સૂચિ ચર્ચા:Shobhana.pdf

વિકિસ્રોતમાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

ભૂલશુદ્ધિ પરિયોજના[ફેરફાર કરો]

આ પરિયોજનામાં અક્ષરાંકન એટલેકે ટાયપિંગ કરવાનું નથી. ટાયપિંગ કરેલા પાનાં પહેલેથી ઉપલબ્ધ છે, આપણે માત્ર ભૂલશુદ્ધિ જ કરવાની છે.

ઢાંચો[ફેરફાર કરો]

 1. વાક્ય રચના, જોડણી અને ફકરાઓની ગોઠવણને મૂળ પુસ્તક મુજબ જ રાખવા વિનંતી.
 2. આપેલા પાનાની ભૂલ શુદ્ધિ થઈ જાય ત્યારે, પાનાની નીચે આપેલ "પાનાની સ્થિતિ" પર પીળા રંગના બટન પર ટીક કરવું
સહકાર બદલ આભાર.

પરિયોજનામાં જોડાવા માટે[ફેરફાર કરો]

 1. --Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૧૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ (IST)
 2. --kjthaker (ચર્ચા) ૧૨:૪૫, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ (IST)

પુસ્તકની લિંક[ફેરફાર કરો]

વિકિ સ્રોત પર પુસ્તકના સ્કેન પાનાની યાદી

પૃષ્ઠ વહેંચણી[ફેરફાર કરો]

શરૂઆતના પાના[ફેરફાર કરો]

મૂળ કથા[ફેરફાર કરો]

 • પૃષ્ઠ થી ૫--kjthaker (ચર્ચા) ૧૨:૪૫, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ થી ૧૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૦૩, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૧ થી ૧૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૧૭, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૬ થી ૨૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૦૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૧ થી ૨૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૦૪, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૬ થી ૩૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૨૯, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૧ થી ૩૫--સુશાંત સાવલા ૨૦:૪૮, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૬ થી ૪૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૧૯, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૪૧ થી ૪૫--સુશાંત સાવલા ૦૬:૫૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૪૬ થી ૫૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૧૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૫૧ થી ૫૫--સુશાંત સાવલા ૨૦:૫૧, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૫૬ થી ૬૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૧૯, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૬૧ થી ૬૫--સુશાંત સાવલા ૨૨:૧૧, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૬૬ થી ૭૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૦૬, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૭૧ થી ૭૫--સુશાંત સાવલા ૨૧:૫૮, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૭૬ થી ૮૦--સુશાંત સાવલા ૦૭:૦૩, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૮૧ થી ૮૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૪૨, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૮૬ થી ૯૦--સુશાંત સાવલા ૧૧:૧૮, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૯૧ થી ૯૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૨૩, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૯૬ થી ૧૦૦--સુશાંત સાવલા ૦૮:૦૪, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૦૧ થી ૧૦૫--સુશાંત સાવલા ૧૧:૩૫, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૦૬ થી ૧૧૦--સુશાંત સાવલા ૧૨:૫૩, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૧૧ થી ૧૧૫--સુશાંત સાવલા ૧૨:૫૩, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૧૬ થી ૧૨૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૪૬, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૨૧ થી ૧૨૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૦૩, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૨૬ થી ૧૩૦--સુશાંત સાવલા ૨૧:૫૧, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૩૧ થી ૧૩૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૩૨, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૩૬ થી ૧૪૦--સુશાંત સાવલા ૦૬:૫૮, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૪૧ થી ૧૪૫--સુશાંત સાવલા ૦૭:૨૧, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૪૬ થી ૧૫૦--સુશાંત સાવલા ૨૧:૩૬, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૫૧ થી ૧૫૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૧૨, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૫૬ થી ૧૬૦--સુશાંત સાવલા ૧૩:૨૬, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૬૧ થી ૧૬૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૧૧, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૬૬ થી ૧૭૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૦૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૭૧ થી ૧૭૫--સુશાંત સાવલા ૨૧:૨૭, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૭૬ થી ૧૮૦
 • પૃષ્ઠ૧૮૧ થી ૧૮૫
 • પૃષ્ઠ૧૮૬ થી ૧૯૦
 • પૃષ્ઠ૧૯૧ થી ૧૯૫
 • પૃષ્ઠ૧૯૬ થી ૨૦૦
 • પૃષ્ઠ૨૦૧ થી ૨૦૫
 • પૃષ્ઠ૨૦૬ થી ૨૧૦
 • પૃષ્ઠ૨૧૧ થી ૨૧૫
 • પૃષ્ઠ૨૧૬ થી ૨૨૦
 • પૃષ્ઠ૨૨૧ થી ૨૨૫
 • પૃષ્ઠ૨૨૬ થી ૨૩૦
 • પૃષ્ઠ૨૩૧ થી ૨૩૫
 • પૃષ્ઠ૨૩૬ થી ૨૪૦
 • પૃષ્ઠ૨૪૧ થી ૨૪૫
 • પૃષ્ઠ૨૪૬ થી ૨૫૦
 • પૃષ્ઠ૨૫૧ થી ૨૫૫
 • પૃષ્ઠ૨૫૬

મિત્રો, જે પાનું આપ ભૂલશુદ્ધિ કરવાનાં ચાલુ કરો તેની સામે આપ પોતાની સહી કરી દેશો જેથી ટાઈપ કરવામાં ડુપ્લીકેટ થવાનો કોઈ મોકો ન રહે. આભાર.'

પૃષ્ઠ ક્રમાંક[ફેરફાર કરો]

પુસ્તકના પાનામાં પૃષ્ઠ ક્રમાંક ઉમેરવા માટે એક ખાસ સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. આ માટે "ફેરફાર કરો" એટલે કે ઍડિટ મોડમાં મથાળાની નીચે આપેલ બટનમાં છેલ્લું બટન (વિકલ્પ) છે "પ્રૂફરીડ સાધનો" તેને દબાવો. ત્યાર બાદ નીચેની પંક્તિમાં [+] જેવું એક બટન (વિકલ્પ) દેખાશે તેને દબાવો. આમ કરતાં હેડર અને ફુટર ખુલશે. આ હેડર કે ફુટરમાં પુસ્તકના પાના નંબર, દરેક પાને આવતું પુસ્તક કે પ્રકરણનું નામ લખી શકાય છે.

આપણે જ્યારે પુસ્તક બનાવીએ છીએ ત્યારે તે પુસ્તક પ્રકરણ અનુસાર ચાલે છે, જો આપણે પાના નંબર મુખ્ય ગધ કે પધના ભાગમાં મુકીએ તો પુસ્તક બનાવીશું ત્યારે પ્રકરનમાં વચ્ચે વચ્ચે તે પાના નંબર આવી તકલીફ આપશે. તે ન આવે તે માટે આ ખાસ ગોઠવણ છે. --Sushant savla (talk)