સૂચિ ચર્ચા:Sorathi Baharvatiya-2.pdf

વિકિસ્રોતમાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

ભૂલશુદ્ધિ પરિયોજના[ફેરફાર કરો]

આ પરિયોજનામાં અક્ષરાંકન એટલેકે ટાયપિંગ કરવાનું નથી. ટાયપિંગ કરેલા પાનાં પહેલેથી ઉપલબ્ધ છે, આપણે માત્ર ભૂલશુદ્ધિ જ કરવાની છે.

ઢાંચો[ફેરફાર કરો]

 1. વાક્ય રચના, જોડણી અને ફકરાઓની ગોઠવણને મૂળ પુસ્તક મુજબ જ રાખવા વિનંતી.
 2. આપેલા પાનાની ભૂલ શુદ્ધિ થઈ જાય ત્યારે, પાનાની નીચે આપેલ "પાનાની સ્થિતિ" પર પીળા રંગના બટન પર ટીક કરવું
સહકાર બદલ આભાર.

પરિયોજનામાં જોડાવા માટે[ફેરફાર કરો]

 1. --Vyom25(ચર્ચા) ૧૪:૪૯, ૧૮ મે ૨૦૧૭ (IST)\
 2. --Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૫૨, ૧૮ મે ૨૦૧૭ (IST)
 3. --kjthaker (ચર્ચા) ૧૨:૨૫, ૨૨ મે ૨૦૧૭ (IST)
 4. --સુશાંત સાવલા ૦૬:૪૨, ૨૩ મે ૨૦૧૭ (IST)

પુસ્તકની લિંક[ફેરફાર કરો]

વિકિ સ્રોત પર પુસ્તકના સ્કેન પાનાની યાદી

પૃષ્ઠ વહેંચણી[ફેરફાર કરો]

શરૂઆતના પાના[ફેરફાર કરો]

મૂળ કથા[ફેરફાર કરો]

 • પૃષ્ઠ થી ૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૪૨, ૨૨ મે ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ થી ૧૦
 • પૃષ્ઠ૧૧ થી ૧૫--સુશાંત સાવલા ૦૬:૪૨, ૨૩ મે ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૬ થી ૨૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૪૬, ૨૩ મે ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૧ થી ૨૫--સુશાંત સાવલા ૨૧:૫૦, ૨૩ મે ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૬ થી ૩૦--સુશાંત સાવલા ૦૯:૧૯, ૨૪ મે ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૧ થી ૩૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૫૭, ૨૪ મે ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૬ થી ૪૦--સુશાંત સાવલા ૨૨:૦૯, ૨૪ મે ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૪૧ થી ૪૫--સુશાંત સાવલા ૨૦:૪૦, ૨૫ મે ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૪૬ થી ૫૦
 • પૃષ્ઠ૫૧ થી ૫૫
 • પૃષ્ઠ૫૬ થી ૬૦
 • પૃષ્ઠ૬૧ થી ૬૫
 • પૃષ્ઠ૬૬ થી ૭૦
 • પૃષ્ઠ૭૧ થી ૭૫
 • પૃષ્ઠ૭૬ થી ૮૦
 • પૃષ્ઠ૮૧ થી ૮૫
 • પૃષ્ઠ૮૬ થી ૯૦
 • પૃષ્ઠ૯૧ થી ૯૫
 • પૃષ્ઠ૯૬ થી ૧૦૦
 • પૃષ્ઠ૧૦૧ થી ૧૦૫--Vyom25(ચર્ચા) ૧૪:૫૭, ૧૮ મે ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૦૬ થી ૧૧૦--Vyom25(ચર્ચા) ૧૪:૫૭, ૧૮ મે ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૧૬ થી ૧૨૦--Vyom25(ચર્ચા) ૧૬:૫૮, ૨૨ મે ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૨૧ થી ૧૨૫--Vyom25(ચર્ચા) ૧૬:૫૮, ૨૨ મે ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૨૬ થી ૧૩૦--Vyom25(ચર્ચા) ૧૭:૨૨, ૨૩ મે ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૩૧ થી ૧૩૫--Vyom25(ચર્ચા) ૧૭:૨૨, ૨૩ મે ૨૦૧૭ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૩૬ થી ૧૪૦
 • પૃષ્ઠ૧૪૧ થી ૧૪૫
 • પૃષ્ઠ૧૪૬ થી ૧૫૦
 • પૃષ્ઠ૧૫૧ થી ૧૫૫
 • પૃષ્ઠ૧૫૬ થી ૧૬૦
 • પૃષ્ઠ૧૬૧ થી ૧૬૫
 • પૃષ્ઠ૧૬૬ થી ૧૭૦
 • પૃષ્ઠ૧૭૧ થી ૧૭૫
 • પૃષ્ઠ૧૭૬ થી ૧૮૦
 • પૃષ્ઠ૧૮૧ થી ૧૮૫
 • પૃષ્ઠ૧૮૬ થી ૧૯૦
 • પૃષ્ઠ૧૯૧ થી ૧૯૫
 • પૃષ્ઠ૧૯૬ થી ૨૦૦
 • પૃષ્ઠ૨૦૧ થી ૨૦૫
 • પૃષ્ઠ૨૦૬ થી ૨૧૦
 • પૃષ્ઠ૨૧૧ થી ૨૧૫
 • પૃષ્ઠ૨૧૬ થી ૨૨૦
 • પૃષ્ઠ૨૨૧ થી ૨૨૫
 • પૃષ્ઠ૨૨૬ થી ૨૩૦
 • પૃષ્ઠ૨૩૧ થી ૨૩૫
 • પૃષ્ઠ૨૩૬ થી ૨૩૬--kjthaker (ચર્ચા) ૧૨:૨૫, ૨૨ મે ૨૦૧૭ (IST)


