સભ્ય:Ravijoshi99

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

મારા વિષે: competitive programmer. C અને Java લેંગ્વેજ આવડે છે. ગુજરાતી ગીક.

Birla Institute of Technology and science, Goa માં computer science Engineering (CSE) ભણું છું.

હિન્દી કે સંસ્કૃતમાં દેવનાગરી લિપિ (देवनागरी) માં લખાયેલ કોઈ પણ લખાણ ગુજરાતી લિપિમાં પરિવર્તન થઈ જાય તે માટેનો HTML/JavaScriptમાં બનાવેલો પ્રોગ્રામ જુઓ અહીં:

લિપ્યાંતર version 1.0 https://drive.google.com/file/d/0B9gGb1FiMftzY3hlenhiQk5TREk/view?usp=sharing

લિપ્યાંતર version 1.1 https://drive.google.com/file/d/0B9gGb1FiMftzZ1ItRl9QMElEcGs/view?usp=sharing

લિપ્યંતર version 1.2 https://drive.google.com/file/d/0B9gGb1FiMftzN2xBUThxV1VIOHc/view?usp=sharing

લિપ્યંતર version 1.3 https://drive.google.com/file/d/0B9gGb1FiMftzUVNGMndWUTRtWk0/view?usp=sharing (આવૃત્તિ ૧.૩માં ગુજરાતી માંથી દેવનાગરી લિપિ (હિન્દી)માં લખાણ પરિવર્તનની સુવિધા ઉમેરેલ છે.)

લિપ્યંતર version 2.0 https://drive.google.com/file/d/0B9gGb1FiMftzREk4NW1qUk5pdkE/view?usp=sharing

લિપ્યંતર version 2.1 https://drive.google.com/open?id=0B9gGb1FiMftzSXdmWWhhcmhRZnM