ટૅગ્સ

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

આ પાના પર સૉફ્ટવૅર દ્વારા, સંપાદનને ચિહ્નિત કરાયેલાં ટૅગ્સની યાદી અને તેનાં અર્થ છે.

ટૅગનું નામફેરફારની યાદિઓમાં દેખાવઅર્થનું પૂર્ણ વિવરણસ્રોતસક્રિય?અંકિત ફેરફારો
visualeditorવિઝ્યુલ સંપાદનવિઝ્યુલ સંપાદક વડે કરેલ ફેરફારDefined by the softwareહા૭૮૨ ફેરફારો
mobile editમોબાઈલ દ્વારા ફેરફારEdit made from mobile (web or app)Defined by the softwareહા૭૪૯ ફેરફારો
mobile web editમોબાઇલ વેબ સંપાદનEdit made from mobile web siteDefined by the softwareહા૭૪૯ ફેરફારો
massmessage-deliveryMassMessage deliveryMessage delivery using Extension:MassMessageDefined by the softwareહા૬૧૨ ફેરફારો
mw-replaceReplacedEdits that remove more than 90% of the content of a pageDefined by the softwareહા૫૨૯ ફેરફારો
mw-new-redirectNew redirectEdits that create a new redirect or change a page to a redirectDefined by the softwareહા૧૧૧ ફેરફારો
visualeditor-switchedવિઝ્યુલ સંપાદક: બદલેલસભ્યે વિઝ્યુલ સંપાદક વાપરવાનું શરુ કર્યું પછી વિકિલખાણ સંપાદકમાં ગયા.Defined by the softwareહા૧૧૧ ફેરફારો
visualeditor-wikitext૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર૨૦૧૭ના સ્ત્રોત સંપાદક વડે થયેલ ફેરફારDefined by the softwareહા૮૩ ફેરફારો
mw-revertedRevertedEdits that were later reverted by a different editDefined by the softwareહા૭૩ ફેરફારો
mw-blankBlankingEdits that blank a pageDefined by the softwareહા૬૭ ફેરફારો
mw-undoUndoEdits that undo previous edits using the undo linkDefined by the softwareહા૬૨ ફેરફારો
mw-rollbackRollbackEdits that roll back previous edits using the rollback linkDefined by the softwareહા૪૫ ફેરફારો
mw-manual-revertManual revertEdits that manually restore the page to an exact previous stateDefined by the softwareહા૩૦ ફેરફારો
advanced mobile editAdvanced mobile editEdit made by user with Advanced modeDefined by the softwareહા૧૫ ફેરફારો
mw-removed-redirectRemoved redirectEdits that change an existing redirect to a non-redirectDefined by the softwareહા૨ ફેરફારો
mw-contentmodelchangecontent model changeEdits that change the content model of a pageDefined by the softwareહા૨ ફેરફારો
OAuth CID: 1352SWViewer [1.3]App to monitor the recent changes of a wiki's in real-time. For more details, see https://meta.wikimedia.org/wiki/SWViewerDefined by the softwareના૧ ફેરફાર
meta spam idmeta spam idDefined by the softwareહા૧ ફેરફાર
emojiEmojiUsed by global abuse filter 110.Defined by the softwareહા૧ ફેરફાર
blankingblankingDefined by the softwareહા૧ ફેરફાર
mw-changed-redirect-targetRedirect target changedEdits that change the target of a redirectDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
mw-server-side-uploadServer-side uploadMedia files that were uploaded via a maintenance scriptDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
mw-add-mediaEdits that add mediaDefined by the softwareના૦ ફેરફાર
mw-remove-mediaEdits that remove mediaDefined by the softwareના૦ ફેરફાર
centralnoticeCentral NoticeEdit created via the CentralNotice Admin UIDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
centralnotice translationCentral Notice TranslationEdit of CentralNotice content created via the Translate extensionDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
visualeditor-needcheckવિઝ્યુલ સંપાદક: ચકાસોવિઝ્યુલ સંપાદક દ્વારા કરેલ ફેરફાર જ્યાં સિસ્ટમે ન ધારેલા વિકિલખાણ ફેરફારો મેળવ્યા.Defined by the softwareહા૦ ફેરફાર
mobile app editમોબાઈલ એપ દ્વારા કરાયેલ ફેરફારEdits made from mobile appsDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
android app editAndroid app editEdits made from mobile app for AndroidDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
ios app editiOS app editEdits made from mobile app for iOSDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
fileimporter-remoteModified by FileImporterEdits made by the FileImporter extension after successfully importing a file from this wiki.Defined by the softwareહા૦ ફેરફાર
LTA:NDBTKLTA:NDBTKDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
T144167T144167Defined by the softwareહા૦ ફેરફાર
OTRS permission added by non-OTRS memberOTRS permission added by non-OTRS memberDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
repeated xwiki CoI abuserepeated xwiki CoI abuseDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
abusefilter-condition-limitcondition limit reachedEdits or other events that couldn't be checked by all active abuse filters (help).Defined by the softwareહા૦ ફેરફાર
discussiontoolsEdit made using DiscussionToolsDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
discussiontools-replyReplyUser replied to a comment with DiscussionToolsDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
discussiontools-editEdit commentUser edited an existing comment with DiscussionToolsDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
discussiontools-newtopicNew topicUser added a new topic to the page with DiscussionToolsDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
discussiontools-sourceSourceDiscussionTools was in source modeDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
discussiontools-visualVisualDiscussionTools was in visual modeDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
discussiontools-source-enhancedDiscussionTools was in enhanced source mode with the toolbarDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર