ઇચ્છિત શ્રેણીઓ

Jump to navigation Jump to search

નીચેની વિગતો જૂના સંગ્રહમાથી છે અને તે છેલ્લે ૨૨:૩૮, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯એ તાજી કરવામાં આવી હતી. વધુમાં વધુ ૫,૦૦૦ પરિણામો આ સંગ્રહમાં ઉપલબ્ધ છે.

Showing below up to ૫૦ results in range # to #૫૦.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. Wikipedia documentation pages‏‎ (૨૭ સદસ્યો)
 2. ફાઇલોની ત્રૂટક કડીઓવાળાં પાનાં‏‎ (૧૬ સદસ્યો)
 3. Pages with script errors‏‎ (૧૪ સદસ્યો)
 4. અનુક્રમણિકા નહી બનાવેલા પાનાં‏‎ (૧૪ સદસ્યો)
 5. Formatting templates‏‎ (૬ સદસ્યો)
 6. Template documentation‏‎ (૬ સદસ્યો)
 7. Templates‏‎ (૫ સદસ્યો)
 8. Pages using ISBN magic links‏‎ (૪ સદસ્યો)
 9. Pages using invalid self-closed HTML tags‏‎ (૩ સદસ્યો)
 10. Stub‏‎ (૩ સદસ્યો)
 11. Template templates‏‎ (૩ સદસ્યો)
 12. User en‏‎ (૩ સદસ્યો)
 13. User en-2‏‎ (૩ સદસ્યો)
 14. User hi-3‏‎ (૩ સદસ્યો)
 15. Wikipedia special effects templates‏‎ (૩ સદસ્યો)
 16. અજ્ઞાત‏‎ (૩ સદસ્યો)
 17. Exclude in print‏‎ (૨ સદસ્યો)
 18. Wikisource index pages‏‎ (૨ સદસ્યો)
 19. ડાહ્યાભાઈ દેરાસરી‏‎ (૨ સદસ્યો)
 20. વિકિસ્રોત નીતિઓ‏‎ (૨ સદસ્યો)
 21. વિકિસ્રોત બૉટો‏‎ (૨ સદસ્યો)
 22. વિકિસ્રોત સૂચિ પૃષ્ઠો‏‎ (૨ સદસ્યો)
 23. Article templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 24. Articles with empty listen template‏‎ (૧ સદસ્ય)
 25. Audio templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 26. Coptic/Templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 27. Coptic/Unicode‏‎ (૧ સદસ્ય)
 28. Georgian‏‎ (૧ સદસ્ય)
 29. Help‏‎ (૧ સદસ્ય)
 30. Internal link templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 31. List templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 32. MSIE font fix templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 33. Marker templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 34. Namespace manipulation templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 35. PD India‏‎ (૧ સદસ્ય)
 36. Page namespace templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 37. Page numbering templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 38. Pages with maps‏‎ (૧ સદસ્ય)
 39. Pages with reference errors‏‎ (૧ સદસ્ય)
 40. PediaPress templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 41. Special effects templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 42. Table and column templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 43. Template namespace templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 44. Text integrity‏‎ (૧ સદસ્ય)
 45. Userboxes‏‎ (૧ સદસ્ય)
 46. Wikipedia workaround templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 47. Wikisource‏‎ (૧ સદસ્ય)
 48. અખાના છપ્પા‏‎ (૧ સદસ્ય)
 49. અજ્ઞાત પ્રકાશન અધિકાર‏‎ (૧ સદસ્ય)
 50. અનુક્રમણિકા નહીં બનાવેલા પાનાં‏‎ (૧ સદસ્ય)

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)