હરિ ! તુમ હરો જનકી ભીર

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

હરિ ! તુમ હરો જનકી ભીર ... ટેક

દ્રૌપદી કી લાજ રાખી,
તુમ બઢાયો ચીર .... હરિ

ભક્ત કારન રૂપ નરહરિ,
ધર્યો આપ શરીર ... હરિ

હરિન કશ્યપ માર લિન્હો,
ધર્યો નાહિન ધીર ... હરિ

બૂડતે ગજરાજ રાખ્યો,
કિયો બાહિર નીર ... હરિ

દાસ મીરાં લાલ ગિરિધર,
દુઃખ જહાં તહાં પીર ... હરિ