સૂચિ ચર્ચા:Saraswati Chandra Part 4.pdf

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

ભૂલશુદ્ધિ પરિયોજના[ફેરફાર કરો]

આ પરિયોજનામાં અક્ષરાંકન એટલેકે ટાયપિંગ કરવાનું નથી. ટાયપિંગ કરેલા પાનાં પહેલેથી ઉપલબ્ધ છે, આપણે માત્ર ભૂલશુદ્ધિ જ કરવાની છે.

ઢાંચો[ફેરફાર કરો]

 1. વાક્ય રચના, જોડણી અને ફકરાઓની ગોઠવણને મૂળ પુસ્તક મુજબ જ રાખવા વિનંતી.
 2. આપેલા પાનાની ભૂલ શુદ્ધિ થઈ જાય ત્યારે, પાનાની નીચે આપેલ "પાનાની સ્થિતિ" પર પીળા રંગના બટન પર ટીક કરવું
સહકાર બદલ આભાર.

પરિયોજનામાં જોડાવા માટે[ફેરફાર કરો]

પુસ્તકની લિંક[ફેરફાર કરો]

વિકિ સ્રોત પર પુસ્તકના ચોથા ભાગના સ્કેન પાનાની યાદી

પૃષ્ઠ વહેંચણી[ફેરફાર કરો]

