વિકિસ્રોત:સભાખંડ

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ચેતવણી:નવો મુદ્દો ઉમેરવા માટે આખા પાનામાં ફેરફાર કરવાને બદલે ફક્ત અહિં ક્લિક કરો
Archive

દફતર(વર્ષ)


૨૦૧૨, ૨૦૧૩, ૨૦૧૪, ૨૦૧૫, ૨૦૧૬, ૨૦૧૭


વેરાનમાં[ફેરફાર કરો]

A scenic view of lands on the desert.jpg વેરાનમાં
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર કવિ ઝવેરચંદ મેઘાણી રચિત વાર્તા સંગ્રહ વેરાનમાં ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજનાઓ ૧૬-૧૨-૨૦૧૭ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૨૦-૦૧-૨૦૧૮ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), કૃષ્ણકાંતભાઈ ઠાકર (અમરેલી), ધવલ વ્યાસ (લંડન), સતિષચંદ્ર પટેલ (ભરૂચ), નિઝિલ શાહ (અમદાવાદ) અને સુશાંત (મુંબઈ)એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

બંસરી[ફેરફાર કરો]

Bansuri bamboo flute 23inch.jpg બંસરી
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર રમણલાલ દેસાઈ રચિત નવલકથા બંસરી ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજનાઓ ૨૧-૦૧-૨૦૧૮ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૧૩-૦૨-૨૦૧૮ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), કૃષ્ણકાંતભાઈ ઠાકર (અમરેલી), અને સુશાંત (મુંબઈ)એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

એકતારો[ફેરફાર કરો]

X5A0812-Fin.tif એકતારો
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર કવિ ઝવેરચંદ મેઘાણી રચિત નવલકથા એકતારો ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૧૩-૦૨-૨૦૧૮ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૧૨-૦૩-૨૦૧૮ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), કૃષ્ણકાંતભાઈ ઠાકર (અમરેલી), અને સુશાંત (મુંબઈ)એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

હૃદયવિભૂતિ[ફેરફાર કરો]

Women in Red Logo - Jane Austen (04).svg હૃદયવિભૂતિ
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર કવિ રમણલાલ દેસાઈ રચિત નવલકથા હૃદયવિભૂતિ ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૧૩-૦૩-૨૦૧૮ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૧૦-૦૪-૨૦૧૮ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), કૃષ્ણકાંતભાઈ ઠાકર (અમરેલી), અને સુશાંત (મુંબઈ)એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

AdvancedSearch[ફેરફાર કરો]

Birgit Müller (WMDE) ૨૦:૨૩, ૭ મે ૨૦૧૮ (IST)

પંકજ[ફેરફાર કરો]

Nelumbo nucifera RB6.JPG પંકજ
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર કવિ રમણલાલ દેસાઈ રચિત કથા સંગ્રહપંકજ ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૦૯-૦૪-૨૦૧૮ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૧૩-૦૫-૨૦૧૮ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), કૃષ્ણકાંતભાઈ ઠાકર (અમરેલી), વ્યોમ (જુનાગઢ), પ્રશાંત સુભાષચંદ્ર સાળુંકે અને સુશાંત (મુંબઈ)એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

કાંચન અને ગેરુ[ફેરફાર કરો]

Zlato 2.jpg કાંચન અને ગેરુ
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર કવિ રમણલાલ દેસાઈ રચિત કથા સંગ્રહ કાંચન અને ગેરુ ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૧૪-૦૫-૨૦૧૮ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૨૧-૦૬-૨૦૧૮ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), કૃષ્ણકાંતભાઈ ઠાકર (અમરેલી), વ્યોમ (જુનાગઢ), પ્રકાશકુમાર કોરટ અને સુશાંત (મુંબઈ)એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

Global preferences are available[ફેરફાર કરો]

૦૦:૪૯, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૮ (IST)

Consultation on the creation of a separate user group for editing sitewide CSS/JS[ફેરફાર કરો]

દીવડી[ફેરફાર કરો]

Karthika Deepam.jpg દીવડી
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર કવિ રમણલાલ દેસાઈ રચિત કથા સંગ્રહ દીવડી ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૦૬-૦૬-૨૦૧૮ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૨૧-૦૭-૨૦૧૮ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), કૃષ્ણકાંતભાઈ ઠાકર (અમરેલી) અને સુશાંત (મુંબઈ)એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

New user group for editing sitewide CSS/JS[ફેરફાર કરો]

New user group for editing sitewide CSS / JS[ફેરફાર કરો]

પત્રલાલસા[ફેરફાર કરો]

P mail.svg પત્રલાલસા
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર કવિ રમણલાલ દેસાઈ રચિત કથા સંગ્રહ પત્રલાલસા ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૦૬-૦૭-૨૦૧૮ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૦૩-૦૮-૨૦૧૮ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), કૃષ્ણકાંતભાઈ ઠાકર (અમરેલી) અને સુશાંત (મુંબઈ)એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

Bot flag for AkBot[ફેરફાર કરો]

I request for the bot flag for AkBot for a month to perform single maintenance job. I described details of the request here. Ankry (ચર્ચા) ૧૨:૪૩, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮ (IST)

Editing of sitewide CSS/JS is only possible for interface administrators from now[ફેરફાર કરો]

(Please help translate to your language)

Hi all,

as announced previously, permission handling for CSS/JS pages has changed: only members of the interface-admin (Interface administrators) group, and a few highly privileged global groups such as stewards, can edit CSS/JS pages that they do not own (that is, any page ending with .css or .js that is either in the MediaWiki: namespace or is another user's user subpage). This is done to improve the security of readers and editors of Wikimedia projects. More information is available at Creation of separate user group for editing sitewide CSS/JS. If you encounter any unexpected problems, please contact me or file a bug.

