સૂચિ ચર્ચા:Trishanku.pdf

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

ભૂલશુદ્ધિ પરિયોજના[ફેરફાર કરો]

આ પરિયોજનામાં અક્ષરાંકન એટલેકે ટાયપિંગ કરવાનું નથી. ટાયપિંગ કરેલા પાનાં પહેલેથી ઉપલબ્ધ છે, આપણે માત્ર ભૂલશુદ્ધિ જ કરવાની છે.

ઢાંચો[ફેરફાર કરો]

 1. વાક્ય રચના, જોડણી અને ફકરાઓની ગોઠવણને મૂળ પુસ્તક મુજબ જ રાખવા વિનંતી.
 2. આપેલા પાનાની ભૂલ શુદ્ધિ થઈ જાય ત્યારે, પાનાની નીચે આપેલ "પાનાની સ્થિતિ" પર પીળા રંગના બટન પર ટીક કરવું
સહકાર બદલ આભાર.

પરિયોજનામાં જોડાવા માટે[ફેરફાર કરો]

--Amvaishnav (ચર્ચા) ૧૯:૫૧, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)

--Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૨૧:૪૬, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)

--kjthaker (ચર્ચા) ૧૨:૪૫, ૦૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)

પુસ્તકની લિંક[ફેરફાર કરો]

વિકિ સ્રોત પર પુસ્તકના સ્કેન પાનાની યાદી

પૃષ્ઠ વહેંચણી[ફેરફાર કરો]

શરૂઆતના પાના[ફેરફાર કરો]

 • પૃષ્ઠ1 થી 5--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૦૩, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ6 થી 8--સુશાંત સાવલા ૨૦:૧૧, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)

મૂળ કથા[ફેરફાર કરો]

 • પૃષ્ઠ થી ૫--સુશાંત સાવલા ૨૧:૨૮, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ થી ૧૦--સુશાંત સાવલા ૦૭:૩૦, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૧ થી ૧૫--Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૨૧:૪૮, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૬ થી ૨૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૦૬, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૧ થી ૨૫--Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૨૨:૨૮, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૬ થી ૩૦--સુશાંત સાવલા ૨૨:૪૪, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૧ થી ૩૫--kjthaker (ચર્ચા) ૧૨:૪૫, ૦૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૬ થી ૪૦--kjthaker (ચર્ચા) ૧૬:૨૦, ૦૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૪૧ થી ૪૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૧૪, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૪૬ થી ૫૦--સુશાંત સાવલા ૧૦:૦૫, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૫૧ થી ૫૫--kjthaker (ચર્ચા) ૧૭:૪૦, ૦૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૫૬ થી ૬૦--Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૧૯:૨૭, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૬૧ થી ૬૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૨૬, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૬૬ થી ૭૦--સુશાંત સાવલા ૨૧:૨૨, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૭૧ થી ૭૫--kjthaker (ચર્ચા) ૧૪:૩૦, ૦૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૭૬ થી ૮૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૦૫, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૮૧ થી ૮૫--સુશાંત સાવલા ૦૭:૪૫, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૮૬ થી ૯૦--kjthaker (ચર્ચા) ૧૬:૩૫, ૦૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૯૧ થી ૯૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૧૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૯૬ થી ૧૦૦--સુશાંત સાવલા ૨૧:૧૨, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૦૧ થી ૧૦૫--kjthaker (ચર્ચા) ૧૫:૫૦, ૦૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૦૬ થી ૧૧૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૧૨, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૧૧ થી ૧૧૫--સુશાંત સાવલા ૨૦:૨૮, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૧૬ થી ૧૨૦--Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૨૦:૩૮, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૨૧ થી ૧૨૫--kjthaker (ચર્ચા) ૧૭:૦૦, ૦૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૨૬ થી ૧૩૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૦૩, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૩૧ થી ૧૩૫--Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૨૦:૨૪, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૩૬ થી ૧૪૦--Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૨૨:૦૭, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૪૧ થી ૧૪૫--સુશાંત સાવલા ૨૨:૧૦, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૪૬ થી ૧૫૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૦૦, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૫૧ થી ૧૫૫--kjthaker (ચર્ચા) ૧૩:૪૦, ૦૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૫૬ થી ૧૬૦--kjthaker (ચર્ચા) ૧૬:૫૦, ૦૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૬૧ થી ૧૬૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૧૪, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૬૬ થી ૧૭૦--Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૨૦:૫૫, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૭૧ થી ૧૭૫--Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૨૧:૪૦, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૭૬ થી ૧૮૦--Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૨૨:૧૬, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૮૧ થી ૧૮૫--સુશાંત સાવલા ૦૬:૨૯, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૮૬ થી ૧૯૦--kjthaker (ચર્ચા) ૧૪:૦૦, ૦૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૯૧ થી ૧૯૫--સુશાંત સાવલા ૧૧:૪૧, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૯૬ થી ૨૦૦--Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૧૩:૨૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૦૧ થી ૨૦૫--kjthaker (ચર્ચા) ૧૫:૩૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૦૬ થી ૨૧૦--Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૧૬:૩૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૧૧ થી ૨૧૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૦૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૧૬ --Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૧૬:૩૧, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)


મિત્રો, જે પાનું આપ ભૂલશુદ્ધિ કરવાનાં ચાલુ કરો તેની સામે આપ પોતાની સહી કરી દેશો જેથી ટાઈપ કરવામાં ડુપ્લીકેટ થવાનો કોઈ મોકો ન રહે. આભાર.'

પૃષ્ઠ ક્રમાંક[ફેરફાર કરો]

પુસ્તકના પાનામાં પૃષ્ઠ ક્રમાંક ઉમેરવા માટે એક ખાસ સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. આ માટે "ફેરફાર કરો" એટલે કે ઍડિટ મોડમાં મથાળાની નીચે આપેલ બટનમાં છેલ્લું બટન (વિકલ્પ) છે "પ્રૂફરીડ સાધનો" તેને દબાવો. ત્યાર બાદ નીચેની પંક્તિમાં [+] જેવું એક બટન (વિકલ્પ) દેખાશે તેને દબાવો. આમ કરતાં હેડર અને ફુટર ખુલશે. આ હેડર કે ફુટરમાં પુસ્તકના પાના નંબર, દરેક પાને આવતું પુસ્તક કે પ્રકરણનું નામ લખી શકાય છે.

આપણે જ્યારે પુસ્તક બનાવીએ છીએ ત્યારે તે પુસ્તક પ્રકરણ અનુસાર ચાલે છે, જો આપણે પાના નંબર મુખ્ય ગધ કે પધના ભાગમાં મુકીએ તો પુસ્તક બનાવીશું ત્યારે પ્રકરનમાં વચ્ચે વચ્ચે તે પાના નંબર આવી તકલીફ આપશે. તે ન આવે તે માટે આ ખાસ ગોઠવણ છે. --Sushant savla (talk)