 • પૃષ્ઠ થી ૫--kjthaker (ચર્ચા) ૧૨:૩૦, ૦૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ થી ૧૦--kjthaker (ચર્ચા) ૧૪:૪૫, ૦૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૧ થી ૧૫--Vyom25(મને વ્યોમ કહો) ૧૭:૫૬, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૬ થી ૨૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૫૨, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૧ થી ૨૫--kjthaker (ચર્ચા) ૨૦:૧૦, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૬ થી ૩૦--kjthaker (ચર્ચા) ૨૦:૦૫, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૧ થી ૩૫--kjthaker (ચર્ચા) ૧૨:૪૫, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૬ થી ૪૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૨:૪૩, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૪૧ થી ૪૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૨:૦૨, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૪૬ થી ૫૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૪૧, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૫૧ થી ૫૫--kjthaker (ચર્ચા) ૧૧:૪૫, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૫૬ થી ૬૦--સુશાંત સાવલા ૨૧:૧૭, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૬૧ થી ૬૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૨:૦૧, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૬૬ થી ૭૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૨:૦૨, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૭૧ થી ૭૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૨:૪૯, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૭૬ થી ૮૦--kjthaker (ચર્ચા) ૧૮:૪૦, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૮૧ થી ૮૫--kjthaker (ચર્ચા) ૧૩:૨૫, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૮૬ થી ૯૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૪૩, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૯૧ થી ૯૫--સુશાંત સાવલા ૧૪:૨૩, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૯૬ થી ૧૦૦--Vyom25(મને વ્યોમ કહો) ૧૯:૩૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૦૧ થી ૧૦૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૦૭, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૦૬ થી ૧૧૦--kjthaker (ચર્ચા) ૨૧:૩૦, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૧૧ થી ૧૧૫--kjthaker (ચર્ચા) ૧૬:૩૦, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૧૬ થી ૧૨૦--સુશાંત સાવલા ૦૭:૪૭, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૨૧ થી ૧૨૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૪૩, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૨૬ થી ૧૩૦--સુશાંત સાવલા ૧૫:૨૫, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૩૧ થી ૧૩૫--સુશાંત સાવલા ૧૫:૨૫, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૩૬ થી ૧૪૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૧૭, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૪૧ થી ૧૪૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૪૮, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૪૬ થી ૧૫૦--સુશાંત સાવલા ૦૭:૧૨, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૫૧ થી ૧૫૫--Kabirdas Vankar (ચર્ચા) 15:00, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૫૬ થી ૧૬૦--Kabirdas Vankar (ચર્ચા) ૧૮:00, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૬૧ થી ૧૬૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૫૪, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૬૬ થી ૧૭૦--Kabirdas Vankar (ચર્ચા) ૧0:00, 4 ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૭૧ થી ૧૭૫--સુશાંત સાવલા ૨૨:૧૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૭૬ થી ૧૮૦--Kabirdas Vankar (ચર્ચા) 16:00, 5 ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૮૧ થી ૧૮૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૧૫, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૮૬ થી ૧૯૦--સુશાંત સાવલા ૦૭:૫૦, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૯૧ થી ૧૯૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૫૨, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૯૬ થી ૨૦૦--Kabirdas Vankar (ચર્ચા) ૧2:00, 8 ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૦૧ થી ૨૦૫--સુશાંત સાવલા ૦૭:૩૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૦૬ થી ૨૧૦--Kabirdas Vankar (ચર્ચા) ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૧૧ થી ૨૧૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૪૯, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૧૬ થી ૨૨૦--Kabirdas Vankar (ચર્ચા) 10 ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૨૧ થી ૨૨૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૫૪, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૨૬ થી ૨૩૦--સુશાંત સાવલા ૨૨:૧૦, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૩૧ થી ૨૩૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૨:૦૩, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૩૬ થી ૨૪૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૨:૧૫, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૪૧ થી ૨૪૫--Kabirdas Vankar (ચર્ચા) 11:25, 15 ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST
 • પૃષ્ઠ૨૪૬ થી ૨૫૦--સુશાંત સાવલા ૨૦:૨૧, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૫૧ થી ૨૫૫--Kabirdas Vankar (ચર્ચા) 10:08, ૧6 ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૫૬ થી ૨૬૦--Kabirdas Vankar (ચર્ચા) 05:22, ૧6 ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૬૧ થી ૨૬૫--સુશાંત સાવલા ૦૭:૪૯, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૬૬ થી ૨૭૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૪૯, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૭૧ થી ૨૭૫--સુશાંત સાવલા ૨૨:૪૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૭૬ થી ૨૮૦--સુશાંત સાવલા ૨૧:૨૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૮૧ થી ૨૮૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૪૮, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૮૬ થી ૨૯૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૩૯, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૯૧ થી ૨૯૫--સુશાંત સાવલા ૨૨:૫૩, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૯૬ થી ૩૦૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૪૫, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૦૧ થી ૩૦૫--સુશાંત સાવલા ૧૬:૧૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૦૬ થી ૩૧૦--સુશાંત સાવલા ૧૬:૧૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૧૧ થી ૩૧૫--સુશાંત સાવલા ૦૭:૫૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૧૬ થી ૩૨૦--સુશાંત સાવલા ૦૭:૫૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૨૧ થી ૩૨૫--સુશાંત સાવલા ૦૬:૦૫, ૩ માર્ચ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૨૬ થી ૩૩૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૨:૨૯, ૪ માર્ચ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૩૧ થી ૩૩૫--સુશાંત સાવલા ૦૫:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૩૬ થી ૩૪૦--સુશાંત સાવલા ૧૯:૫૦, ૬ માર્ચ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૪૧ થી ૩૪૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૨:૨૩, ૭ માર્ચ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૪૬ થી ૩૫૦--સુશાંત સાવલા ૨૧:૨૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૫૧ થી ૩૫૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૫૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૫૬ થી ૩૬૦--સુશાંત સાવલા ૦૬:૨૭, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૬૧ થી ૩૬૫--kjthaker (ચર્ચા) ૧૨:૫૫, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૬૬ થી ૩૭૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૩૯, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૭૧ થી ૩૭૫--સુશાંત સાવલા ૨૨:૨૨, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૭૬ થી ૩૮૦--kjthaker (ચર્ચા) ૧૮:૩૦, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૮૧ થી ૩૮૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૨૯, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૮૬ થી ૩૯૦--kjthaker (ચર્ચા) ૧૨:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૯૧ થી ૩૯૫--kjthaker (ચર્ચા) ૧૯:૨૦, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૯૬ થી ૪૦૦--સુશાંત સાવલા ૦૭:૩૭, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૪૦૧ થી ૪૦૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૨૭, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૪૦૬ થી ૪૧૦--સુશાંત સાવલા ૦૯:૫૦, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૪૧૧ થી ૪૧૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૩૨, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૪૧૬ થી ૪૨૦--સુશાંત સાવલા ૨૧:૫૫, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૪૨૧ થી ૪૨૫--સુશાંત સાવલા ૦૭:૪૨, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૪૨૬ થી ૪૩૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૩૭, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૪૩૧ થી ૪૩૫--Vyom25(મને વ્યોમ કહો) ૧૨:૩૯, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૪૩૬ થી ૪૪૦--Vyom25(મને વ્યોમ કહો) ૧૨:૩૯, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૪૪૧ થી ૪૪૫--kjthaker (ચર્ચા) ૧૭:૨૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૪૪૬ થી ૪૫૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૨:૨૨, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૪૫૧ થી ૪૫૫--kjthaker (ચર્ચા) ૧૩:૪૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૪૫૬ થી ૪૬૦--kjthaker (ચર્ચા) ૧૮:૪૦, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૪૬૧ થી ૪૬૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૪૫, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૪૬૬ થી ૪૭૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૨:૨૧, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૪૭૧ થી ૪૭૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૨:૦૧, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૪૭૬ થી ૪૮૦--સુશાંત સાવલા ૧૪:૪૯, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૪૮૧ થી ૪૮૫--સુશાંત સાવલા ૨૦:૫૭, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૪૮૬ થી ૪૯૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૨:૧૯, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૪૯૧ થી ૪૯૫--સુશાંત સાવલા ૦૮:૨૧, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૪૯૬ થી ૫૦૦--સુશાંત સાવલા ૧૦:૦૨, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૫૦૧ થી ૫૦૫--સુશાંત સાવલા ૦૭:૫૦, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૫૦૬ થી ૫૧૦--સુશાંત સાવલા ૨૧:૦૬, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૫૧૧ થી ૫૧૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૨:૩૬, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૫૧૬ થી ૫૨૦--સુશાંત સાવલા ૨૦:૫૨, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૫૨૧ થી ૫૨૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૨:૨૬, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૫૨૬ થી ૫૩૦--સુશાંત સાવલા ૧૮:૫૨, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૫૩૧ થી ૫૩૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૨૦, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૫૩૬ થી ૫૪૦--સુશાંત સાવલા ૧૨:૩૭, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૫૪૧ થી ૫૪૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૨:૦૮, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૫૪૬ થી ૫૫૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૨:૧૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૫૫૧ થી ૫૫૫--સુશાંત સાવલા ૧૮:૧૮, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૫૫૬ થી ૫૬૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૨:૧૬, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૫૬૧ થી ૫૬૫--Vyom25(મને વ્યોમ કહો) ૦૮:૦૮, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૫૬૬ થી ૫૭૦--Vyom25(મને વ્યોમ કહો) ૦૮:૧૦, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૫૭૧ થી ૫૭૫--સુશાંત સાવલા ૧૪:૦૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૫૭૬ થી ૫૮૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૨:૨૨, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૫૮૧ થી ૫૮૫--સુશાંત સાવલા ૧૩:૪૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૫૮૬ થી ૫૯૦--સુશાંત સાવલા ૧૪:૩૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૫૯૧ થી ૫૯૫--સુશાંત સાવલા ૨૨:૨૩, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૫૯૬ થી ૬૦૦--સુશાંત સાવલા ૨૨:૧૦, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૬૦૧ થી ૬૦૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૨:૧૩, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૬૦૬ થી ૬૧૦--સુશાંત સાવલા ૨૧:૪૫, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૬૧૧ થી ૬૧૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૨:૨૨, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૬૧૬ થી ૬૨૦--સુશાંત સાવલા ૦૭:૫૩, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૬૨૧ થી ૬૨૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૪૩, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૬૨૬ થી ૬૩૦--સુશાંત સાવલા ૦૬:૫૪, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૬૩૧ થી ૬૩૫--સુશાંત સાવલા ૨૦:૫૭, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૬૩૬ થી ૬૪૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૪૫, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૬૪૧ થી ૬૪૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૨:૨૯, ૧ મે ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૬૪૬ થી ૬૫૦--સુશાંત સાવલા ૦૭:૫૭, ૨ મે ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૬૫૧ થી ૬૫૫--સુશાંત સાવલા ૨૦:૪૨, ૨ મે ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૬૫૬ થી ૬૬૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૨:૧૧, ૨ મે ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૬૬૧ થી ૬૬૫--kjthaker (ચર્ચા) ૧૩:૨૦, ૦૩ મે ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૬૬૬ થી ૬૭૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૨:૩૧, ૩ મે ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૬૭૧ થી ૬૭૫--સુશાંત સાવલા ૦૫:૪૯, ૪ મે ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૬૭૬ થી ૬૮૦--સુશાંત સાવલા ૨૧:૨૦, ૪ મે ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૬૮૧ થી ૬૮૫--kjthaker (ચર્ચા) ૧૮:૨૦, ૦૫ મે ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૬૮૬ થી ૬૯૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૨:૧૧, ૫ મે ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૬૯૧ થી ૬૯૫--સુશાંત સાવલા ૨૧:૪૭, ૬ મે ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૬૯૬ થી ૭૦૦--સુશાંત સાવલા ૨૧:૧૧, ૭ મે ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૭૦૧ થી ૭૦૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૪૩, ૮ મે ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૭૦૬ થી ૭૧૦--સુશાંત સાવલા ૨૨:૦૩, ૮ મે ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૭૧૧ થી ૭૧૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૨:૧૮, ૯ મે ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૭૧૬ થી ૭૨૦--સુશાંત સાવલા ૧૯:૩૧, ૧૦ મે ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૭૨૧ થી ૭૨૫--સુશાંત સાવલા ૨૨:૧૯, ૧૦ મે ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૭૨૬ થી ૭૩૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૧૫, ૧૨ મે ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૭૩૧ થી ૭૩૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૪૨, ૧૪ મે ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૭૩૬ થી ૭૪૦--સુશાંત સાવલા ૨૧:૫૯, ૧૪ મે ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૭૪૧ થી ૭૪૫--સુશાંત સાવલા ૧૧:૩૦, ૧૫ મે ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૭૪૬ થી ૭૫૦
 • પૃષ્ઠ૭૫૧ થી ૭૫૫--સુશાંત સાવલા ૦૭:૨૦, ૧૬ મે ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૭૫૬ થી ૭૬૦--સુશાંત સાવલા ૦૮:૦૧, ૧૬ મે ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૭૬૧ થી ૭૬૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૪૭, ૧૬ મે ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૭૬૬ થી ૭૭૦--સુશાંત સાવલા ૨૧:૨૪, ૧૭ મે ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૭૭૧ થી ૭૭૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૨:૧૮, ૧૭ મે ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૭૭૬ થી ૭૮૦--સુશાંત સાવલા ૨૦:૫૦, ૧૯ મે ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૭૮૧ થી ૭૮૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૨૮, ૧૯ મે ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૭૮૬ થી ૭૯૦--સુશાંત સાવલા ૨૦:૨૨, ૨૦ મે ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૭૯૧ થી ૭૯૫--સુશાંત સાવલા ૦૯:૫૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૭૯૬ થી ૮૦૦--સુશાંત સાવલા ૧૩:૩૫, ૨૧ મે ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૮૦૧ થી ૮૦૫ --KartikMistry (ચર્ચા) ૦૫:૫૩, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૮૦૬ થી ૮૧૦ --KartikMistry (ચર્ચા) ૦૫:૫૩, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૮૧૧ થી ૮૧૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૫૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૮૧૬ થી ૮૨૦--સુશાંત સાવલા ૦૭:૧૨, ૨૪ મે ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૮૨૧ થી ૮૨૫--સુશાંત સાવલા ૨૧:૧૫, ૨૪ મે ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૮૨૬ થી ૮૩૦--સુશાંત સાવલા ૨૨:૦૭, ૨૪ મે ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૮૩૧ થી ૮૩૫--સુશાંત સાવલા ૨૧:૪૯, ૨૫ મે ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૮૩૬ થી ૮૪૦--સુશાંત સાવલા ૨૧:૪૮, ૨૬ મે ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૮૪૧ થી ૮૪૫--સુશાંત સાવલા ૦૯:૧૭, ૨૮ મે ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૮૪૬ થી ૮૫૦--સતિષ પટેલ (ચર્ચા) ૧૮:૫૧, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ (IST)
 • પૃષ્ઠ૮૫૧ થી ૮૫૩--સતિષ પટેલ (ચર્ચા) ૧૮:૫૧, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ (IST)મિત્રો, જે પાનું આપ ભૂલશુદ્ધિ કરવાનાં ચાલુ કરો તેની સામે આપ પોતાની સહી કરી દેશો જેથી ટાઈપ કરવામાં ડુપ્લીકેટ થવાનો કોઈ મોકો ન રહે. આભાર.

