હે કરુણાના કરનારા

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

હે કરુણાના કરનારા
તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી
હે સંકટના હરનારા
તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી

મેં પાપ કર્યા છે એવાં
હું તો ભૂલ્યો તારી સેવા
મારી ભૂલોને ભૂલનારા
તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી

હું અંતરમાં થઈ રાજી
ખેલ્યો છું અવળી બાજી
અવળી સવળી કરનારા
તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી

હે પરમ કૃપાળુ વ્હાલા
મેં પીધા વિષના પ્યાલા
વિષને અમૃત કરનારા
તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી

કદી છોરુ કછોરું થાયે
પણ તું માવિતર કહેવાયે
મીઠી છાયાના દેનારા
તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી

મને જડતો નથી કિનારો
મારો ક્યાંથી આવે આરો
મારી નાવના ખેવણહારા
તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી

છે જીવન મારું ઉદાસી
તું શરણે લે અવિનાશી
મારા દિલમાં હે રમનારા
તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી