સૂચિ ચર્ચા:Vyajno Varas.pdf

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

ભૂલશુદ્ધિ પરિયોજના[ફેરફાર કરો]

આ પરિયોજનામાં અક્ષરાંકન એટલેકે ટાયપિંગ કરવાનું નથી. ટાયપિંગ કરેલા પાનાં પહેલેથી ઉપલબ્ધ છે, આપણે માત્ર ભૂલશુદ્ધિ જ કરવાની છે.

ઢાંચો[ફેરફાર કરો]

 1. વાક્ય રચના, જોડણી અને ફકરાઓની ગોઠવણને મૂળ પુસ્તક મુજબ જ રાખવા વિનંતી.
 2. આપેલા પાનાની ભૂલ શુદ્ધિ થઈ જાય ત્યારે, પાનાની નીચે આપેલ "પાનાની સ્થિતિ" પર પીળા રંગના બટન પર ટીક કરવું
સહકાર બદલ આભાર.

પરિયોજનામાં જોડાવા માટે[ફેરફાર કરો]

 1. Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૦૩, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 2. Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૨૦:૨૭, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)

પુસ્તકની લિંક[ફેરફાર કરો]

વિકિ સ્રોત પર પુસ્તકના સ્કેન પાનાની યાદી

પૃષ્ઠ વહેંચણી[ફેરફાર કરો]

શરૂઆતના પાના[ફેરફાર કરો]

 • ૧ થી ૫
 • ૫ થી ૧૦
 • ૧૧ થી ૧૪

મૂળ કથા[ફેરફાર કરો]

 • પૃષ્ઠ ૧ થી ૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૦૪, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૬ થી ૧૦--સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૧૨:૦૪, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૧ થી ૧૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૪૯, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૬ થી ૨૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૧૯:૪૮, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૨૧ થી ૨૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૧૯:૪૬, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૨૬ થી ૩૦--સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૨૦:૧૪, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૩૧ થી ૩૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૧૯:૩૬, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૩૬ થી ૪૦--Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૨૦:૨૭, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૪૧ થી ૪૫--Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૨૧:૧૯, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૪૬ થી ૫૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૦૦, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૫૧ થી ૫૫--Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૨૧:૪૬, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૫૬ થી ૬૦--Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૨૩:૨૩, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૬૧ થી ૬૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૧૮, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૬૬ થી ૭૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૧૯:૩૫, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૭૧ થી ૭૫--Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૨૨:૦૩, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૭૬ થી ૮૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૧૯:૪૭, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૮૧ થી ૮૫--Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૨૨:૫૭, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૮૬ થી ૯૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૦૯, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૯૧ થી ૯૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૧૯:૫૪, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૯૬ થી ૧૦૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૧૯:૨૮, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૦૧ થી ૧૦૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૪૪, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૦૬ થી ૧૧૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૨૪, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૧૧ થી ૧૧૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૧૯:૨૭, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૧૬ થી ૧૨૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૧૯:૪૫, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૨૧ થી ૧૨૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૧૯:૩૩, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૨૬ થી ૧૩૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૧૯:૩૫, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૩૧ થી ૧૩૫--Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૨૧:૪૫, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૩૬ થી ૧૪૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૧૯:૩૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૪૧ થી ૧૪૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૨૯, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૪૬ થી ૧૫૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૨૦, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૫૧ થી ૧૫૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૧૯:૩૩, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૫૬ થી ૧૬૦--Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૨૦:૦૯, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૬૧ થી ૧૬૫--Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૧૯:૨૭, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૬૬ થી ૧૭૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૧૯:૫૦, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૭૧ થી ૧૭૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૧૯:૩૬, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૭૬ થી ૧૮૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૧૯:૪૧, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૮૧ થી ૧૮૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૧૯:૩૮, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૮૬ થી ૧૯૦--સભ્ય:Prashant Subhashchandra Salunke (ચર્ચા) 11:30, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૯૧ થી ૧૯૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૨૮, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૧૯૬ થી ૨૦૦--Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૧૮:૫૩, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૨૦૧ થી ૨૦૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૦૩, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૨૦૬ થી ૨૧૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૧૫, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૨૧૧ થી ૨૧૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૧૯:૪૪, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૨૧૬ થી ૨૨૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૧૯:૩૪, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૨૨૧ થી ૨૨૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૧૯:૩૮, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૨૨૬ થી ૨૩૦--Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૧૨:૪૬, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૨૩૧ થી ૨૩૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૧૯:૩૮, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૨૩૬ થી ૨૪૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૧૭, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૨૪૧ થી ૨૪૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૨૮, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૨૪૬ થી ૨૫૦--Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૨૨:૧૪, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૨૫૧ થી ૨૫૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૧૯:૫૦, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૨૫૬ થી ૨૬૦--Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૨૩:૧૨, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૨૬૧ થી ૨૬૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૧૯:૫૩, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૨૬૬ થી ૨૭૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૧૯:૩૫, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૨૭૧ થી ૨૭૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૧૯:૪૬, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૨૭૬ થી ૨૮૦--Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૦૯:૩૧, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૨૮૧ થી ૨૮૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૧૯:૫૯, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૨૮૬ થી ૨૯૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૩૪, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૨૯૧ થી ૨૯૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૧૪, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૨૯૬ થી ૩૦૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૧૯:૩૭, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૩૦૧ થી ૩૦૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૧૯:૩૯, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૩૦૬ થી ૩૧૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૧૯:૪૫, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ (IST)
 • પૃષ્ઠ ૩૧૧ થી ૩૧૪

મિત્રો, જે પાનું આપ ભૂલશુદ્ધિ કરવાનાં ચાલુ કરો તેની સામે આપ પોતાની સહી કરી દેશો જેથી ટાઈપ કરવામાં ડુપ્લીકેટ થવાનો કોઈ મોકો ન રહે. આભાર.'

પૃષ્ઠ ક્રમાંક[ફેરફાર કરો]

પુસ્તકના પાનામાં પૃષ્ઠ ક્રમાંક ઉમેરવા માટે એક ખાસ સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. આ માટે "ફેરફાર કરો" એટલે કે ઍડિટ મોડમાં મથાળાની નીચે આપેલ બટનમાં છેલ્લું બટન (વિકલ્પ) છે "પ્રૂફરીડ સાધનો" તેને દબાવો. ત્યાર બાદ નીચેની પંક્તિમાં [+] જેવું એક બટન (વિકલ્પ) દેખાશે તેને દબાવો. આમ કરતાં હેડર અને ફુટર ખુલશે. આ હેડર કે ફુટરમાં પુસ્તકના પાના નંબર, દરેક પાને આવતું પુસ્તક કે પ્રકરણનું નામ લખી શકાય છે.

આપણે જ્યારે પુસ્તક બનાવીએ છીએ ત્યારે તે પુસ્તક પ્રકરણ અનુસાર ચાલે છે, જો આપણે પાના નંબર મુખ્ય ગદ્ય કે પદ્યના ભાગમાં મુકીએ તો પુસ્તક બનાવીશું ત્યારે પ્રકરણમાં વચ્ચે વચ્ચે તે પાના નંબર આવી તકલીફ આપશે. તે ન આવે તે માટે આ ખાસ ગોઠવણ છે.

***