અમે ઈડરિયો ગઢ જીત્યા

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

આજ મારે ભર્યાં સરોવર છલ્યાં રે આનંદભર્યાં
આજ મારે માડીના જીગરભાઈ પરણ્યા રે આનંદભર્યાં..૦

આજ મારે પરણીને જીગરભાઈ પધાર્યા રે આનંદભર્યાં
આજ અમે લાખ ખરચીને લાડી લાવ્યા રે આનંદભર્યાં..૧

આજ અમે ઈડરિયો ગઢ જીતી આવ્યા રે આનંદભર્યાં
આજ અમે લાખેણી લાડી લઈ આવ્યા રે આનંદભર્યાં..૨

આજ અમારે હૈયે હરખ ન માય આવ્યા રે આનંદભર્યાં
આજ મારે ભર્યાં સરોવર છલ્યાં રે આનંદભર્યાં..૩