Thanks!
Tgr (talk) ૧૮:૦૯, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮ (IST) (via global message delivery)

નિરંજન[ફેરફાર કરો]

Bombay University Garden.jpg નિરંજન
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલકથા નિરંજન ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૨૮-૦૭-૨૦૧૮ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૦૨-૦૯-૨૦૧૮ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), કૃષ્ણકાંતભાઈ ઠાકર (અમરેલી), અનંતભાઈ રાઠોડ (હિંમતનગર) અને સુશાંત (મુંબઈ)એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

Read-only mode for up to an hour on 12 September and 10 October[ફેરફાર કરો]

૧૯:૦૩, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮ (IST)

ગુજરાતની ગઝલો[ફેરફાર કરો]

Fuzuli gazal with arabic alphabet.png ગુજરાતની ગઝલો
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ ઝવેરી સંપદિત ગઝલ સંગ્રહ ગુજરાતની ગઝલો ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૨૪-૦૮-૨૦૧૮ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૨૪-૦૯-૨૦૧૮ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), કૃષ્ણકાંતભાઈ ઠાકર (અમરેલી), અનંતભાઈ રાઠોડ (હિંમતનગર), વ્યોમ (જુનાગઢ), શ્રુતિ શાહ અને સુશાંત (મુંબઈ)એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

The Community Wishlist Survey[ફેરફાર કરો]

૧૬:૩૫, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮ (IST)

ગુજરાતનો જય[ફેરફાર કરો]

Guj skyline.png ગુજરાતનો જય
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર ઝવેરચંદ મેઘાણી રચિત ઐતિહાસિક નવલકથા ગુજરાતનો જય ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૨૪-૦૯-૨૦૧૮ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૦૯-૧૧-૨૦૧૮ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), કૃષ્ણકાંતભાઈ ઠાકર (અમરેલી), અનંતભાઈ રાઠોડ (હિંમતનગર), પ્રશાંત સુભાષચંદ્ર સાળુંકે (વડોદરા), વ્યોમ (જુનાગઢ), નિઝિલ શાહ (અમદાવાદ) અને સુશાંત (મુંબઈ)એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

Change coming to how certain templates will appear on the mobile web[ફેરફાર કરો]

CKoerner (WMF) (talk) ૦૧:૦૪, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૮ (IST)

Community Wishlist Survey vote[ફેરફાર કરો]

૨૩:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૮ (IST)

Advanced Search[ફેરફાર કરો]

Johanna Strodt (WMDE) (talk) ૧૬:૩૨, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૮ (IST)

તમારા ખાતામાં OCR બટન સક્રીય કેમ કરશો?[ફેરફાર કરો]

 1. સભ્ય:(તમારું સભ્ય નામ)/common.js નામે એક પાનું તૈયાર કરો. (દા.ત. સભ્ય:Sushant_savla/common.js)
 2. આ પાના પર નીચે આપેલ કમાન્ડ કોપી કરો.
 3. mw.loader.load('//meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Indic-TechCom/Script/IndicOCR.
 4. પાનું સાચવો
 5. હવે પૃષ્ઠના એડિટ મોડમાં એક રંગબેરંગી, આવું Iconocr.png બટન દેખાશે. તે વાપરી OCR કરી શકાશે.

--સુશાંત સાવલા ૨૨:૨૫, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૮ (IST)

સાસુવહુની લઢાઈ[ફેરફાર કરો]

Howard Pyle - The Quarrel of the Queens.jpg સાસુવહુની લઢાઈ
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર મહિપતરામ રૂપરામ નીલકંઠ રચિત સામાજિક નવલકથા સાસુવહુની લઢાઈ ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૦૮-૧૧-૨૦૧૮ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૨૯-૧૧-૨૦૧૮ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), અનંતભાઈ રાઠોડ (હિંમતનગર), નિઝિલ શાહ (અમદાવાદ) અને સુશાંત (મુંબઈ)એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

New Wikimedia password policy and requirements[ફેરફાર કરો]

CKoerner (WMF) (talk) ૦૧:૩૩, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮ (IST)

Wikisource Community User Group representative vote[ફેરફાર કરો]

Dear all,

Sorry for writing in English and cross-posting this message.

Following the previous message, the vote for the representative of the Wikisource Community User Group to the Wikimedia Summit 2019 is now open.

There is two great candidates on page on meta to decide who will be the representative of the user group to the Wikimedia Summit. You can support a candidate now. All active Wikisource users can vote. The vote is ending on December 14, 2018.

Feel free to ask any question on the wikisource-I mailing list or on the talk page.

આભાર !

For the Wikisource Community User Group, Tpt (talk) December 8, 2018 at 18:53 (UTC)

પુરાતન જ્યોત[ફેરફાર કરો]

A monk sadhu sannyasi from India.jpg પુરાતન જ્યોત
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર ઝવેરચંદ મેઘાણી રચિત ઐતિહાસિક ચરિત્રકથા પુરાતન જ્યોત ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૨૯-૧૧-૨૦૧૮ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૨૨-૧૨-૨૦૧૮ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), કૃષ્ણકાંતભાઈ ઠાકર (અમરેલી) અને સુશાંત (મુંબઈ)એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

Invitation from Wiki Loves Love 2019[ફેરફાર કરો]

Please help translate to your language

WLL Subtitled Logo (transparent).svg

Love is an important subject for humanity and it is expressed in different cultures and regions in different ways across the world through different gestures, ceremonies, festivals and to document expression of this rich and beautiful emotion, we need your help so we can share and spread the depth of cultures that each region has, the best of how people of that region, celebrate love.

Wiki Loves Love (WLL) is an international photography competition of Wikimedia Commons with the subject love testimonials happening in the month of February.

The primary goal of the competition is to document love testimonials through human cultural diversity such as monuments, ceremonies, snapshot of tender gesture, and miscellaneous objects used as symbol of love; to illustrate articles in the worldwide free encyclopedia Wikipedia, and other Wikimedia Foundation (WMF) projects.

