સૂચિ ચર્ચા:Puratan Jyot.pdf

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

ભૂલશુદ્ધિ પરિયોજના[ફેરફાર કરો]

આ પરિયોજનામાં અક્ષરાંકન એટલેકે ટાયપિંગ કરવાનું નથી. ટાયપિંગ કરેલા પાનાં પહેલેથી ઉપલબ્ધ છે, આપણે માત્ર ભૂલશુદ્ધિ જ કરવાની છે.

ઢાંચો[ફેરફાર કરો]

 1. વાક્ય રચના, જોડણી અને ફકરાઓની ગોઠવણને મૂળ પુસ્તક મુજબ જ રાખવા વિનંતી.
 2. આપેલા પાનાની ભૂલ શુદ્ધિ થઈ જાય ત્યારે, પાનાની નીચે આપેલ "પાનાની સ્થિતિ" પર પીળા રંગના બટન પર ટીક કરવું
સહકાર બદલ આભાર.

પરિયોજનામાં જોડાવા માટે[ફેરફાર કરો]

=--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૦૩, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૮ (IST)

પુસ્તકની લિંક[ફેરફાર કરો]

વિકિ સ્રોત પર પુસ્તકના સ્કેન પાનાની યાદી

પૃષ્ઠ વહેંચણી[ફેરફાર કરો]

શરૂઆતના પાના[ફેરફાર કરો]

--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૦૪, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૮ (IST) --સુશાંત સાવલા ૨૧:૫૪, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮ (IST)

મૂળ કથા[ફેરફાર કરો]

 • પૃષ્ઠ થી ૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૦૪, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૮ (IST)
 • પૃષ્ઠ થી ૧૦--સુશાંત સાવલા ૨૨:૧૩, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૮ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૧ થી ૧૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૩૬, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૬ થી ૨૦--સુશાંત સાવલા ૨૨:૨૮, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૧ થી ૨૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૪૦, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૬ થી ૩૦--સુશાંત સાવલા ૨૨:૨૮, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૧ થી ૩૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૨૯, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૬ થી ૪૦--સુશાંત સાવલા ૨૦:૫૭, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮ (IST)
 • પૃષ્ઠ૪૧ થી ૪૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૪૦, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮ (IST)
 • પૃષ્ઠ૪૫ થી ૫૦--સુશાંત સાવલા ૨૨:૦૨, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮ (IST)
 • પૃષ્ઠ૫૧ થી ૫૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૩૮, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮ (IST)
 • પૃષ્ઠ૫૬ થી ૬૦--સુશાંત સાવલા ૨૨:૦૬, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮ (IST)
 • પૃષ્ઠ૬૧ થી ૬૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૩૮, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮ (IST)
 • પૃષ્ઠ૬૬ થી ૭૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૨૯, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮ (IST)
 • પૃષ્ઠ૭૧ થી ૭૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૧૯:૫૫, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮ (IST)
 • પૃષ્ઠ૭૬ થી ૮૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૧૬, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮ (IST)
 • પૃષ્ઠ૮૧ થી ૮૫--સુશાંત સાવલા ૨૨:૪૪, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮ (IST)
 • પૃષ્ઠ૮૬ થી ૯૦--સુશાંત સાવલા ૧૩:૩૭, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮ (IST)
 • પૃષ્ઠ૯૧ થી ૯૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૦૮, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮ (IST)
 • પૃષ્ઠ૯૬ થી ૧૦૦--સુશાંત સાવલા ૦૭:૪૩, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૦૧ થી ૧૦૫--સુશાંત સાવલા ૨૧:૩૫, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૦૬ થી ૧૧૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૧૩, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૧૧ થી ૧૧૫--સુશાંત સાવલા ૨૧:૩૭, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૧૬ થી ૧૨૦
 • પૃષ્ઠ૧૨૧ થી ૧૨૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૧૯:૫૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૨૬ થી ૧૩૦
 • પૃષ્ઠ૧૩૧ થી ૧૩૫
 • પૃષ્ઠ૧૩૬ થી ૧૪૦
 • પૃષ્ઠ૧૪૧ થી ૧૪૫
 • પૃષ્ઠ૧૪૫ થી ૧૫૦
 • પૃષ્ઠ૧૫૧ થી ૧૫૫
 • પૃષ્ઠ૧૫૬ થી ૧૬૦
 • પૃષ્ઠ૧૬૧ થી ૧૬૫
 • પૃષ્ઠ૧૬૬ થી ૧૭૦
 • પૃષ્ઠ૧૭૧ થી ૧૭૫
 • પૃષ્ઠ૧૭૬ થી ૧૮૦
 • પૃષ્ઠ૧૮૧ થી ૧૮૫
 • પૃષ્ઠ૧૮૬ થી ૧૮૯મિત્રો, જે પાનું આપ ભૂલશુદ્ધિ કરવાનાં ચાલુ કરો તેની સામે આપ પોતાની સહી કરી દેશો જેથી ટાઈપ કરવામાં ડુપ્લીકેટ થવાનો કોઈ મોકો ન રહે. આભાર.'

પૃષ્ઠ ક્રમાંક[ફેરફાર કરો]

પુસ્તકના પાનામાં પૃષ્ઠ ક્રમાંક ઉમેરવા માટે એક ખાસ સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. આ માટે "ફેરફાર કરો" એટલે કે ઍડિટ મોડમાં મથાળાની નીચે આપેલ બટનમાં છેલ્લું બટન (વિકલ્પ) છે "પ્રૂફરીડ સાધનો" તેને દબાવો. ત્યાર બાદ નીચેની પંક્તિમાં [+] જેવું એક બટન (વિકલ્પ) દેખાશે તેને દબાવો. આમ કરતાં હેડર અને ફુટર ખુલશે. આ હેડર કે ફુટરમાં પુસ્તકના પાના નંબર, દરેક પાને આવતું પુસ્તક કે પ્રકરણનું નામ લખી શકાય છે.

આપણે જ્યારે પુસ્તક બનાવીએ છીએ ત્યારે તે પુસ્તક પ્રકરણ અનુસાર ચાલે છે, જો આપણે પાના નંબર મુખ્ય ગધ કે પધના ભાગમાં મુકીએ તો પુસ્તક બનાવીશું ત્યારે પ્રકરનમાં વચ્ચે વચ્ચે તે પાના નંબર આવી તકલીફ આપશે. તે ન આવે તે માટે આ ખાસ ગોઠવણ છે. --Sushant savla (talk)