ઇચ્છિત શ્રેણીઓ

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

નીચેની વિગતો જૂના સંગ્રહમાથી છે અને તે છેલ્લે ૨૦:૩૯, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧એ તાજી કરવામાં આવી હતી. વધુમાં વધુ ૫,૦૦૦ પરિણામો આ સંગ્રહમાં ઉપલબ્ધ છે.

Showing below up to ૫૦ results in range # to #૫૦.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. Wikisource documentation pages‏‎ (૩૮ સદસ્યો)
 2. ફાઇલોની ત્રૂટક કડીઓવાળાં પાનાં‏‎ (૧૭ સદસ્યો)
 3. Pages with script errors‏‎ (૧૫ સદસ્યો)
 4. અનુક્રમણિકા નહી બનાવેલા પાનાં‏‎ (૧૨ સદસ્યો)
 5. Formatting templates‏‎ (૧૦ સદસ્યો)
 6. Special effects templates‏‎ (૯ સદસ્યો)
 7. Template documentation‏‎ (૭ સદસ્યો)
 8. Templates‏‎ (૫ સદસ્યો)
 9. Block based templates‏‎ (૩ સદસ્યો)
 10. Stub‏‎ (૩ સદસ્યો)
 11. Template templates‏‎ (૩ સદસ્યો)
 12. User en‏‎ (૩ સદસ્યો)
 13. User en-2‏‎ (૩ સદસ્યો)
 14. User hi-3‏‎ (૩ સદસ્યો)
 15. Wikipedia special effects templates‏‎ (૩ સદસ્યો)
 16. અજ્ઞાત‏‎ (૩ સદસ્યો)
 17. Exclude in print‏‎ (૨ સદસ્યો)
 18. Internal link templates‏‎ (૨ સદસ્યો)
 19. Pages using invalid self-closed HTML tags‏‎ (૨ સદસ્યો)
 20. Template namespace templates‏‎ (૨ સદસ્યો)
 21. Wikisource index pages‏‎ (૨ સદસ્યો)
 22. વિકિસ્રોત નીતિઓ‏‎ (૨ સદસ્યો)
 23. વિકિસ્રોત બૉટો‏‎ (૨ સદસ્યો)
 24. વિકિસ્રોત સૂચિ પૃષ્ઠો‏‎ (૨ સદસ્યો)
 25. Article templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 26. Articles with empty listen template‏‎ (૧ સદસ્ય)
 27. Audio templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 28. Coptic/Templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 29. Coptic/Unicode‏‎ (૧ સદસ્ય)
 30. Help‏‎ (૧ સદસ્ય)
 31. List templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 32. MSIE font fix templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 33. Marker templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 34. Namespace manipulation templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 35. PD India‏‎ (૧ સદસ્ય)
 36. Page namespace templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 37. Page numbering templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 38. Pages using deprecated source tags‏‎ (૧ સદસ્ય)
 39. Pages using left-margin without text‏‎ (૧ સદસ્ય)
 40. Pages with TemplateStyles errors‏‎ (૧ સદસ્ય)
 41. Pages with maps‏‎ (૧ સદસ્ય)
 42. Pages with non-numeric formatnum arguments‏‎ (૧ સદસ્ય)
 43. Pages with reference errors‏‎ (૧ સદસ્ય)
 44. PediaPress templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 45. Proofreading templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 46. Spoken works‏‎ (૧ સદસ્ય)
 47. Table and column templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 48. Tables templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 49. Template sandboxes‏‎ (૧ સદસ્ય)
 50. Text integrity‏‎ (૧ સદસ્ય)

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)