The theme of 2019 iteration is Celebrations, Festivals, Ceremonies and rituals of love.

Sign up your affiliate or individually at Participants page.

To know more about the contest, check out our Commons Page and FAQs

There are several prizes to grab. Hope to see you spreading love this February with Wiki Loves Love!

Kind regards,

Wiki Loves Love Team

Imagine... the sum of all love!

--MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૫:૪૨, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮ (IST)


પ્રતિમાઓ[ફેરફાર કરો]

Beauty with Droplets1985.jpg પ્રતિમાઓ
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર ઝવેરચંદ મેઘાણી રચિત વાર્તા સંગ્રહ પ્રતિમાઓ ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૨૨૩-૧૨-૨૦૧૮ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૦૭-૦૧-૨૦૧૯ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), કૃષ્ણકાંતભાઈ ઠાકર (અમરેલી), પ્રશાંત સુભાષચંદ્ર સાળુંકે (વડોદરા), અને સુશાંત (મુંબઈ) એ ભાગ લીધો હતો. પુસ્તક અનંતભાઈ રાઠોડ (હિંમતયનગર) સ્કેન કરી આપ્યું હતું. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

FileExporter beta feature[ફેરફાર કરો]

Johanna Strodt (WMDE) ૧૫:૧૧, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)

No editing for 30 minutes on 17 January[ફેરફાર કરો]

You will not be able to edit the wikis for up to 30 minutes on 17 January 07:00 UTC. This is because of a database problem that has to be fixed immediately. You can still read the wikis. Some wikis are not affected. They don't get this message. You can see which wikis are not affected on this page. Most wikis are affected. The time you can not edit might be shorter than 30 minutes. /Johan (WMF)

૦૦:૧૦, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)

ત્રિશંકુ[ફેરફાર કરો]

Indra prevents Trisanku from ascending to Heaven in physical form.jpg ત્રિશંકુ
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર રમણલાલ દેસાઈ રચિત નવલક્થા ત્રિશંકુ ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૩૧-૦૧-૨૦૧૯ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૧૧-૦૨-૨૦૧૯ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), કૃષ્ણકાંતભાઈ ઠાકર (અમરેલી) , વિજય બારોટ(વડોદરા) અને સુશાંત (મુંબઈ) એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

જીવનધર્મી સાહિત્યકાર જયભિખ્ખુ[ફેરફાર કરો]

Gujarati Vishwakosh44.jpg જીવનધર્મી સાહિત્યકાર જયભિખ્ખુ
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર પ્રફુલ્લ રાવલ રચિત ચરિત્રલક્થા જીવનધર્મી સાહિત્યકાર જયભિખ્ખુ ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૧૨-૦૨-૨૦૧૯ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૧૬-૦૨-૨૦૧૯ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), કૃષ્ણકાંતભાઈ ઠાકર (અમરેલી) , અનંત રાઠોડ (હિંમત નગર), વિજય બારોટ (વડોદરા)અને સુશાંત (મુંબઈ) એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

Talk to us about talking[ફેરફાર કરો]

Trizek (WMF) ૨૦:૩૧, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)

મણિલાલ નભુભાઇ દ્વિવેદીનું આત્મવૃત્તાંત[ફેરફાર કરો]

Manilal Dwivedi edited.jpg મણિલાલ નભુભાઇ દ્વિવેદીનું આત્મવૃત્તાંત
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર મણિલાલ દ્વિવેદી ની આત્મકથા આત્મવૃત્તાંત ચઢાવવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૨૭-૦૨-૨૦૧૯ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૦૪-૦૩-૨૦૧૯ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), વિજય બારોટ (વડોદરા), અનંત રાઠોડ (હિંમતનગર), વિક્રમ વજીર (બનાસકાંઠા), પરિક્ષીત જોશી (અમદાવાદ), દિપક ભટ્ટ (અમદાવાદ), જયેશ ગોહેલ (અમદાવાદ), સઈદ શેખ (અમદાવાદ) અને સુશાંતભાઈ સાવલા (મુંબઈ) એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચઢાવવા બદલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Gazal world (ચર્ચા) ૧૫:૧૩, ૪ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)

PDF, ePUB અને Mobi[ફેરફાર કરો]

આજકાલના વિકસી રહેલી તકનીકને પરિણામે ટૅબ, કિંડલ, મોબાઈલ ફોન આદિના સાધનો લોકોને સુગમ બન્યા છે અને તેમના આગમનથી વાંચનની પદ્ધતિઓ અને સાધનોમાં પણ બદલવ આવ્યો છે. જો આપણું સાહિત્ય નવા આગમનો સાથે તાલમેલ ન મેળવે તો કદાચ તે લાયબ્રેરી અને તેના પુસ્તકો સુધી જ સિમિત રહી જાય. સાહિત્યના પુસ્તકો વધુ પ્રાપ્ય અને વાંચવામાં સરળ બને તે હેતુ થી વિકિસ્રોત પરના પુસ્તકોને PDF, ePUB અને Mobi જેવા સંસ્કરણોમાં ઉપલબ્ધ કરાવવાની ચર્ચા વિકિસ્રોત મીટ-અપમાં થઈ હતી.

આ સંબધે મુખપૃષ્ઠ પર તાજી કૃતિઓ અને પુસ્તક સૂચિમાં PDF, ePUB અને Mobi જેવા સંસ્કરણોમાં પુસ્તક ડાઉનલોડ કરવાનો પ્રસ્તાવ છે, શું PDF, ePUB અને Mobi માં ફેરવવાના બટનને તાજી કૃતિ આગળ અને પુસ્તક સૂચિમાં એમ બે જગ્યાએ મુકવા કેમ તે વિષે આપનો મતદાન જણાવશો. --સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૦૭:૪૪, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)

એક ઉદાહરણ તાજી કૃતિમાં "ત્રિશંકુ" પિસ્તક આગળ મુકેલું છે.

