વૈશ્વિક રીતે પ્રતિબંધીત IP એડ્રેસની યાદી

Jump to navigation Jump to search

હાલના સક્રીય વૈશ્વીક પ્રતિબંધોની આ યાદી છે. અમુક પ્રતિબંધોને સ્થાનીય રીતે પ્રતિબંધિત બતાવેલા છે: તેઓ અર્થ એમ છે કે તેઓ અન્ય વેબ સાઈટ પર જઈ શકશે માત્ર સ્થાનીય પ્રબંધકે તેને માત્ર આ વિકિ પર પ્રતિબંધીત કર્યો છે.

વૈશ્વિક સમૂહ શોધો
(નવામાં નવું | જુનામાં જુનું) જુઓ: (નવા ૫૦ | ) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)
 • ૦૬:૧૫, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯: Schniggendiller (meta.wikimedia.org)એ 77.119.128.0/22 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૦૦:૪૫ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Long-term abuse)
 • ૦૬:૦૩, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯: Schniggendiller (meta.wikimedia.org)એ 85.190.88.104 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૧ નવેમ્બર ૨૦૨૦ તારીખે ૦૦:૩૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: VPN service, abused by LTA)
 • ૦૪:૩૬, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯: MarcoAurelio (meta.wikimedia.org)એ 31.141.48.0/20 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૨૩:૦૬ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki vandalism)
 • ૦૪:૩૫, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯: MarcoAurelio (meta.wikimedia.org)એ 37.154.128.0/17 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૨૩:૦૫ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki vandalism)
 • ૦૪:૩૪, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯: MarcoAurelio (meta.wikimedia.org)એ 178.247.128.0/18 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૨૩:૦૪ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki vandalism)
 • ૦૪:૩૪, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯: MarcoAurelio (meta.wikimedia.org)એ 188.58.95.167 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૨૩:૦૪ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki vandalism)
 • ૦૪:૩૪, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯: MarcoAurelio (meta.wikimedia.org)એ 5.24.32.0/19 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૨૩:૦૪ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki vandalism)
 • ૦૪:૩૪, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯: MarcoAurelio (meta.wikimedia.org)એ 178.243.0.0/17 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૨૩:૦૪ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki vandalism)
 • ૦૪:૩૪, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯: MarcoAurelio (meta.wikimedia.org)એ 188.58.64.0/18 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૨૩:૦૪ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (cross-wiki vandalism)
 • ૦૪:૩૪, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯: MarcoAurelio (meta.wikimedia.org)એ 178.240.0.0/16 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૨૩:૦૪ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (cross-wiki vandalism)
 • ૦૪:૩૩, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯: MarcoAurelio (meta.wikimedia.org)એ 159.146.0.0/16 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૨૩:૦૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki vandalism)
 • ૦૩:૪૩, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯: Rxy (meta.wikimedia.org)એ 210.232.14.177 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૨૨:૧૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Banned user)
 • ૦૩:૪૩, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯: Rxy (meta.wikimedia.org)એ 210.162.55.227 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૨૨:૧૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Banned user)
 • ૦૩:૪૩, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯: Rxy (meta.wikimedia.org)એ 5.187.50.250 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૨૨:૧૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Banned user)
 • ૦૩:૪૩, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯: Rxy (meta.wikimedia.org)એ 126.236.122.219 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૨૨:૧૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Banned user)
 • ૦૩:૪૩, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯: Rxy (meta.wikimedia.org)એ 118.238.245.146 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૨૨:૧૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Banned user)
 • ૦૩:૪૩, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯: Rxy (meta.wikimedia.org)એ 126.35.195.128 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૨૨:૧૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Banned user)
 • ૦૩:૪૩, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯: Rxy (meta.wikimedia.org)એ 126.141.239.41 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૨૨:૧૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Banned user)
 • ૦૩:૪૩, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯: Rxy (meta.wikimedia.org)એ 126.162.9.152 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૨૨:૧૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Banned user)
 • ૦૩:૪૩, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯: Rxy (meta.wikimedia.org)એ 121.107.152.169 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૨૨:૧૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Banned user)
 • ૦૩:૪૧, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯: Rxy (meta.wikimedia.org)એ 94.250.254.176 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૦ નવેમ્બર ૨૦૨૦ તારીખે ૨૨:૧૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: <!-- CGI proxy -->)
 • ૦૨:૨૯, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯: Vituzzu (meta.wikimedia.org)એ 188.130.138.23 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૦ નવેમ્બર ૨૦૨૦ તારીખે ૨૦:૫૯ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૦૧:૪૫, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯: علاء (meta.wikimedia.org)એ 209.239.104.29 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૨૦:૧૫ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross-wiki spam)
 • ૨૨:૪૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯: Tegel (meta.wikimedia.org)એ 96.30.69.231 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૧૭:૧૭ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ૨૧:૪૬, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯: QuiteUnusual (meta.wikimedia.org)એ 62.232.79.130 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૧૬:૧૬ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Long-term abuse)
