ટૅગ્સ

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

આ પાના પર સૉફ્ટવૅર દ્વારા, સંપાદનને ચિહ્નિત કરાયેલાં ટૅગ્સની યાદી અને તેનાં અર્થ છે.

ટૅગનું નામફેરફારની યાદિઓમાં દેખાવઅર્થનું પૂર્ણ વિવરણસ્રોતસક્રિય?અંકિત ફેરફારો
wikieditor(hidden)Edit made using WikiEditor (2010 wikitext editor)Defined by the softwareહા૩૩,૪૧૮ ફેરફારો
proofreadpage-quality1Not proofreadEdits that changed page quality to "Not proofread"Defined by the softwareહા૧૫,૧૩૮ ફેરફારો
proofreadpage-quality3ProofreadEdits that changed page quality to "Proofread"Defined by the softwareહા૫,૯૮૨ ફેરફારો
proofreadpage-quality4ValidatedEdits that changed page quality to "Validated"Defined by the softwareહા૩,૭૮૪ ફેરફારો
mobile editમોબાઈલ દ્વારા ફેરફારEdit made from mobile (web or app)Defined by the softwareહા૯૯૫ ફેરફારો
mobile web editમોબાઇલ વેબ સંપાદનEdit made from mobile web siteDefined by the softwareહા૯૯૫ ફેરફારો
massmessage-deliveryMassMessage deliveryMessage delivery using Extension:MassMessageDefined by the softwareહા૯૧૦ ફેરફારો
visualeditorવિઝ્યુલ સંપાદનવિઝ્યુલ સંપાદક વડે કરેલ ફેરફારDefined by the softwareહા૮૧૪ ફેરફારો
mw-replaceReplacedEdits that remove more than 90% of the content of a pageDefined by the softwareહા૭૭૦ ફેરફારો
proofreadpage-quality0Without textEdits that changed page quality to "Without text"Defined by the softwareહા૪૦૦ ફેરફારો
discussiontools-added-comment(hidden)આ સંપાદનમાં ચર્ચા પાનાની ટીપ્પણી ઉમેરવામાં આવી હતીDefined by the softwareહા૩૮૭ ફેરફારો
mw-revertedRevertedEdits that were later reverted by a different editDefined by the softwareહા૨૪૯ ફેરફારો
visualeditor-wikitext૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર૨૦૧૭ના સ્ત્રોત સંપાદક વડે થયેલ ફેરફારDefined by the softwareહા૨૧૩ ફેરફારો
mw-new-redirectNew redirectEdits that create a new redirect or change a page to a redirectDefined by the softwareહા૧૭૮ ફેરફારો
mw-blankBlankingEdits that blank a pageDefined by the softwareહા૧૨૭ ફેરફારો
mw-undoUndoEdits that undo previous edits using the undo linkDefined by the softwareહા૧૧૨ ફેરફારો
visualeditor-switchedવિઝ્યુલ સંપાદક: બદલેલસભ્યે વિઝ્યુલ સંપાદક વાપરવાનું શરુ કર્યું પછી વિકિલખાણ સંપાદકમાં ગયા.Defined by the softwareહા૧૧૨ ફેરફારો
mw-manual-revertManual revertEdits that manually restore the page to an exact previous stateDefined by the softwareહા૧૦૮ ફેરફારો
discussiontools(hidden)Edit made using DiscussionToolsDefined by the softwareહા૭૭ ફેરફારો
discussiontools-source(hidden)DiscussionTools was in source modeDefined by the softwareહા૭૫ ફેરફારો
discussiontools-source-enhanced(hidden)DiscussionTools was in enhanced source mode with the toolbarDefined by the softwareહા૭૫ ફેરફારો
discussiontools-newtopicNew topicUser added a new topic to the page with DiscussionToolsDefined by the softwareહા૫૯ ફેરફારો
mw-rollbackRollbackEdits that roll back previous edits using the rollback linkDefined by the softwareહા૫૭ ફેરફારો
advanced mobile editAdvanced mobile editEdit made by user with Advanced modeDefined by the softwareહા૨૫ ફેરફારો
proofreadpage-quality2સમસ્યારૂપEdits that changed page quality to "સમસ્યારૂપ"Defined by the softwareહા૧૯ ફેરફારો
discussiontools-replyReplyUser replied to a comment with DiscussionToolsDefined by the softwareહા૧૮ ફેરફારો
mw-removed-redirectRemoved redirectEdits that change an existing redirect to a non-redirectDefined by the softwareહા૧૦ ફેરફારો
OAuth CID: 1805SWViewer [1.4]App to monitor the recent changes of a wiki's in real-time. For more details, see https://meta.wikimedia.org/wiki/SWViewerDefined by the softwareહા૨ ફેરફારો
mw-contentmodelchangecontent model changeEdits that change the content model of a pageDefined by the softwareહા૨ ફેરફારો
discussiontools-visual(hidden)DiscussionTools was in visual modeDefined by the softwareહા૨ ફેરફારો
emojiEmojiUsed by global abuse filter 110.Defined by the softwareહા૨ ફેરફારો
OAuth CID: 1352SWViewer [1.3]App to monitor the recent changes of a wiki's in real-time. For more details, see https://meta.wikimedia.org/wiki/SWViewerDefined by the softwareના૧ ફેરફાર
meta spam idmeta spam idDefined by the softwareહા૧ ફેરફાર
blankingblankingDefined by the softwareહા૧ ફેરફાર
mw-changed-redirect-targetRedirect target changedEdits that change the target of a redirectDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
mw-server-side-uploadServer-side uploadMedia files that were uploaded via a maintenance scriptDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
proofreadpage-editinsequenceEditInSequenceEdits made using the new EditInSequence modeDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
centralnoticeCentral NoticeEdit created via the CentralNotice Admin UIDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
centralnotice translationCentral Notice TranslationEdit of CentralNotice content created via the Translate extensionDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
editcheck-references(hidden)EditCheck thinks a reference might have been needed in this editDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
visualeditor-needcheckવિઝ્યુલ સંપાદક: ચકાસોવિઝ્યુલ સંપાદક દ્વારા કરેલ ફેરફાર જ્યાં સિસ્ટમે ન ધારેલા વિકિલખાણ ફેરફારો મેળવ્યા.Defined by the softwareહા૦ ફેરફાર
mobile app editમોબાઈલ એપ દ્વારા કરાયેલ ફેરફારEdits made from mobile appsDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
android app editAndroid app editEdits made from mobile app for AndroidDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
ios app editiOS app editEdits made from mobile app for iOSDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
fileimporter-remoteModified by FileImporterEdits made by the FileImporter extension after successfully importing a file from this wiki.Defined by the softwareહા૦ ફેરફાર
disneynewdisneynewDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
T144167T144167Defined by the softwareહા૦ ફેરફાર
OTRS permission added by non-OTRS memberOTRS permission added by non-OTRS memberDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
repeated xwiki CoI abuserepeated xwiki CoI abuseDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
abusefilter-condition-limitcondition limit reachedEdits or other events that couldn't be checked by all active abuse filters (help).Defined by the softwareહા૦ ફેરફાર
disambiguator-link-addedDisambiguation linksEdits that add links to disambiguation pagesDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
discussiontools-editસંપાદિત કરેલી ટિપ્પણીUser edited an existing comment with DiscussionToolsDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર