હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

કચ્છમાં અંજાર મોટા શે'ર છે હો જી રે
તિયાં જેસલના હોઈ રે રંગ મો'લ રાજ

હો રાજ !
હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે
હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે

હે જી રે !
હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે

જેસલને ઉતારા રે ઓરડાં હો જી રે
સતી તોળાંને મેડિયુંના મો'લ રાજ

હો રાજ !
હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે
હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે

હે જી રે !
હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે

જેસલને નાવણ કૂંડિયું હો રાજ
સતી તોળાંને જમુનાના નીર રાજ

હો રાજ !
હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે
હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે

હે જી રે !
હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે

જેસલને દાતણ દાડમી હો જી રે
સતી તોળાંને કણેરીની કાંબ રાજ

હો રાજ !
હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે
હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે
હે જી રે !
હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે

જેસલને ભોજન લાપસી હો જી રે
સતી તોળાંને કઢિયેલ દૂધ રાજ

હો રાજ !
હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે
હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે

હે જી રે !
હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે

જેસલને પોઢણ ઢોલિયાં હો જી રે
સતી તોળાંને હીંડોળા ખાટ રાજ

હો રાજ !
હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે
હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે

હે જી રે !
હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે

એ...ઈ... તોરલે
તોરલે ત્રણ નર તારિયા
ને સાંસતીયો ને સગીર
પણ જેસલ જગતનો ચોરટો
એ એને પળમાં ય કીધો પીર