મતદાન[ફેરફાર કરો]

સહમત[ફેરફાર કરો]

 1. --સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૦૭:૫૦, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)
 2. --સતિષ પટેલ (ચર્ચા) ૦૯:૩૩, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)
 3. --Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૦૯:૪૬, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)
 4. --Parikshit GSP (ચર્ચા) ૧૦:૦૫, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)
 5. -Nizil Shah (ચર્ચા) ૧૨:૪૩, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)
 6. --92saeedshaikh ૧૨:૫૨, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)
 7. --jayeshgohel (ચર્ચા) ૧૩:૧૯, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)

અસહમત[ફેરફાર કરો]

પરિણામ[ફેરફાર કરો]

મતદાન પૂર્ણ જાહેર કરીએ છીએ અને ઉપરોક્ત બાબતે સર્વસંમતિ સધાયેલ છે. આભાર. -Nizil Shah (ચર્ચા) ૨૩:૨૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)

PDF, ePUB અને Mobi માટેના ફોન્ટ[ફેરફાર કરો]

હાલમાં PDF, ePUB અને Mobi પુસ્તક ફેરવતા તે સમ્યક ફોન્ટમાં બને છે, જે કલાત્મક ફોન્ટ હોઈ વાંચવામાં અગવડ પડે છે. તો પુસ્તક PDF, ePUB અને Mobi ફેરવતા કયા ફોન્ટમાં વાંચવા ગમશે. તે વિષે આપનો મત આપશો. વાંચવા માટે પ્રચલિત એવા છ ઓપન સોર્સ ફોન્ટ નીચેના ચિત્રમાં આપ્યા છે. આપની પસંદગી જણાવશો. --સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૦૭:૪૪, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)


અનુક્રમે લોહિત, રસ અને મુક્તા ફોન્ટ્સ


અનુક્રમે એકત્ર, નોટો સાન્સ અને નોટો શેરીફ

===લોહિત===

 1. --સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૦૭:૫૦, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)
 2. --Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૦૮:૫૫, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)
 3. પહેલી પ્રાથમિકતાDrdeepakbhatt (ચર્ચા) ૦૮:૪૯, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)
 4. --92saeedshaikh ૧૨:૪૭, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)
 5. --KartikMistry (ચર્ચા) ૧૮:૨૨, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)

રસ[ફેરફાર કરો]

 1. --સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૦૭:૫૦, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)
 2. --Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૦૮:૫૫, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)
 3. --Nizil Shah (ચર્ચા) ૧૨:૪૨, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)

મુક્તા[ફેરફાર કરો]

 1. --સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૦૭:૫૦, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)
 2. --Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૦૮:૫૬, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)
 3. --સતિષ પટેલ (ચર્ચા) ૦૯:૩૨, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)
 4. --Parikshit GSP (ચર્ચા) ૧૦:૦૯, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)
 5. દ્વિતીય પ્રાથમિકતા.--Nizil Shah (ચર્ચા) ૧૨:૪૨, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)
 6. --jayeshgohel (ચર્ચા) ૧૩:૨૦, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)
 7. આ ફોન્ટ પણ રસ છે. --KartikMistry (ચર્ચા) ૧૮:૨૩, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)

===એકત્ર===

નોટો સાન્સ[ફેરફાર કરો]

 1. સુંદર મરોડ--સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૨૧:૫૭, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)
 2. પ્રથમ પ્રાથમિકતા.--Nizil Shah (ચર્ચા) ૧૨:૩૧, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)

નોટો શેરીફ[ફેરફાર કરો]

 1. --Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૨૨:૫૮, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)

મતદાન પૂર્ણ કરીએ છીએ અને પસંદગીના સૌથી વધુ મત મેળાવેલા મુક્તા ફોન્ટની પસંદગી આપણે પ્રોગ્રામિંગ ટીમને જણાવી છીએ. --સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૨૨:૧૭, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)

કચ્છનો કાર્તિકેય[ફેરફાર કરો]

CoA Kutch 1893.png કચ્છનો કાર્તિકેય
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર વિશનજી ચતુર્ભુજ ઠક્કુર રચિત ઐતિહાસિક નવલક્થા કચ્છનો કાર્તિકેય ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૦૪-૦૩-૨૦૧૯ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૦૩-૦૪-૨૦૧૯ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), વિજય બારોટ (વડોદરા), વિક્રમ વજીર (બનાસકાંઠા), જયેશ ગોહેલ (અમદાવાદ), પ્રકાશકોરટ(સુરત), સઈદ શેખ( અમદાવાદ), તરૂણ કોરટ (સુરત), સતિષચંદ્ર પટેલ(ભરૂચ), કૃષ્ણકાંતભાઈ ઠાકર (અમરેલી) , અનંત રાઠોડ (હિંમત નગર) અને સુશાંત (મુંબઈ) એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

Read-only mode for up to 30 minutes on 11 April[ફેરફાર કરો]

૧૬:૨૬, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૯ (IST)

Wikimedia Foundation Medium-Term Plan feedback request[ફેરફાર કરો]

Please help translate to your language

The Wikimedia Foundation has published a Medium-Term Plan proposal covering the next 3–5 years. We want your feedback! Please leave all comments and questions, in any language, on the talk page, by April 20. આભાર ! Quiddity (WMF) (talk) ૨૩:૦૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯ (IST)

સાઠીના સાહિત્યનું દિગ્દર્શન[ફેરફાર કરો]

0003 Casa de Santos Dumont.JPG સાઠીના સાહિત્યનું દિગ્દર્શન
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર ડાહ્યાભાઈ દેરાસરી રચિત વિવેચન સાઠીના સાહિત્યનું દિગ્દર્શન ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૨૦-૦૩-૨૦૧૯ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૨૩-૦૪-૨૦૧૯ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), વિજય બારોટ (વડોદરા), વિક્રમ વજીર (બનાસકાંઠા), જયેશ ગોહેલ (અમદાવાદ), પ્રકાશ કોરટ(સુરત), સઈદ શેખ( અમદાવાદ), અનંત રાઠોડ (હિંમત નગર), દીપકભાઈ ભટ્ટ (અમદાવાદ) અને સુશાંત (મુંબઈ) એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

