હો સાથીડા મેરો નેહ નિભાવના

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
હો સાથીડા મેરો નેહ નિભાવના
પ્રેમાનંદ સ્વામીહો સાથીડા મેરો નેહ નિભાવના.... ટેક

મૈં હૂં કપટી કુશીલ કુટિલની,
દોષ પિયાજી મેરો દિલઉ ન લાવના... હો ૧

બિખમ ઉજારમેં હૂં તો અકેલી,
તુમ બિન ઔર શરન નહિં પાવના... હો ૨

અવગુન જાની તજો પિયા મો'બત,
કોટિ કલ્પ મેરો અંતઉ ન આવના... હો ૩

પ્રેમસખી શરન તુમ સમરથ,
પતિતપાવન તેરો નામ ન લજાવના... હો ૪