 • ૨૦:૧૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯: -revi (meta.wikimedia.org)એ 159.146.45.45 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૧૪:૪૦ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki vandalism)
 • ૧૫:૩૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯: Schniggendiller (meta.wikimedia.org)એ 2001:16B8:2428:E200:0:0:0:0/64 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૧૦:૦૦ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Long-term abuse)
 • ૦૯:૪૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯: Shanmugamp7 (meta.wikimedia.org)એ 2605:7C00:7:1:0:0:0:17 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૦૪:૧૯ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Long-term abuse)
 • ૦૮:૧૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org)એ 94.209.149.110 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૦૨:૪૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૦૫:૪૮, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯: Schniggendiller (meta.wikimedia.org)એ 91.141.0.0/22 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૦૦:૧૮ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Long-term abuse: please contact stewards@wikimedia.org if you want us to create an account for you)
 • ૦૫:૪૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org)એ 77.111.31.57 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૦૦:૧૪ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૦૪:૫૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯: Schniggendiller (meta.wikimedia.org)એ 178.165.128.0/22 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૨૩:૨૦ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Long-term abuse: please contact stewards@wikimedia.org if you want us to create an account for you)
 • ૦૪:૩૩, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯: Rxy (meta.wikimedia.org)એ 126.242.162.163 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૨૩:૦૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Banned user)
 • ૦૪:૩૩, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯: Rxy (meta.wikimedia.org)એ 126.33.75.130 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૨૩:૦૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Banned user)
 • ૦૦:૩૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯: Tegel (meta.wikimedia.org)એ 167.88.160.226 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૯ નવેમ્બર ૨૦૨૦ તારીખે ૧૯:૦૭ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy)
 • ૨૩:૦૩, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯: علاء (meta.wikimedia.org)એ 172.58.102.196 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૧૭:૩૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Long-term abuse)
 • ૨૨:૫૫, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org)એ 46.188.98.10 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૯ મે ૨૦૨૦ તારીખે ૧૭:૨૫ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૨૨:૪૧, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯: Wim b (meta.wikimedia.org)એ 5.90.0.0/16 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૧૭:૧૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Long-term abuse)
 • ૧૭:૧૮, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯: علاء (meta.wikimedia.org)એ 112.42.74.250 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૧૧:૪૮ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Long-term abuse)
 • ૧૨:૦૭, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org)એ 169.38.107.32 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૯ મે ૨૦૨૦ તારીખે ૦૬:૩૭ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: Abused web host / VPS: <!-- SoftLayer Technologies -->)
 • ૧૨:૦૫, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org)એ 45.123.3.225 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ તારીખે ૦૬:૩૫ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૦૪:૧૮, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯: Rxy (meta.wikimedia.org)એ 126.146.216.219 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૨૨:૪૮ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Banned user)
 • ૦૪:૧૮, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯: Rxy (meta.wikimedia.org)એ 126.189.56.91 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૨૨:૪૮ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Banned user)
 • ૦૪:૧૮, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯: Rxy (meta.wikimedia.org)એ 126.242.139.133 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૨૨:૪૮ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Banned user)
 • ૦૪:૧૮, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯: Rxy (meta.wikimedia.org)એ 126.242.129.96 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૨૨:૪૮ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Banned user)
 • ૦૪:૧૮, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯: Rxy (meta.wikimedia.org)એ 126.35.15.240 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૨૨:૪૮ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Banned user)
 • ૦૪:૧૨, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯: Schniggendiller (meta.wikimedia.org)એ 103.141.123.2 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૮ નવેમ્બર ૨૦૨૦ તારીખે ૨૨:૪૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૦૩:૪૫, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯: Vituzzu (meta.wikimedia.org)એ 2001:B07:5D29:855A:0:0:0:0/64 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૮ નવેમ્બર ૨૦૨૦ તારીખે ૨૨:૧૫ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Long-term abuse)
 • ૦૧:૫૧, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯: Tegel (meta.wikimedia.org)એ 47.19.52.21 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૨૦:૨૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki abuse)
 • ૦૦:૧૫, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org)એ 157.48.252.168 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૮ મે ૨૦૨૦ તારીખે ૧૮:૪૫ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross-wiki spam: spambot)
(નવામાં નવું | જુનામાં જુનું) જુઓ: (નવા ૫૦ | ) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)