વૈશ્વિક રીતે પ્રતિબંધીત IP એડ્રેસની યાદી

Jump to navigation Jump to search

હાલના સક્રીય વૈશ્વીક પ્રતિબંધોની આ યાદી છે. અમુક પ્રતિબંધોને સ્થાનીય રીતે પ્રતિબંધિત બતાવેલા છે: તેઓ અર્થ એમ છે કે તેઓ અન્ય વેબ સાઈટ પર જઈ શકશે માત્ર સ્થાનીય પ્રબંધકે તેને માત્ર આ વિકિ પર પ્રતિબંધીત કર્યો છે.

વૈશ્વિક સમૂહ શોધો
(નવામાં નવું | જુનામાં જુનું) જુઓ: (નવા ૫૦ | ) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)
 • ૨૧:૧૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Matiia (meta.wikimedia.org)એ 139.0.186.161 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૦ જુલાઇ ૨૦૨૦ તારીખે ૨૨:૪૮ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Long-term abuse)
 • ૨૧:૦૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 118.37.6.187 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૦ જુલાઇ ૨૦૨૦ તારીખે ૨૨:૩૬ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross-wiki abuse)
 • ૨૦:૫૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Tegel (meta.wikimedia.org)એ 112.198.75.0/24 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૯ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ તારીખે ૧૫:૨૬ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki abuse)
 • ૨૦:૫૫, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 187.161.188.29 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૦ જુલાઇ ૨૦૨૦ તારીખે ૨૨:૨૫ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross-wiki abuse)
 • ૨૦:૪૩, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 49.49.249.151 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૦ જુલાઇ ૨૦૨૦ તારીખે ૨૨:૧૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross-wiki abuse)
 • ૨૦:૩૪, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Stryn (meta.wikimedia.org)એ 36.71.143.214 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦ તારીખે ૧૫:૦૪ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Long-term abuse)
 • ૨૦:૨૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 196.247.40.0/24 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ તારીખે ૧૪:૫૮ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: <!-- VPN, spambot abused -->)
 • ૨૦:૨૪, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 121.134.2.49 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦ તારીખે ૧૪:૫૪ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૨૦:૨૧, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 104.129.255.0/24 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ તારીખે ૧૪:૫૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: <!-- Kvchosting.com -->)
 • ૨૦:૧૯, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 217.107.126.219 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૩ જુલાઇ ૨૦૨૦ તારીખે ૧૪:૪૯ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ૧૯:૩૧, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 175.213.226.81 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦ તારીખે ૧૪:૦૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૧૯:૨૯, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 184.22.205.72 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૦ જુલાઇ ૨૦૨૦ તારીખે ૨૦:૫૯ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross-wiki abuse)
 • ૧૯:૨૫, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 184.22.211.92 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦ તારીખે ૧૩:૫૫ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૧૮:૩૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 184.22.79.54 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦ તારીખે ૧૩:૦૬ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૧૮:૧૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 217.196.81.221 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૯ જુલાઇ ૨૦૨૧ તારીખે ૧૨:૪૬ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • ૧૮:૧૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 189.110.199.61 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ તારીખે ૧૨:૪૬ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૧૭:૨૩, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 222.118.109.225 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦ તારીખે ૧૧:૫૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૧૭:૧૦, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 220.94.34.27 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦ તારીખે ૧૧:૪૦ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૧૭:૦૯, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 58.122.64.113 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦ તારીખે ૧૧:૩૯ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૧૬:૫૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 2600:1008:B016:F82C:0:0:0:0/64 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૦ જુલાઇ ૨૦૨૦ તારીખે ૧૮:૨૭ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Long-term abuse)
 • ૧૬:૨૯, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Tegel (meta.wikimedia.org)એ 125.160.64.51 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૯ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ તારીખે ૧૦:૫૯ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Long-term abuse)
 • ૧૫:૫૩, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Tegel (meta.wikimedia.org)એ 88.5.220.36 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૬ જુલાઇ ૨૦૨૦ તારીખે ૧૦:૨૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki spam)
 • ૧૫:૫૦, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Tegel (meta.wikimedia.org)એ 179.100.19.140 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૩ જુલાઇ ૨૦૨૦ તારીખે ૧૦:૨૦ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki vandalism)
