લખાણ પર જાઓ

અવસર બાર બાર નહીં આવૈ

વિકિસ્રોતમાંથી
અવસર બાર બાર નહીં આવૈ
સંત કબીરઅબ તું ગાફેલ મત રહેના બે

અવસર બાર બાર નહીં આવૈ

અવસર બાર બાર નહિં આવૈ…
જો ચાહો કરિ લેવ ભલાઈ, જનમ જનમ સુખ પાવૈ… અવસર

તન મન ધન મેં નહિં કછુ અપના, છાંડી પલક મેં જાવૈ
તન છૂટે ધન કૌન કામ કે, કૃપિન કાહે કો કહાવૈ… અવસર

સુમિરન ભજન કરો સાહબ કો, જાસે જીવ સુખ પાવૈ,
કહત કબીર પગ ધરે પંથ પર, યમ કે ગણ ન સતાવૈ… અવસર.