કલાપી[ફેરફાર કરો]

Sursinhji Gohil Kalapi.jpg કલાપી
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર નવલરામ ત્રિવેદી રચિત જીવન ચરિત્ર કલાપી ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૨૨-૦૪-૨૦૧૯ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૦૯-૦૫-૨૦૧૯ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), વિજય બારોટ (વડોદરા), ડૉ. દીપકભાઈ ભટ્ટ (અમદાવાદ), અનંત રાઠોડ (હિંમત નગર), જયેશ ગોહેલ (અમદાવાદ), અને સુશાંત (મુંબઈ) એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

ગુજરાતી નાટ્યવિવેચન [ફેરફાર કરો]

Drama Masks1.svg ગુજરાતી નાટ્યવિવેચન
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર ડૉ દીપક ભાનુશંકર ભટ્ટ રચિત વિવેચન પુસ્તક ગુજરાતી નાટ્યવિવેચન ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૨૮-૦૫-૨૦૧૯ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૨૩-૦૬-૨૦૧૯ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), વિજય બારોટ (વડોદરા), અનંત રાઠોડ (હિંમત નગર), ડૉ દીપક ભાનુશંકર ભટ્ટ (અમદાવાદ), સઈદ શેખ (અમદાવાદ) અને સુશાંત (મુંબઈ) એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ૪[ફેરફાર કરો]

Villagers of Saurashtra (c. 1875).jpg સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ૪
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર ઝવેરચંદ મેઘાણી રચિત વિવેચન પુસ્તક સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ૪ ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૨૩-૦૬-૨૦૧૯ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૧૯-૦૭-૨૦૧૯ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), વિજય બારોટ (વડોદરા), સઈદ શેખ (અમદાવાદ), ડૉ દીપક ભાનુશંકર ભટ્ટ(અમદાવાદ) અને સુશાંત (મુંબઈ) એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

વિકિસ્રોત એડવાન્સ ટ્રેનિંગ - ૨૦૧૯[ફેરફાર કરો]

CIS દ્વારા આ વર્ષે ૧૧-૧૩ ઑ।ટોબર દરમ્યાન ૩ દિવસીય વિકિસ્રોત એડવાન્સ ટ્રેનિંગનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. તે બદ્દલની માહિતી અહીં ઉપલબ્ધ છે.

ટ્રેનિંગમાં સહભાગી થવા માટે સભ્યોની પસંદગી સમુદાય દ્વારા કરવાનો છે. તે માટે નામાંકન અહીં કરશો. સભ્યોના સહભાગ માટે આપનો સહમતી કે અસહમતીનો મત તેમના નામ નીચે જણાવશો.

દા. ત. સભ્ય = XYX
સહમત / અસહમત --સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૧૧:૦૧, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ (IST)

નામાંકન[ફેરફાર કરો]

સહમત --Gazal world (ચર્ચા) ૧૫:૩૪, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ (IST)
સહમત--Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૨૧:૩૨, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ (IST)
સહમત--સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૨૧:૫૫, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ (IST)
સહમત --Gazal world (ચર્ચા) ૧૫:૩૪, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ (IST)
સહમત--સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૨૧:૫૫, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ (IST)
નામાંકન તથા મતદાન માટે આભાર પરંતુ હું વ્યક્તિગત કારણોસર વિકિસ્રોત એડવાન્સ ટ્રેનિંગ માટે ઉપલબ્ધ નથી. --Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૨૨:૩૭, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ (IST)
સહમત --Gazal world (ચર્ચા) ૧૫:૩૪, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ (IST)
સહમત--Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૨૧:૩૨, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ (IST)
સહમત--સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૨૧:૫૫, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ (IST)
નામાકન અને મતદાન્ બદલ્ હું બધા મિત્રોનો ખુબ્ આભારી છું, પણ્ એ દિવસોમાં મારે અન્ય્ રોકાણો હોય્ તેમ છે, માટે મારાથી આ તાલીમમાં ભાગ્ લઈ શકાય્ તેમ નથી.--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૩૬, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
સહમત --Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૨૨:૩૭, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ (IST)
સહમત --Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૨૨:૩૯, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ (IST)
 • હું પણ આ ટ્રેનીંગ એટેન્ડ કરી શકું એમ નથી. --Gazal world (ચર્ચા) ૨૨:૪૫, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ (IST)

Update on the consultation about office actions[ફેરફાર કરો]

Hello all,

Last month, the Wikimedia Foundation's Trust & Safety team announced a future consultation about partial and/or temporary office actions. We want to let you know that the draft version of this consultation has now been posted on Meta.

This is a draft. It is not intended to be the consultation itself, which will be posted on Meta likely in early September. Please do not treat this draft as a consultation. Instead, we ask your assistance in forming the final language for the consultation.

For that end, we would like your input over the next couple of weeks about what questions the consultation should ask about partial and temporary Foundation office action bans and how it should be formatted. Please post it on the draft talk page. Our goal is to provide space for the community to discuss all the aspects of these office actions that need to be discussed, and we want to ensure with your feedback that the consultation is presented in the best way to encourage frank and constructive conversation.

Please visit the consultation draft on Meta-wiki and leave your comments on the draft’s talk page about what the consultation should look like and what questions it should ask.

Thank you for your input! -- The Trust & Safety team ૧૩:૩૩, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ (IST)

New tools and IP masking[ફેરફાર કરો]

૧૯:૪૯, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ (IST)


સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ૫[ફેરફાર કરો]

Golas or Hereditary Slaves of Kattiawar (9938197654).jpg સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ૫
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર ઝવેરચંદ મેઘાણી રચિત વિવેચન પુસ્તક સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ૫ ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૧૯-૦૭-૨૦૧૯ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૨૩-૦૮-૨૦૧૯ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), વિજય બારોટ (વડોદરા), સઈદ શેખ (અમદાવાદ), હર્ષિલ (અમદાવાદ) અને સુશાંત (મુંબઈ) એ ભાગ લીધો હતો. અનંત રાઠેડ (હિંમતનગર)એ પુસ્તક મેળવી અને સ્કેનિંગ કરી આપ્યું હતું. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

પ્રોજેક્ટ ટાઈગરના હાર્ડવેર સપોર્ટ માટે સમર્થન[ફેરફાર કરો]

મિત્રો, પ્રોજેક્ટ ટાઈગર હેઠળ વિકિમિત્રોને લેપટોપ આપવામાં આવનાર છે, તે માટે મેં આવેદન કર્યું છે. તે માટે આપના સમર્થન (endorsements) માટે વિનંતી.--Sushant savla (ચર્ચા) ૨૧:૫૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ (IST)

The consultation on partial and temporary Foundation bans just started[ફેરફાર કરો]

-- Kbrown (WMF) ૨૨:૪૪, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)

આયાત કરવાના સ્રોત ઉમેરવા માટે[ફેરફાર કરો]

વિકિસ્રોતના સરળ સંચાલન માટે ઘણા ઢાંચાની જરૂર પડે છે આવા ઢાંચા અન્ય સમુદાયોએ પહેલેથી બનાવ્યા હોય છે. તેમને ગુજરાતી વિકિમાં આયાત કરાવવા પડે છે તે માટે સ્રોતના પ્રોગ્રામિંગમાં તેવા ઢાંચા પૂરા પાડનાર સ્રોતની જરૂર રહે છે. અંગ્રેજી અને ફ્રેંચ વિકિસ્રોત આવા ઘણાં ઢાંચા ધરાવે છે અને તેઓ સૌથી વધુ આધુનિક અને સક્રીય વિકિસ્રોતમાંના એક છે માટે તેઓમાંથી ઢાંચા આયાત કરવાની સુવિધા ગુજરાતી વિકિસ્રોતમાં આવે તે માટેનો પ્રસ્તાવ સમુદાય સમક્ષ મુકવામાં આવે છે. આપના મંતવ્યો જણવશો. --સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૨૨:૦૯, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)

તરફેણ[ફેરફાર કરો]

 1. તરફેણ તરફેણ--સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૨૨:૦૯, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)
 2. તરફેણ તરફેણ--Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૨૨:૩૧, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)
 3. તરફેણ તરફેણ--VikramVajir (ચર્ચા) ૨૩:૧૬, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)
 4. તરફેણ તરફેણ--Gazal world (ચર્ચા) ૦૧:૪૯, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)
 5. તરફેણ તરફેણDrdeepakbhatt (ચર્ચા) ૦૯:૧૦, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)
 6. તરફેણ તરફેણ-સતિષ પટેલ (ચર્ચા) ૧૧:૧૮, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)
 7. તરફેણ તરફેણ આમાં કોઈ વાંધો ન હોઈ શકે. ક્યાંયથી પણ ઢાંચો આયાત કરવાથી ફાયદો થતો હોય તો કરવો જ જોઈએ. -Nizil Shah (ચર્ચા) ૧૩:૩૪, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)

વિરોધ[ફેરફાર કરો]

ચર્ચા[ફેરફાર કરો]

Feedback wanted on Desktop Improvements project[ફેરફાર કરો]

૧૨:૪૫, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)

Movement Learning and Leadership Development Project[ફેરફાર કરો]

Hello

The Wikimedia Foundation’s Community Development team is seeking to learn more about the way volunteers learn and develop into the many different roles that exist in the movement. Our goal is to build a movement informed framework that provides shared clarity and outlines accessible pathways on how to grow and develop skills within the movement. To this end, we are looking to speak with you, our community to learn about your journey as a Wikimedia volunteer. Whether you joined yesterday or have been here from the very start, we want to hear about the many ways volunteers join and contribute to our movement.

To learn more about the project, please visit the Meta page. If you are interested in participating in the project, please complete this simple Google form. Although we may not be able to speak to everyone who expresses interest, we encourage you to complete this short form if you are interested in participating!

-- LMiranda (WMF) (talk) ૦૦:૩૧, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ (IST)

સમરાંગણ[ફેરફાર કરો]

Bhuchar mori stone memorial 07.jpg સમરાંગણ
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર ઝવેરચંદ મેઘાણી રચિત વિવેચન પુસ્તક સમરાંગણ ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૦૮-૦૧-૨૦૨૦ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૧૦-૦૨-૨૦૨૦ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), વિજય બારોટ (વડોદરા), અલ્પેશભાઈ મારડિયા (રાજકોટ) અને સુશાંત (મુંબઈ) એ ભાગ લીધો હતો. અનંત રાઠોડ (હિંમતનગર)એ પુસ્તક મેળવી અને સ્કેનિંગ કરી આપ્યું હતું. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

Additional interface for edit conflicts on talk pages[ફેરફાર કરો]

Sorry, for writing this text in English. If you could help to translate it, it would be appreciated.

You might know the new interface for edit conflicts (currently a beta feature). Now, Wikimedia Germany is designing an additional interface to solve edit conflicts on talk pages. This interface is shown to you when you write on a discussion page and another person writes a discussion post in the same line and saves it before you do. With this additional editing conflict interface you can adjust the order of the comments and edit your comment. We are inviting everyone to have a look at the planned feature. Let us know what you think on our central feedback page! -- For the Technical Wishes Team: Max Klemm (WMDE) ૧૯:૪૪, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ (IST)

પરકમ્મા[ફેરફાર કરો]

Parkamma.pdf પરકમ્મા
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર કવિ ઝવેરચંદ મેઘાણી રચિત વિવેચનગ્રંથ પરકમ્મા ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૧૦-૦૨-૨૦૨૦ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૨૬-૦૩-૨૦૨૦ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), સુશાંત સાવલા (મુંબઈ), Kalpgna અને વિજય બારોટ (વડોદરા) એ ભાગ લીધો હતો. સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચઢાવવા બદલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Vijay Barot (talk)

હીરાની ચમક[ફેરફાર કરો]

હીરાની ચમક[ફેરફાર કરો]

AEW diamond solo white.gif હીરાની ચમક
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર કવિ રમણલાલ દેસાઈ રચિત કથા સંગ્રહ હીરાની ચમક ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૨૬-૦૩-૨૦૨૦ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૧૪-૦૪-૨૦૨૦ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), વિજય બારોટ (વડોદરા), મોર્ડન ભટ્ટ (અમદાવાદ), કલ્પજ્ઞા અને સુશાંત (મુંબઈ)એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

ભારતીય વિકિસ્રોતનું પ્રૂફરીડ-થોન[ફેરફાર કરો]

CIS-A2K નામની સંસ્થાએ ઓનલાઈન ભારતીય વિકિસ્રોત પ્રૂફરીડ-થોન નામનું અભિયાન હાથ ધર્યું છે જે ૧ મેથી ૧૦ મે ૨૦૨૦ દરમ્યાન યોજાશે. શું ગુજરાતી સમુદાયે તેમાં ભાગ લેવો જોઈએ? આ વિષે આપના વિચાર જણાવશો. --સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૧૮:૫૯, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦ (IST)

હા. ખાલી આપ જેવું કોઈ મોડરેટ કરે એ જોઈએ બસ. રજાના દિવસો છે તો વધુ લોકો ભાગ લઈ શકશે. થોડી ઓનલાઈન જાહેરાત પણ કરીશું.-Nizil Shah (ચર્ચા) ૧૯:૪૨, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦ (IST)
જરૂર્ આપણે સૌએ ભાગ લેવો જોઇએ. કોઈ સ-રસ ગુજરાતી પુસ્તક્ ત્યાં મુકવાની વ્ય્વસ્થા સુશાંતભાઈ કે વિજયભાઈ એ કરવી જોઇએ અને પછીથી વધારેમાં વધારે ભાગ્ લેનાર મિત્રોની યાદી બનાવવી જોઇએ. દરેક મિત્ર દરરોજનાં કમસે કમ ત્રણ પાનાંનું પ્રૂફ-રીડીંગ કરે અને અન્ય મિત્રએ કરેલા ત્રણ પાનાનું વેલીડેશન કરે. આ પ્ર્માણે પુસ્તકનાં કુલ પાનાનું ૧૦ દિવસમાં કામ પૂરૂં થઈ શકે તેટલા મિત્રોએ તૈયાર થવું જોઈશે.

પાર્ટીસિપન્ટ અને રીવ્યુઅર તેમ જ એડ્મિનિસ્ટ્રેટરની ભૂમિકાઓની પણ ક્ષમતા અનુસાર વહેંચણી કરી લેવી જોઇએ.--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૦:૫૦, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦ (IST)

હું ગુજરાતી સમુદાયના ભાગ લેવાના અભિપ્રાય સાથે સહમત છું. સંચાલન સુશાંતભાઈ કરશે. પુસ્તકની પસંદગી બાબતે એટલું જ કહેવાનું કે અનંત હાલ નવું પુસ્તક સ્કેન કરી શકે એમ નથી એટલે આપણી પાસે હાલ પ્રાપ્ય પુસ્તકો, જે સ્પર્ધાના નિયમાનુસાર ઉપયુક્ત હોય તેની પસંદગી કરવી રહી. પ્રૂફરીડ-થોનમાં વધુ સભ્યો જોડાય તે માટે વિકિપીડિયા તેમજ વિકિસ્રોત પર Sitenotice મૂકી શકાય. --Vijay Barot (ચર્ચા) ૨૧:૪૫, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦ (IST)
સૌ મિત્રોના સુઝાવ માટે આભાર. હું Administrator/Reviewer બનવા તૈયાર છું. પુસ્તક બાબતે આપણે હાલમાં ચાલુ પરિયોજના જયભિખ્ખુ:વ્યક્તિત્વ અને વાઙ્‌મય સાથે રસબિંદુ આ બે પુસ્તક મૂકીએ. જેથી એક વિવેચન અને બીજું કથા એમ બે વૈવિદ્યો મળી રહે. --સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૨૧:૧૩, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦ (IST)

અત્યંત જુના, અલભ્ય ગુજરાતી પુસ્તકો નું દાન કરવાનું છે.[ફેરફાર કરો]

મારા માતુશ્રી જે સ્વયં ઇતિહાસ લેખક, સંશોધનકાર અને સમાજસેવી હતા. એમની પાસે ગુજરાતી ભાષાનાં ખુબજ જુના , અલભ્ય પુસ્તકોનું સંગ્રહ છે.

કોઈ યોગ્ય સંસ્થા, સંગઠન કે જ્યાં અભ્યાસુઓ, વિદ્યાર્થીઓ અને રસ ધરાવનાર લોકો એનો ઉપયોગ કરી શકે, ત્યાં નિઃશુલ્ક , મારા માતુશ્રીની સ્મૃતિમાં દાન આપવાનાં છે. રસ ધરાવનાર મારા મો. 9998467291 કે ઈમેલ satishmota@gmail.com પર સંપર્ક કરવા વિનંતી.