 • ૧૫:૧૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 118.68.0.217 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦ તારીખે ૦૯:૪૮ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy)
 • ૧૫:૧૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 114.190.228.172 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૨ જુલાઇ ૨૦૨૦ તારીખે ૦૯:૪૮ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki abuse)
 • ૧૩:૧૪, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org)એ 110.137.35.214 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૦ જુલાઇ ૨૦૨૦ તારીખે ૧૪:૪૪ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross-wiki abuse)
 • ૧૨:૦૪, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Einsbor (meta.wikimedia.org)એ 2.88.75.174 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૯ જુલાઇ ૨૦૨૧ તારીખે ૦૬:૩૪ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૧૧:૫૯, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Einsbor (meta.wikimedia.org)એ 168.151.226.236 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૯ જુલાઇ ૨૦૨૧ તારીખે ૦૬:૨૯ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૧૧:૪૧, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 184.146.207.146 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૦ જુલાઇ ૨૦૨૦ તારીખે ૧૩:૧૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki abuse)
 • ૧૧:૦૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 121.180.65.141 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦ તારીખે ૦૫:૩૭ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૧૧:૦૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 2409:4072:292:E588:0:0:0:0/64 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૨ જુલાઇ ૨૦૨૦ તારીખે ૦૫:૩૭ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki abuse)
 • ૦૫:૨૦, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org)એ 148.101.13.242 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ તારીખે ૨૩:૫૦ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૦૫:૦૨, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org)એ 176.79.28.171 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ તારીખે ૨૩:૩૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૦૫:૦૨, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org)એ 95.78.66.236 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ તારીખે ૨૩:૩૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૦૫:૦૨, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org)એ 45.230.216.46 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ તારીખે ૨૩:૩૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૦૫:૦૧, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org)એ 41.239.74.58 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ તારીખે ૨૩:૩૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૦૫:૦૧, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org)એ 154.68.5.139 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ તારીખે ૨૩:૩૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૦૪:૫૧, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org)એ 196.74.84.108 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ તારીખે ૨૩:૨૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૦૪:૩૨, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org)એ 46.46.103.61 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ તારીખે ૨૩:૦૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૦૪:૩૨, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org)એ 41.207.24.191 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ તારીખે ૨૩:૦૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૦૪:૨૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org)એ 118.173.250.67 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ તારીખે ૨૨:૫૭ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૦૪:૨૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org)એ 78.96.211.16 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ તારીખે ૨૨:૫૬ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૦૪:૨૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org)એ 41.218.209.228 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ તારીખે ૨૨:૫૬ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૦૪:૧૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org)એ 201.211.42.37 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ તારીખે ૨૨:૪૬ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૦૪:૧૪, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org)એ 190.78.226.12 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ તારીખે ૨૨:૪૪ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૦૪:૦૫, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org)એ 84.232.17.66 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ તારીખે ૨૨:૩૫ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૦૪:૦૩, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org)એ 79.153.146.125 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ તારીખે ૨૨:૩૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૦૨:૨૧, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 2409:4072:6E0A:8106:A0AD:E05D:39C2:7B92 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૦ જુલાઇ ૨૦૨૦ તારીખે ૨૦:૫૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross-wiki abuse)
 • ૦૦:૪૧, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 2600:387:A:9:0:0:0:0/64 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ તારીખે ૧૯:૧૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Long-term abuse)
 • ૦૦:૪૦, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 36.71.140.185 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦ તારીખે ૧૯:૧૦ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross-wiki vandalism)
(નવામાં નવું | જુનામાં જુનું) જુઓ: (નવા ૫૦ | ) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)