મિત્રો, જે પાનું આપ ભૂલશુદ્ધિ કરવાનાં ચાલુ કરો તેની સામે આપ પોતાની સહી કરી દેશો જેથી ટાઈપ કરવામાં ડુપ્લીકેટ થવાનો કોઈ મોકો ન રહે. આભાર.'

પૃષ્ઠ ક્રમાંક[ફેરફાર કરો]

પુસ્તકના પાનામાં પૃષ્ઠ ક્રમાંક ઉમેરવા માટે એક ખાસ સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. આ માટે "ફેરફાર કરો" એટલે કે ઍડિટ મોડમાં મથાળાની નીચે આપેલ બટનમાં છેલ્લું બટન (વિકલ્પ) છે "પ્રૂફરીડ સાધનો" તેને દબાવો. ત્યાર બાદ નીચેની પંક્તિમાં [+] જેવું એક બટન (વિકલ્પ) દેખાશે તેને દબાવો. આમ કરતાં હેડર અને ફુટર ખુલશે. આ હેડર કે ફુટરમાં પુસ્તકના પાના નંબર, દરેક પાને આવતું પુસ્તક કે પ્રકરણનું નામ લખી શકાય છે.

આપણે જ્યારે પુસ્તક બનાવીએ છીએ ત્યારે તે પુસ્તક પ્રકરણ અનુસાર ચાલે છે, જો આપણે પાના નંબર મુખ્ય ગધ કે પધના ભાગમાં મુકીએ તો પુસ્તક બનાવીશું ત્યારે પ્રકરનમાં વચ્ચે વચ્ચે તે પાના નંબર આવી તકલીફ આપશે. તે ન આવે તે માટે આ ખાસ ગોઠવણ છે. --Sushant savla (talk)

પુસ્તકનાં ચિત્રો[ફેરફાર કરો]

સુશાંતભાઈ, આ પુસ્તકના ચિત્રો પણ પહેલા ભાગની જેમ કૉમન્સ પર ચડાવી દો તો ૧૦૦% પુસ્તક ઉપલબ્ધ કરવાવનો આનંદ મળશે.--Vyom25(ચર્ચા) ૧૫:૩૬, ૧૮ મે ૨૦૧૭ (IST)