabsinh.pdf

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

ભૂલશુદ્ધિ પરિયોજના[ફેરફાર કરો]

આ પરિયોજનામાં અક્ષરાંકન એટલેકે ટાયપિંગ કરવાનું નથી. ટાયપિંગ કરેલા પાનાં પહેલેથી ઉપલબ્ધ છે, આપણે માત્ર ભૂલશુદ્ધિ જ કરવાની છે.

ઢાંચો[ફેરફાર કરો]

 1. વાક્ય રચના, જોડણી અને ફકરાઓની ગોઠવણને મૂળ પુસ્તક મુજબ જ રાખવા વિનંતી.
 2. આપેલા પાનાની ભૂલ શુદ્ધિ થઈ જાય ત્યારે, પાનાની નીચે આપેલ "પાનાની સ્થિતિ" પર પીળા રંગના બટન પર ટીક કરવું
સહકાર બદલ આભાર.

પરિયોજનામાં જોડાવા માટે[ફેરફાર કરો]

 1. --Vijay Barot (ચર્ચા) ૧૩:૫૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ (IST)
 2. --Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૫૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ (IST)

પુસ્તકની લિંક[ફેરફાર કરો]

વિકિ સ્રોત પર પુસ્તકના સ્કેન પાનાની યાદી

પૃષ્ઠ વહેંચણી[ફેરફાર કરો]

શરૂઆતના પાના[ફેરફાર કરો]

મૂળ કથા[ફેરફાર કરો]

 • પૃષ્ઠ ૧ થી ૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૫૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૬ થી ૧૦--સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૦૮:૪૨, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૧ થી ૧૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૨૬, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૬ થી ૨૦--સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૨૧:૦૨, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૨૧ થી ૨૫--સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૨૦:૦૦, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૨૬ થી ૩૦--સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૧૯:૩૯, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૩૧ થી ૩૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૧૬, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૩૬ થી ૪૦--Vijay Barot (ચર્ચા) ૦૯:૨૧, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૪૧ થી ૪૫--સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૧૭:૫૫, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૪૬ થી ૫૦--સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૨૦:૦૦, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૫૧ થી ૫૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૧૨, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૫૬ થી ૬૦--સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૧૨:૪૨, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૬૧ થી ૬૫--સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૧૪:૧૮, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૬૬ થી ૭૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૨૩, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૭૧ થી ૭૫--Vijay Barot (ચર્ચા) ૨૧:૪૨, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૭૬ થી ૮૦--સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૨૦:૦૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૮૧ થી ૮૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૪૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૮૬ થી ૯૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૦૪, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૯૧ થી ૯૫--Vijay Barot (ચર્ચા) ૦૯:૧૦, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૯૬ થી ૧૦૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૪૪, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૦૧ થી ૧૦૫--સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૧૬:૦૮, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૦૬ થી ૧૧૦--Vijay Barot (ચર્ચા) ૧૯:૩૭, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૧૧ થી ૧૧૫--Vijay Barot (ચર્ચા) ૨૧:૧૧, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૧૬ થી ૧૨૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૧૮, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૨૧ થી ૧૨૫--Vijay Barot (ચર્ચા) ૦૯:૩૨, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૨૬ થી ૧૩૦--Vijay Barot (ચર્ચા) ૦૯:૦૫, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૩૧ થી ૧૩૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૫૨, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૩૬ થી ૧૪૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૫૮, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૪૧ થી ૧૪૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૦૫, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૪૬ થી ૧૫૦--સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૨૦:૩૬, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૫૧ થી ૧૫૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૧૦, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૫૬ થી ૧૬૦--Vijay Barot (ચર્ચા) ૦૮:૫૮, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૬૧ થી ૧૬૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૫૬, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૬૬ થી ૧૭૦--Vijay Barot (ચર્ચા) ૦૯:૨૫, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૭૧ થી ૧૭૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૪૯, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૭૬ થી ૧૮૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૪૮, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૮૧ થી ૧૮૫--Vijay Barot (ચર્ચા) ૦૮:૨૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૮૬ થી ૧૯૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૨૬, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૯૧ થી ૧૯૫--સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૧૯:૨૦, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૯૬ થી ૨૦૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૦૯, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૨૦૧ થી ૨૦૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૪૭, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૨૦૬ થી ૨૧૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૧૩, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૨૧૧ થી ૨૧૫--Vijay Barot (ચર્ચા) ૨૨:૨૭, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૨૧૬ થી ૨૨૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૧૮, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૨૨૧ થી ૨૨૫--Vijay Barot (ચર્ચા) ૦૯:૩૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૨૨૬ થી ૨૩૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૦૨, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૨૩૧ થી ૨૩૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૪૬, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૨૩૬ થી ૨૪૦--Vijay Barot (ચર્ચા) ૨૧:૪૬, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૨૪૧ થી ૨૪૫--Vijay Barot (ચર્ચા) ૨૧:૨૨, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૨૪૬ થી ૨૫૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૫૬, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૨૫૧ થી ૨૫૫
 • પૃષ્ઠ ૨૫૬ થી ૨૬૦
 • પૃષ્ઠ ૨૬૧ થી ૨૬૫
 • પૃષ્ઠ ૨૬૬ થી ૨૭૦
 • પૃષ્ઠ ૨૭૧ થી ૨૭૫
 • પૃષ્ઠ ૨૭૬ થી ૨૮૦
 • પૃષ્ઠ ૨૮૧ થી ૨૮૫
 • પૃષ્ઠ ૨૮૬ થી ૨૯૦
 • પૃષ્ઠ ૨૯૧ થી ૨૯૫
 • પૃષ્ઠ ૨૯૬ થી ૩૦૦
 • પૃષ્ઠ ૩૦૧ થી ૩૦૫
 • પૃષ્ઠ ૩૦૬ થી ૩૧૦
 • પૃષ્ઠ ૩૧૧ થી ૩૧૫
 • પૃષ્ઠ ૩૧૬ થી ૩૨૦
 • પૃષ્ઠ ૩૨૧ થી ૩૨૫
 • પૃષ્ઠ ૩૨૬ થી ૩૩૦
 • પૃષ્ઠ ૩૩૧ થી ૩૩૫
 • પૃષ્ઠ ૩૩૬ થી ૩૪૦
 • પૃષ્ઠ ૩૪૧ થી ૩૪૫
 • પૃષ્ઠ ૩૪૬ થી ૩૫૦
 • પૃષ્ઠ ૩૫૧ થી ૩૫૫
 • પૃષ્ઠ ૩૫૬ થી ૩૬૦
 • પૃષ્ઠ ૩૬૧ થી ૩૬૫
 • પૃષ્ઠ ૩૬૬ થી ૩૭૦
 • પૃષ્ઠ ૩૭૧ થી ૩૭૫
 • પૃષ્ઠ ૩૭૬ થી ૩૮૦
 • પૃષ્ઠ વ્૮૧ થી ૩૮૫
 • પૃષ્ઠ ૩૮૬ થી ૩૮૭


