સૂચિ ચર્ચા:Yugavandana.pdf

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

ભૂલશુદ્ધિ પરિયોજના[ફેરફાર કરો]

આ પરિયોજનામાં અક્ષરાંકન એટલેકે ટાયપિંગ કરવાનું નથી. ટાયપિંગ કરેલા પાનાં પહેલેથી ઉપલબ્ધ છે, આપણે માત્ર ભૂલશુદ્ધિ જ કરવાની છે.

ઢાંચો[ફેરફાર કરો]

 1. વાક્ય રચના, જોડણી અને ફકરાઓની ગોઠવણને મૂળ પુસ્તક મુજબ જ રાખવા વિનંતી.
 2. આપેલા પાનાની ભૂલ શુદ્ધિ થઈ જાય ત્યારે, પાનાની નીચે આપેલ "પાનાની સ્થિતિ" પર પીળા રંગના બટન પર ટીક કરવું
સહકાર બદલ આભાર.

પરિયોજનામાં જોડાવા માટે[ફેરફાર કરો]

 1. --સુશાંત સાવલા ૨૨:૩૮, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 2. --Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૧૬, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)

પુસ્તકની લિંક[ફેરફાર કરો]

વિકિ સ્રોત પર પુસ્તકના સ્કેન પાનાની યાદી

પૃષ્ઠ વહેંચણી[ફેરફાર કરો]

શરૂઆતના પાના[ફેરફાર કરો]

 • પૃષ્ઠ થી ૫--સુશાંત સાવલા ૨૨:૩૯, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ થી ૧૦--સુશાંત સાવલા ૨૨:૩૯, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૧ થી ૧૪--સુશાંત સાવલા ૨૨:૩૯, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)

મૂળ કથા[ફેરફાર કરો]

 • પૃષ્ઠ થી ૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૧૭, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ થી ૧૦--Prashant Subhashchandra Salunke (ચર્ચા) ૨૦:૦૭, 10 જાન્યુઆરી ૨૦૧૯
 • પૃષ્ઠ૧૧ થી ૧૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૦૭, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૬ થી ૨૦--Prashant Subhashchandra Salunke (ચર્ચા) ૨૦:૦૭, 10 જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૨૧ થી ૨૫--Prashant Subhashchandra Salunke (ચર્ચા) ૨૦:૦૭, 10 જાન્યુઆરી ૨૦૧૯
 • પૃષ્ઠ૨૬ થી ૩૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૦૭, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૧ થી ૩૫--સુશાંત સાવલા ૧૬:૪૮, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૩૬ થી ૪૦--સુશાંત સાવલા ૧૭:૪૯, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૪૧ થી ૪૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૫૪, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૪૫ થી ૫૦--સુશાંત સાવલા ૨૧:૫૯, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૫૧ થી ૫૫--સુશાંત સાવલા ૧૯:૧૮, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૫૬ થી ૬૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૧૨, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૬૧ થી ૬૫ Prashant Subhashchandra Salunke (ચર્ચા) ૨૦:૦૭, 10 જાન્યુઆરી ૨૦૧૯
 • પૃષ્ઠ૬૬ થી ૭૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૩૯, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૭૧ થી ૭૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૨:૧૬, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૭૬ થી ૮૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૦૪, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૮૧ થી ૮૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૦૦, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૮૬ થી ૯૦--સુશાંત સાવલા ૨૦:૨૦, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૯૧ થી ૯૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૨:૨૩, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૯૬ થી ૧૦૦--સુશાંત સાવલા ૧૨:૩૧, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠવ૧૦૧ થી ૧૦૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૧૦, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૦૬ થી ૧૧૦--સુશાંત સાવલા ૧૨:૩૧, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૧૧ થી ૧૧૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૨:૨૩, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૧૬ થી ૧૨૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૧૯:૪૭, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૨૧ થી ૧૨૫--સુશાંત સાવલા ૨૧:૨૫, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૨૬ થી ૧૩૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૧૯:૫૫, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૩૧ થી ૧૩૫--સુશાંત સાવલા ૨૦:૧૩, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૩૬ થી ૧૪૦--સુશાંત સાવલા ૨૧:૦૭, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૪૧ થી ૧૪૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૧૯:૫૮, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૪૬ થી ૧૫૦--સુશાંત સાવલા ૨૧:૦૭, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૫૧ થી ૧૫૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૦૫, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૫૬ થી ૧૬૦--સુશાંત સાવલા ૧૩:૨૭, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૬૧ થી ૧૬૫--Amvaishnav (ચર્ચા) ૧૯:૫૯, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૬૬ થી ૧૭૦--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૦૭, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)
 • પૃષ્ઠ૧૭૧ થી ૧૭૪--સુશાંત સાવલા ૦૮:૫૦, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)


મિત્રો, જે પાનું આપ ભૂલશુદ્ધિ કરવાનાં ચાલુ કરો તેની સામે આપ પોતાની સહી કરી દેશો જેથી ટાઈપ કરવામાં ડુપ્લીકેટ થવાનો કોઈ મોકો ન રહે. આભાર.'

પૃષ્ઠ ક્રમાંક[ફેરફાર કરો]

પુસ્તકના પાનામાં પૃષ્ઠ ક્રમાંક ઉમેરવા માટે એક ખાસ સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. આ માટે "ફેરફાર કરો" એટલે કે ઍડિટ મોડમાં મથાળાની નીચે આપેલ બટનમાં છેલ્લું બટન (વિકલ્પ) છે "પ્રૂફરીડ સાધનો" તેને દબાવો. ત્યાર બાદ નીચેની પંક્તિમાં [+] જેવું એક બટન (વિકલ્પ) દેખાશે તેને દબાવો. આમ કરતાં હેડર અને ફુટર ખુલશે. આ હેડર કે ફુટરમાં પુસ્તકના પાના નંબર, દરેક પાને આવતું પુસ્તક કે પ્રકરણનું નામ લખી શકાય છે.

આપણે જ્યારે પુસ્તક બનાવીએ છીએ ત્યારે તે પુસ્તક પ્રકરણ અનુસાર ચાલે છે, જો આપણે પાના નંબર મુખ્ય ગધ કે પધના ભાગમાં મુકીએ તો પુસ્તક બનાવીશું ત્યારે પ્રકરનમાં વચ્ચે વચ્ચે તે પાના નંબર આવી તકલીફ આપશે. તે ન આવે તે માટે આ ખાસ ગોઠવણ છે. --Sushant savla (talk)