સતીશ મોતા, ગાંધીધામ (કચ્છ)

નમસ્કાર, આપના સંદેશ માટે આભાર. વિકિરોત પર હંમેશા કોપીરાઈ મુક્ત પુસ્તકો ચઢાવવામાં આવે છે. જો આપના સંગ્રહમાંના પુસ્તકો કૉપીરાઈટ ફ્રી હોય તો વિકિસ્રોત પર તે પુસ્ત્કકો ચઢાવી શકાશે. માટે તે પુસ્તકો કોપી રાઈટ ફ્રી છે કે નહિ તે જણાવશો. જો તે શક્ય ન હોય તો તે પુસ્ત્કની યાદિ અમને મોકલશો. --સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૧૪:૪૯, ૧૧ મે ૨૦૨૦ (IST)

જયભિખ્ખુ:વ્યક્તિત્વ અને વાઙ્‌મય[ફેરફાર કરો]

Gujarati Vishwakosh44.jpg જયભિખ્ખુ:વ્યક્તિત્વ અને વાઙ્‌મય
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર નટુભાઈ ઠક્કર રચિત મહાનિબંધ જયભિખ્ખુ:વ્યક્તિત્વ અને વાઙ્‌મય ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૧૫-૦૪-૨૦૨૦ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૦૬-૦૫-૨૦૨૦ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), વિજય બારોટ (વડોદરા), મોર્ડન ભટ્ટ (અમદાવાદ), કલ્પજ્ઞા અને સુશાંત (મુંબઈ)એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

રસબિંદુ[ફેરફાર કરો]

Rain Drop, Drop Top.jpg રસબિંદુ
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર રમણલાલ દેસાઈ રચિત લઘુકથા સંગ્રહ રસબિંદુ ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૦૧-૦૫-૨૦૨૦ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૧૦-૦૫-૨૦૨૦ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), વિજય બારોટ (વડોદરા), મોર્ડન ભટ્ટ (અમદાવાદ), કલ્પજ્ઞા, કોકિલા ગડા અને સુશાંત (મુંબઈ) એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

મહાન સાધ્વીઓ[ફેરફાર કરો]

StElisabethKošiceAltar.JPG મહાન સાધ્વીઓ
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર શિવપ્રસાદ દલપતરામ પંડિત, હાસમ હીરજી ચારણિયા, નારાયણ હેમચંદ્ર રચિત ચરિત્રકથા સંગ્રહ મહાન સાધ્વીઓ ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૦૧-૦૫-૨૦૨૦ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૨૯-૦૫-૨૦૨૦ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ, મોર્ડન ભટ્ટ, ડૉ ડીપકભાઈ ભટ્ટ (અમદાવાદ), વિજય બારોટ (વડોદરા), કલ્પજ્ઞા, કોકિલા ગડા અને સુશાંત (મુંબઈ) એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

સ્નેહસૃષ્ટિ[ફેરફાર કરો]

Eugen de Blaas The Flirtation.jpg સ્નેહસૃષ્ટિ
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર લેખક રમણલાલ દેસાઈ રચિત નવલકથા સ્નેહસૃષ્ટિ ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૨૯-૦૫-૨૦૨૦ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૨૦-૦૬-૨૦૨૦ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), સુશાંત સાવલા (મુંબઈ), Kalpgna અને વિજય બારોટ (વડોદરા) એ ભાગ લીધો હતો. સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચઢાવવા બદલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે.--Vijay Barot (talk)

Feedback on movement names[ફેરફાર કરો]

કેમ છો. Apologies if you are not reading this message in your native language. Please help translate to your language if necessary. આભાર !

There are a lot of conversations happening about the future of our movement names. We hope that you are part of these discussions and that your community is represented.

Since 16 June, the Foundation Brand Team has been running a survey in 7 languages about 3 naming options. There are also community members sharing concerns about renaming in a Community Open Letter.

Our goal in this call for feedback is to hear from across the community, so we encourage you to participate in the survey, the open letter, or both. The survey will go through 7 July in all timezones. Input from the survey and discussions will be analyzed and published on Meta-Wiki.

Thanks for thinking about the future of the movement, --The Brand Project team, ૦૧:૦૯, ૩ જુલાઇ ૨૦૨૦ (IST)

Note: The survey is conducted via a third-party service, which may subject it to additional terms. For more information on privacy and data-handling, see the survey privacy statement.

Announcing a new wiki project! Welcome, Abstract Wikipedia[ફેરફાર કરો]

Sent by m:User:Elitre (WMF) ૦૧:૪૩, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૨૦ (IST) - m:Special:MyLanguage/Abstract Wikipedia/July 2020 announcement

સત્યની શોધમાં[ફેરફાર કરો]

Zaverchand Meghani Sketch.jpg સત્યની શોધમાં
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર લેખક ઝવેરચંદ મેઘાણી રચિત નવલકથા સત્યની શોધમાં ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૨૦-૦૬-૨૦૨૦ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૧૦-૦૭-૨૦૨૦ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), સુશાંત સાવલા (મુંબઈ), કોકિલા ગડા, કલ્પજ્ઞા અને વિજય બારોટ (વડોદરા) એ ભાગ લીધો હતો. સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચઢાવવા બદલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે.--Vijay Barot (talk)

Technical Wishes: FileExporter and FileImporter become default features on all Wikis[ફેરફાર કરો]

Max Klemm (WMDE) ૧૪:૪૩, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ (IST)

દરિયાપારના બહારવટિયા[ફેરફાર કરો]

General History of the Robberies and Murders of the Most Notorious Pyrates - Captain Bartholomew Roberts with two Ships.jpg દરિયાપારના બહારવટિયા
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર લેખક ઝવેરચંદ મેઘાણી રચિત ચરિત્રકથા દરિયાપારના બહારવટિયા ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૨૬-૦૭-૨૦૨૦ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૦૮-૦૮-૨૦૨૦ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), સુશાંત સાવલા (મુંબઈ) અને વિજય બારોટ (વડોદરા)એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Vijay Barot (talk)


Important: maintenance operation on September 1st[ફેરફાર કરો]

Trizek (WMF) (talk) ૧૯:૧૯, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ (IST)

Invitation to participate in the conversation[ફેરફાર કરો]