પૃષ્ઠ ક્રમાંક[ફેરફાર કરો]

પુસ્તકના પાનામાં પૃષ્ઠ ક્રમાંક ઉમેરવા માટે એક ખાસ સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. આ માટે "ફેરફાર કરો" એટલે કે ઍડિટ મોડમાં મથાળાની નીચે આપેલ બટનમાં છેલ્લું બટન (વિકલ્પ) છે "પ્રૂફરીડ સાધનો" તેને દબાવો. ત્યાર બાદ નીચેની પંક્તિમાં [+] જેવું એક બટન (વિકલ્પ) દેખાશે તેને દબાવો. આમ કરતાં હેડર અને ફુટર ખુલશે. આ હેડર કે ફુટરમાં પુસ્તકના પાના નંબર, દરેક પાને આવતું પુસ્તક કે પ્રકરણનું નામ લખી શકાય છે.

આપણે જ્યારે પુસ્તક બનાવીએ છીએ ત્યારે તે પુસ્તક પ્રકરણ અનુસાર ચાલે છે, જો આપણે પાના નંબર મુખ્ય ગધ કે પધના ભાગમાં મુકીએ તો પુસ્તક બનાવીશું ત્યારે પ્રકરનમાં વચ્ચે વચ્ચે તે પાના નંબર આવી તકલીફ આપશે. તે ન આવે તે માટે આ ખાસ ગોઠવણ છે. --Sushant savla (talk)

૪૬મું પાનું[ફેરફાર કરો]

શ્રી સુશાંતભાઈ, ૪૬માં પાનાંની અસલ્ પ્રતમાં છે જમણી બાજુની ધાર કપાઈ ગઈ હોય્ તેમ્ લાગે છે, એટલે દરેક્ લીટીમાંના એ છેલ્લા શન્દો મારે અધૂરા છોડવા પડેલ છે. તમારે ભૂલશુદ્ધિ કરતી વખતે એ બાબત્ પણ્ સુધારી લેવી પડશે. --Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૩:૦૩, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ (IST)