મિત્રો, જે પાનું આપ ભૂલશુદ્ધિ કરવાનાં ચાલુ કરો તેની સામે આપ પોતાની સહી કરી દેશો જેથી ટાઈપ કરવામાં ડુપ્લીકેટ થવાનો કોઈ મોકો ન રહે. આભાર.'

પૃષ્ઠ ક્રમાંક[ફેરફાર કરો]

પુસ્તકના પાનામાં પૃષ્ઠ ક્રમાંક ઉમેરવા માટે એક ખાસ સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. આ માટે "ફેરફાર કરો" એટલે કે ઍડિટ મોડમાં મથાળાની નીચે આપેલ બટનમાં છેલ્લું બટન (વિકલ્પ) છે "પ્રૂફરીડ સાધનો" તેને દબાવો. ત્યાર બાદ નીચેની પંક્તિમાં [+] જેવું એક બટન (વિકલ્પ) દેખાશે તેને દબાવો. આમ કરતાં હેડર અને ફુટર ખુલશે. આ હેડર કે ફુટરમાં પુસ્તકના પાના નંબર, દરેક પાને આવતું પુસ્તક કે પ્રકરણનું નામ લખી શકાય છે.

આપણે જ્યારે પુસ્તક બનાવીએ છીએ ત્યારે તે પુસ્તક પ્રકરણ અનુસાર ચાલે છે, જો આપણે પાના નંબર મુખ્ય ગદ્ય કે પદ્યના ભાગમાં મુકીએ તો પુસ્તક બનાવીશું ત્યારે પ્રકરણમાં વચ્ચે વચ્ચે તે પાના નંબર આવી તકલીફ આપશે. તે ન આવે તે માટે આ ખાસ ગોઠવણ છે.

***