ઇચ્છિત શ્રેણીઓ

Jump to navigation Jump to search

નીચેની વિગતો જૂના સંગ્રહમાથી છે અને તે છેલ્લે ૨૦:૧૩, ૧ જૂન ૨૦૨૦એ તાજી કરવામાં આવી હતી. વધુમાં વધુ ૫,૦૦૦ પરિણામો આ સંગ્રહમાં ઉપલબ્ધ છે.

Showing below up to ૫૦ results in range # to #૫૦.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. Wikisource documentation pages‏‎ (૩૬ સદસ્યો)
 2. Pages with script errors‏‎ (૧૬ સદસ્યો)
 3. ફાઇલોની ત્રૂટક કડીઓવાળાં પાનાં‏‎ (૧૫ સદસ્યો)
 4. અનુક્રમણિકા નહી બનાવેલા પાનાં‏‎ (૧૪ સદસ્યો)
 5. Formatting templates‏‎ (૧૦ સદસ્યો)
 6. Special effects templates‏‎ (૯ સદસ્યો)
 7. Template documentation‏‎ (૭ સદસ્યો)
 8. Pages using ISBN magic links‏‎ (૬ સદસ્યો)
 9. Templates‏‎ (૫ સદસ્યો)
 10. Block based templates‏‎ (૩ સદસ્યો)
 11. Pages using invalid self-closed HTML tags‏‎ (૩ સદસ્યો)
 12. Stub‏‎ (૩ સદસ્યો)
 13. Template templates‏‎ (૩ સદસ્યો)
 14. User en‏‎ (૩ સદસ્યો)
 15. User en-2‏‎ (૩ સદસ્યો)
 16. User hi-3‏‎ (૩ સદસ્યો)
 17. Wikipedia special effects templates‏‎ (૩ સદસ્યો)
 18. અજ્ઞાત‏‎ (૩ સદસ્યો)
 19. Exclude in print‏‎ (૨ સદસ્યો)
 20. Internal link templates‏‎ (૨ સદસ્યો)
 21. Template namespace templates‏‎ (૨ સદસ્યો)
 22. Wikisource index pages‏‎ (૨ સદસ્યો)
 23. ડાહ્યાભાઈ દેરાસરી‏‎ (૨ સદસ્યો)
 24. વિકિસ્રોત નીતિઓ‏‎ (૨ સદસ્યો)
 25. વિકિસ્રોત બૉટો‏‎ (૨ સદસ્યો)
 26. વિકિસ્રોત સૂચિ પૃષ્ઠો‏‎ (૨ સદસ્યો)
 27. Article templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 28. Articles with empty listen template‏‎ (૧ સદસ્ય)
 29. Audio templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 30. Coptic/Templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 31. Coptic/Unicode‏‎ (૧ સદસ્ય)
 32. Help‏‎ (૧ સદસ્ય)
 33. List templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 34. MSIE font fix templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 35. Marker templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 36. Namespace manipulation templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 37. PD India‏‎ (૧ સદસ્ય)
 38. Page namespace templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 39. Page numbering templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 40. Pages using deprecated source tags‏‎ (૧ સદસ્ય)
 41. Pages using left-margin without text‏‎ (૧ સદસ્ય)
 42. Pages with TemplateStyles errors‏‎ (૧ સદસ્ય)
 43. Pages with maps‏‎ (૧ સદસ્ય)
 44. Pages with reference errors‏‎ (૧ સદસ્ય)
 45. PediaPress templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 46. Proofreading templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 47. Spoken works‏‎ (૧ સદસ્ય)
 48. Table and column templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 49. Tables templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 50. Template sandboxes‏‎ (૧ સદસ્ય)

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)